Archiwum

Májové formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom) sa uskutočnia v pondelok 13. mája o 16.30 pre slovensky hovoriacu skupinku a v utorok 14. mája v rovnakom čase pre maďarsky hovoriacu skupinku. Obidve stretnutia o Božom milosrdenstve vo Svätom Písme a v Denníčku sv. Faustíny spojené so zdieľaním vedie sr. M. Hedvig Uličná, ISMM z našej hrušovskej komunity.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde“ (Jn 17, 11b-19).

Keď som vzala do rúk časopis Posol Božského Srdca a prečítala si o svätorečení sv. Andreja Bobolu, v tej chvíli naplnila moju dušu veľká túžba, aby aj u nás bola svätá. Rozplakala som sa ako dieťa, prečo aj u nás nie je svätá, a povedala som Pánovi: „Poznám tvoju štedrosť, ale zdá sa mi, akoby si bol voči nám menej štedrý,” a opäť som sa rozplakala ako malé dieťa. A Pán Ježiš mi povedal: – Neplač, ty si ňou. Vtom moju dušu zalialo Božie svetlo a bolo mi dané poznať, koľko budem trpieť. Povedala som Pánovi: „Ako sa to stane, veď si mi hovoril o inej kongregácii.” Pán mi odpovedal: – Nie je tvojou vecou vedieť, ako sa to stane, ale buď verná mojej milosti a rob vždy to, čo je v tvojej moci a čo ti dovoľuje poslušnosť… (Den. 1650).

➡ Pomodlím sa Pod tvoju ochranu za prenasledovaných kresťanov.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 15, 26-27; 16, 12-15).

Neboj sa, ja sám doplním všetko, čo ti chýba (Den. 435).

Po svätom prijímaní sa ma zmocnila nepochopiteľná Božia láska. Moja duša prebývala s Duchom Svätým, ktorý je tým istým Pánom ako Otec a Syn. Jeho vanutie napĺňa moju dušu takou slasťou, že darmo by som sa namáhala, aby som aspoň čiastočne mohla vyjadriť to, čo prežívalo moje srdce. Po celý deň všade, kdekoľvek som bola, s kýmkoľvek som sa rozprávala, sprevádzala ma živá Božia prítomnosť a moja duša tonula vo vďakyvzdávaní za tieto veľké milosti (Den. 1781).

➡ Pomodlím sa trikrát invokáciu: Príď, Duchu Svätý, príď, na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty.

Pravidelná svätá omša za členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude v tomto mesiaci slávená v piatok 10. mája o 15.20 hod. v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Celebrovať ju bude vdp. Tomáš Svat. Po svätej omši nasleduje formačné stretnutie košickej skupinky, ktoré vedie sr. M. Blanka Krajčíková ISMM z našej košickej komunity. Srdečne privítame aj nových záujemcov.

V sobotu 18. mája sa bude konať už tradičná jarná púť do Skalného sanktuária na hore Butkov. O 16.00 hod. bude apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Nicola Girasoli a Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, celebrovať slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Jána Pavla II. Skalné sanktuárium na hore Butkov bude slávnostne vyhlásené za diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva. Pred svätou omšou o 15.00 hod. sa naše sestry z krakovskej komunity pomodlia modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. V programe je tiež požehnanie sochy Kráľa milosrdenstva.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom“ (Jn 15, 9-17).

Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom (Den. 1487)

Buď pozdravená, večná láska, sladký môj Ježišu, ktorý ráčiš prebývať v mojom srdci. Pozdravujem ťa, ó, božstvo, hodné chvály, ktoré si sa ráčilo tak znížiť kvôli mne. Z lásky ku mne tak si sa obetoval, že si si vzal nepatrnú podobu chleba. Pozdravujem ťa, Ježišu, nevädnúci kvet človečenstva, ty si pre moju dušu tým jediným. Tvoja láska je čistejšia ako ľalia a tvoja blízkosť je mi milšia ako vôňa hyacintu. Priateľstvo s tebou je citlivejšie a nežnejšie ako vôňa ruže, a predsa mocnejšie ako smrť. Ó, Ježišu, nepochopiteľná krása! Ty si najlepšie rozumieš s čistými dušami, lebo jedine ony sú schopné hrdinstva a obety. Ó, sladká a ružová krv Ježišova, zušľachťuj moju krv a premeň ju na svoju vlastnú krv, nech sa mi stane tak, ako sa ti páči (Den. 1575).

Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutá nekonečná cena milosrdenstva, ktorá splatí všetky naše dlhy, a zvlášť dlhy úbohých hriešnikov – dôverujem ti!

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“ Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali (Mk 16, 15-20).

Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu… Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj. V tento deň som nemohla prijať žiadne jedlo, cítila som sa nasýtená láskou (Den. 1121).

➡ Túžim sa aj ja ako sv. Faustína spojiť s Bohom na veky?

V nedeľu 19. mája o 10.00 hod. bude v našej kláštornej kaplnke v Košiciach celebrovaná svätá omša za všetkých dobrodincov a tých, ktorí nás podporujú svojimi modlitbami a obetami. Zvlášť vám zverujeme realizáciu projektu Oáza sv. Faustíny – duchovno-formačné centrum pre vás.

Celý deň som zotrvávala v ďakovných modlitbách a moju dušu zaplavovala vďačnosť. Ó, Bože, aký si dobrý, aké veľké je tvoje milosrdenstvo, navštevuješ ma takými veľkými milosťami – mňa, najbiednejší prach. Padám dolu tvárou k tvojim nohám, ó, Pane, a vyznávam ti s úprimným srdcom, že ničím som si nezaslúžila ani najmenšiu tvoju milosť. A že sa mi tak štedro udeľuješ, to je tvoja nepochopiteľná dobrota. Preto čím väčšie milosti zakúša moje srdce, tým hlbšie sa korí (Den. 1661).

V sobotu 4. mája sa už po sedemnástykrát uskutoční tradičná rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikoch. Téma tohtoročnej púte znie: Ježišova cesta do Emáuz v roku modlitby v príprave na Jubileum 2025. Hlavný celebrantom a kazateľom bude Mons. František Trstenský, spišský biskup.

Program vo vysielaní Rádia Lumen:
02:00 – Spolu sa modlíme na ceste do Sanktuária
04:00 – Modlitba posvätného ruženca
06:00 – Ranné spojenie z Krakova a sprevádzanie pútnikov

Program v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove (v priamom prenose Rádia LUMEN):
09:00 – Slávnostné otvorenie púte
09:45 – Modlitba posvätného ruženca
10:30 – Svätá omša s eucharistickou adoráciou
12:30 – Obedná prestávka
13:00 – Hudobné vystúpenie Čučoriedky z Rabče
13:45 – Z Kuchyne Rádia Lumen
14:10 – Prednáška sr. Clarety – Moje Emauzy – blízkosť, ktorá lieči a otvára oči na nebo
14:50 – Príprava na Hodinu Milosrdenstva
15:00 – Hodina milosrdenstva a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva
15:30 – Poďakovanie, požehnanie devocionálií a záver púte

Prvá rozhlasová púť Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa uskutočnila 30. apríla 2005. Jej témou bola: „Eucharistia – dar Božieho milosrdenstva“. Slovenské katolícke rádio chce umožniť veriacim aj v roku 2024 načerpať silu z veľkého spoločenstva a súčasne načerpať hlboký duchovný pokoj.

 

Vo štvrtok 9. mája oslávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. O slávení tohto sviatku máme písomné správy už od 4. storočia. Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku 6. mája 1937 napísala:

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu… Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal  v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj (Den. 1121).

Tradičný Deň s Božím milosrdenstvom v prešovskej konkatedrále sv. Mikuláša sa tohto roku uskutoční v stredu 15. mája. Sestry z obidvoch našich komunít pre vás pripravili duchovný program, počas ktorého môžete nanovo načerpať z prameňa milosrdenstva, zvelebovať ho a vyprosovať pre seba a pre celý svet. Program sa začne o 11.15 prednáškou sr. M. Blanky Krajčíkovej na tému:  Milosrdenstvo – Božia hranica pre zlo celého sveta, pokračuje svätou omšou na pravé poludnie a službou ucha, ktorú sestry ponúkajú. Popoludňajší program vyplní moderovaná adorácia o 14.30, po nej modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva a o 15.20 si veriaci budú môcť vypočuť záverečnú prednášku sr. M. Antoniany Štullerovej na tému: Poznám svojho Boha?

 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi“ (Jn 15 1-8).

Dnes si prečítaš Evanjelium podľa Jána, pätnástu kapitolu. Túžim, aby si čítala veľmi pomaly (Den. 1757).

