Aktuality

V nedeľu 5. decembra sa vo Farnosti sv. Antona Paduánskeho v Pieszyciach v Poľsku a vo filiálke v Kamionke uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Clareta Fečová z krakovskej komunity. Stretne sa aj s formačnou skupinou združenia Faustínum v tejto farnosti.

 

Skutočné milosrdenstvo či milosrdenstvo naoko? Na našom YouTube kanáli vám ponúkame ďalší videopríspevok z cyklu Spoznaj milosrdenstvo. 

Aj vy ste si mysleli, že milosrdný znamená tolerantný, zhovievavý, solidárny a ľudomilný?

 

 

 

Náš kláštor v Derdoch (pri Varšave) oslavuje 4. decembra svoje 140. výročie vzniku. Darovala nám ho grófka Mária Przeździecká z rodu Tyzenhauzovcov. Zo začiatku bol určený na oddychový dom pre sestry a chovanice. V apríli 1936 si v kláštore bola oddýchnuť aj sv. sestra Faustína. Svojmu spovedníkovi o. Michalovi Sopočkovi o ňom takto napísala: Náš derdovský domček je ozaj ako z rozprávky. Nikde nikto. Iba les, ticho a pokoj. Všetko dookola napomáha k sústredenosti. Vo všetkom, čo ma obklopuje, vidím Boha! V súčasnosti máme v tomto kláštore exercičný dom.

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na december znie: Za hlboké prežitie Adventného obdobia a dobrú prípravu na Narodenie Pána pre nás samých i pre naše rodiny, aby sa aj v našich srdciach narodil Spasiteľ sveta.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

V pondelok 29. novembra sa vo všetkých našich kláštoroch začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pozývame vás k spoločnej modlitbe aj cez náš YouTube kanál:

 

 

 

 

 

Len 110 sekúnd s Božím slovom, príbehom a myšlienkou na zamyslenie. Ako sme vám avizovali, na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili prvé adventné minizamyslenie.

 

O advente, jeho dejinách a zvykoch sa dozviete v našom YouTube kanáli v novom videopríspevku s názvom: Prichádza advent.

 

 

Na internete už nejaký čas koluje text modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý je údajne autentickým, pôvodným textom, v ktorom namiesto: „Pre jeho bolestné umučenie…“ má byť: „Pre Ježišovo bolestné utrpenie, Otče, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom i nad dušami v očistci“; a namiesto záverečnej modlitby „Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný – zmiluj sa nad nami i nad celým svetom“ má byť vraj uvádzaná táto: „Bože Otče, tvoje milosrdenstvo je nekonečné a poklady tvojho zmilovania sú nevyčerpateľné, pohliadni na nás láskavo a rozprestri svoje milosrdenstvo nad nami, aby sme sa nikdy, ani v najväčších utrpeniach nepoddávali zúfalstvu, ale v dôvere sa odovzdali do tvojej vôle, ktorá sama je milosrdenstvom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa milosrdenstva, ktorý s tebou i s Duchom Svätým nám preukazuje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.“

V rukopise Denníčka a jeho knižných vydaniach v poľštine, ktoré majú imprimatur kardinála Františka Macharského, krakovského arcibiskupa metropolitu, a ktoré boli predložené a zaslané do Ríma v súvislosti s procesom blahorečenia sestry Faustíny Kowalskej, sa nachádza tento text: „Pre jeho bolestné umučenie, zmiluj sa nad nami a nad celým svetom“ (Denníčka 476). Aj v Denníčku č. 475 (videnie sv. sestry Faustíny, v ktorom jej Ježiš prvýkrát hovoril o   Korunke Božieho milosrdenstva) sú slová: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Komplexný text celého Denníčka s certifikátom pravosti nájdete na oficiálnej webovej stránke Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva www.faustyna.pl. Len kongregácia má autorské práva na toto dielo.

Iné verzie Korunky Božieho milosrdenstva s rôznymi dodatočnými textami a zmenami sú výsledkom ľudskej tvorivosti a nepochádzajú od Pána Ježiša. Preto sa na nich prísľuby spojené s touto modlitbou nevzťahujú. Ľudia sa potom modlia inú korunku, ale nie je to Korunka Božieho milosrdenstva, ktorú nadiktoval Pán Ježiš. Nejasnosti okolo tejto modlitby a iných textov Denníčka sv. Faustíny Kowalskej sú dielom zlého ducha, ktorý nenávidí Božie milosrdenstvo, pretože z jeho pazúrov vytrháva mnohé duše. Preto zasieva zmätok, vyvoláva nedôveru a v konečnom dôsledku aj rozpory medzi ctiteľmi Božieho milosrdenstva. Od začiatku sveta je otcom lži, ktorú predkladá tak prefíkane, že mu ľudia veria.

