Aktuality

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili druhé adventné minizamyslenie s názvom Posol.

Aké sladké a radostné je pomyslenie, že Pán Boh je spravodlivý, to znamená, že má ohľad na naše slabosti, že dokonale pozná krehkosť našej prirodzenosti. Čoho by som sa mala báť? Sv. Terezka Ježiškova

 

Vo štvrtok 8. decembra v celej Cirkvi slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svätá sestra Faustína v tento deň v roku 1935 vo svojom Denníčku napísala:

Deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Počas svätej omše som začula šuchot šiat a uvidela som Pannu Máriu vo zvláštnom, krásnom svetle. Mala na sebe biele rúcho, prepásané belasým pásom. Povedala mi: „Robíš mi veľkú radosť, keď zvelebuješ Najsvätejšiu Trojicu za milosti a výsady, ktoré mi boli udelené,” a hneď zmizla (Den. 564).

Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia našej nebeskej Matky, sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok.

 

 

 

V sobotu 10. decembra sa uskutoční adventná duchovná obnova vo Farnosti sv. Štefana vo Füzéri a vo filiálke Hollóháza v Maďarsku. Na pozvanie vdp. farára Gábora Tótha ju bude viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity. Téma duchovnej obnovy znie: Adventné očakávanie so sv. Faustínou.

Na pozvanie vdp. dekana Slavomíra Tarasoviča sa v Gréckokatolíckej farnosti biskupa Vasiľa Hopka v Stropkove uskutoční adventná duchovná obnova. Obnovu od 9. do 10. decembra bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. V programe príhovory po svätej liturgii (v sobotu zvlášť pre ženy a matky), adorácia s chválami, modlitba v hodine milosrdenstva a individuálne požehnanie Najsvätejšou sviatosťou a relikviou sv. sestry Faustíny Kowalskej.

Dvadsiaty šiesty krátky filmový spot na našom YouTube kanáli vám prináša odpoveď na otázku, ktorá modlitba je vždy vyslyšaná. Jednotlivé spoty uverejňujeme v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva, o ktorom dnes už svätý Ján Pavol II. povedal, že je to posolstvo na tretie tisícročie.

Boh mi nič neodmietne, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. Moja obeta je sama osebe ničím, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, stáva sa všemohúcou a má moc odčiniť Boží hnev (Den. 482).

 

 

Prinášame vám predvianočnú novinku – audioknihu Denníček sv. Faustíny Kowalskej. Audiokniha obsahuje 3 CD a jej 2. vydanie je odpoveďou na prosby a dopyt ctiteľov milosrdného Ježiša a jeho apoštolky. Denníček, ktorý patrí k perlám mystickej literatúry, sa na celom svete teší veľkej popularite. Rozpráva nielen o fascinujúcich stretnutiach sv. Faustíny s nebom, ale obsahuje aj posolstvo Boha pre súčasný svet, adresované každému človeku. Práve toto Ježišovo posolstvo milosrdenstva – „Boží dar pre naše časy“ – dal Ján Pavol II. Cirkvi i svetu v treťom tisícročí.

Hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve (Den. 164).

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena 3CD je 8,00 € + poštovné

Všetkým ctiteľom milosrdného Ježiša ponúkame už tradičný stolový a nástenný kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena kalendára: 3,00 eurá + poštovné
Nakoľko sa cena dobierky zvýšila, kalendár posielame po prevedení platby na náš účet.

Adventné obdobie je predo dvermi. Naša najnovšia publikácia Rok so Svätým písmom a s Denníčkom sv. Faustíny môže byť vaším duchovným sprievodcom už počas najbližšieho adventu. Je určená všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť alebo obnoviť vzťah s Božím slovom.

Kniha je určená tiež ako pomôcka k permamentnej formácii združenia Faustínum formou Lectio Divina.

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena knihy je 9,90 € + poštovné

 

Aj v tomto Adventnom období sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátke adventné minizamyslenia. Prvý videopríspevok nesie názov: Ešte máte čas!

Keď som sa raz opýtala Ježiša, ako môže zniesť toľko priestupkov a rôznych zločinov a netrestá ich, Pán mi odpovedal: Na potrestanie mám večnosť, teraz im však predlžujem čas milosrdenstva. No beda im, ak nespoznajú čas môjho navštívenia (Den. 1160).

