Aktualności

Posielam ťa k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Tieto slová, ktoré Pán Ježiš povedal sv. sestre Faustíne, dnes vraví každému z nás! Jej poslanie sa neskončilo smrťou – práve naopak. Na väčšiu slávu Božieho milosrdenstva sme pri príležitosti Sviatku milosrdenstva pre vás pripravili krátky videopríspevok na našom YouTube kanáli.

Nech sa v nás a cez nás oslavuje tvoje milosrdenstvo, Pane!

V relácii Očami poznania, ktorú pripravila TV Misericordia – televízia farnosti Košice-KVP, priblížili sestry z našej košickej komunity formy úcty k Božiemu milosrdenstvu, históriu svojho povolania ako aj svoje prvé stretnutie s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove.

S láskavým dovolením TV Misericordia zdieľame túto reláciu aj na našom YouTube kanáli.

Pozývame vás vypočuť si príhovor o Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý pripravili naše sestry zo združenia Faustínum v Krakove. Prajeme vám, aby ste prežili tento deň plní dôvery v nekonečnú milosrdnú lásku Boha k nám.

Nedeľa Božieho milosrdenstva 2021

Prinášame vám informácie o svätých omšiach celebrovaných na Sviatok Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, ktoré môžete sledovať on-line na našej webstránke, ako aj o svätých omšiach z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP, ktoré môžete sledovať vďaka TV Lux a na YouTube kanáli farnosti KVP.

Slávnostné sv. omše v Krakove:

O 6.00, 8.00 (biskup Damián Muskus), 10.00 (arcibiskup Marek Jendraszewský), 12.30 (biskup Roman Pindel, 16.00 (kardinál Stanislaw Dziwisz) a o 18.00 (biskup Robert Chraszcz) z baziliky.

O 7.00 (biskup Ján Zajac) a o 19.00 z kláštornej kaplnky.

Slovenská sv. omša o 11.00 v ten deň nebude!

 

Slávnostné sv. omše z Košíc-KVP:

O 10.00 košický arcibiskup Bernard Bober – na YouTube kanáli

O 18.30 vdp. Štefan Novotný – na TV Lux

O 15.00 bude TV Lux vysielať slávnostnú modlitbu v Hodine milosrdenstva z KVP.

 

 

 

V prílohe vám tak ako každý rok prinášame text modlitby v Hodine milosrdenstva o 15.00 na Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. apríla. Slávnostná modlitba v Hodine milosrdenstva bude vysielaná aj TV Lux zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP.

Hodina_milosrdenstva_NBM_2021_FINAL

Svätý Otec František bude Nedeľu Božieho milosrdenstva sláviť v Kostole Santo Spirito in Sassia, ktorý sa nachádza pri našom kláštore v Ríme. Svätej omše sa zúčastnia aj väzni, utečenci, zdravotníci a tiež niekoľkí misionári milosrdenstva. Budú zastupovať viac než tisíc kňazov, ktorým počas Jubilea Milosrdenstva pápež zveril osobitný mandát spojený s vysluhovaním sviatosti zmierenia a s kazateľským ohlasovaním tajomstva Božieho milosrdenstva.

Počas najbližšieho víkendu 9. – 11. apríla sa v poľskej Farnosti sv. Františka z Asissi v Kielcoch uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Klára Domaňská z našej krakovskej komunity.

Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965). Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570).

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Práve na Nedeľu Božieho milosrdenstva budeme prosiť o milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,” povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Zdroj: TK KBS

Noviny Slovo+ vo svojom najnovšom čísle prinášajú rozhovor so sr. M. Claretou Fečovou KMBM s názvom: Náš Boh má meno Milosrdenstvo. V tomto týždni, keď sa pripravujeme na slávenie Nedele Božieho milosrdenstva, sa aj týmto svedectvom môžeme povzbudiť v dôvere k Bohu a milosrdenstve k blížnym.

Tu si môžete prečítať celý článok:

https://www.slovoplus.sk/sestra-clareta-fecova-kmbm-nas-boh-ma-meno-milosrdenstvo/

Veľká noc je mimoriadnou nocou, keď moc vzkrieseného Krista premáha posledné sily temnoty a smrti, roznecuje nádej a radosť v srdciach veriacich. Sv. Ján Pavol ll.

Nech moc zmŕtvychvstalého vteleného Milosrdenstva umocní našu vieru, posilní nádej, rozmnoží lásku a zapáli ju v našich srdciach.

Požehnané veľkonočné sviatky prajú a vyprosujú Vaše sestry 

Prinášame Vám želania predsedníčky Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sr. Miriam Janiec z Krakova:

Dnes počas zmŕtvychvstania som
uvidela Pána Ježiša vo veľkej žiare.
Priblížil sa ku mne a povedal:
Pokoj vám, deti moje!
Pozdvihol ruku a žehnal. Rany na rukách
a nohách neboli zakryté, ale jasne žiarili.

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Ako kedysi k apoštolom vo večeradle, a pred rokmi k sestre Faustíne, aj k nám dnes prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš so svetlom, vyžarujúcim z jeho rán. Prichádza s posolstvom, ktoré plynie z tajomstva jeho smrti a zmŕtvychvstania. Presvedčuje nás, že je Boh milosrdenstva i všemohúci Boh, ktorému sa nič nevymklo z rúk. Uisťuje nás, že jeho milosrdenstvo je väčšie ako náš hriech a všetko zlo, ktoré je na svete. On má moc dať zmysel každému ľudskému utrpeniu a z každej udalosti odvodiť dobro, a takto pokračovať v dejinách spásy.

