Archiwum

Májová svätá omša za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude slávená v piatok 26. mája o 15.20 hod. v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Celebrovať ju bude vdp. kaplán Radoslav Gönci. Po nej sa na fare bude konať pravidelné formačné stretnutie miestnej skupinky združenia Faustínum, ktoré vedie vdp. kaplán Tomáš Svat a sr. M. Antoniana Štullerová ISMM. Radi privítame aj nových záujemcov.

V máji plánujeme tieto pravidelné formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum:

7. mája o 15.00 – stretnutie v Humennom (vedie vdp. Matúš Hatok a sr. Pavla)

11. mája o 18.00 – stretnutie formou Lectio Divina v Nižnom Hrušove (vedie o. Tomáš Muszka a sestry)

17. mája o 11.30 – Deň s Božím milosrdenstvom v Prešove (zvlášť pre prešovskú skupinku)

22. mája o 16.30 – stretnutie maďarsky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

23. mája o 16.30 – stretnutie slovensky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

26. mája o 16.00 – stretnutie v Košiciach-KVP aj s Lectio Divina (vedie o. Tomáš Svat a sr. Antoniana)

Srdečne privítame aj nových záujemcov!

Vydavateľstvo Szent Gellért Kiadó és Nyomda v deň výročia svätorečenia sestry Faustíny Kowalskej 30. apríla nanovo vydalo jej duchovný Denníček – Napló. Ide o druhé revidované vydanie. Na novom vydaní má zásluhu Alexandra Nagyová, riaditelka Szent Gellért Kiadó és Nyomda, ako aj Daniella Simonné Hollósi – členka združenia Faustínum, ktorá pripravila revíziu tohto vydania podľa poľského originálu. Aktuálne prebieha v Budapešti týždeň kresťanskej literatúry.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe“ (Jn 17, 1-11a).

Ó, môj Ježišu, teraz objímam celý svet a vyprosujem preň tvoje milosrdenstvo. Keď mi povieš, ó, Bože, že už dosť, že už sa celkom splnila tvoja svätá vôľa, vtedy v zjednotení s tebou, Spasiteľ môj, odovzdám svoju dušu do rúk nebeského Otca, plná dôvery v tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo, a keď budem stáť pri tvojom tróne, zanôtim prvý chválospev tvojmu milosrdenstvu. Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Samozrejme, to spočinutie v Bohu mi umožní konať neobmedzene (Den. 1582).

➡ Pomodlím sa o milosrdenstvo pre svet a pre našu vlasť!

V sobotu 20. mája bude šesť sestier: sr. Alexandra, sr. Catherina, sr. Clareta, sr. Dária, sr. Lilióza a sr. Nazareta sláviť 25. výročie svojej rehoľnej profesie. Počas slávnostnej svätej omše o 11.00 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorú bude celebrovať o. Stanislaw Witkowski MS, si sestry obnovia svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Nanovo tiež prijmú aj striebornú obrúčku, na ktorej majú vygravírované meno Ježiš.

V sobotu 20. mája sa bude konať už tradičná jarná púť do Skalného sanktuária na hore Butkov. O 15.30 hod. bude vdp. Pavol Zvara, rektor pápežského kolégia v Ríme, celebrovať slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Jána Pavla II. v tomto skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Pred svätou omšou o 15.00 hod. sa naše sestry z obidvoch komunít pomodlia modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. V programe je tiež vystúpenie speváčky Simy Magušinovej o 14.00.

 

Vo štvrtok 18. mája oslávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. O slávení tohto sviatku máme písomné správy už od 4. storočia. Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku 6. mája 1937 napísala:

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu… Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal  v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj (Den. 1121).

Po pandemickej prestávke pokračujeme v už tradičnom Dni s Božím milosrdenstvom v prešovskej konkatedrále sv. Mikuláša. Pod záštitou vdp. dekana Jozefa Dronzeka organizujeme v stredu 17. mája duchovný program, počas ktorého môžete nanovo načerpať z prameňa milosrdenstva, zvelebovať ho a vyprosovať pre seba a pre celý svet. Program sa začne o 11.15 prednáškou vdp. Pavla Bujňáka na tému: Milosrdenstvo – najväčšia vlastnosť Boha, pokračuje svätou omšou na pravé poludnie a službou ucha, ktorú ponúkajú sestry z obidvoch našich komunít. Popoludňajší program vyplní moderovaná adorácia o 14.30, po nej modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva a o 15.20 si veriaci budú môcť vypočuť záverečnú prednášku sr. M. Antoniany Štullerovej o tom, že náš Boh má meno milosrdenstvo.

