Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

27.10.2019

V piatok 1. novembra slávime sviatok Všetkých svätých. O tom, že svätosť je možná a že nie je len pre vyvolených, nás presviedča Ježiš aj sv. sestra Faustína:

Nesmierne mi je milé tvoje pevné predsavzatie stať sa svätou. Požehnávam tvoje úsilie a dávam ti príležitosť posvätiť sa (Den. 1361).

Vedz, dcéra moja, že ak sa usiluješ o dokonalosť, posvätíš veľa duší. A ak by si sa neusilovala o svätosť, veľa duší by zostalo nedokonalých. Vedz, že ich dokonalosť bude závisieť od tvojej dokonalosti a väčšia časť ich zodpovednosti padne na teba (Den. 1165).

Túžim, aby sa tieto duše vyznačovali bezhraničnou dôverou v moje milosrdenstvo. O posvätenie takýchto duší sa starám ja sám, dám im všetko, čo bude potrebné pre ich svätosť   (Den. 1578).

Najväčší hriešnici by dosiahli veľkú svätosť, keby dôverovali môjmu milosrdenstvu  (Den. 1784).

Pochopila som, že všetko úsilie o dokonalosť a celá svätosť spočíva v plnení Božej vôle. Dokonalé splnenie Božej vôle je zrelosťou vo svätosti (Den. 666).

Napriek všetkému, čiže napriek svojej úbohosti, chcem byť svätá a verím, že Božie milosrdenstvo aj z takej úbohosti, ako som ja, môže urobiť svätú, lebo mám dobrú vôľu. Napriek všetkým porážkam chcem bojovať ako svätá duša a chcem konať ako svätá duša. Nedám sa ničím znechutiť, ako sa neznechucuje svätá duša (Den. 1333).

Usilujem sa o svätosť, lebo takto budem užitočná Cirkvi (Den. 1505).

 

25.10.2019

Prvý novembrový deň slávime v Cirkvi sviatok Všetkých svätých. Korene tohto sviatku sa datujú na začiatok 7. storočia. V tento deň si však naša kongregácia pripomína 157. výročie vzniku.

Na pozvanie arcibiskupa Szczesnego Feliňskiego (dnes uz svätého) matka Terézia Eva Potocká prevzala Dom útočišťa pre dievčatá vo Varšave na Žytnej ulici. Na sviatok Všetkých svätých dňa 1. novembra 1862 arcibiskup Feliňski posvätil dom aj kaplnku. Tento deň bol prijatý ako dátum vzniku kongregácie. V súčasnosti máme 22 kláštorov v Poľsku a 13 v zahraničí (Slovensko, Bielorusko, Brazília, Čechy, Kazachstan, Kuba, Taliansko, Ukrajina a USA).

Či je to malá vec zachrániť jednu dušu? - pýtala sa spoluzakladateľka m. Terézia Rondeau. Viem, že nežijem pre seba, ale pre veľké množstvo duší. Viem, že milosti, ktoré sú mi udelené, nie sú len pre mňa, ale pre duše, doplnila duchovná spoluzakladateľka, sv. sestra Faustína Kowalská.


23.10.2019

Saleziánska komunita v Dubnici nad Váhom, vedená správcom farnosti don Mariánom Bielikom SDB a direktorom don Pavlom Piatrovom SDB, ponúka každú prvú nedeľu v mesiaci modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 a korunku Božieho milosrdenstva. Dvakrát do roka, obvykle na jar a jeseň, pozýva aj významné osobnosti z laického alebo duchovného života. V nedeľu 6. októbra do farského kostola sv. Jakuba zavítal so svojím príhovorom "Milosrdenstvo ako neopätovaná láska" br. Damián Szulowski OFM Cap.

Čítať ďalej...

12.10.2019

Ďalšie formačné stretnutie pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke sa uskutoční v nedeľu 24. novembra o 15.00 hod. Formáciu vedie vdp. farár Milan Puškar. Tentokrát s ním stretnutie bude moderovať aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

12.10.2019

V našom kláštore v Derdách v Poľsku sa v utorok 22. októbra začne XVIII. mimoriadna generálna kapitula, ktorú bude viesť m. Petra Kowalczyk KMBM, generálna predstavená našej kongregácie. Kapitula je zvolaná mimoriadne po troch rokoch a bude rokovať nad schválením nových konštitúcií a stanov našej rehole.

 

10.10.2019

Liturgickú spomienku sv. Jána Pavla II. vás pozývame osláviť v utorok 22. októbra do Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. Program sa začne modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a pokračuje sv. omšou, po ktorej budú sestry z košickej komunity viesť ďakovnú adoráciu za dar pontifikátu tohto Pápeža milosrdenstva. Po adorácii nasleduje modlitba bolestného sv. ruženca a slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať bývalý rektor svätyne vdp. Peter Novák. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie svätca.

 

05.10.2019

V októbri 1936 sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku zapísala tieto slová, ktoré sú pre nás veľkým povzbudením k modlitbe sv. ruženca: Dnes počas ruženca som náhle uvidela cibórium s Najsvätejšou sviatosťou. Bolo otvorené a skoro plné hostií. Z cibória bolo počuť hlas: – Tieto hostie prijali duše, ktoré sa obrátili vďaka tvojej modlitbe a utrpeniu. Tu som pocítila Božiu prítomnosť ako dieťa – zvláštne som sa cítila  dieťaťom (Den. 709).

 

04.10.2019

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení. Október 2019 je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Pápež František vyzýva každého, aby prežíval radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.

Prosíme aj o Vaše modlitby za naše sestry misionárky:

sr. M. Ingu na Kube; sr. M. Blanku v Kazachstane a sr. M. Faustiu v USA.


03.10.2019

V októbri 1937 v Krakove, za okolností, o ktorých Sestra Faustína bližšie nehovorí, doporučil Pán Ježiš uctievať hodinu jeho smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je ono dokorán otvorené pre každú dušu. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou” (Den. 1572).

02.10.2019

V utorok 15. októbra sa v ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej (okres Prešov) bude konať tzv. ružencový deň, ktorý organizuje Dominikánske mariánske centrum v Košiciach. Do programu tohto dňa sa zapoja aj sestry z košickej komunity modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva a spoločnou modlitbou sv. ruženca.

 

 


Späť na začiatok