Naša kongregácia sa obrátila aj na varšavskú kúriu, odkiaľ sme dostali kópiu textu korunky, ktorá sa nachádza v modlitebníku Godzina Święta i Nowenna, ktorú napísal bl. Michal Sopočko, spovedník sv. sestry Faustíny. Znenie Korunky Božieho milosrdenstva je presne také, ako ho poznáme a nenachádzajú sa tam žiadne údajné zmeny!

Veríme, že toto vyjadrenie pomôže všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva, zaženie  pochybnosti aj nedôveru.

Pripájame oficiálny text Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý má v slovenčine schválenie Mons. Stanislava Zvolenského, Trnava, 1. júna 2007, č. 2917/07.

Korunka Božieho milosrdenstva (má 5 desiatkov)

Na začiatku: Otče náš, Zdravas’ Mária, Verím v Boha

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

Na záver: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).

Taká formula modlitby je určené pre individuálne aj spoločné recitovanie. „Ak by niekto pri individuálnom recitovaní zmenil jednotné číslo na množné – «naše hriechy» na «moje hriechy»;  «maj milosrdenstvo s nami» na: «maj milosrdenstvo so mnou» – koná proti Ježišovej vôli,“ píše prof. Ignác Róžycki – „a to čo by sa modlil, by už nebolo Korunkou Božieho milosrdenstva, lebo «my» v tejto formule znamená toho, kto ju recituje aj tých, za ktorých sa modlí, avšak «celý svet», to sú všetci, žijúci aj zomrelí. Ježiš požaduje, aby ten, kto sa modlí korunku prosil o zľutovanie «s nami» – a nie «so mnou», pretože takto daná osoba premáha egoizmus a Korunka Božieho milosrdenstva sa stáva prejavom obetavej lásky (porov. I. Róžycki, Božie milosrdenstvo. Základné črty úcty k Božiemu milosrdenstvu, Prešov 2003, s. 35-36.). V texte Korunky Božieho milosrdenstva sa nielenže nesmie meniť množné číslo na jednotné, ale ani sa nesmú dodávať alebo vynechávať niektoré slová.

Všetky zmeny, dodanie alebo vynechanie slov z modlitby korunky spôsobujú, že sa nakoniec modlíme inú modlitbu, než tú, ktorú nadiktoval Pán Ježiš. Korunku Božieho milosrdenstva sa nemáme modliť ako klasický ruženec, v ktorom jednotlivé desiatky predchádzajú rozjímania či úmysly. Rozjímanie a rôzne úmysly máme uviesť na začiatku, pred korunkou, aby sme sa ju pomodlili v takom znení, ako nám ju nadiktoval Pán Ježiš.

Sr. M. Elzbieta Siepak ISMM, tlačová hovorkyňa Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

 

 

 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. V tomto období sa pripravujeme na príchod Krista – vteleného Milosrdenstva. Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne.

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo.

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

V nadchádzajúcom Adventnom období pre vás na našom YouTube kanáli pripravujeme adventné minizamyslenia. Len 100 sekúnd s Božím slovom, príbehom a myšlienkou na zamyslenie.

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka“ (Lk 21, 25-36).

Faustína jedného dňa po svätom prijímaní počula vo svojej duši hlas: Dcéra moja, bdej, lebo prídem nečakane (Dz. 854).

            ➡ Ježiš, ktorý prišiel na tento svet, aby ma zachránil, aby presvedčil moje srdce o Božej milosrdnej láske, chce, aby som túžil po jeho prítomnosti a očakával ho so živou vierou! Ustavične ma chce zdvíhať z každého hriechu, z každej slabosti, smútku, zranenia a zlyhania. Chce premeniť moje srdce a dať zmysel všetkému čo sa deje v mojom živote. On ma skutočne miluje!

            ➡ Svätá Faustína pripravovala svoje srdce na Ježišov príchod mlčaním a sústredenosťou ducha, duchovne sa spájala s Pannou Máriou a napodobňovala jej čnosť mlčania. Verím, že Boh hovorí aj ku mne…?

Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku sv. Faustíny. Takýto názov nesie najnovšia formačná publikácia v slovenčine určená nielen pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, ale aj pre všetkých ctiteľov Milosrdného Ježiša. Kniha slúži nielen na spoznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva, ale predovšetkým na osobné stretnutie s Bohom milosrdenstva.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena publikácie: 10,00 eur
Posielame na dobierku.

V piatok 28. mája sme na našom YouTube kanáli sprístupnili celý Denníček sv. sestry Faustíny vo forme audionahrávky. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá okolo 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok. Nakoľko sv. sestra Faustína nepísala svoj denník chronologicky, bolo pre nás o to zložitejšie vystihnúť tému danej zvukovej stopy.

Nech sa aj týmto spôsobom dostane jej Denníček, považovaný za perlu mystickej literatúry, čo najširšej verejnosti – na slávu Božieho milosrdenstva!