Archiwum

Moja láska a moje milosrdenstvo sú bezhraničné (Den. 718). O tomto bezhraničnom milosrdenstve nášho Boha je tretí spot na našom YouTube kanáli. Spoty vám prinášame v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva.

Najväčšiu lásku a priepasť milosrdenstva poznávam vo vtelení Slova, v jeho vykúpení. Spoznala som, že táto vlastnosť je v Bohu najväčšia (Den. 180).

 

 

V dňoch od 22. do 25. septembra sa v poľskom meste Licheń Stary v Sanktuáriu Panny Márie uskutoční v poradí už IV. kongres mladých zasvätených. Ústredným heslom tohto formačno – modlitebného stretnutia sú slová: Vstaň a svieť! Kongresu sa zúčastnia mladé sestry z našich rehoľných komunít v Poľsku.

V novom školskom aj formačnom roku pokračujeme v slávení svätých omší za členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. V tomto roku sú celebrované každý štvrtý piatok v mesiaci v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Najbližšie 23. septembra o 18.00 hod.

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘ No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú‘ (Lk 16, 19-30).

Vtom som uzrela istú dušu… Videla som, ako z nejakej priepasti, plnej blata, vychádzali duše malých detí i starších, asi deväťročných; tie duše boli odporné a protivné. Podobali sa najstrašnejším netvorom a rozkladajúcim sa mŕtvolám. Tie mŕtvoly však boli živé a hlasno svedčili proti tej duši, ktorú vidím umierať. A duša, ktorú vidím umierať, je duša, ktorá sa vo svete tešila úcte a uznaniu, na konci ktorých je prázdnota a hriech (Den. 425).

Ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce (Ž 62). Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami…

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘ Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone“ (Lk 16, 1-13).

Ak nevieme, čo je lepšie, treba sa zamyslieť, rozmýšľať a prosiť o radu, lebo nesmieme konať v neistote svedomia. V neistote si povedať: čokoľvek urobím, bude dobré, lebo mám úmysel robiť dobre. Pán Boh prijíma, čo my považujeme za dobré – vtedy to aj Pán prijíma a uzná za dobré. Netrápiť sa, ak sa po čase ukáže, že tá vec nebola dobrá. Pán Boh hľadí na úmysel, s akým začíname, a podľa toho bude odmeňovať. Je to zásada, ktorú by sme mali dodržiavať (Den. 800).

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Kto je mojím bohom? Rodina, zdravie, úspech, peniaze, práca? Alebo som si bohom ja sám?

V nedeľu 18. septembra počas slávnostnej svätej omše o 10.30 Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, požehná novú maľbu patrocínia Svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP. Ústrednou myšlienkou maľby z dielne Gloria Dei sú slová z Denníčka sv. sestry Faustíny: Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva (Den. 83). Slávnosť ukončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou, ktorú budú viesť sestry z našej košickej komunity.

Pán Ježiš vstupuje v nebeskej sláve medzi nás ako spravodlivý Sudca a Kráľ milosrdenstva. On, ktorý nás vykúpil svojou predrahou krvou, ktorá spolu s vodou vytryskla z jeho prebodnutého srdca a ktorou nás spolu so svojím telom deň čo deň v nekrvavej obete sv. omše sýti, aby sme mali večný život. Odpoveď veriacich je trojitá: „Ježišu dôverujem Ti“ pod obrazom Milosrdného Krista, ako nám to predkladá sv. sestra Faustína; chválospev žalmistu: „Ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, milostivý a verný“ uprostred nebeského zástupu a tiež slová Písma okolo jeho trónu – svätostánku: „Zvelebený si, Pane, milosrdný Bože a zvelebené je tvoje sväté a vznešené meno naveky“ (z Libretta výtvarného riešenia).

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 23. do 25. septembra v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude tentokrát na tému: Srdce ženy. Ostaň vo mne a ja ostanem v tebe (por. Jn 15, 4). Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 055/677 02 77; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

Vo štvrtok 15. septembra slávime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Prvá zmienka o tomto sviatku siaha do 15. storočia, konkrétne do roku 1412, keď sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež dovolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska.

Pri tejto príležitosti sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok o našej bolestnej Matke.

 

Pred 87 rokmi Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne korunku Božieho milosrdenstva. Stalo sa to 13. – 14. septembra 1935 vo Vilniuse na Litve. Sestra Faustína ju prvýkrát počula najprv vo svojej duši a modlila sa ju svojimi slovami, keď vo videní videla anjela, ktorý prišiel potrestať zem za hriechy (Denníček 474 – 475). Na druhý deň jej Pán Ježiš vysvetlil, ako presne sa má táto modlitba znieť a aký veľký má význam (Denníček 476); v nasledujúcich zjaveniach dal prísľuby, ktoré spojil s dôveryplnou modlitbou korunky.

