Aktuality

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal“ (Mk 9, 30-37).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1487)

Ježiš: – Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom. No povedz mi, dieťa moje, čo ťa zdržiava na ceste k svätosti?

Duša: „Nemám dobré zdravie, to ma zdržiava na ceste k svätosti. Nemôžem si plniť povinnosti, som takým poskokom. Nemôžem sa umŕtvovať, prísne postiť, ako to robili svätci. Akoby to nestačilo, neveria mi, že som chorá, a k fyzickému utrpeniu sa pripája duchovné a z toho vyplývajú mnohé poníženia. Vidíš, Ježišu, ako sa takto môžem stať svätou?”

Ježiš: – Dieťa, je pravda, že to všetko je utrpením, ale do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ja sám som ju prešiel prvý. Vedz, že je to najkratšia a najistejšia cesta.

 

➡ „Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.“ Ježiš ma pozýva tvoriť s ním vzťah. Túži, aby som s ním hovoril ako priateľ s priateľom.

➡ Je niečo, na čo sa bojím opýtať Ježiša? Preberám s ním aj témy, ktoré sú pre mňa ťažké: kríž, bolesť a utrpenie?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť pochopiť, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Podľa slov nášho Pána je to najkratšia a najistejšia cesta.

Aj v novom školskom roku pokračujeme vo svätých omšiach za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP. Najbližšie v nedeľu 19. septembra o 15.30.

Mandarínčina je oficiálnym jazykom v Číne, Taiwane a Singapure. Korunku Božieho milosrdenstva v tomto jazyku si môžete vypočuť na kanáli YouTube. Pripravila ju členka nášho združenia Faustínum Bernadetta Lam z Hong Kongu spolu s ctiteľmi Božieho milosrdenstva z Taiwanu.

 

Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku sv. Faustíny. Takýto názov nesie najnovšia formačná publikácia v slovenčine určená nielen pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, ale aj pre všetkých ctiteľov Milosrdného Ježiša. Kniha slúži nielen na spoznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva, ale predovšetkým na osobné stretnutie s Bohom milosrdenstva.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena publikácie: 10,00 eur
Posielame na dobierku.

Všetkým ctiteľom milosrdného Ježiša ponúkame už tradičný stolový kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena kalendára: 3,00 eurá
Posielame na dobierku.

Budúci rok s Božím milosrdenstvom. Pripravili sme pre vás aj nástenný kalendár Božieho milosrdenstva 2022. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena kalendára: 2,40 eurá
Posielame na dobierku.

Všetky tri časti slovenskej verzie o korunke Božieho milosrdenstva (dejiny, teologický význam a prísľuby) sme spojili do jedného videopríspevku pre maďarsky hovoriacich ctiteľov Milosrdného Ježiša.

 

 

Posledná časť našej trilógie o korunke Božieho milosrdenstva je venovaná prísľubom, ktoré Pán Ježiš vo svojom veľkom milosrdenstve spojil s touto krátkou, ale účinnou modlitbou…

Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť (Den. 1541).

Druhá časť nášho videopríspevku o korunke Božieho milosrdenstva je teologickým vysvetlením tejto krátkej modlitby a je venovaná skôr náročnejším ctiteľom Božieho milosrdenstva.

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 17. do 19. septembra v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude voľným pokračovaním júnovej duchovnej obnovy tentokrát na tému: Božia priateľka. Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 0948 117 886; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

Boží dar pre naše časy – aj takto by sme mohli charakterizovať korunku Božieho milosrdenstva. V dňoch 13.-14. septembra si pripomíname 86. výročie tohto daru. Pán Ježiš ju nadiktoval sestre Faustíne vo Vilniuse v roku 1935. V piatok, 13. septembra, sestra Faustína mala vo svojej cele videnie anjela, ktorý prišiel potrestať zem za hriechy. Keď uzrela toto znamenie Božieho hnevu, začala prosiť anjela, aby chvíľku počkal, a svet bude konať pokánie. Keď sa však ocitla pred velebou Svätej Trojice, nemala odvahu zopakovať túto prosbu. Až keď v duši pocítila moc Ježišovej milosti, začala sa modliť slovami, ktoré vnútorne počula. Keď som sa tak modlila, zapísala v Denníčku, uvidela som bezmocnosť anjela. Nemohol vykonať spravodlivý trest, aký si za hriechy zasluhovali (Den. 475).

