Aktuality

V apríli v kláštoroch našej kongregácie zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo. Pri večerných pobožnostiach sa modlíme litánie k Božiemu milosrdenstvu. Prvotné litánie napísala vo svojom Denníčku svätá sestra Faustína už v roku 1937. Upravil ich neskôr jej vilniuský spovedník o. Michal Sopočko. V litániách zvelebujeme túto najväčšiu Božiu vlastnosť, ktorá je zároveň jeho podstatou a sprevádza nás vždy a všade.

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom (Den. 950).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na apríl znie: Za za duchovné a morálne obrodenie ľudstva a za dôveru v Božie milosrdenstvo.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Najdôležitejšia príprava na veľkonočné sviatky spočíva v príprave našej duše, nášho srdca. Kde nájdeme útechu? Svätá sestra Faustína píše:

Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro (Den. 1448).

Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, hriešna duša. Hoci by mala viac hriechov, ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti môjho milosrdenstva (Den. 1059).

 

Veľakrát si neuvedomuje, koľko vecí záleží od našej každodennej voľby. Pravdupovediac od nej závisí všetko – nielen v osobnom, pracovnom, rodinnom či spoločenskom živote – ale predovšetkým od nej závisí náš večný život. Ježiš neraz poučil sestru Faustínu o tom, ako brať na seba ten každodenný kríž a nasledovať ho:

Vtom som uzrela Pána Ježiša pribitého na kríž. Keď Ježiš na ňom chvíľu visel, uzrela som celý zástup duší ukrižovaných tak ako Ježiš. Videla som aj tretí zástup duší a druhý zástup duší. Druhý zástup nebol pribitý na kríž, ale duše držali kríž pevne v rukách. Tretí zástup duší nebol ani ukrižovaný, ani nedržal kríž pevne v rukách. Duše vliekli kríž za sebou a boli nespokojné. Vtom Ježiš riekol: – Vidíš, tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a v opovrhnutí, budú sa mi podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení i v opovrhnutí – budú sa mi menej podobať aj v sláve. Najviac ukrižovaných duší bolo z duchovného stavu. Medzi ukrižovanými dušami som videla aj známe duše, čo mi urobilo veľkú radosť. Vtom mi Ježiš povedal: – V zajtrajšom rozjímaní sa budeš zamýšľať nad tým, čo si dnes videla. A hneď zmizol (Den. 446).

Štvrtý audiopríspevok Keď sa deň nachýli z cyklu Poézia sv. Faustíny nás pozýva k zamysleniu o posledných veciach života – keď sa aj nám nachýli náš deň. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice.

Už idem k svojmu Otcovi do večného neba zo slzavého údolia, zo zeme vyhnanstva, zem už nie je schopná darovať mi teba, pritiahli ma k sebe výšiny raja (Den. 1653).

 

Od 5. do 7. mája pozývame unavené a vyčerpané ženy na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnovu na tému: Pane, daj sa mi napiť! (por. Jn 4,7) vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni. Začiatok je v piatok o 16.00 a záver v nedeľu na obed.

Pripravujeme pre vás ešte dve duchovné obnovy: od 30. júna do 02. júla a od 08. do 10. septembra.

Prihlasovanie: kosice@milosrdenstvo.sk, tel. č. 0949 295 646.

Tretí audiopríspevok z cyklu Poézia sv. Faustíny nás pozýva k zvelebovaniu nášho milosrdného Pána, kráľa neba i zeme. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice. Tematicky sme pre vás pripravili príspevky, ktoré hovoria o nejakom aspekte Božej lásky k nám.

Buď zvelebený, milosrdný Bože, že si sa ráčil z nebies na túto zem znížiť. S veľkou pokorou spievame tebe, že si ráčil celý ľudský rod povýšiť.

 

V Pôstnom období vám na našom YouTube kanáli ponúkame štyri krátke krížové cesty vo forme videopríspevkov: Krátku krížovú cestu so sv. Faustínou, krížovú cestu s Milosrdným, krížovú cestu ženy a krížovú cestu s Ježišom. Pozostávajú z málo známych citátov z jej duchovného denníka. Pán Ježiš nás povzbudzuje: Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť (Den. 369).

 

 

Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí.

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené [ľudskou] nevďačnosťou (Den. 642).

Kvetná nedeľa. Počas svätej omše bola moja duša ponorená do Ježišovej horkosti a utrpenia. Ježiš mi dal poznať, ako trpel v tomto triumfálnom sprievode. Hosana sa odrážalo v Ježišovom Srdci ozvenou: „Ukrižuj!” Ježiš mi to dal zvlášť pocítiť (Den. 1028).