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na december znie: Za hlboké prežitie Adventného obdobia a dobrú prípravu na Narodenie Pána pre nás samých i pre naše rodiny, aby sa aj v našich srdciach narodil Spasiteľ sveta.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

V utorok 29. novembra sa vo všetkých našich kláštoroch začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra). Deviatnik tvoria antifóny a Loretánske litánie. Pozývame vás k spoločnej modlitbe aj cez náš YouTube kanál:

 

 

 

 

 

Na začiatku Adventného obdobia vám na našom YouTube kanáli ponúkame krátke videozamyslenie v slovenčine a maďarčine ako inšpiráciu na duchovnú prípravu pred sviatkami Narodenia Pána.

Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie (Den. 793).

 

Pre advent typickým a dnes po dlhých rokoch zabudnutia aj postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Zvyčajne sa začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem. Roste nebesá z výsosti, oblaky nech pršia Spravodlivého; Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa (Iz 45,8). Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru onoho času očakávania. Pri oltári svieti tzv. rorátka – svieca, ktorá symbolizuje Pannu Máriu. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho.

 

 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. V tomto období sa pripravujeme na príchod Krista – vteleného Milosrdenstva. Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne.

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo.

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva (Den. 83).

Ó, Kráľ slávy, hoci utajuješ svoju krásu, predsa pohľad mojej duše roztrháva závoj. Vidím anjelské chóry, ktoré ti neprestajne vzdávajú chválu, a všetky nebeské mocnosti, ktoré ťa ustavične zvelebujú a neprestajne hovoria: „Svätý, Svätý, Svätý!” Ó, kto pochopí tvoju lásku a tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo voči nám? (Den. 80).

Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom. Kvôli nim prebývam vo svätostánku a ako Kráľ milosrdenstva túžim duše obdarovávať milosťami, ale nechcú ich prijať. Aspoň ty prichádzaj ku mne čo najčastejšie a prijmi tie milosti, ktoré ony nechcú prijať. Tým potešíš moje srdce. Ó, aká veľká je ľahostajnosť duší voči toľkej dobrote, voči toľkým dôkazom lásky. Moje srdce je nasycované samou nevďačnosťou. Duše, žijúce vo svete, na mňa zabúdajú; na všetko majú čas, len nie na to, aby prišli ku mne po milosti (Den. 367).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na november znie: Za zomierajúcich, za zosnulých z našich rodín a za duše trpiace v očistci.

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou nevráti k Božiemu milosrdenstvu – povedal Ježiš sv. sestre Faustíne. S dôverou v tieto Ježišove slová a tvárou v tvár vojne na Ukrajine a reálnemu ohrozeniu mieru v Európe a vo svete chceme slovami z modlitby korunky Božieho milosrdenstvo prosiť o Božie milosrdenstvo pre celé ľudstvo, o obnovenie mieru na Ukrajine a o zabránenie rozšírenia ozbrojeného konfliktu do iných krajín a na iné kontinenty.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

Všetkým vám, ktorí chcete venovať 10 minút Bohu a sebe, dávame do pozornosti YouTube kanál združenia Faustínum, na ktorom pre vás sestry s kňazmi pripravujú krátke nedeľné zamyslenia v rámci cyklu: Počúvame Božie slovo so sv. Faustínou.

 

Ako sme Vám už v máji avizovali, spolu s poľskou TVP sme na profesionálnej úrovni pre Vás pripravili 33 krátkych spotov o posolstve Božieho milosrdenstva. Prvý spot, ktorý otvára tento cyklus na našom YouTube kanáli, má názov Som sama Láska a Milosrdenstvo samo.

Zapíš dcéra moja: Som sama Láska a Milosrdenstvo samo, neexistuje úbohosť, ktorá by sa mohla merať s mojím milosrdenstvom (Den. 1273).

Pochopila som, že najväčšou vlastnosťou Boha je láska a milosrdenstvo. Ono spája stvorenie so Stvoriteľom (Den. 180).

 

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu (Den. 300). Dôverujúc týmto Ježišovým slovám vás pozývame k spoločnej 24-hodinovej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva za pokoj vo svete a za ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine.

Môžete sa zapísať pomocou tohto krátkeho formulára: ustavičná korunka.

Mojím neprestajným úsilím je vyprosovať milosrdenstvo pre svet. Úzko sa spájam s Ježišom a som postavená ako obeta prosiaca za svet. Boh mi nič neodmietne, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. Moja obeta je sama osebe ničím, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, stáva sa všemohúcou (Den. 482).