Archiwum

Medzi knižné novinky sa zaradil aj modlitebník Boh bohatý na milosrdenstvo, ktorého II. vydanie sme vám avizovali už v lete. Človek nič nepotrebuje tak ako Božie milosrdenstvo – tú nežnú, súcitiacu lásku, ktorá pozdvihuje človeka ponad jeho slabosť k nekonečným výšinám Božej svätosti – hovoril sv. Jána Pavol II. Upravený a doplnený modlitebník uľahčuje čitateľovi spoznať to, čo najviac potrebuje – milosrdnú Božiu lásku.

Objednávky:

kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77

Cena: 7,90 eur + poštovné.

Posielame na dobierku.

V posledných dňoch končiaceho sa roka chceme vyjadriť našu vďačnosť všetkým vám, ktorí spolu s nami tvoríte spoločenstvo zvelebujúce Božie milosrdenstva a ktorí nás podporujete svojimi modlitbami, obetami a milodarmi. Nech vám Boh bohatý na milosrdenstvo odmení vašu spoluprácu a štedrosť hojným duchovným požehnaním.

Z vďačnosti bude za všetkých vás odslúžená svätá omša 31. decembra o 18.00 hod.

 

Sestra Faustína nám ponúka krátky návod, ako prežiť posledný deň v roku. Dva roky pred svojou smrťou vo svojom duchovnom denníku napísala:

Končí sa rok. Môj duch sa zahĺbil do dobrodení, ktorými ma Boh zahŕňal počas celého roka. Moja duša sa zachvela pri pohľade na to množstvo Pánových milostí. V mojej duši sa zrodil ďakovný chválospev Bohu. Celú hodinu som bola pohrúžená do adorácie a ďakovnej modlitby. Rozjímala som o jednotlivých Božích dobrodeniach aj o svojich malých nedostatkoch. Všetko, čo tento rok v sebe obsahoval, odišlo do priepasti večnosti. Nič sa nestráca, teším sa, že nič sa nestráca (Den. 855).

Ó, tajomstvo Božieho milosrdenstva, ó, Bože ľútosti, ráčil si opustiť trón neba a znižuješ sa k našej úbohosti, k ľudskej slabosti, lebo nie anjelom, ale človekovi milosrdenstvo treba (Den. 1746).

Boh sa rozhodol ukázať nám svoju tvár a dovolil, aby sme ho poznali v podobe malého a krehkého dieťaťa!

Priblížil sa tak, ako to dokáže jedine Láska!

Zverme sa s dôverou tejto nekonečnej Láske! Láske, ktorá má meno Milosrdenstvo!

Nech Narodenie Pána v nás obnoví a posilní postoj dieťaťa, ktoré je Otcom milované a vytúžené!

Požehnané vianočné sviatky Vám želajú a vyprosujú Vaše sestry

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745). Takto sa modlila svätá Faustína v údive nad tajomstvom Božieho milosrdenstva, ktoré sa vtelilo do našich ľudských dejín. Boh – jednorodený Syn Otca prebýva s nami! Ten, ktorý je Milosrdenstvom, prišiel na zem, aby nám ho zjavil!

Vianoce sú pred nami. Je to čas, keď k nám prichádza milosrdný Boh a hovorí nám o svojej túžbe žiť v našich rodinách, spoločenstvách a v každom z nás. Môže sa dnes tajomstvo vtelenia zopakovať? Určite áno. Keď dovolíme Ježišovi – vtelenému Milosrdenstvu, aby prebývalo v našich srdciach. Keď dovolíme, aby nás jeho milosrdenstvo preniklo, očistilo a uzdravilo. Keď nás Božie milosrdenstvo naplní až po okraj, aby mohlo prechádzať cez naše oči, uši, ruky, nohy a srdce k našim blízkym. Vtedy sa stane tento „nepochopiteľný zázrak“ Božieho milosrdenstva: Boh sa vtelí do nášho každodenného života a jeho milosrdenstvo sa prejaví v našich vzťahoch a skutkoch!

Z celého srdca vám prajeme, aby ste počas tohtoročných Vianoc ako aj každý deň Nového roku 2021 zakúšali takéto zázraky milosrdenstva. Modlime sa, aby každý z nás mohol povedať o sebe, o svojej rodine, o svojej komunite: MILOSRDENSTVO SA TELOM STALO A PREBÝVA MEDZI NAMI.

Radostné a plné Božej milosti a milosrdenstva Vianoce!