Zo srdca si prajeme a modlíme sa pri prameni Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch, aby každý z nás prijal toto Ježišovo posolstvo plné milosrdenstva a odpovedal na neho ako sv. Faustína s úprimným vyznaním, plynúcim zo srdca: Ježišu, dôverujem ti!

Nech nám toto vyznanie prinesie do srdca hlboký pokoj a radosť, ktorú nám nemôže nikto a nič vziať!

Požehnané Veľkonočné sviatky!

Sr. Miriam Janiec KMBM
Predsedníčka združenia Faustinum
so spolusestrami

Keď sa procesia pohla, uvidela som Ježiša vo svetle väčšom ako žiara slnka. Ježiš pozrel na mňa s láskou a povedal: – Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou. V tej istej chvíli môj duch utonul v ňom… Keď som prišla k sebe, kráčala som spolu so sestrami v procesii a moja duša bola celá ponorená doňho…

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia.

† Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať (Den. 1667-1670).

 

Na Veľký piatok začíname novénu pred Sviatkom Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš prosil sv. Faustínu, aby sa takto pripravila na deň, v ktorom uctievame Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva. V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Den. 796), prisľúbil Ježiš Apoštolke svojho milosrdenstva.

Novéna pozostáva z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní. Pre lepšie prežitie tejto novény odporúčame rozjímať o slovách, ktoré Pán Ježiš povedal sv. sestre Faustíne (Den. 1209 – 1229).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na apríl znie: Za zastavenie pandémie, za chorých na koronavírus, za duchovné obrodenie ľudstva a za dôveru v Božie milosrdenstvo.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Posledným videozamyslením na našom kanáli YouTube nás o. Artur Ciepielský hlbšie vovedie do udalostí Veľkého piatka. Nech nás pri Ježišových slovách: „Je dokonané” (Jn 19,30) naplní bázeň, hlboká úcta a vrúcna vďačnosť za nepochopiteľnú Božiu lásku a nekonečné milosrdenstvo.

 

Ponúkame Vám krížovú cestu, ktorú pre Vás pripravila sr. M. Faustia Szabóová KMBM z citátov Denníčka svätej sestry Faustíny Kowalskej. Veríme, že Vám pomôže hlbšie prežiť najdôležitejšie tajomstvá našej viery v blížiacom sa Veľkom týždni.

Krížová cesta s Denníčkom sv. Faustíny

Ako sme vám avizovali, sestry zo združenia Faustínum vám na svojej webstránke www.faustinum.pl/sk ponúkajú novú sériu prednášok na tému: „Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy“. Prednášky uverejňujú raz mesačne na webovej stránke a na YouTube kanáli “združenie Faustínum”.

Pozývame Vás vypočuť si prednášku „Korunka – stretnutie s Otcom“, ktorú pripravila sr. M. Gaudia Skass KMBM.

Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy #4

Očarení Božím milosrdenstvom. Taký názov nesie videoreportáž svedectiev členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum z celého sveta, ktorú sme pre vás pripravili aj v slovenčine. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí s nami zdieľali svoje svedectvo.

Očarení Božím milosrdenstvom

V nedeľu 21. marca na YouTube kanáli Farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP môžete o 10.00 hod. sledovať svätú omšu za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktorú bude celebrovať vdp. kaplán Ján Kocurko.

Pripomíname, že v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch sú v tomto náročnom čase pandémie on-line slúžené sväté omše v troch jazykoch: o 7.00, 8.30 a o 19.00 po poľsky; o 11.00 po slovensky a o 12.00 po anglicky.

Každý deň nám Ježiš dáva výnimočný čas milosti – tretiu hodinu popoludní. Ako sám povedal sv. Faustíne: Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie… O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania (por. Den. 1320).

Aj v tejto chvíli Ježišovej agónie môžeme byť duchovne spojení prostredníctvom on-line prenosu zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove či vďaka TV LUX. Linky k prenosom sa nachádzajú na našej webstránke.

V minulom roku sme korunkou za zomierajúcich duchovne podporili ponad 28 000 zomierajúcich. Na tejto modlitebnej iniciatíve našej kongregácie sa podieľajú veriaci nielen z Poľska či Slovenska, ale aj z USA, Anglicka, Nemecka, Malty, Belgicka, Maďarska, Írska, Ukrajiny, Čiech a Portugalska.

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne približne 146 osôb denne. Počas pandémie však počet zomierajúcich stúpa. Vedomí si náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do nášho diela Korunka za zomierajúcich (link je aj na našej stránke). Zapojiť sa môžete priamo modlitbou alebo nahlásením zomierajúceho sms správou na tel. č. 0948 212 134.

Manila brown envelope with blank letter card

Chcete v novom roku dostávať myšlienku z Denníčka sv. sestry Faustíny každý deň? Kliknite na náš nový link: Odoberať a vpíšte svoju mailovú adresu.

Želáme vám, aby myšlienky z Denníčka boli pre vás duchovným obohatením.