Archiwum

Vo štvrtok 8. decembra v celej Cirkvi slávime slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svätá sestra Faustína v tento deň v roku 1935 vo svojom Denníčku napísala:

Deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Počas svätej omše som začula šuchot šiat a uvidela som Pannu Máriu vo zvláštnom, krásnom svetle. Mala na sebe biele rúcho, prepásané belasým pásom. Povedala mi: „Robíš mi veľkú radosť, keď zvelebuješ Najsvätejšiu Trojicu za milosti a výsady, ktoré mi boli udelené,” a hneď zmizla (Den. 564).

Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia našej nebeskej Matky, sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok.

 

 

 

V utorok 29. novembra sa vo všetkých našich kláštoroch začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra). Deviatnik tvoria antifóny a Loretánske litánie. Pozývame vás k spoločnej modlitbe aj cez náš YouTube kanál:

 

 

 

 

 

Aj v tomto Adventnom období sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátke adventné minizamyslenia. Prvý videopríspevok nesie názov: Ešte máte čas!

Keď som sa raz opýtala Ježiša, ako môže zniesť toľko priestupkov a rôznych zločinov a netrestá ich, Pán mi odpovedal: Na potrestanie mám večnosť, teraz im však predlžujem čas milosrdenstva. No beda im, ak nespoznajú čas môjho navštívenia (Den. 1160).

 

 

Na začiatku Adventného obdobia vám na našom YouTube kanáli ponúkame krátke videozamyslenie v slovenčine a maďarčine ako inšpiráciu na duchovnú prípravu pred sviatkami Narodenia Pána.

Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie (Den. 793).

 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. V tomto období sa pripravujeme na príchod Krista – vteleného Milosrdenstva. Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne.

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo.

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva (Den. 83).

Ó, Kráľ slávy, hoci utajuješ svoju krásu, predsa pohľad mojej duše roztrháva závoj. Vidím anjelské chóry, ktoré ti neprestajne vzdávajú chválu, a všetky nebeské mocnosti, ktoré ťa ustavične zvelebujú a neprestajne hovoria: „Svätý, Svätý, Svätý!” Ó, kto pochopí tvoju lásku a tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo voči nám? (Den. 80).

Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom. Kvôli nim prebývam vo svätostánku a ako Kráľ milosrdenstva túžim duše obdarovávať milosťami, ale nechcú ich prijať. Aspoň ty prichádzaj ku mne čo najčastejšie a prijmi tie milosti, ktoré ony nechcú prijať. Tým potešíš moje srdce. Ó, aká veľká je ľahostajnosť duší voči toľkej dobrote, voči toľkým dôkazom lásky. Moje srdce je nasycované samou nevďačnosťou. Duše, žijúce vo svete, na mňa zabúdajú; na všetko majú čas, len nie na to, aby prišli ku mne po milosti (Den. 367).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na november znie: Za zomierajúcich, za zosnulých z našich rodín a za duše trpiace v očistci.

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou nevráti k Božiemu milosrdenstvu – povedal Ježiš sv. sestre Faustíne. S dôverou v tieto Ježišove slová a tvárou v tvár vojne na Ukrajine a reálnemu ohrozeniu mieru v Európe a vo svete chceme slovami z modlitby korunky Božieho milosrdenstvo prosiť o Božie milosrdenstvo pre celé ľudstvo, o obnovenie mieru na Ukrajine a o zabránenie rozšírenia ozbrojeného konfliktu do iných krajín a na iné kontinenty.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

Ďalšie dva filmové spoty, v poradí už 22. a 23. z cyklu Posolstva Božieho milosrdenstva na kanáli YouTube, nám prinášajú pohľad na najväčšiu Božiu vlastnosť – jeho nepochopiteľné milosrdenstvo.

Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie– modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne (Den. 742).

Od Ježiša sa učím byť dobrou. Od toho, ktorý je dobrotou samou, aby som mohla byť nazvaná dcérou nebeského Otca (Den. 669). Čokoľvek Ježiš urobil, urobil dobre. Kade chodil, dobre robil (Den. 1175).

Ak duša nekoná milosrdenstvo akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v súdny deň (Den. 1317).

Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych (Den. 163).

 

V poradí 24. a 25. krátky filmový spot na našom YouTube kanáli nás nabáda k hovoreniu o milosrdenstve a povzbudzovaniu k dôvere v neho. Spoty vytvorené v spolupráci s poľskou TVP publikujeme v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva.

Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve (Den. 1396).

Nech nikto nepochybuje o Božej dobrote, aj keby jeho hriechy boli čierne ako noc. Božie milosrdenstvo je silnejšie ako naša úbohosť. Potrebné je len jedno, aby hriešnik odchýlil aspoň trochu dvere svojho srdca lúčom Božieho milosrdenstva a ostatné už dokončí Boh (Den. 1507).

Daj mi duše, vedz, že tvojou úlohou je získavať pre mňa duše modlitbou a obetou, povzbudzovaním k dôvere v moje milosrdenstvo (Den. 1690).

Spaľuje ma túžba zachraňovať duše, prechádzam celý svet po šírke i po dĺžke (…), aby som zachraňovala duše. Robím to modlitbou a obetou. Túžim, aby každá duša oslavovala Božie milosrdenstvo, lebo každý na sebe zakúša účinky Milosrdenstva (Den. 745).

 

Miluj všetkých z lásky ku mne a Žiadam od teba skutky milosrdenstva – to sú názvy nových filmových spotov z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré nájdete na YouTube kanáli našej kongregácie.

Buď vždy milosrdná, ako som ja milosrdný. Miluj všetkých z lásky ku mne, hoci by to boli aj najväčší nepriatelia, aby sa mohlo v celej plnosti odzrkadliť v tvojom srdci moje milosrdenstvo (Den. 1695).

Dobre viem, ó, Pane, že ty nepotrebuješ naše diela, ty žiadaš lásku (Den. 989).

Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť (Den. 742).

Ó, Ježišu môj, nauč ma otvárať vnútro milosrdenstva a lásky každému, kto ma o to prosí. (…), aby všetky moje modlitby a skutky mali na sebe pečať tvojho milosrdenstva (Den. 755).

 

Na našom YouTube kanáli vám prinášame dva spoty o dôvere, ktorá je nádobou na čerpanie milostí a vyjadruje sa v poslušnosti Bohu.

Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spolieha na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí (Den. 453).

S dôverou a prostotou malého dieťaťa sa ti dnes odovzdávam, Pane Ježišu. (…) Prenechávam ti úplnú slobodu vo vedení mojej duše. Veď ma cestami, ktorými budeš chcieť, ja ich nebudem skúmať. S dôverou pôjdem za tebou (Den. 228).

Keď si poslušná, odnímam ti tvoju slabosť a namiesto nej ti dávam svoju silu. Veľmi ma to prekvapuje, že duše nechcú so mnou urobiť túto výmenu (Den. 381).

Na jedno si dávam pozor, (…) tým žijem a s tým umieram, a to je svätá Božia vôľa. (…) Celá moja duša je pozorne započúvaná do Božích želaní. Konám vždy to, čo Boh odo mňa žiada, hoci neraz sa moja prirodzenosť chveje (Den. 652).

 

Vo štvrtok 1. decembra sa v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom) o 17.00 hod. uskutoční adventné stretnutie s ctiteľmi Božieho milosrdenstva a dobrovoľníkmi združenia Faustínum. Stretnutie o tom, ako prežívala adventné očakávanie sv. sestra Faustína a v čom je pre nás vzorom, bude viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity.

Foto: mapio.net

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni“ (Mt 3, 1-12).

Povedz dušiam, aby vo svojich srdciach nestavali prekážky môjmu milosrdenstvu, ktoré tak veľmi túži v nich pôsobiť. Moje milosrdenstvo pracuje vo všetkých srdciach, ktoré mu otvárajú svoje dvere. Tak hriešnik, ako aj spravodlivý potrebuje moje milosrdenstvo. Obrátenie a vytrvanie v ňom je milosť môjho milosrdenstva (Den. 1577).

V celej plnosti cítim, že žijem pre duše, aby som ich priviedla k tvojmu milosrdenstvu, ó, Pane. V tom mi žiadna obeta nie je primalá (Den. 971).

➡ Uvedomujem si, ako veľmi potrebujem Božie milosrdenstvo?

Na pozvanie vdp. dekana Stanislava Strončeka sa od 2. do 3. decembra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti Mena Panny Márie v Ruskove (okres Košice okolie). Obnovu podľa prosby Pána Ježiša sv. Faustíne: Hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve (Den. 164) bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. V programe aj rozjímavá modlitba sv. ruženca so sv. sestrou Faustínou a uctenie jej relikvie.