Podrobný program:

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého“ (Jn 14, 15-21).

Ó, Boží Duch, Duch pravdy a svetla, prebývaš stále v mojej duši ako milosť Božia, nech tvoj dych rozoženie temnotu pekla a v tvojom svetle nech sa dobré skutky množia. Ó, Boží Duch, Duch lásky a milosrdenstva, ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš, tvoja milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom, nepremožiteľnú silu vytrvať jej dávaš. Ó, Boží Duch, Duch pokoja a radosti, ktorý posilňuješ moje srdce roztúžené, vlievaš doň živý prameň Božej milosti a činíš ho v boji neohrozené (Den. 1411).

➡ Ježiš túži po blízkom vzťahu so mnou. Ako dlho ma bude milovať len platonicky? Bez opätovania?

V stredu 10. mája si o 20.00 hod. na rozhlasovej stanici Rádia Lumen v moderovanej relácii Lupa budete môcť vypočuť zaujímavé informácie o povolaní, charizme, našich aktivitách i živote v malej komunite. O radosti i starosti svojej životnej cesty v poľskej kongregácii sa s redaktorom Martinom Ďurčom podelí sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity.

Relácia Lupa mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku, ale aj život cirkevných škôl a jednotlivých rehoľných komunít.

V pondelok 8. mája uplynie 155 rokov nášho pôsobenia v Krakove. Náš prvý kláštor v Krakove vznikol pri Kostolíku Božieho milosrdenstva na Smoleńsku, neskôr na rohu ulíc Zwierzyniecká a Straszewského (dnes je tam hotel Radisson).  Kláštorný komplex dnešného sanktuária vznikol až v roku 1891.

Viac o sanktuáriu nájdete v našej záložke SANKTUÁRIÁ.

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi“ (Jn 14, 1-12).

Dieťa moje, neboj sa domu svojho Otca (Den. 290).

V jednom okamihu sa moja duša spojila so svojím Stvoriteľom a Pánom. V tomto spojení som poznala svoj cieľ a predurčenie. Mojím cieľom je úzko sa zjednocovať s Bohom skrze lásku a mojím predurčením je zvelebiť a osláviť Božie milosrdenstvo. Pán mi to dal jasne poznať, prežiť a dokonca fyzicky pocítiť. Nevychádzam z údivu, keď poznávam a zakusujem nepochopiteľnú Božiu lásku, ktorou ma Boh miluje. Kto je Boh a kto som ja? Ďalej rozjímať nemôžem. Iba láska môže pochopiť toto stretnutie a spojenie týchto dvoch duchov: čiže Boh – Duch a duša stvorenia. Čím väčšmi ho poznávam, tým väčšmi v ňom celou silou svojej bytosti toniem (Den. 729).

➡ Kto je Boh a kto som ja? Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo – dôverujem ti!

Od 5. do 7. mája pozývame unavené a vyčerpané ženy na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnovu na tému: Pane, daj sa mi napiť! (por. Jn 4,7) vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni. Začiatok je v piatok o 16.00 a záver v nedeľu na obed.

Pripravujeme pre vás ešte dve duchovné obnovy: od 30. júna do 02. júla a od 08. do 10. septembra.

Prihlasovanie: kosice@milosrdenstvo.sk, tel. č. 0949 295 646.

V sobotu 6. mája sa po pandemickej odmlke opäť uskutoční tradičná rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagievnikoch. Téma tohtoročnej púte znie: V zablatených topánkach do neba – pokora a vďačnosť sv. Faustíny. Hlavný celebrantom a kazateľom bude Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Púť je zároveň poďakovaním za 30 rokov pôsobenia Rádia Lumen.