 

Sr. Miriam Janiec KMBM
vedúca Združenia Faustínum
spolu so sestrami z Faustínum

Vianočný stromček, jasličky a koledy. Odkiaľ sa vzala táto typická vianočná symbolika? Legenda hovorí, že na nápad ozdobiť vianočný stromček prišiel v roku 573 írsky mních Kolumbán, ktorý chcel prilákať ľudí na svoje kázne. Keďže si všimol, že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobil ju horiacimi fakľami v tvare kríža. A takto sa zrodila tradícia… Prvýkrát sa ozdobené vianočné stromčeky objavili pred 400 rokmi v Nemecku. Pre nemeckých mešťanov a bohatú vrstvu predstavovali blahobyt. Chudobní ľudia ich nahradili vetvičkami, ktoré po domoch rozdávali vinšovníci. Na naše územie sa táto tradícia dostala až koncom 18. storoči. Najprv sa udomácnila v mestskom prostredí a až koncom 19. storočia začala prenikať na vidiek.

Betlehem alebo jasličky sa stavali v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach, dokonca oveľa skôr ako vianočné stromčeky. Živý betlehem vytvoril sv. František z Assisi, keď v roku 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku zorganizoval vytvorenie živého betlehemu. Vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola a našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu a Jozefa.

Vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc je nerozlučne spätá s Vianocami. Táto krásna svetoznáma rakúska pieseň vznikla v Rakúsku na Vianoce v roku 1818 a bola preložená už do viac ako 200 jazykov sveta.

V nedeľu 27. decembra slávime sviatok Svätej rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa. Tento sviatok však nie je len o Svätej rodine, ale aj o každej inej rodine. Myslíme na každú rodinu a modlíme sa za každú rodinu.

Uvidela Pannu Máriu s malým Ježiškom a svätého Deduška, ktorý stál za Pannou Máriou. Najsvätejšia Panna mi povedala: „Tu máš najvzácnejší poklad.” A podala mi malého Ježiška. Keď som vzala Ježiška na ruky, Panna Mária a sv. Jozef zmizli. Zostala som s Ježiškom sama.

 

Spolu so sv. sestrou Faustínou prežime tieto vianočné sviatky ako narodenie Boha v nás. Hľadajme šťastie v hlbinách našej duše. Toto šťastie nám svet dať nemôže…

Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri. Tu sa s ním ustavične spájam, tu s ním prežívam najväčšiu dôvernosť, tu som s ním bezpečná, tu nesiaha ľudský zrak. Najsvätejšia Panna ma pobáda k takémuto prebývaniu s Bohom (Den. 454).

Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli za to náležite poďakovať (Den. 1122).

Drahé sestry a bratia v Kristovi, členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum!

V tomto posvätnom adventnom vás srdečne pozdravujem. Advent je výnimočný čas, v ktorom sa spolu s Máriou učíme postoju bdelosti a pozornosti, aby sme spoznali prichádzajúceho Boha a neprešli okolo neho ľahostajne. My, ktorí chceme byť apoštolmi Božieho milosrdenstva, sme k tomu obzvlášť povolaní. Bdelosť je postoj apoštola. Umožňuje nám rozpoznať každú príležitosť, keď nás Boh pozýva k tomu, aby sme mu dôverovali alebo preukázali milosrdenstvo našim blížnym.

Onedlho sa začne nový kalendárny rok. Veríme, že bude hojný na Božie milosti a milosrdenstvo. Rok 2021 je výnimočným rokom pre naše Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Totiž 6. marca oslávime 25. výročie jeho vzniku. Určite to bude vhodná príležitosť na zamyslenie sa, na oživenie spomienok, ale predovšetkým na vďačnosť za všetko, čo Boh urobil pre naše združenie i jednotlivo pre každého z nás. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývam, aby ste napísali krátke svedectvo, ktoré by sa začínalo slovami: „Som v združení Faustínum, pretože…“ Vaše svedectvá vložíme na našu webovú stránku. Bude to jeden z prvkov našich spoločných osláv a znak duchovného spojenia. Zašlite nám ich, prosím, elektronicky do sekretariátu združenia (email: sekretariat@faustinum.pl najneskôr do 31. januára), aby sme sa mohli navzájom obohatiť.