Najprv sa túto korunku modlila sestra Faustína sama v rôznych situáciách: pri zomierajúcich, s prosbou o dážď alebo utíšenie búrky.

K výraznému šíreniu textu korunky Božieho milosrdenstva došlo po smrti sestry Faustíny počas druhej svetovej vojny. Túto modlitbu sa modlili spoločne nielen spolusestry sv. Faustíny a chovanice Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, ale šírili ju aj rozdávaním obrázkov ľuďom prichádzajúcim k bráne alebo posielaním balíkov do väzníc a koncentračných táborov. Časy boli ťažké, preto sa ľudia utiekali k Bohu a žiadali o jeho milosrdenstvo…

Po vojne sa text korunky Božieho milosrdenstva veľmi rýchlo šíril v mnohých jazykoch, bol preložený nielen do základných svetových jazykov, ale aj veľmi exotických alebo kmeňových jazykov. Korunka Božieho milosrdenstva sa modlí nielen v kostoloch a kaplnkách, v rehoľných rodinách a rôznych komunitách, ale aj v mnohých krajinách prostredníctvom katolíckych médií. Preto je dnes najznámejšou modlitbou k Božiemu milosrdenstvu, prostredníctvom ktorej si ľudia vyprosujú mnohé nadprirodzené milosti a dočasné dobrodenia.

 

 

Druhý filmový spot TVP z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva na našom YouTube kanáli má názov: Veľkosť Božieho milosrdenstva.

Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo zvnútra môjho milosrdenstva (Den. 699).

Boh je láska a milosrdenstvo je jeho skutkom (…) Všetko mi hovorí o jeho milosrdenstve (Den. 651).

 

Piaty krátky videopríspevok v maďarčine Isten végtelen jósága az ember teremtésében nám približuje nekonečnú Božiu dobrotu v stvorení nás, ľudí, hoci nás vôbec nepotreboval k svojmu šťastiu:

Bože, ty si vo svojom milosrdenstve ráčil povolať z ničoty k bytiu ľudstvo a štedro si ho obdaroval prirodzenosťou a milosťou. No tvojej dobrote akoby to nestačilo. Ty, Pane, vo svojom milosrdenstve nám dávaš večný život. Povolávaš nás k svojmu večnému šťastiu, dávaš nám účasť na svojom vnútornom živote a robíš to len preto, že si milosrdný. Obdarúvaš nás svojou milosťou jedine preto, že si dobrý a plný lásky. Vôbec si nás nepotreboval k svojmu šťastiu, ale ty, Pane, chceš sa podeliť o svoje šťastie s nami (Den. 1743).

 

 

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘ Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘ Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie“ (Lk 15, 1-10).

Aká veľká radosť naplnila moje srdce, keď sa vraciaš ku mne. Vidím, že si veľmi slabá, preto ťa beriem do svojho náručia a nesiem ťa do domu svojho Otca. Duša akoby sa prebúdzala: „Je to možné, žeby pre mňa ešte bolo milosrdenstvo?” pýta sa celá vystrašená. Práve ty, dieťa moje, máš výhradné právo na moje milosrdenstvo. Dovoľ, aby moje milosrdenstvo pôsobilo v tebe, v tvojej úbohej duši. Dovoľ, aby lúče milosti naplnili tvoju dušu. Ony vnesú do nej svetlo, teplo a život (Den. 1486).

➡ Pozvem Ježiša do tohto nového dňa, aby lúče jeho milosti naplnili moju dušu. Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe (Ž 63).

 

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva a adorácia o Panne Márii, ktorú vedú naše sestry z hrušovskej komunity, už tradične o 16.30 otvára program odpustovej slávnosti v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Slávnosť organizuje miestna komunita pavlínov počas najbližšieho víkendu 10. – 11. septembra. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10.30 celebruje vdp. farár Peter Sykora z Košíc-KVP.

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, ale nielen ich, srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 9. do 11. septembra v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Exercície o pokoji, ktorý tento svet nemôže a nevie dať, bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová z našej košickej komunity.

Prihlasovanie:

mailom: faustina@milosrdenstvo.sk alebo tel.: 055/677 02 77.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na september znie: Za pokoj vo svete, za prenasledovaných, za štáty, v ktorých chýba náboženská sloboda a nedodržiavajú sa tam ľudské práva.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Už ponad sedem rokov sa sestry v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch denne modlia posvätný ruženec za manželstvá prežívajúce ťažkosti a krízu. Vďaka on-line prenosu na našej webstránke sa s nimi môžete duchovne spojiť o 20.30 hod. Ak chcete poprosiť o modlitbu za nejaké manželstvo, napíšte priamo sestrám na mail: klasztor@faustyna.pl.

