Aktualności

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ (Mk 4, 35-41).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (103, 589)

Neboj sa, dcéra moja, ja som s tebou. V tej chvíli zmizli všetky temnoty a muky, zmysly zaplavila nepochopiteľná radosť, schopnosti duše naplnilo svetlo.

Láska vyháňa z duše strach. Odkedy milujem Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, ustúpil strach. Hoci by mi už neviem ako hovorili o jeho spravodlivosti, vôbec sa ho nebojím. Poznala som ho dobre. Boh je láska a jeho Duch je pokoj. Teraz vidím,že moje skutky, ktoré vyplynuli z lásky, sú dokonalejšie ako skutky, ktoré som vykonala zo strachu. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdala som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

➡ Ježiš, ktorý je absolútnym Pánom nad všetkým, mi dnes kladie veľmi konkrétnu otázku: Čo sa tak bojíš? Úprimne poviem Ježišovi o svojich obavách, starostiach, životných búrkach…

➡ Boh, ktorý ustavične bdie nado mnou, mi hovorí: Neboj sa, ja som s tebou!

➡ Počas svojej osobnej modlitby poprosím o príhovor svätú Faustínu, aby som spolu s ňou mohol povedať: Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdal som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

Ježiš Kristus učil, aby človek nielen prijímal a skusoval Božie milosrdenstvo, ale aby aj sám “bol milosrdný” voči iným: “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.” … Človek totiž natoľko má prístup k milosrdnej Božej láske, teda k jeho milosrdenstvu, nakoľko sa vnútorne sám zmení v duchu takejto lásky k blížnemu. Tento zjavne evanjeliový postup nie je iba raz navždy uskutočnený duchovný obrat, ale znamená celý spôsob života, určitú potrebnú a stálu vlastnosť kresťanského povolania (Dives in misericordia, 14).

Každý z nás potrebuje Božie milosrdenstvo. Dá sa povedať, že všetci po ňom túžime (viac či menej vedome). Je vari niekto, kto v hĺbke srdca nechce byť milovaný taký, aký je, s celou pravdou o sebe, s tým, čo je pekné a dobré, ale hlavne s tým, za čo sa hanbí a v čom zlyháva?

Pápež Ján Pavol II. nás učí, že na to, aby sme mohli čoraz viac prežívať milosrdnú Božiu lásku, je potrebné túto lásku prejavovať svojim blížnym. A nejde len o jednorázové skutky milosrdenstva, ale aj o to, aby sa postoj milosrdenstva stal naším spôsobom života.

Uvedomujem si, že potrebujem Božie milosrdenstvo?

Som ochotný vidieť v tých, s ktorými žijem (najmä v tých, ktorí majú ťažké povahu), že aj oni potrebujú a chcú zakúsiť milosrdenstvo v hĺbke svojho srdca? Je milosrdenstvo skutočne mojím životným štýlom alebo je to iba dobročinnosť, nezištnosť, ktorú občas prejavím?

„Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych“ (Den. 163).

„Ó, Ježišu môj, ty vieš, koľko úsilia treba vynaložiť, aby sme dokázali byť úprimní a jednoduchí k tým, pred ktorými naša prirodzenosť uteká. Alebo k tým, ktorí nám vedome alebo aj nevedomky spôsobili bolesť. Ľudsky je to nemožné. V takýchto chvíľach sa snažím viac ako inokedy vidieť v danej osobe Pána Ježiša a kvôli Ježišovi robím pre tieto osoby všetko“ (Den. 766).

V sobotu 19. júna sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove bude konať II. Zjazd združenia Faustínum pod heslom: „Dovoľme, aby nás formoval milosrdný Pán”. Počas slávnostnej svätej omše a adorácie budeme ďakovať milosrdnému Bohu za 25 rokov existencie nášho združenia. Súčasťou programu sú aj konferencie, svedectvá a prezentácie spoločenstiev Faustínum a spoločná oslava nášho jubilea.

Modlíme sa za všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum na celom svete a ďakujeme Bohu za toto veľké dielo milosrdenstva. Pozýme vám, aby ste sa s nami duchovne spojili a modlili sa za všetkých účastníkov zjazdu.

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 25. do 27. júna v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude voľným pokračovaním septembrovej duchovnej obnovy tentokrát na tému: Bohom vyvolená. Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová KMBM a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 0949 295 646; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

 

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 18. – 20. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove. Spoločne sa zamyslíme nad „škandalóznym milosrdenstvom” nášho Boha. Exercície vedie sr. M. Benediktína Fečová KMBM z našej košickej komunity.