Foto: keturist.sk

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete (Mt 24, 37-44).

Dcéra moja, bdej, lebo prídem nečakane (Den. 854).

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

– Tohtoročné Adventné obdobie chcem prežívať v tichosti s Máriou. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí…

Ste šťastné? Takto sa raz sestra Faustíny opýtala dušičiek na cintoríne. Vo svojom Denníčku spomína: Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. (…) Večer tie duše prišli a prosili ma o modlitbu. Veľa som sa za ne modlila. Večer, keď sa procesia vracala z cintorína, videla som veľké množstvo duší, ktoré spolu s nami išli do kaplnky a tam sa s nami modlili (Den. 515 a 519).

V knihe Spomienky na sv. Faustínu nachádzame takéto svedectvá sestier: Sestra Otylia Kondraciuková spomína, že sestra Faustína rada chodila na cintorín a vravievala, že svätosť je láska k Bohu a snaha o lásku k blížnemu. Sestra Damiána Zióleková v tejto súvislosti píše: Išli sme okolo cintorína. ,,Málo sa modlíme za duše našich zomrelých sestier; strašne trpia v očistci,“ povedala sestra Faustína. A dodala: ,,Niekedy ma pochytí strach, že keď ja zomriem, po smrti sa sestry nebudú za mňa modliť a ja možno budem trpieť v očistci.”

 

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili triptych spotov z cyklu Posolstvo milosrdenstva o srdci človeka, dôvere a pokoji v milosrdenstve nášho Boha.

Dovoľ, aby moje milosrdenstvo pôsobilo v tebe, v tvojej úbohej duši. Dovoľ, aby lúče milosti naplnili tvoju dušu. Ony vnesú do nej svetlo, teplo a život (Den. 1486).

Túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo (Den. 1122).

Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane (Den. 1578).

 

Novembrové formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa uskutoční v piatok 25. novembra. Stretnutie bude viesť vdp. kaplán Tomáš Svat a sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. Stretnutie sa začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00.

V dejinách našej kongregácie má v novembri svoje neodmysliteľné miesto aj večerná modlitba posvätného ruženca za zosnulých, zvlášť za duše v očistci. Prostredníctvom on-line prenosu na našej stránke sa môžete denne o 19.00 hod. duchovne spojiť so sestrami v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Sestra Faustína počas svojej mystickej skúsenosti navštívila aj očistec:

Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. V okamihu som sa ocitla na hmlistom mieste, ktoré bolo plné ohňa a v ňom veľké množstvo trpiacich duší. Tieto duše sa modlia veľmi vrúcne, ale pomôcť si už nemôžu, len my im môžeme pomôcť. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotýkali. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, čo je ich najväčším utrpením. Jednoznačne mi odpovedali, že ich najväčším utrpením je túžba po Bohu. Videla som Pannu Máriu, ktorá ich navštevuje. Duše nazývajú Máriu „Hviezda morská”. Ona im prináša úľavu. Chcela som sa s nimi viac porozprávať, ale môj anjel strážca mi dal znamenie na odchod. Vyšli sme za dvere tohto väzenia, plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal: – Moje milosrdenstvo to nechce, ale spravodlivosť si to žiada. Od tejto chvíle som užšie spätá s trpiacimi dušami (Den. 20).

Spomínať na zomrelých a modliť sa za nich, žiť s nádejou na večný život a neustále sa obracať k Bohu – to sú rady pápeža Františka v tomto dušičkovom čase.

V istej chvíli večer prišla ku mne jedna zosnulá sestra. Bola u mňa už skôr, a to viackrát. Prvý raz som ju videla veľmi trpieť a neskôr postupne v menšom utrpení. V ten večer som ju videla žiariť šťastím. Povedala mi, že už je v nebi (…) A na znamenie, že už je v nebi, Pán Boh bude požehnávať tento dom. Potom sa priblížila ku mne, srdečne ma objala a povedala: „Už musím odísť.” Pochopila som, aké úzke je spojenie troch etáp života duší, čiže na zemi, v očistci a v nebi (Den. 594).