Veľkosť milostí spojených s touto modlitbou vyjadrujú slová Pána Ježiša, ktoré povedal sestre Faustíne: Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, [vtedy zomierajúci] dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu (Den. 811). Keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne (Den. 929). Hoci by bol hriešnik najzatvrdlivejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva (Den. 687).

Ak sa budeme s dôverou modliť túto modlitbu, Pán Ježiš prisľúbil, že si môžeme vyprosiť všetky milosti. Povedal: Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma [ľudia] budú prosiť (Den. 1541), a dodal: Ak to bude v zhode s mojou vôľou (Den. 1731).

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl v nemeckej jazykovej verzii www.heiligefaustina.de a ruskej jazykovej verzii www.фаустина.рф už je tiež prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny, samozrejme s novým dizajnom. Takto máme hotových všetkých osem jazykových verzií.

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 27-35).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1777, 1064)

Ty poznáš priepasť môjho milosrdenstva, tak čerpaj z neho pre seba, ale najmä pre úbohých hriešnikov. Skôr by sa pominulo nebo i zem, než by dôverujúcu dušu neobklopilo moje milosrdenstvo.

Nesmrteľný Bože, moja večná slasť, už tu na zemi si mojím nebom. Každý úder môjho srdca nech je novým chválospevom zvelebenia teba, ó, Najsvätejšia Trojica. Keby som mala toľko sŕdc, koľko je kvapiek vody v oceáne, koľko je zrniek piesku na celej zemeguli, všetky by som ti obetovala, ó, Láska moja, Poklad môjho srdca. Každého, koho v živote stretnem, túžim pritiahnuť k tebe, aby ťa všetci milovali, ó, Ježišu môj, Krása moja, Odpočinutie moje, jediný Učiteľ môj, Sudca, Spasiteľ a Ženích zároveň. Viem, že jeden titul zjemňuje druhý – všetko som zverila tvojmu milosrdenstvu.

➡ Ježiš, ktorý chce zachrániť každého, mi dnes kladie konkrétnu otázku: „A za koho ma pokladáš ty?“

➡ V osobnej modlitbe úprimne vyznám Ježišovi, kým je pre mňa a pozvem ho nanovo do svojho srdca.

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť priťahovať druhých k Bohu, ktorý je láska.

 

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, ale nielen ich, srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 10. do 12. septembra v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Exercície s Máriou Matkou milosrdenstva bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová z našej košickej komunity.

Prihlasovanie:

mailom: faustina@milosrdenstvo.sk alebo tel.: 055/677 02 77.

Prečo je korunka Božieho milosrdenstva Božím darom? Kedy a za akých okolností vznikla? Kto ju vymyslel? Ako sa ju správne modliť? Môžem nejaké slovo zmeniť alebo pridať? Na všetky tieto otázky nájdete odpoveď v našom prvom videopríspevku o korunke Božieho milosrdenstva pod názvom Dejiny.

 

Mesiac august sa niesol v znamení niekoľkých výročí týkajúcich sa svätej sestry Faustíny: 1. augusta 1925 vstúpila do našej rehole, 25. augusta by oslávila 116. narodeniny a v roku 1995 sme ju v tento deň uznali za našu duchovnú spoluzakladateľku a 27. augusta bola pokrstená. Pri tejto príležitosti vás pozývame na náš YouTube kanál nahliadnuť do života tejto skromnej rehoľnice – jednej z najväčších svätíc a mystičiek 20. storočia.

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč“ (Mk 7, 31-37).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1663, 55)

Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom. Hľaď a zahĺb sa…

Prežite svoj život konaním dobra, aby som mohol na stránky vášho života napísať: prežila svoj život, robiac dobro všetkým.

 

➡ Ježiš chce, aby moje srdce bolo podobné jeho milosrdnému srdcu. Preto je toto pozvanie určené aj mne: Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom.