Prihlasovanie:

mail: faustina@milosrdenstvo.sk; tel.: 0949 295 646.

Otvárame prihlasovanie na Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva na tému „Sláviť Božie milosrdenstvo“, ktorý sa bude konať od 2. do 5. októbra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Kongres sa bude konať v poľštine. Plánuje sa simultánny preklad do nasledujúcich jazykov: angličtiny, španielčiny, taliančiny a slovenčiny (výber jazykov bude závisieť od počtu účastníkov z danej jazykovej oblasti).

Kongresu sa môžete zúčastniť dvojakým spôsobom: osobne alebo online.

Srdečne naň pozývame všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustinum.

Piaty medzinárodný kongres ABM 2021 – prihlasovanie

Tak sa vidí, že Cirkev najmä vtedy vyznáva a uctieva Božie milosrdenstvo, keď sa utieka k Ježišovmu srdcu. Prístup ku Kristovi v tajomstve jeho srdca nám dovoľuje, aby sme sa oddali tomuto akoby ústrednému a pre ľudí najprístupnejšiemu spôsobu zjavenia lásky milosrdného Otca, ktoré tvorí najvnútornejšie jadro mesiášskeho poslania Syna človeka (Dives in misericordia, 13).

Srdce Ježišovo je vždy otvorené pre nás hriešnikov. Z Spasiteľovho srdca prebodnutého na kríži naďalej prúdia zdroje milosrdenstva – krv a voda, ktoré nás očisťujú, ospravedlňujú a napĺňajú Božím životom. Vždy môžeme s dôverou pristupovať k Ježišovmu Srdcu, aj keď máme na svedomí veľa hriechov – chápe nás a je vždy pripravený nám odpustiť.

Ako často ďakujem Ježišovi za jeho milosrdenstvo, ktoré mi prejavil tým, že dovolil, aby bolo jeho sväté srdce prebodnuté kopijou?

Dokážem stáť pred Ježišom s celou pravdou o mojom slabom a zranenom srdci?

Do akej miery sa moje srdce stáva podobným Ježišovmu Srdcu (v konkrétnych situáciách, vo vzťahoch a postojoch)?

„Kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery. Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milosti” (Den. 1485).

„Bol som tvojím učiteľom, som a budem, snaž sa, aby sa tvoje srdce pripodobnilo môjmu pokornému a tichému srdcu. Nedomáhaj sa nikdy svojich práv. Všetko, čo ťa stretne, znášaj veľmi pokojne a trpezlivo. Nebráň sa, keď všetko zahanbenie doľahne na teba a ty budeš nevinná, dovoľ triumfovať druhým. Neprestaň byť dobrá, aj keď zbadáš, že zneužívajú tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, ja sám sa ťa zastanem. Buď vďačná za najmenšiu moju milosť, lebo vďačnosť ma núti udeľovať ti nové milosti… (Den. 1701).

hands of the parent and litlle child in field on road

O Duchovnom detstve – A gyermeki lelkületről. Takýto názov nesie šiesty videopríspevok v maďarčine, ktorý sme pre vás pripravili v rámci cyklu Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej.

 

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil (Mk 4, 26-34).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1488):

Dieťa moje, život na zemi je boj, veľký boj o moje kráľovstvo. Neboj sa však, lebo nie si sama. Ja ťa vždy posilňujem, tak sa opri o moje rameno a bojuj, ničoho sa neboj. Vezmi nádobu dôvery a načieraj z prameňa života nielen pre seba, ale mysli aj na iné duše, zvlášť na tie, ktoré nedôverujú mojej dobrotivosti. Duša: „Ó, Pane, cítim, že moje srdce sa napĺňa tvojou láskou, že lúče tvojho milosrdenstva a lásky prenikli do mojej duše. Hľa, idem, Pane, za tvojím volaním, hľa, idem bojovať o duše, posilnená tvojou milosťou..

➡ Ježiš ma uisťuje o svojej prítomnosti v každej chvíli môjho života. Nikdy nie som sám… Či spím, alebo vstávam, v noci či vo dne, semeno Slova vo mne klíči a rastie.

➡ Boh, ktorý JE ustavične so mnou, mi vo chvíľach pochybností hovorí: Vezmi nádobu dôvery… Vzbudzujem si úkony dôvery zvlášť vtedy, keď necítim Božiu prítomnosť?

➡ Dnes budem myslieť aj na iné duše, najmä na tie, ktoré nedôverujú Božej dobrotivosti.

Na našom kanáli YouTube Vám prinášame v poradí už piaty videopríspevok v maďarčine z cyklu Myšlienky z Denníčka. Venovali sme ho našej nebeskej Matke Panne Márii – A SZŰZANYÁRÓL.

