Aktuality

V sobotu 20. augusta sa uskutoční už tradičná púť k Panne Márii Matke milosrdenstva do Skalného sanktuária na Hore Butkov. Program sa začne krížovou cestou o 12.35, pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú tentokrát budú viesť sestry z našej krakovskej komunity. O 15.40 program vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Pútnici si budú môcť vypočuť aj operného speváka Miroslava Dvorského a slovenský spevácky zbor Adoremus.

V stredu 17. augusta uplynie 20 rokov od chvíle, keď Sv. Otec Ján Pavol II. v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove, počas svojej poslednej púte do Poľska, zasvätil svet i každého človeka Božiemu milosrdenstvu. Pri tejto príležitosti bude v nedeľu 14. augusta o 10.00 hod. slávnostná ďakovná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Jędraszewski, krakovský metropolita.

Pripájame text tejto jedinečnej modlitby:

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Počas rozjímania ma živo prenikla Božia prítomnosť a poznala som radosť Panny Márie vo chvíli nanebovzatia… Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” (…) Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu. „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými.” Keď mi to nebeská Matka hovorila, moju dušu začalo napĺňať hlboké pochopenie Božej vôle (Den. 1244).

Na našom YouTube kanáli ponúkame dva videopríspevky o Nanebovzatej – v slovenčine aj v maďarčine:

 

 

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 23. do 25. septembra v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude tentokrát na tému: Srdce ženy. Ostaň vo mne a ja ostanem v tebe (por. Jn 15, 4). Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 055/677 02 77; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, ale nielen ich, srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 9. do 11. septembra v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Exercície o pokoji, ktorý tento svet nemôže a nevie dať, bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová z našej košickej komunity.

Prihlasovanie:

mailom: faustina@milosrdenstvo.sk alebo tel.: 055/677 02 77.

V Indii vyšiel Denníček sv. sestry Faustíny Kowalskej preložený do telugčiny. Preklad urobil páter Vijaya Amrutha Raj Suripogula MSWC. Denníček patrí k perlám mystickej literatúry.

Telugčina je jazyk používaný v indickom štáte Ándhrapradéš, kde je úradným jazykom. Počet hovoriacich sa odhaduje na 70 miliónov a je to tretí (po hindčine a bengálčine) najpoužívanejší jazyk Indie.

Na našej webstránke a v aplikácii Faustyna.pl nájdete celý text Denníčka v nasledujúcich jazykoch: po poľsky, anglicky, nemecky, španielsky, rusky, taliansky, francúzsky a po slovensky.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre“ (Lk 12, 49-53).

Každú voľnú chvíľu trávim v prítomnosti skrytého Boha. On je mojím Učiteľom. Na všetko sa ho pýtam, o všetkom mu rozprávam. Tu čerpám silu a svetlo, tu sa učím všetko, tu dostávam svetlo, ako sa správať k blížnym. Od chvíle, keď som vyšla z noviciátu, zatvorila som sa do svätostánku s Ježišom, mojím Učiteľom. Sám ma uchvátil do ohňa živej lásky, okolo ktorého sa všetko sústreďuje (Den. 704).

Odprosila som Pána, že počas pobytu doma som sa s ním tak málo rozprávala. Vtom som začula v duši hlas: – Som veľmi spokojný s tým, že si nehovorila so mnou, ale dala si poznať dušiam moju dobrotu a pobádala si ich k tomu, aby ma milovali (Den. 404).

➡ Zverím Ježišovi vzťahy v mojej rodine a poprosím ho o svetlo, ako sa správať k blížnym.

Posledný zo série audiorozhovorov duše s Bohom na našom YouTube kanáli približuje rozhovor milosrdného Boha s dokonalou dušou:

Duša: „Pán môj a Učiteľ môj, túžim sa s tebou porozprávať.”

Ježiš: – Hovor, lebo ťa počúvam v každej chvíli, milované dieťa. Vždy čakám na teba. O čom sa túžiš so mnou porozprávať?

Duša: „Pane, najprv si chcem vyliať pri tvojich nohách city svojho srdca ako vôňu vďaky za toľké milosti a dobrodenia, ktorými ma ustavične zahŕňaš. Aj keby som ich chcela spočítať, nedokážem to. Viem len, že v mojom živote nebolo chvíle, v ktorej by som nepociťovala tvoju starostlivosť a dobrotivosť.”

Ježiš: – Tvoja reč je mi milá a vzdávanie vďaky otvára pred tebou nové poklady milostí. Ale, dieťa moje, porozprávajme sa konkrétne a podrobne o tom, čo ti najviac leží na srdci. Porozprávajme sa dôverne, úprimne ako dve srdcia, ktoré sa vzájomne milujú (Den. 1489).

 

 

Naše komunity v Gdansku, Čenstochovej, Kaliszi a v Kiekrzi sa pripojili k iniciatíve, ktorá sa modlí za bezdetné manželstvá. Každý mesiac sa modlia za ponad 1500 manželstiev. Už 703 manželstiev sa teší zo svojho potomka. Svoje prosby o modlitbu na tento úmysel môžete posielať na adresu: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl  (uveďte, prosím, mená manželov). Na tento úmysel sú každý mesiac slávené sväté omše v 12 kostoloch v Poľsku.

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu (Den. 300). Dôverujúc týmto Ježišovým slovám vás pozývame k spoločnej 24-hodinovej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva za pokoj vo svete a za ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine.

Môžete sa zapísať pomocou tohto krátkeho formulára: ustavičná korunka.

Mojím neprestajným úsilím je vyprosovať milosrdenstvo pre svet. Úzko sa spájam s Ježišom a som postavená ako obeta prosiaca za svet. Boh mi nič neodmietne, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. Moja obeta je sama osebe ničím, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, stáva sa všemohúcou (Den. 482).