Člen tohto odtieňa by mal vykonať prinajmenšom jeden skutok milosrdenstva denne, ale môže ich byť veľa, lebo každému je ľahké ho vykonať, aj najbiednejšiemu. Lebo milosrdenstvo možno konať trojakým spôsobom: milosrdným slovom – odpustenie a potešovanie, po druhé – kde sa nedá slovom, tak modlitbou – aj to je milosrdenstvo, po tretie – skutkami milosrdenstva. A keď príde posledný deň, z tohto budeme súdení a podľa toho dostaneme večný rozsudok (Den. 1158).

➡ Dnes sa tiež vynasnažím prečítať si Evanjelium podľa Jána, pätnástu kapitolu.

Aprílové formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Ondreja apoštola v Koprivnici bude v nedeľu 28. apríla o 15.00 hod. Stretnutie začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva. Formačné prednášky o Božom milosrdenstve vo Svätom písme a v Denníčku sv. sestry Faustíny prednesie vdp. farár Milan Supek a sr. M. Blanka Krajčíková, ISMM z našej košickej komunity.

V piatok 10. mája sa nielen v našej kongregácii začína novéna pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého (19. mája). Počas deviatich dní sa môžeme modliť aj tzv. turičný hymnus Príď, Duchu Svätý, tvorivý…

Ako hovorí sv. sestra Faustína: Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti. Keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať.

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca“ (Jn 10, 11-18).

Hovor so mnou jednoducho… (Den. 1487).

Nech zmĺkne zem, ty sám sa mi prihováraj, Ježišu. Ty vieš, že nerozumiem inému hlasu, len tvojmu – Dobrý pastier. V príbytku môjho srdca je tá púšť, kam žiadne stvorenie nemá prístup. Ty sám si v ňom Kráľom (Den. 725).

➡ Pomodlím sa 23. Žalm: Pán je môj pastier…

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami“ (Lk 24, 35-48).

Povedz, dcéra moja, že som Láska a Milosrdenstvo samo. Keď sa duša približuje ku mne s dôverou, napĺňam ju takou veľkou milosťou, že ňou prekypuje a vyžaruje ju na iné duše (Den. 1074).

Ó, môj Ježišu, ak ty sám neuspokojíš túžbu mojej duše, nikto ju nepoteší ani neupokojí. Každé tvoje priblíženie ku mne vyvoláva v mojej duši nové vytrženie lásky, ale aj nové zomieranie, lebo napriek tomu, že sa tak výnimočne približuješ k mojej duši, som nútená milovať ťa na veľkú vzdialenosť. Moje srdce, uchvátené láskou, zomiera, lebo to ešte nie je večné a úplné zjednotenie. Aj keď tak často prebývaš so mnou bez žiadneho závoja, predsa tým otváraš v mojej duši a srdci priepasť lásky a túžby po tebe, Bože. A tá bezodná priepasť túžby po Bohu nemôže byť na zemi celkom vyplnená (Den. 1600).

➡ Ako vyzerajú moje stretnutia s Ježišom? Sú plné viery, nádeje a lásky?

Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča sa od 12. do 13. apríla uskutoční duchovná obnova vo Farnosti Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči. Obnova bude duchovnou prípravou na prijatie relikvie sv. Jána Pavla II. – apoštola Božieho milosrdenstva. Bude ju viesť sr. M. Antoniana Štullerová ISMM z našej košickej komunity. Sestra sa stretnú aj s členmi miestnej formačnej skupinky združenia Faustínum. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene (Jn 20, 19-31).

Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

Ó, ako vrúcne túžim, aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva (Den. 505).

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť – dôverujem ti!

Farnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove spolu s našimi sestrami z miestnej komunity organizuje od 19. do 20. apríla púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove spojenú sa návštevou Wadowíc. V piatok je v programe aj nočný Krakov a v sobotu sv. omša v kláštornej kaplnke pri relikviách sv. Faustíny a prednáška sr. M. Clarety Fečovej ISMM z krakovskej komunity.

V dňoch od 4. do 6. apríla sa uskutoční duchovná obnova vo Farnosti Božieho Tela v Jablunkove v Čechách a vo filiálnom Kostole Božieho milosrdenstva v Písku. Obnovu pred nedeľou Božieho milosrdenstva bude viesť sr. M. Blanka Krajčíková ISMM z našej košickej komunity. V sobotu sa stretne aj s členmi miestnej formačnej skupinky Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktorú vedie o. Henryk Dąbek OFM.