 

Vo Farnosti sv. Maximiliána Kolbeho v Nowej Wsi neďaleko Kęt v Poľsku sa 12. – 13. júna bude konať víkendová duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Faustia Szaboóvá a sr. M. Klára Domaňská z našej krakovskej komunity.

Slávnostné prijatie 17 nových členov združenia Faustínum zo Slovenska sa uskutoční v sobotu 7. augusta počas svätej omše o 11.00 hod. v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Každý člen a členka dostane od predsedníčky združenia sr. Miriam Janiec členskú legitimáciu. Viac o združení na www.faustinum.pl/sk.

V poradí už štvrtý maďarský videopríspevok v cykle Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny je tematicky venovaný modlitbe – Imádságról.

 

 

Vzhľadom na uvoľnenie pandemických opatrení na Slovensku od zajtra (t. j. od nedele 6. júna) už nebudú slúžené slovenské sväté omše v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka“ (Mk 3,20-35).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (757, 775):

Buď spokojná, dcéra moja, vidím všetko tvoje úsilie, ktoré je mi veľmi milé.

Mojím cieľom je Boh… a mojím šťastím je splnenie Božej vôle. Nič na svete mi toto šťastie nedokáže zakaliť, nijaká moc, nijaká sila.

 

➡ Aký je cieľ môjho života a ako ho realizujem?

➡ Môžem spolu so svätou Faustínou povedať: Mojím cieľom je Boh… a mojím šťastím je splnenie Božej vôle?

➡ Keď plním Božiu vôľu (prikázania, povinnosti môjho životného stavu, vernosť vnuknutiam Ducha Sv.), Ježiš mi s láskou hovorí: „Hľa, moja matka a moji bratia.“

➡ Pozvem Ježiša do môjho života a poprosím ho o milosť vernosti v plnení vôle Otca.

 

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vám na našom YouTube kanáli prinášame posledný videopríspevok z cyklu Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny – o Eucharistii.

 

 

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na jún znie: Za ochranu detí pred demoralizáciou a za potrebné milosti pre mládež, aby sa pri rozhodovaní riadila evanjeliovými hodnotami a tak nepodľahla pokušeniu rýchleho šťastia.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Cítim sa taká slabá, že keby nebolo svätého prijímania, ustavične by som upadala. Len jedno ma drží, a to sväté prijímanie, z neho čerpám silu, v ňom je moja moc. Bojím sa života v ten deň, keď nemôžem prijať sväté prijímanie. Bojím sa seba samej. Ježiš ukrytý v hostii je mi všetkým. Zo svätostánku čerpám silu, moc, odvahu, svetlo, tu vo chvíľach utrpenia hľadám uspokojenie. Nedokázala by som vzdávať Bohu chválu, keby som nemala v srdci Eucharistiu (Den. 1037).

“Cirkev žije opravdivým životom, keď vyznáva a hlása milosrdenstvo – túto najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa – a keď privádza ľudí k prameňom Spasiteľovho milosrdenstva, ktoré ona opatruje a rozdáva. V tomto ohľade má veľkú dôležitosť stále rozjímanie o Božom slove a predovšetkým uvedomelé a náležité prijímanie Eucharistie i sviatosti pokánia, t.j. zmiereni” (Dives in misericordia, 13).

Eucharistia je pre nás nepochopiteľným darom Božieho milosrdenstva! Každý deň môžeme pristupovať k Spasiteľovým prameňom milosrdenstva, živiť sa jeho telom a krvou ako aj zostať na modlitbe v tichej adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou. Ďakujme Bohu za Cirkev, ktorá – ako dobrá matka – vyživuje, očisťuje a stará sa o našu dušu. Modlime sa tiež za kňazov, ktorí sú správcami Božieho milosrdenstva, aby ho ohlasovali a „rozdávali“ všetkým, ktorí to potrebujú.

Využívam poklady, nakoľko je to možné, ktoré Ježiš zanechal v Cirkvi, a to sviatosť zmierenia a Eucharistiu?

Nachádzam si čas na adoráciu Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti?

Podporujem kňazov modlitbami?

Na májovom zasadnutí vedenia Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum boli prijatí 3 noví členovia: dvaja zo Slovenska a jeden z Francúzska. Prajeme im, aby vďaka duchovnej podpore našej patrónky – svätej sestry Faustíny, boli vo svojich spoločenstvách svedkami Božej milosrdnej lásky a oddanej služby blížnym.