V rámci oslavy nášho výročia plánujeme okrem iného aj Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva zo združenia Faustínum, ktorý sa uskutoční v dňoch od 2. do 5. októbra 2021 Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Kongres bude mať modlitebný a formačný charakter a bude sa konať pod heslom: Sláviť milosrdenstvo. Odporúčame vám zapísať si uvedený termín už dnes, aby sme ho mohli stráviť spoločne. Kongres by sa mal konať v sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ale zároveň bude vysielaný aj on-line pre ľudí, ktorí nebudú môcť prísť do Lagievnik. Prednášky budú prebiehať v dvoch jazykoch: poľštine a angličtine. Ak to však bude potrebné a možné, prednášky ponúkneme aj v iných jazykoch. Z dôvodu pandémie nateraz ešte nevieme poskytnúť podrobné informácie o kongrese, preto vás upovedomíme neskôr.

Vzhľadom na to, že chceme byť s vami v kontakte a informovať vás o novinkách v našom združení, najmä v súvislosti so spomínaným výročím, zašlite prosím do nášho sekretariátu na Slovensku (email: faustinum@milosrdenstvo.sk) vašu aktuálnu emailovú adresu.

Kvôli pandémii sú naše stretnutia obmedzené alebo nemožné, preto vás pozývam, aby sme na seba pamätali v modlitbách a prežili toto náročné obdobie v duchu dôvery. Srdečne vás pozdravujem a uisťujem vás o našich každodenných modlitbách na vaše úmysly.

Sr. Miriam Janiec KMBM

vedúca združenia Faustínum

 

V štvrtom adventnom týždni môžeme spomaliť a zamyslieť sa nad našou adventnou prípravou:

Okná poumývané, záclony vymenené, periny prezlečené, akcie vychytané…

Či o tom mala byť naša adventná príprava?

Darčeky zabalené, kapor vo vani, treska v mrazničke, stromček v garáži a sladké vianočné ozdoby už zjedené…

Či vianočná príprava je ozaj len o tom?

Upratovanie, nakupovanie, varenie, pečenie, zdobenie… a opäť upratovanie. Nervozita, únava, stres… Typická vianočná atmosféra. Svetový folklór či rodinný zvyk?

Spolu so zástupmi, ktoré prichádzali za Jánom Krstiteľom, sa pýtame: „Čo teda máme robiť?“
Všemohúci Boh, ktorý prichádza v malom bezbrannom Dieťati sa nám dáva úplne celý. Odovzdáva sa nám navždy. A to isté očakáva od nás.
Dajme teda Bohu, čo patrí Bohu a cisárovi to, čo patrí jemu. Ešte vždy nevieme, čo máme robiť?

Vianoce nemajú byť časom nudnej tradície a bezduchého folklóru. Aby sa Boh mohol aj dnes narodiť, vystačí mu, tak ako pred 2000 rokmi, maštaľ nášho srdca a trocha sena našej lásky.

Dnes som pocítila blízkosť svojej Matky – nebeskej Matky. Pred každým svätým prijímaním vrúcne prosím Pannu Máriu, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej Syna a jasne cítim jej starostlivosť o mňa. Veľmi ju prosím, aby ráčila rozpáliť vo mne taký oheň lásky k Bohu, akým horelo jej čisté srdce vo chvíli vtelenia Božieho Slova (Den. 1114).

Očakávanie je znakom lásky…

Očakávam?

Neočakávam, ak som ešte nestretol…

V stredu 16. decembra sa v celej našej kongregácii začíname modliť novénu pred sviatkami Narodenia Pána. V tomto výnimočnom roku chceme aj vás pozvať k spoločnej modlitbe.

Novéna pred slávnosťou Narodenia Pána

Roste, nebesia, z výsosti,

oblaky, dajte Spravodlivého;

otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Bože Izraela, počúvaj,

ty čo tróniš nad cherubmi,

zaskvej sa pred svojím ľudom.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Pane, Bože zástupov

obnov nás,

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Zhliadni z neba, podívaj sa

a navštív túto vinicu,

veď ju vysadila tvoja pravica.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,

a daj nám svoju spásu.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Sláva Otcu i Synu

i Duchu Svätému

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii

a ona počala z Ducha Svätého.

Pane, vyslyš moju modlitbu,

a moje volanie nech dôjde ku tebe.

 

Modlime sa.

Pane, prosíme ťa, ukáž svoju moc a pomáhaj nám svojou božskou silou; nech tvoja milosrdná láska odstráni naše hriechy a urýchli príchod našej spásy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ó, Bože môj, moja jediná nádej, v teba som zložila celú svoju dôveru a viem, že nebudem sklamaná.

Rozjímala som o tom, ako veľa Boh vytrpel a akú veľkú lásku nám preukázal. A my neveríme, že Boh nás miluje. Ó, Ježišu, kto to pochopí? Aká je to bolesť pre nášho Spasiteľa. Čím nás presvedčí o svojej láske, ak už ani samotná smrť nás nepresvedčí?

Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 793).

Tieto slová si sestra Faustína zapísala do svojho Denníčka dva roky pred smrťou v roku 1936 a zdá sa, že sú stále aktuálne. Ľudstvo je stále viac a viac choré, nielen fyzicky, ale obzvlášť duchovne. Našou útechou a nádejou nech sú však slová: Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na jeho milosrdenstvo.

Je Boh pre mňa prameňom, ktorý ma obšťastňuje?

„Veriš, že Boh sa narodil v betlehemskej stajni, ale beda, ak sa nenarodí v tebe!” Tieto slová poľského spisovateľa Adama Mickiewicza sú aktuálne aj dnes. Najdôležitejšia príprava na vianočné sviatky spočíva v príprave našej duše, nášho srdca. Ako píše sv. sestra Faustína:

Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro (Den. 1448).

Ako apoštoli milosrdenstva, pomáhajme mu našou modlitbou:

Dnes som počula slová: – Modli sa za tieto duše, aby sa nebáli priblížiť sa k tribunálu môjho milosrdenstva. Neprestávaj sa modliť za hriešnikov. Ty vieš, ako veľmi mi ležia na srdci ich duše. Zmenši môj smrteľný smútok, rozdávaj plným priehrštím moje milosrdenstvo (Den. 975).

 

 

Takýto názov nesie virtuálne stretnutie, ktoré v dňoch od 12. do 13. decembra organizujú oratoriáni v Argentíne spolu so sestrami zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Prednášky o tajomstve Božieho milosrdenstva v súvislosti s pandémiou, ktorá hospodársky a duchovne veľmi ovplyvnila Južnú Ameriku, si pre nich pripravilo osem sestier pracujúcich v združení Faustínum: sr. Miriam, sr. M. Teresa, sr. Clareta, sr. Emanuela, sr. Eliana, sr. Faustia, sr. Maria Faustyna a z Washingtonu sr. Gaudia.

Na našej webstránke sa nachádza aj link: Knižné novinky pre vás. Členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum prinášame predvianočnú ponuku: až 30% zľavy na knižné tituly vydané v tomto roku.

Kúpou kníh a brožúrok podporíte apoštolát našej kongregácie a šírenie úcty Božieho milosrdenstva v našej vlasti.

Knihy si môžete objednať telefonicky na čísle: 055/677 02 77, emailom: kosice@milosrdenstvo.sk alebo na mobilnom čísle 0949 295 646.
Posielame na dobierku.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, ktorý sa prirovnávaš v evanjeliu k najnežnejšej matke, dôverujem tvojim slovám, lebo ty si pravda a život. Ježišu, dôverujem ti, napriek všetkej beznádeji, napriek všetkým pocitom, ktoré mám  vnútri a ktoré sú opakom nádeje. Rob so mnou, čo chceš, neopustím ťa, lebo ty si prameňom môjho života.

Počas adventu sa v mojej duši prebudila veľká túžba po Bohu. Môj duch sa vinul k Bohu celou svojou silou, akej je vo svojom bytí schopný. V tom čase mi Pán udelil veľa svetla na spoznanie jeho vlastností. Prvou vlastnosťou, ktorú mi dal Pán poznať, je jeho svätosť. Táto svätosť je taká veľká, že sa pred ňou trasú všetky sily a mocnosti. Čistí duchovia si zakrývajú tvár, sú ponorení do ustavičnej adorácie a vyjadrujú úctu jediným slovom: „Svätý…” Božia svätosť je vyliata na Božiu Cirkev a na každú v nej žijúcu dušu – nie však v rovnakom stupni. Sú duše celkom preniknuté Bohom a sú aj duše ledva žijúce. Druhou vlastnosťou, ktorú mi Pán dal poznať, je jeho spravodlivosť. Jeho spravodlivosť je taká veľká a prenikavá, že siaha do hĺbky podstaty vecí, všetko pred ním stojí v obnaženej pravde a nič by nemohlo obstáť. Treťou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Pochopila som, že najväčšou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Ono spája stvorenie so Stvoriteľom. Najväčšiu lásku a priepasť milosrdenstva poznávam vo vtelení Slova, v jeho vykúpení. Spoznala som, že táto vlastnosť je v Bohu najväčšia (Den. 180).

Keď nás nečakane navštívi niekto, kto je nám blízky, cítime radosť a šťastie.

Keď nás nečakane navštívi niekto, kto je pre nás cudzí, cítime strach a obavy.