Program vo vysielaní Rádia Lumen:
02:00 – Spolu sa modlíme na ceste do Sanktuária
04:00 – Modlitba posvätného ruženca
06:00 – Ranné spojenie a sprevádzanie pútnikov

Program v areáli Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove (v priamom prenose Rádia LUMEN):
09:00 – Slávnostné otvorenie púte
09:45 – Modlitba posvätného slávnostného ruženca
10:30 – Svätá omša s eucharistickou adoráciou
12:30 – Obedná prestávka
13:00 – Hudobné vystúpenie Vlasty Mudríkovej a Jožka Opatovského
14:00 – Prednáška sr. M. Clarety Fečovej ISMM na tému: Pokora a vďačnosť sv. Faustíny
14:30 – Už 30 rokov sme Vašimi spoločníkmi
15:00 – Hodina milosrdenstva a Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 – Poďakovanie, požehnanie devocionálii a záver púte

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 1-10).

S dušami, ktoré sa budú utiekať k môjmu milosrdenstvu, a s dušami, ktoré budú moje veľké milosrdenstvo oslavovať a hlásať ho iným, budem zaobchádzať v hodine smrti podľa svojho nekonečného milosrdenstva (Den. 379).

Ježišu môj, ty jediný si dobrý. Aj keby sa moje srdce akokoľvek namáhalo, aby aspoň čiastočne napísalo o tvojej dobrote, nedokážem to – prekračuje to všetky naše predstavy (Den. 1800).

➡ Je Ježiš mojím pastierom? Alebo sa vediem sám?

V týždni od 24. do 30. apríla, čiže týždeň pred 4. veľkonočnou nedeľou – Nedeľou Dobrého pastiera, sú všetci veriaci pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania. V Nedeľu Dobrého pastiera cirkev slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Modlime sa, aby všetci tí, ktorých Pán povolá, mali odvahu a dobrú vôľu prijať toto pozvanie.

Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti (Den. 1052).

Vďaka ti, Bože, za milosť povolania,
že môžem slúžiť jedine tebe.
Dávaš mi možnosť výhradného milovania,
len po tebe túži srdce moje (Den. 1286).

V apríli plánujeme tieto pravidelné formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum:

11. apríla o 16.00 – stretnutie v Prešove (vedie o. Jozef Heske a sr. M. Alžbeta)

17. apríla o 16.30 – stretnutie maďarsky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

18. apríla o 16.30 – stretnutie slovensky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

27. apríla o 18.00 – stretnutie formou Lectio Divina v Nižnom Hrušove (vedie o. Tomáš Muszka a sestry)

28. apríla o 16.00 – stretnutie v Košiciach-KVP aj s Lectio Divina (vedie o. Tomáš Svat a sr. Antoniana)

Srdečne privítame aj nových záujemcov!

 

V apríli v kláštoroch našej kongregácie zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo. Pri večerných pobožnostiach sa modlíme litánie k Božiemu milosrdenstvu. Prvotné litánie napísala vo svojom Denníčku svätá sestra Faustína už v roku 1937. Upravil ich neskôr jej vilniuský spovedník o. Michal Sopočko. V litániách zvelebujeme túto najväčšiu Božiu vlastnosť, ktorá je zároveň jeho podstatou a sprevádza nás vždy a všade.

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom (Den. 950).

Každoročný jarný zjazd predstavených všetkých kláštorov našej kongregácie sa uskutoční v dňoch od 20. do 22. apríla v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch.  Zjazd bude mať informačný a formačný charakter. Viesť ho bude nová generálna predstavená našej rehole matka Miriam Janiec ISMM z Varšavy.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na apríl znie: Za za duchovné a morálne obrodenie ľudstva a za dôveru v Božie milosrdenstvo.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

V poradí už piaty audiopríspevok Vyznania I. z cyklu Poézia sv. Faustíny nás vovádza do prežívania hĺbky Svätého týždňa. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice.

Keď bolesť zavládne v celej mojej duši a obzor zatemní sa ako noc a srdce je rozorvané od starostí, Ježišu ukrižovaný, ty si moja moc (Den. 1151).