V piatok 28. mája sme na našom YouTube kanáli sprístupnili celý Denníček sv. sestry Faustíny vo forme audionahrávky. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá okolo 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok. Nakoľko sv. sestra Faustína nepísala svoj denník chronologicky, bolo pre nás o to zložitejšie vystihnúť tému danej zvukovej stopy.

Nech sa aj týmto spôsobom dostane jej Denníček, považovaný za perlu mystickej literatúry, čo najširšej verejnosti – na slávu Božieho milosrdenstva!

V cykle Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy vám ponúkame v poradí už 6. prednášku s názvom: Dnes posielam teba… Prednášku pre vás pripravila sr. M. Faustia Szabóová KMBM z našej krakovskej komunity.

 

Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy #6

Práve na tejto “milosrdnej” láske, ktorá sa najviac prejavuje voči duševnému a telesnému zlu, malo účasť jedinečným a význačným spôsobom srdce tej, ktorá bola matkou Ukrižovaného a Vzkrieseného: takú účasť mala Mária. Avšak v nej a skrze ňu sa táto láska stále prejavuje v dejinách Cirkvi a ľudského pokolenia. Takéto prejavovanie je veľmi užitočné, lebo v Matke Božej sa opiera o jedinečný cit materinského srdca, o jeho jemný postreh a zvláštnu schopnosť pôsobiť na všetkých, ktorí od matky ochotnejšie prijímajú milosrdnú lasku (Dives in misericordia, 9).

Mária je pre nás mimoriadnym darom Božieho milosrdenstva. Boh vedel, že potrebujeme Matku – tú, ktorá všetkému rozumie, ktorá nás objíma a s láskou prijíma do svojho Nepoškvrneného Srdca – preto nám dal Máriu za našu Matku a dal nás pod jej materskú ochranu. Cez Máriu nám Boh udeľuje všetky svoje milosti. Jeho milosrdenstvo k nám prichádza cez jej Nepoškvrnené Srdce na vzor milosrdného Ježišovho Srdca.

Aký je môj vzťah s Máriou?

Obraciam sa na ňu, ako na najbližšiu osobu, ktorá ma pozná, miluje a stará sa o mňa svojou materinskou starostlivosťou?

Zverujem jej svoj život, povolanie, rodinu a všetky moje záležitosti?

„Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi” (Den. 79).

„Mária, Matka moja najdrahšia, usmerňuj môj duchovný život, aby bol milý tvojmu Synovi” (Den. 240).

V poradí už tretí maďarský videopríspevok v cykle Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny je tematicky venovaný našej odpovedi na nepochopiteľnú Božiu lásku – dôvere.

 

Srdečne pozývame všetkých členov a dobrovoľníkov Faustínum na 5. Medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoční od 2. do 5. októbra 2021 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Téma kongresu znie: Sláviť milosrdenstvo. Môžete sa ho zúčastniť osobne alebo online. Prednášky budú simultánne prekladané do 4 jazykov (angličtina, španielčina, taliančina a slovenčina).

Prihlasovanie bude čoskoro spustené!

Drahí ctitelia Božieho milosrdenstva, tešíme sa, že ste sa 30 dní pripravovali na odovzdanie sa milosrdnému Bohu cez Máriu. Každý deň sme s pomocou Božej milosti prenikali do tajomstva Božej milosrdnej lásky, zjavenej vo Svätom písme ako aj v Denníčku svätej Faustíny. Odovzdávali sme trojjedinému Bohu a našej milosrdnej Matke konkrétne oblasti nášho života. To všetko preto, aby sme sa mu mohli celkom odovzdať s detskou dôverou, prostredníctvom Márie, ktorá nás ustavične sprevádza na našej životnej ceste.

Pozývame vás na online svätú omšu v slovenčine v nedeľu 30. mája o 11.00 hod., ktorá bude obetovaná za vás všetkých, ktorí sa odovzdajú milosrdnému Bohu cez Máriu, ako aj za tých, ktorí nám pomohli šíriť túto duchovnú aktivitu. 

Úkon odovzdania sa pomodlíme spoločne po svätom prijímaní.

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta (Mt 28, 16-20).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1767, 949, 1129, 1804):

Aj keď v niektorých hodinách nebudeš pociťovať moju prítomnosť, ja však vždy budem pri tebe. Neboj sa, moja milosť bude s tebou.

Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti.

Deň Najsvätejšej Trojice. Počas svätej omše som bola náhle zjednotená s Najsvätejšou Trojicou. Poznala som jej veľkosť a velebu. Bola som spojená s troma osobami. Keď som bola spojená s jednou z týchto ctihodných osôb, zároveň som bola spojená s dvoma druhými osobami. Šťastie a radosť, ktoré prežívala moja duša, nemožno opísať. Je mi ľúto, že nemôžem opísať, čo sa slovami nedá vyjadriť.