Ako každý z nás, aj svätá Faustína prežívala vo svojom živote utrpenia, ktoré boli spôsobené jej vlastným hriechom a ľudskou slabosťou. K svätosti dozrievala postupne v spolupráci s Božou milosťou. Ježiš jej dal poznať svoju veľkú lásku a zároveň ničotu, ktorou sme sami zo seba. Všetko, čo je v nás dobré, je darom od Boha. Sv. Faustína zakúsila nesmiernosť Božieho milosrdenstva ako aj svoju úbohosť. To jej spôsobovalo skutočné utrpenie. Svedčia o tom slová Ježiša, ktorý chcel v bolestných chvíľach potešiť svoju apoštolku: Moje srdce je pohnuté veľkým milosrdenstvom k tebe, moje najdrahšie dieťa, keď som ťa videl vnútorne rozorvanú od bolesti, ktorú si trpela, ľutujúc svoje hriechy (Den. 282).

Niekedy môžem mať pokušenie myslieť si, že moje hriechy nie sú také veľké a nespôsobili Ježišovi toľko utrpenia. Je predsa oveľa viac väčších hriešnikov ako ja, ktorí sa stali príčinou jeho utrpenia. V takýchto chvíľach však stojí za to čerpať zo skúsenosti sestry Faustíny, aby sa v nás mohla zrodiť skutočná pokora a pokánie, ktoré otvára naše srdcia pre prijatie lúčov milosrdenstva, ktoré nás premieňajú. Raz sama poznamenala: Ježišu môj, napriek tvojim milostiam cítim a vidím celú svoju úbohosť. Začínam deň bojom a bojom ho aj končím. Sotva prekonám jednu ťažkosť, hneď musím bojovať s desiatimi ďalšími. No netrápi ma to, lebo dobre viem, že toto je čas boja, a nie pokoja. Keď boj presahuje moje sily, vrhám sa ako dieťa do objatia nebeského Otca a verím, že nezahyniem. Ó, Ježišu môj, ako veľmi som náchylná k zlému. To ma núti ustavične nad sebou bdieť. Ničím sa však nedám odradiť, dôverujem Božej milosti, ktorá je štedrá voči najväčšej úbohosti (Den. 606).

Každá ťažká skúsenosť má veľkú hodnotu, keď sa spojí s umučením nášho Pána. Utrpenie nemá samo o sebe žiadnu hodnotu. Boh ho niekedy dopúšťa pre nejaké väčšie dobro – pre naše očistenie alebo pre spásu druhých. To však neznamená, že vo svojom živote nemáme prosiť dar o zdravia a prosperity. Každého z nás vedie cestou, ktorú pozná iba on. Cez utrpenie sa naša duša stáva podobnou nášmu Spasiteľovi. Krásne to opísala sv. Faustína: Pán mi však dal poznať aj to, aká nepochopiteľná sláva čaká dušu, ktorá je tu na zemi podobná trpiacemu Ježišovi. Taká duša sa bude podobať Ježišovi aj v jeho sláve. Nebeský Otec naše duše oslávi a ocení natoľko, nakoľko budeme podobní jeho Synovi (Den. 604). (…) Naozaj, všetky muky sa mi zdajú ničím v porovnaní so slávou, ktorá nás čaká po celú večnosť (Den. 605).

Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965). Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570).

V pondelok a utorok 13. a 14. mája sa uskutoční štvrté tohtoročné formačné stretnutie najmladšej skupinky združenia Faustínum v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom). Stretnutia, ktoré sa začnú o 16.30 v maďarčine a o 17.00 v slovenčine, bude viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej hrušovskej komunity. Témou májového stretnutia je Matka milosrdenstva. Srdečne privítame aj nových záujemcov!

 