 

Pri príležitosti 10. výročia prijatia relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej a 10. výročia vzniku formačnej skupiny združenia Faustínum v Slovenskej Ľupči sa vo farskom chráme Najsvätejšej Trojice uskutoční duchovná obnova. Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča v piatok a sobotu 21. a 22. apríla ju budú viesť sr. M. Antoniana Štullerová z košickej komunity a sr. M. Clareta Fečová ISMM z krakovskej komunity. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Program obnovy:

Piatok: 21.4. 2023

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – Prednáška: Meno Boha je milosrdenstvo – sr. M. Antoniana

17.00 – Krížová cesta so svätou sestrou Faustínou (sestry)

17.45 – Deviatnik k svätej sestre Faustíne

18.00 – Svätá omša téma: Milosrdenstvo najväčšia vlastnosť Boha

celebruje: vdp. Pavol Bujňák, kaplán z Prešova

19.30 – Videoprojekcia – Božie milosrdenstvo dar z neba

 

Sobota 22.4. 2023

14.30  – Prednáška: Aký je náš Boh? – sr. M. Clareta

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – Svätá omša – celebruje vdp. Artur Ciepielski

18.30 – Moderovaná adorácia o Božom Milosrdenstve (sestry)

 

Nedeľa 23.4. 2023

10.00 – Svätý  ruženec so svätou sestrou Faustínou (vedú sestry)

10.30 – Slávnostná svätá omša celebruje Mons Stanislav Stolárik

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene (Jn 20, 19-31).

Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

Ó, ako vrúcne túžim, aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva (Den. 505).

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť – dôverujem ti!

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba (Lk 24, 13-35).

Teraz mi už veríš? (Den. 75)

V Ježišovi vstanem z mŕtvych, ale musím v ňom najprv žiť. Ak sa neodlúčim od kríža, tak sa vo mne zjaví evanjelium. Všetky moje nedostatky vyvažuje vo mne Ježiš, jeho milosť, ktorá ustavične pôsobí. Najsvätejšia Trojica mi udeľuje svoj život v hojnosti skrze dar Ducha Svätého (Den. 392).

➡ V Ježišovi vstanem z mŕtvych, ale musím v ňom najprv žiť. Môžem povedať, že žijem v Bohu a on v mne?

Prinášame vám informácie o svätých omšiach celebrovaných na Sviatok Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch, ktoré môžete sledovať on-line na našej webstránke.

Slávnostné sväté omše:

O 6.00 v bazilike, 8.00 v bazilike (biskup Damián Muskus), 10.00 pred bazilikou – arcibiskup Marek Jendraszewský, krakovský metropolita, 12.30 v bazilike, o 16.00 (biskup Roman Pindel) v bazilike, o 18.00 v bazilike a o 19.00 v kláštornej kaplnke (provinciál saletínov).

 

 

 

Aj v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa program začne už v sobotu o 15.00 a pokračuje až do polnoci Cestou svetla a adoráciou. V nedeľu 24. apríla program začína svätou omšou o 7.00, 8.00, pokračuje spovedaním od 8.00 do 10.00 a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať vdp. František Petro, farár z Humenného. Pred sv. omšou si veriaci budú môcť vypočuť prednášku o Božom (ne)milosrdenstve sr. M. Benediktíny Fečovej ISMM na tému: Dopúšťa a opúšťa? Už tradične program uzavrie slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Vo Farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove program začína o 9.00 sviatosťou zmierenia, pokračuje modlitbou sv. ruženca a slávnostnou svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať vdp. Henrich Grejták z Košíc. Popoludní program pokračuje adoráciou od 13.00, ktorú ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.

V nedeľu 16. apríla bude Sviatok Božieho milosrdenstva slávený aj vo Farskom kostole sv. Štefana v Sátoraljaújhely v Maďarsku. Bohatý popoludňajší program sa začne o 13.30 modlitbou svätého ruženca, pokračuje chválami, modlitbou v hodine milosrdenstva a príhovorom sr. M. Hedvig Uličnej ISMM z našej košickej komunity, a vyvrcholí adoráciou o slávnostnou svätou omšou o 18.00, ktorú bude celebrovať vdp. Gábor Galó, farár z Pálházy.

V prílohe vám tak ako každý rok prinášame text slávnostnej modlitby v Hodine milosrdenstva o 15.00 na Nedeľu Božieho milosrdenstva 16. apríla. Text je verným prekladom hodiny milosrdenstva, ktorá zaznie v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikov.

Hodina_mil_Nedeľa_BM_16.04.2023_FINAL

 

 

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili videopríspevok, v ktorom vám v skratke predstavíme sviatok Božieho milosrdenstva. Už najbližšiu nedeľu 16. apríla…

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky (Den. 965).

 

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965). Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570).