➡ Je mojím najväčším cieľom nasledovať Ježiša?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť, aby na stránkach môjho života mohli tiež byť napísané slová: prežil/prežila svoj život, robiac dobro všetkým.

Tretí kláštor našej kongregácie na Slovensku slávi svoje 10. narodeniny. Slávnostné posvätenie a otvorenie kláštora v Košiciach sa konalo 8. septembra 2011. Pri tejto príležitosti bude v kláštornej kaplnke sv. sestry Faustíny odslúžená ďakovná svätá omša, ktorú o 11.00 hod. bude celebrovať vdp. farár Peter Novák zo Zborova.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na september znie: Za pokoj vo svete, za prenasledovaných, za štáty, v ktorých chýba náboženská sloboda a nedodržiavajú sa tam ľudské práva.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Už každoročne modlitba korunky Božieho milosrdenstva a adorácia o Panne Márii, ktorú vedú naše sestry z hrušovskej komunity, otvára o 16.30 program odpustovej slávnosti v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Slávnosť organizuje miestna komunita pavlínov počas najbližšieho víkendu 4. – 5. septembra. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10.30 celebruje košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Na pozvanie vdp. dekana Slavomíra Tarasoviča sa v Gréckokatolíckej farnosti biskupa Vasiľa Hopka v Stropkove 3. – 4. septembra uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. V programe príhovory (v sobotu zvlášť pre ženy a matky), adorácia s chválami, modlitba v hodine milosrdenstva a individuálne požehnanie Najsvätejšou sviatosťou a relikviou sv. sestry Faustíny.

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl v slovenskej jazykovej verzii www.milosrdenstvo.sk a talianskej jazykovej verzii www.suorfaustina.it už je tiež prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny a má aj nový dizajn. Zatiaľ je hotových šesť verzií (poľská, anglická, španielska, francúzska, slovenská a talianska). Aktuálne pripravujeme ruskú a nemeckú verziu aplikácie.

Ako sme Vám avizovali, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života 11. apríla 2021 schválila nové konštitúcie a direktórium našej rehole. Nakoľko Svätá stolica potvrdila takýto latinský názov našej kongregácie: Institutum Sororum Beatae Mariae Virginis a Misericordia, vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, si budeme za menom uvádzať novú skratku: ISMM (namiesto doterajšej ZMBM v Poľsku a KMBM na Slovensku).

V piatok 28. mája sme na našom YouTube kanáli sprístupnili celý Denníček sv. sestry Faustíny vo forme audionahrávky. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá okolo 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok. Nakoľko sv. sestra Faustína nepísala svoj denník chronologicky, bolo pre nás o to zložitejšie vystihnúť tému danej zvukovej stopy.

Nech sa aj týmto spôsobom dostane jej Denníček, považovaný za perlu mystickej literatúry, čo najširšej verejnosti – na slávu Božieho milosrdenstva!

Rektorát Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove vyšiel v ústrety prosbám pútnikov z celého sveta a v tomto čase pandémie on-line sprístupnil adoráciu z Kaplnky večnej adorácie.

Dňa 3. apríla 2005 sa splnila túžba Svätého Otca Jána Pavla II. súvisiaca s večnou adoráciou Najsvätejšej sviatosti v tomto sanktuáriu. V liste pripravenom pri tejto príležitosti, tesne pred smrťou, akoby v testamente napísal: Som rád, že v túto nedeľu sa začne večná adorácia Najsvätejšej sviatosti. Nič tak ako Pánova eucharistická prítomnosť nesprítomňuje lepšie dielo milosrdenstva, aké sa uskutočnilo prostredníctvom kríža a zmŕtvychvstania. Nech je táto prítomnosť zdrojom sily a nádeje pre všetkých pútnikov.

Naša kongregácia, zvlášť sestry z krakovskej komunity, v spolupráci so Slovenským dohovorom za rodinu od 5. augusta 2021 do 5. mája 2022 organizuje deväťmesačnú novénu za našu vlasť a za ochranu života na Slovensku. Novéna sa skladá z litánii k Božiemu milosrdenstvu, modlitby za vyprosenie milostí na príhovor sv. sestry Faustíny a modlitby sv. Jána Pavla II. k sestre Faustíne.

Iné modlitby