Ako prežívam Pánov príchod? Očakávam Boha blízkeho, milosrdného alebo vzdialeného, spravodlivého?

 

Pripravme sa na túto slávnosť našej nebeskej Matky spolu so sv. sestrou Faustínou:

S veľkou horlivosťou som sa pripravila na oslavu sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Viac som bdela nad sústredenosťou ducha a rozjímala som o jej výnimočnej výsade. Preto sa celé moje srdce pohrúžilo do nej. Ďakovala som Bohu za to, že udelil Márii túto veľkú výsadu (Den. 1412).

Už od rána som cítila blízkosť najsvätejšej Matky. Počas svätej omše som ju videla takú nádhernú, takú krásnu, že nemám slov, aby som mohla tú krásu aspoň trošku opísať. Bola celá v bielom, prepásaná belasým pásom, plášť mala tiež belasý, na hlave korunu. Z celej postavy vychádzal nepochopiteľný jas. „Som Kráľovná neba a zeme, ale najmä vaša Matka.” Privinula si ma k svojmu srdcu a povedala: „Vždy spolucítim tebou.” (…) Počas svätej omše som začula šuchot šiat a uvidela som Pannu Máriu vo zvláštnom, krásnom svetle. Mala na sebe biele rúcho, prepásané belasým pásom. Povedala mi: „Robíš mi veľkú radosť, keď zvelebuješ Najsvätejšiu Trojicu za milosti a výsady, ktoré mi boli udelené,” a hneď zmizla (Den. 805 a 564).

 

 

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra sa v našom kláštore v Rabke v Poľsku uskutoční aj slávnosť prijatia do postulátu. Prijaté budú štyri kandidátky (tri z Poľska a jedna z Bieloruska).

Formácia, čiže príprava na rehoľný život, sa u nás začína postulátom, ktorý trvá 10 mesiacov. Toto obdobie je zamerané na rozoznávanie povolania.

Spolu so sv. sestrou Faustínou sa v prvom adventnom týždni spájame s Pannou Máriou:

Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie – v tichosti a pokore. Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 792-793).

Po čom túžim?

Viem, že Bohu sa za mnou cnie?

Očakávam ho s radosťou ako niekoho blízkeho alebo so strachom ako niekoho cudzieho?

 

Všetkým členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum dávame do pozornosti Adventnú cestu našich túžob, ktorú pripravili sestry pracujúce v združení v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Viac na oficiálnej stránke združenia Faustínum www.faustinum.pl/sk

V ružencovom mesiaci dávame do pozornosti novú publikáciu s názvom Ruženec s Ježišom, Máriou a sv. Faustínou. Nájdete v nej 15 krátkych rozjímaní pozostávajúcich z citátov z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej ku všetkým častiam sv. ruženca.

Objednávky:

kosice@milosrdenstvo.sk

Posielame na dobierku.

Cena knižočky: 5,- eur

Aj v tomto roku všetkým ctiteľom Milosrdného Ježiša ponúkame tradičný stolový kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena kalendára: 2,90 eur + poštovné
Posielame na dobierku.

Súčasná situácia nám síce nedovoľuje putovať do obľúbených svätýň, ale virtuálne už môžeme navštíviť snáď všetky sväté miesta. Na mapách Google vám ponúkame možnosť pozrieť si panorámu Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch: Panorama z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Na niekoľkých internetových portáloch (napr. Allegro či Catawiki) môžete nájsť ponuku relikvií I. stupňa ex ossibus sv. sestry Faustíny aj s certifikátom v cene od 750 eur alebo relikvie III. stupňa – čiže obrázok s kúskom látky za 50 zlotých. Chceme vás upozorniť, že iba naša kongregácia je jediným a autentickým vlastníkom relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej. So svojou prosbou o relikvie našej svätice sa preto obráťte vždy výlučne na Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove.

Slovenskí biskupi vyzývajú všetkých veriacich, aby sa okrem piatkového pôstu tiež modlili aj túto modlitbu za Slovensko:

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroj: TK KBS

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo.

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

V tomto neľahkom čase skúšky našej dôvery a nádeje vám ponúkame 30-dňový návod na odovzdanie sa Bohu bohatému na milosrdenstvo. V útlej knižočke počas 4 týždňov odovzdáme milosrdnému Otcovi a nebeskej Matke svoje počatie, narodenie, duchovný rozvoj, vôľu, blížnych, seba, utrpenie, prácu i celý svet. Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

 

Objednávky:

Mailom: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77.
Posielame na dobierku.
Cena publikácie: 3,90 eur + poštovné