Veľký piatok. Hneď zrána som pocítila vo svojom tele bolesti jeho piatich rán. Toto utrpenie trvalo do tretej hodiny. Hoci navonok nič nevidieť, predsa tieto utrpenia nie sú menej bolestivé. Teším sa, že Ježiš ma chráni pred ľudskými pohľadmi. O jedenástej mi Ježiš povedal: – Hostia moja, ty si úľavou pre moje utrápené srdce. Myslela som, že po týchto slovách moje srdce vzplanie. Veľmi úzko ma so sebou spojil a moje srdce sa zosobášilo s jeho srdcom ľúbostným spôsobom. Cítila som jeho najjemnejšie záchvevy a on moje. Stvorený oheň mojej lásky bol spojený so žiarou jeho večnej lásky. Táto milosť svojou veľkosťou prevyšuje všetky iné. Jeho trojjedinosť ma celkom obklopila a celá som doňho ponorená. Moja malosť si meria sily s týmto nesmrteľným Mocnárom. Ponorená som do nepochopiteľnej lásky i do nepochopiteľných múk pre jeho umučenie. Všetko, čo sa týka jeho bytosti, zakúšam aj ja. O tretej hodine som sa modlila tvárou k zemi s rozpaženými rukami za celý svet. Ježiš už končil svoj smrteľný život. Počula som jeho sedem slov. Potom sa pozrel na mňa a povedal: – Milovaná dcéra môjho srdca, ty si pre mňa úľavou v strašných mukách. Keď Ježiš naposledy vydýchol, duša mi pukala od bolesti a dlhší čas som nemohla prísť k sebe. Slzy mi priniesli trochu úľavy. Ten, ktorého si zamilovalo moje srdce, zomiera. Kto pochopí moju bolesť? (Den. 1055-1060).

Dnes obetujem Ježišovi svoju bolesť, utrpenie a kríž, samotu a opustenosť…

Biela sobota. Počas adorácie mi Pán povedal: – Buď pokojná, dcéra moja, toto dielo milosrdenstva je moje, nič v ňom nie je tvoje. Páči sa mi, že verne plníš, čo som ti prikázal, ani jedno slovo si nepridala, ani neubrala. Dal mi vnútorné svetlo a poznala som, že ani jedno slovo nie je moje. Napriek ťažkostiam a protivenstvám vždy, vždy som plnila jeho vôľu, ktorú som poznala (Den. 1667).

Je to deň ticha a bdenia s Pannou Máriou, ktorá tiež očakávala na vzkriesenie svojho Syna: Modli sa srdcom v spojení s Máriou… (Den. 32).

Aj v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa program začne už v sobotu o 15.00 a pokračuje až do polnoci Cestou svetla a adoráciou. V nedeľu 7. apríla program začína svätou omšou o 7.00, 8.00, pokračuje spovedaním od 8.00 do 9.30 a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 10.00, ktorú bude celebrovať Mons. Jan Graubner, pražský arcibiskup a Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Pred sv. omšou o 9.15 si veriaci budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Benediktíny Fečovej ISMM na tému: Verím v Boha, Otca (ne)milosrdného. Už tradične program uzavrie slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., ktorú bude vysielať aj TV LUX.

Vo Farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove program začína o 9.00 sviatosťou zmierenia, pokračuje modlitbou sv. ruženca a slávnostnou svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať vdp. Matúš Bašista. Popoludní program pokračuje adoráciou od 13.00, ktorú ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú bude vysielať Rádio Lumen.

Svätá hodina – štvrtok. V tejto hodine modlitby mi Ježiš dovolil vstúpiť do večeradla a bola som prítomná pri tom, čo sa tam dialo. Najhlbšie som prežila chvíľu, v ktorej Ježiš pred premenením pozdvihol oči k nebu a tajomne sa rozprával so svojím Otcom. Túto chvíľu náležite spoznáme až vo večnosti. Jeho oči boli ako dva plamene, tvár rozžiarená, biela ako sneh, celá postava majestátna, jeho duša roztúžená. Vo chvíli premenenia si odpočinula nasýtená láska – obeta bola v celej plnosti dokonaná. Teraz bude nasledovať už len vonkajšia ceremónia smrti, vonkajšie zničenie – podstata je vo večeradle. Nikdy v živote som nezažila také hlboké poznanie tohto tajomstva ako počas tejto hodinovej adorácie. Ó, ako vrúcne túžim, aby celý svet poznal toto nepreniknuteľné tajomstvo (Den. 684).