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14, 25-33).

Rovnako prijímam radosť aj bolesť, pochvalu aj poníženie. Nezabúdam, že jedno i druhé sa pominie. Nestarám sa, čo o mne hovoria. Už dávno som sa zriekla všetkého, čo sa týka mojej osoby (Den. 485).

Dovoľ, aby ti zobrali aj to, čo ti patrí – uznanie, dobré meno. Tvoj duch nech sa nad to všetko povznesie. A tak, oslobodená od všetkého, odpočívaj pri mojom srdci, nedovoľ, aby niečo narušilo tvoj pokoj. Učeníčka, rozjímaj o mojich slovách, ktoré som ti povedal (Den. 1685).

Dovoľ, aby ti zobrali aj to, čo ti patrí – uznanie, dobré meno. Odpustil som tým, ktorí mi vzali dobré meno, a kvôli ktorým som stratil uznanie?

Od 3. do 4. septembra sa uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Alberta v Lukowe pri Siedlcach v Poľsku. Obnovu o Božom milosrdenstve a duchovnom dedičstve sv. sestry Faustíny bude viesť sr. M. Clareta Fečová ISMM z našej krakovskej komunity. Vo farnosti sa pri tejto príležitosti otvorí aj nová formačná skupina združenia Faustínum.

Vo štvrtok 1. septembra Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP oslávi 10. výročie svojej konsekrácie. Pri tejto príležitosti bude o 10.00 hod. celebrovaná slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať vdp. Peter Novák, zakladajúci farár tejto farnosti a staviteľ chrámu. Program bude pokračovať aj slávnostnou modlitbou v hodine milosrdenstva spojenou s adoráciou, ktorú budú viesť sestry z našej košickej komunity a ktorú odvysiela aj TV Lux.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Počas rozjímania ma živo prenikla Božia prítomnosť a poznala som radosť Panny Márie vo chvíli nanebovzatia… Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” (…) Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu. „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými.” Keď mi to nebeská Matka hovorila, moju dušu začalo napĺňať hlboké pochopenie Božej vôle (Den. 1244).

Na našom YouTube kanáli ponúkame dva videopríspevky o Nanebovzatej – v slovenčine aj v maďarčine:

 

 

V Indii vyšiel Denníček sv. sestry Faustíny Kowalskej preložený do telugčiny. Preklad urobil páter Vijaya Amrutha Raj Suripogula MSWC. Denníček patrí k perlám mystickej literatúry.

Telugčina je jazyk používaný v indickom štáte Ándhrapradéš, kde je úradným jazykom. Počet hovoriacich sa odhaduje na 70 miliónov a je to tretí (po hindčine a bengálčine) najpoužívanejší jazyk Indie.

Na našej webstránke a v aplikácii Faustyna.pl nájdete celý text Denníčka v nasledujúcich jazykoch: po poľsky, anglicky, nemecky, španielsky, rusky, taliansky, francúzsky a po slovensky.

V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých“ (Lk 4, 1. 7-14).

Otec Andrasz – duchovná rada. (…) Čo sa týka povinností, urobte, čo vám prikážu, ako prikážu, hoci by to bolo neviem ako ponižujúce a ťažké. Vyberajte si vždy posledné miesto, a vtedy vám iní povedia: postúp vyššie. V duchu a celom správaní sa považujte vždy za poslednú z celého domu i z celej kongregácie. Vždy a vo všetkom čo najväčšia vernosť Bohu (Den. 506).

➡ Poznám svoju hodnotu? Odovzdám Bohu svoje komplexy menejcennosti…

 

Posledný zo série audiorozhovorov duše s Bohom na našom YouTube kanáli približuje rozhovor milosrdného Boha s dokonalou dušou:

Duša: „Pán môj a Učiteľ môj, túžim sa s tebou porozprávať.”

Ježiš: – Hovor, lebo ťa počúvam v každej chvíli, milované dieťa. Vždy čakám na teba. O čom sa túžiš so mnou porozprávať?

Duša: „Pane, najprv si chcem vyliať pri tvojich nohách city svojho srdca ako vôňu vďaky za toľké milosti a dobrodenia, ktorými ma ustavične zahŕňaš. Aj keby som ich chcela spočítať, nedokážem to. Viem len, že v mojom živote nebolo chvíle, v ktorej by som nepociťovala tvoju starostlivosť a dobrotivosť.”

Ježiš: – Tvoja reč je mi milá a vzdávanie vďaky otvára pred tebou nové poklady milostí. Ale, dieťa moje, porozprávajme sa konkrétne a podrobne o tom, čo ti najviac leží na srdci. Porozprávajme sa dôverne, úprimne ako dve srdcia, ktoré sa vzájomne milujú (Den. 1489).