Počas svätej omše mi Ježiš dal poznať bolesť svojej duše. Zreteľne som cítila, ako sa hymny „hosanna” bolestnou ozvenou odrážali v jeho Najsvätejšom Srdci. Aj moju dušu zaplavilo more horkosti a každé „hosanna” prebodávalo moje srdce skrz-naskrz. Moja duša bola uchvátená do Ježišovej blízkosti. Počula som Ježišov hlas: – Dcéra moja, tvoje spolucítenie je pre mňa úľavou. Tvoja duša nadobúda zvláštnu krásu, keď rozjímaš o mojom umučení (Den. 1657).

Druhý audiopríspevok z cyklu Poézia sv. Faustíny nás pozýva k oslave toho, ktorý je Milosrdenstvo samo. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice. Tematicky sme pre vás pripravili príspevky, ktoré hovoria o nejakom aspekte Božej lásky k nám.

Poďte, všetky krásy zeme, ktorým sa človek nemôže dosť vynačudovať, poďte zvelebovať Boha spoločne, nepochopiteľné Božie milosrdenstvo oslavovať.

Poď, nedotknutá krása celej zeme a zvelebuj s veľkou pokorou Stvoriteľa svojho, lebo všetko je jeho milosrdenstvom obklopené, všetko volá mocným hlasom, aké veľké je milosrdenstvo jeho (Den. 1750).

 

 

 

Vo Veľkom týždni spájam s Ježišom utrpenie spôsobené mojou vlastnou slabosťou.

Ako každý z nás, aj svätá Faustína prežívala vo svojom živote utrpenia, ktoré boli spôsobené jej vlastným hriechom a ľudskou slabosťou. K svätosti dozrievala postupne v spolupráci s Božou milosťou. Ježiš jej dal poznať svoju veľkú lásku a zároveň ničotu, ktorou sme sami zo seba. Všetko, čo je v nás dobré, je darom od Boha. Sv. Faustína zakúsila nesmiernosť Božieho milosrdenstva ako aj svoju úbohosť. To jej spôsobovalo skutočné utrpenie. Svedčia o tom slová Ježiša, ktorý chcel v bolestných chvíľach potešiť svoju apoštolku: Moje srdce je pohnuté veľkým milosrdenstvom k tebe, moje najdrahšie dieťa, keď som ťa videl vnútorne rozorvanú od bolesti, ktorú si trpela, ľutujúc svoje hriechy (Den. 282).

Niekedy môžem mať pokušenie myslieť si, že moje hriechy nie sú také veľké a nespôsobili Ježišovi toľko utrpenia. Je predsa oveľa viac väčších hriešnikov ako ja, ktorí sa stali príčinou jeho utrpenia. V takýchto chvíľach však stojí za to čerpať zo skúsenosti sestry Faustíny, aby sa v nás mohla zrodiť skutočná pokora a pokánie, ktoré otvára naše srdcia pre prijatie lúčov milosrdenstva, ktoré nás premieňajú. Raz sama poznamenala: Ježišu môj, napriek tvojim milostiam cítim a vidím celú svoju úbohosť. Začínam deň bojom a bojom ho aj končím. Sotva prekonám jednu ťažkosť, hneď musím bojovať s desiatimi ďalšími. No netrápi ma to, lebo dobre viem, že toto je čas boja, a nie pokoja. Keď boj presahuje moje sily, vrhám sa ako dieťa do objatia nebeského Otca a verím, že nezahyniem. Ó, Ježišu môj, ako veľmi som náchylná k zlému. To ma núti ustavične nad sebou bdieť. Ničím sa však nedám odradiť, dôverujem Božej milosti, ktorá je štedrá voči najväčšej úbohosti (Den. 606).

Počas tohtoročného pôstu sme spoločne prenikli do tajomstiev rôznych utrpení, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Naším cieľom bolo všimnúť si, že každá ťažká skúsenosť má veľkú hodnotu, keď sa spojí s umučením nášho Pána. Utrpenie nemá samo o sebe žiadnu hodnotu. Boh ho niekedy dopúšťa pre nejaké väčšie dobro – pre naše očistenie alebo pre spásu druhých. To však neznamená, že vo svojom živote nemáme prosiť dar o zdravia a prosperity. Každého z nás vedie cestou, ktorú pozná iba on. Cez utrpenie sa naša duša stáva podobnou nášmu Spasiteľovi. Krásne to opísala sv. Faustína: Pán mi však dal poznať aj to, aká nepochopiteľná sláva čaká dušu, ktorá je tu na zemi podobná trpiacemu Ježišovi. Taká duša sa bude podobať Ježišovi aj v jeho sláve. Nebeský Otec naše duše oslávi a ocení natoľko, nakoľko budeme podobní jeho Synovi (Den. 604). (…) Naozaj, všetky muky sa mi zdajú ničím v porovnaní so slávou, ktorá nás čaká po celú večnosť (Den. 605).

Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemanskej záhrade, v žalári aj na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Poznala som celú všemohúcnosť jeho lásky a milosrdenstva k dušiam (Den. 1054).

Na našom YouTube kanáli vás prostredníctvom Trojdnia s Milosrdným pozývame k hlbšiemu prežitiu dní Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstanie z lásky k nám…

 

Ó, ako všetko ťahá človeka k zemi, vzdychla si sestra Faustína na stránkach svojho Denníčka. Aj my často zakúšame, ako nás tento svet, rôzne udalosti a životné situácie oberajú o pokoj a odvádzajú od Boha. Preto sme pre vás na toto Pôstne obdobie na našom YouTube kánali pripravili nový cyklus s názvom Poézia sv. Faustíny. Premiéru majú Najkrajšie básne našej svätice v sedemminútovom audiovizuálnom príspevku.

Milosrdenstvo Pánovo ospevovať budem naveky pred celým ľudom, lebo je najväčšou Božou vlastnosťou a pre nás stále zázrakom.

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na marec znie: Za požehnané Pôstne obdobie a za obrátenie hriešnikov, zvlášť tých, ktorým hrozí strata spásy.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Marec už od nepamäti patrí zvláštnej úcte k svätému Jozefovi, ktorého sviatok budeme v tomto roku sláviť v pondelok 20. marca. Svätý Jozef najvernejší, najmúdrejší, najmocnejší… V litániách k sv. Jozefovi nájdeme množstvo invokácií, ktoré hovoria o výnimočných cnostiach tohto mocného orodovníka. Aj sv. sestra Faustína si ho ctila ako svojho ochrancu: Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu a raz „Rozpomeň sa”. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu (Den. 1203).

Popolcovou stredou začneme Pôstne obdobie. Pôst, modlitba a almužna, ku ktorým sme pozvaní, majú vyjadrovať naše obrátenie. Pôstom je pre nás aj prijatie súčasnej situácie, plnej obáv a neistoty, ktoré prijmeme bez šomrania a v duchu pokánia… Modlitbou za pokoj, utečencov či zomierajúcich vyjadríme našu vieru a dôveru v Boha… Almužnou nech sú naše slová povzbudenia a nádeje, náš záujem o druhého alebo len obyčajný úsmev…

Môžete sa pripojiť aj do modlitbovej akcie TV Lux a využiť čas pôstu modlitbou za kňazov, zasvätené osoby a nové duchovné povolania. Nie je potrebné sa nikde nahlasovať ani zapisovať. Zapojiť sa do modlitebnej aktivity môžete v ľubovoľnom čase.

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

 

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu (Den. 300). Dôverujúc týmto Ježišovým slovám vás pozývame k spoločnej 24-hodinovej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva za pokoj vo svete a za ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine. Korunka je našou nekrvavou zbraňou, ktorá môže zmeniť osud sveta…

Môžete sa zapísať pomocou tohto krátkeho formulára: ustavičná korunka.

Mojím neprestajným úsilím je vyprosovať milosrdenstvo pre svet. Úzko sa spájam s Ježišom a som postavená ako obeta prosiaca za svet. Boh mi nič neodmietne, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. Moja obeta je sama osebe ničím, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, stáva sa všemohúcou (Den. 482).

Začnime nový rok s dobrou knihou. Naša najnovšia publikácia Rok so Svätým písmom a s Denníčkom sv. Faustíny môže byť vaším duchovným sprievodcom už počas najbližšieho roka. Je určená všetkým, ktorí si chcú prehĺbiť alebo obnoviť vzťah s Božím slovom.

Kniha je určená tiež ako pomôcka k permamentnej formácii združenia Faustínum formou Lectio Divina.

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena knihy je 9,90 € + poštovné

 

Prinášame vám novoročnú novinku – audioknihu Denníček sv. Faustíny Kowalskej. Audiokniha obsahuje 3 CD a jej 2. vydanie je odpoveďou na prosby a dopyt ctiteľov milosrdného Ježiša a jeho apoštolky. Denníček, ktorý patrí k perlám mystickej literatúry, sa na celom svete teší veľkej popularite. Rozpráva nielen o fascinujúcich stretnutiach sv. Faustíny s nebom, ale obsahuje aj posolstvo Boha pre súčasný svet, adresované každému človeku. Práve toto Ježišovo posolstvo milosrdenstva – „Boží dar pre naše časy“ – dal Ján Pavol II. Cirkvi i svetu v treťom tisícročí.

Hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve (Den. 164).

Objednávky:

mailom: kosice@milosrdenstvo.sk

tel.: 0949 295 646

Cena 3CD je 8,00 € + poštovné