Najslávnostnejšou chvíľou v mojom živote je chvíľa, keď pristupujem k svätému prijímaniu. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem Najsvätejšej Trojici.

➡ Dôverujem Ježišovmu ubezpečeniu, že je so mnou po všetky dni môjho života?

➡ Trojjediný Boh ma pozýva do spoločenstva so sebou. Snažím sa nadviazať vzťah s každou osobou Najsvätejšej Trojice?

➡ Dnes s vierou a láskou budem opakovať: Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti.

***

Pamätám si na jednu fotografiu. Videl som ju ešte ako malý chlapec. A aj keď prešli od toho dňa už desiatky rokov, stále si na ňu spomeniem. Na tej fotografii bolo mladé krásne dievča. Ale viac ako jej pôvab ma zaujalo to, čo mala na sebe. Nie, nešlo o nejaký nový výstrelok módy. To dievča bolo oblečené tak jednoducho,  športovo. Ale na svojom krku malo zavesené množstvo medailí. S komentárom pod fotografiou: „Viac ich už ani neunesie.” Fascinovalo ma to. Až tak veľmi, že sa vo mne vzbudila túžba. Byť ako ona. Presnejšie, ešte lepší ako ona.

V duchu som sa videl, ako bude raz moja fotografia s ešte väčším počtom medailí obdivovaná inými. A naozaj som aj za tým šiel. Hrával som vtedy šach a darilo sa mi. Moja polička sa postupne plnila bronzom, striebrom aj zlatom. A napriek tomu, necítil som sa šťastnejším. Hľadal som niečo veľké, ale v tomto to nebolo…

Možno aj vy máte podobnú skúsenosť. Že ste vykročili za nejakým snom, predstavou šťastia. Azda sa aj niečo z toho, po čom ste prahli, vyplnilo, ale nemalo to taký efekt, aký ste čakali. O akom ste snívali. Mohla to byť telesná krása, kariérny postup, vedúca pozícia, vysnívaný titul,  či vytúžený výlet, alebo dom. Najmodernejšia technika, šaty z najlepšieho módneho časopisu a najrýchlejšie auto. Čokoľvek.  Všetkým tým ste mohli byť obklopený, „ovešaný” a nenaplnilo vás to. Chvíľku ste sa možno potešili, ale nebolo to to VIAC…

Hľadáme niečo, čo veľakrát nevieme ani pomenovať. Nevieme, čo to je, ale čím sme starší, tým nám to viac chýba. Prešli sme mnohým, možno dokázali naplniť nie jeden sen a predsa je tam vždy akási prázdnota.

Odpoveď, čo to je a prečo to je, nájdeme azda v dnešnej slávnosti Najsvätejšie Trojice. Je to spoločenstvo. Je to blízkosť. Je to Boh, ktorý je plný túžby po vzťahu so mnou, s tebou…

Dokážem si sadnúť k iným a byť s nimi? Darovať im čas? Seba?

A dokážem sadnúť si do Božej blízkosti a nič iné nerobiť, len byť s ním?

vdp. Jozef Kozák

 

Pandemické opatrenia v Poľsku už dovoľujú prijímať pútnikov vo všetkých sanktuáriách. Aj Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove už prijíma pútnikov aj na nocľah a stravovanie. Rezervácie nocľahov na maili: noclegi@fautyna.pl. Rezervácie stravovania v reštaurácii pri parkovisku: restauracja@siostryfaustyny.pl

Viac v našej záložke: UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého vám na našom YouTube kanáli ponúkame predposledný videopríspevok z cyklu Myšlienky z Denníčka – o Duchu Svätom.

 

Rektorát Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove vyšiel v ústrety prosbám pútnikov z celého sveta a v tomto čase pandémie on-line sprístupnil adoráciu z Kaplnky večnej adorácie.

Dňa 3. apríla 2005 sa splnila túžba Svätého Otca Jána Pavla II. súvisiaca s večnou adoráciou Najsvätejšej sviatosti v tomto sanktuáriu. V liste pripravenom pri tejto príležitosti, tesne pred smrťou, akoby v testamente napísal: Som rád, že v túto nedeľu sa začne večná adorácia Najsvätejšej sviatosti. Nič tak ako Pánova eucharistická prítomnosť nesprítomňuje lepšie dielo milosrdenstva, aké sa uskutočnilo prostredníctvom kríža a zmŕtvychvstania. Nech je táto prítomnosť zdrojom sily a nádeje pre všetkých pútnikov.