 

 

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘ Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘ Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými“ (Lk 13, 22-30).

Moja láska ti dá silu a odvahu, akú potrebuješ v týchto veciach (Den. 229).

Ježišu môj, drž si ma pri sebe, pozri, aká som slabá. Sama neurobím dopredu ani krok. Ježišu, musíš byť stále pri mne ako matka pri slabom dieťati – ba ešte viac (Den. 264).

➡ Koľko krokov som už v živote spravil bez Ježiša? Ježišu môj, drž si ma pri sebe, pozri, aký som slabý…

Vo štvrtok 25. augusta si pripomíname 117. narodeniny Heleny Kowalskej – dnes sv. sestry Faustíny, apoštolky Božieho milosrdenstva. Narodila sa v Glogowci, v piatok o 8.00 hod. ako tretie dieťa Stanislava a Mariany, rod. Babelovej. Mala ešte 9 súrodencov. Hneď o dva dni neskôr bola pokrstená vo Farskom kostole sv. Kazimíra vo Šwiniciach Warckých a dali jej meno Helena. Kostol, ktorý má ponad 700-ročnú tradíciu, bol v roku 2002 povýšený na Sanktuárium narodenia a krstu sv. Faustíny.

Na fotografii izba z rodného domu sv. Faustíny v Glogowci.

V sobotu 20. augusta sa uskutoční už tradičná púť k Panne Márii Matke milosrdenstva do Skalného sanktuária na Hore Butkov. Program sa začne krížovou cestou o 12.35, pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú tentokrát budú viesť sestry z našej krakovskej komunity. O 15.40 program vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Pútnici si budú môcť vypočuť aj operného speváka Miroslava Dvorského a slovenský spevácky zbor Adoremus.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre“ (Lk 12, 49-53).

Každú voľnú chvíľu trávim v prítomnosti skrytého Boha. On je mojím Učiteľom. Na všetko sa ho pýtam, o všetkom mu rozprávam. Tu čerpám silu a svetlo, tu sa učím všetko, tu dostávam svetlo, ako sa správať k blížnym. Od chvíle, keď som vyšla z noviciátu, zatvorila som sa do svätostánku s Ježišom, mojím Učiteľom. Sám ma uchvátil do ohňa živej lásky, okolo ktorého sa všetko sústreďuje (Den. 704).

Odprosila som Pána, že počas pobytu doma som sa s ním tak málo rozprávala. Vtom som začula v duši hlas: – Som veľmi spokojný s tým, že si nehovorila so mnou, ale dala si poznať dušiam moju dobrotu a pobádala si ich k tomu, aby ma milovali (Den. 404).

➡ Zverím Ježišovi vzťahy v mojej rodine a poprosím ho o svetlo, ako sa správať k blížnym.

V stredu 17. augusta uplynie 20 rokov od chvíle, keď Sv. Otec Ján Pavol II. v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove, počas svojej poslednej púte do Poľska, zasvätil svet i každého človeka Božiemu milosrdenstvu. Pri tejto príležitosti bude v nedeľu 14. augusta o 10.00 hod. slávnostná ďakovná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Jędraszewski, krakovský metropolita.

Pripájame text tejto jedinečnej modlitby:

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

V piatok 5. augusta slávime sviatok patrónky našej rehole – Matky milosrdenstva. Mária sa pod titulom Matky Božieho milosrdenstva uctieva v kongregácii od začiatku. Jej úcta sa v priebehu rokov prehĺbila, predovšetkým vďaka zjaveniam sv. sestry Faustíny, ktoré zapísala vo svojom Denníčku a vďaka teológii o Matke milosrdenstva, ktorú sv. Ján Pavol II. zaradil do encykliky „Dives in misericordia“.

Na podnet generálnej predstavenej m. Michaely Moraczewskej 5. augusta 1937 predstavené na kongrese vo Varšave a 15. augusta sestry vo všetkých kláštoroch zvolili Matku Božieho milosrdenstva za nebeskú generálnu predstavenú kongregácie. V ten deň sestra Faustína napísala: Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.“ A v tej chvíli privinula k sebe matku generálnu Michaelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom (Den. 1244). Potom Matka Božia prostredníctvom sestry Faustíny dala veľké prisľúbenie: Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom (Den. 1244).

Už po siedmykrát sa uskutoční letná púť z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, ktorú organizujú michalovskí pallotíni. Púť sa začne 6. augusta a trvá presne týždeň (do 13. augusta). Pútnici, medzi nimi aj naša sestra Pavla Stanovčáková ISMM z hrušovskej komunity, prejdú spolu 145 kilometrov.