Zelený štvrtok. Počas svätej omše som videla Pána, ktorý mi povedal: – Polož si  hlavu na moje prsia a odpočiň si. Pán si ma privinul k svojmu Srdcu a povedal: – Dám ti podiel na svojom umučení, ale neboj sa, buď statočná. Nehľadaj úľavu, ale prijímaj všetko s odovzdanosťou do mojej vôle. Keď sa Ježiš so mnou lúčil,  dušu mi zovrela neopísateľná bolesť. Fyzické sily ma opustili, rýchlo som vyšla z kaplnky a ľahla som si. Nevnímala som, čo sa okolo mňa deje. Moja duša žíznila po Pánovi a celý zármutok jeho Božského Srdca doľahol na mňa. Trvalo to skoro tri hodiny. Prosila som Pána, aby ma uchránil pred ľudskými pohľadmi. Hoci som chcela, celý deň som nemohla prijať nijaké jedlo, až večer. Vrúcne som túžila stráviť celú noc s Pánom Ježišom v žalári.333 Modlila som sa do jedenástej, o jedenástej mi Pán povedal: Choď si ľahnúť, dal som ti prežiť za tri hodiny to, čo som trpel celú noc. Ihneď som si išla ľahnúť. Utrpenie ma tak vyčerpalo, že som stratila všetky fyzické sily. Celý ten čas som bola ako v mdlobách. Každý úder Ježišovho Srdca sa odrážal v mojom srdci a prenikal moju dušu. Keby sa to utrpenie týkalo mňa samej, trpela by som menej. Keď sa však pozerám na toho, ktorého som si zamilovala celou silou svojho srdca, že trpí a ja mu v ničom nemôžem uľaviť, moje srdce puká láskou a horkosťou. Zomierala som s ním, a zomrieť som nemohla. Nevymenila by som však toto mučeníctvo za všetky rozkoše sveta. Moja láska v tomto utrpení nepredstaviteľne zosilnela. Viem, že Pán ma udržiaval svojou všemohúcnosťou, lebo inak by som nevydržala ani chvíľu. Všetky druhy utrpenia som spolu s ním zvlášť prežívala. Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemanskej záhrade, v žalári aj na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Poznala som celú všemohúcnosť jeho lásky a milosrdenstva k dušiam (Den. 1053-1054).

Vedz, že tvoja živá láska a spoluúčasť, ktoré mi prejavuješ, boli pre mňa útechou v Getsemanskej záhrade (Den. 1664).

Už tradične vám v prílohe prinášame text slávnostnej modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 na Nedeľu Božieho milosrdenstva 7. apríla. Text je verným prekladom hodiny milosrdenstva, ktorá zaznie v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikov. Text schválil Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, 2. apríla 2024.

Rozjimanie_HM_Sviatok_Bozieho_milosrdenstva_2024

 

 

Keď sa procesia pohla, uvidela som Ježiša vo svetle väčšom ako žiara slnka. Ježiš pozrel na mňa s láskou a povedal: – Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou. V tej istej chvíli môj duch utonul v ňom… Keď som prišla k sebe, kráčala som spolu so sestrami v procesii a moja duša bola celá ponorená doňho…

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia.

Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať (Den. 1667-1670).

 

Prinášame vám informácie o svätých omšiach celebrovaných na sviatok Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch, ktoré môžete sledovať on-line na našej webstránke.

6.00 – Mons. Michał Kania, rektor seminára krakovskej arcidiecézy (bazilika).

8.00 – biskup Damian Muskus OFM (bazilika).

10.00 – arcibiskup Marek Jędraszewski, krakovský arcibiskup metropolita (poľný oltár pred bazilikou) – v priamom prenose poľskej TVP 1.

10.30 – svätá omša v angličtine (kaplnka s milostivým obrazom milosrdného Ježiša a hrobom svätej Faustíny).

12.30 – P. Tomasz Szopa, kustód svätyne svätého Jána Pavla II (bazilika).

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva – vdp. Zbigniew Bielas, rektor svätyne, a sestry Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva (bazilika) -v priamom prenose Poľskej Televízie TVP.

16.00 – Kard. Statnislaw Dziwisz (bazilika).

18.00 – biskup Grzegorz Suchodolski (bazilika).

19.00 – Páter Grzegorz Zembroń, provinciál saletínov (kaplnka so zázračným obrazom milosrdného Ježiša a hrobom svätej Faustíny).

Sväté omše z baziliky, Hodinu milosrdenstva (15.00) a Kaplnku k Božiemu milosrdenstvu bude vysielať TV Milosierdzie na webovej stránke rektorátu svätyne: www.milosierdzie.pl, zatiaľ čo sväté omše o 10.30, 19.00 a návštevu pútnikov pri zázračnom slávnom obraze Milosrdného Ježiša a hrobe svätej Faustíny bude vysielať on-line na: www.faustyna.pl, kanál You Tube: Faustyna.pl a v mobilnej aplikácii: Faustyna.pl na android a iOS.