Večer prišla ku mne jedna zosnulá sestra. Prosila ma o jeden deň pôstu, aby som v ten deň obetovala všetky modlitby za ňu. Odpovedala som, že dobre. Na druhý deň hneď od rána som si predsavzala, že všetko obetujem na úmysel tejto sestry. Počas svätej omše som chvíľu prežívala jej utrpenie. Pocítila som v duši takú veľkú túžbu po Bohu, že sa mi zdalo, že umriem od túžby spojiť sa s ním. Trvalo to len krátku chvíľu, ale pochopila som, aká je túžba duší v očistci (Den. 1185-1186).

V istý deň, keď som si ľahla spať, prišla v noci ku mne nejaká dušička a búchala na skrinku. Tým ma zobudila a prosila ma o modlitbu. Chcela som sa opýtať, kto to je, ale umŕtvila som svoju zvedavosť a to malé umŕtvenie som spojila s modlitbou a obetovala za ňu (Den. 516).

 

Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 35-43).

Vedz, duša, že všetky tvoje hriechy nezranili moje srdce tak bolestne ako táto tvoja nedôvera. Po toľkom úsilí mojej lásky a milosrdenstva nedôveruješ mojej dobrote (Den. 1486).

Pochopila som, že to, čo trpím ja, je nič v porovnaní so Spasiteľovými mukami, že každá, aj tá najmenšia nedokonalosť, bola príčinou tohto strašného umučenia (Den. 654).

Budem bojovať so všetkým zlom zbraňou milosrdenstva, píše sv. Faustína. Ako ja bojujem proti zlu?

V sobotu 19. novembra bude o 16.30 hod. v kláštornej kaplnke v Košiciach slávená svätá omša na úmysly všetkých, ktorí nás v poslednom období prosili o modlitbu osobne, telefonicky, mailom či prostredníctvom formulára ÚMYSLY na našom webe. O našich modlitbách na vaše úmysly vás uisťujeme. Zvlášť ich zverujeme Bohu počas modlitby v hodine milosrdenstva, denne o 15.00 hod. a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.

V mojej duši zavládla radosť, že Boh je taký dobrý a milosrdný. Boh dáva všetko, o čo ho s dôverou prosíme (Den. 609).

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život“ (Lk 21, 5-19).

Ježišu, ukry ma vo svojom milosrdenstve a ochráň pred všetkým, čo by mohlo vydesiť moju dušu. Nech nie je sklamaná moja dôvera, ktorú som vložila do tvojho milosrdenstva. Ochráň ma všemohúcnosťou svojho milosrdenstva a aj tak ma ešte súď láskavo (Den. 1480).

➡ Odovzdám Bohu môj strach z posledného dňa života a poprosím ho, aby mi bol milosrdným Sudcom… A spravodlivo bude súdiť svet, podľa práva bude súdiť národy (Ž 9).

V sobotu 12. novembra sa pri príležitosti 6. výročia konsekrácie Kostola Božieho milosrdenstva v Tepličanoch (farnosť Kostoľany nad Hornádom) uskutoční duchovná obnova o Božom a ľudskom milosrdenstve. Na pozvanie vdp. dekana Miroslava Kyšeľu ju bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. Obnova vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 17.00 hod.

Foto: www.druzstevna.sk

V nedeľu 13. novembra sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Sabinove. Stretnutie začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva vo Farskom kostole mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa a pokračuje na fare. Permanentnú formáciu formou Lectio Divina tam v tomto roku vedie vdp. kaplán Jozef Nemašik. Stretnutia sa tentokrát zúčastnia aj sestry z našej košickej komunity.

Štrnásty krátky filmový spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva nás uisťuje o to, že nikdy nie sme sami: Nech radosť naplní tvoje srdce. Ja, Pán, som s tebou, ničoho sa neboj (Den. 1133). Ó, ako sa teším, že som tvojím príbytkom, Pane, moje srdce je chrámom, v ktorom ustavične prebývaš… (Den. 1392).

 

V nedeľu 23. októbra si pripomíname Svetový deň misií. Celý nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za misie a misionárov.

Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby ťa mohli poznať aj tieto duše. Túžila by som sa pre ne úplne stráviť a zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou skrze úplné sebaobetovanie z lásky k tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam (Den. 302).

Modlitbou a umŕtvovaním sa dostaneme do najdivokejších krajov, a takto budeme kliesniť cestu misionárom. Budeme pamätať na to, že ani vojak na fronte nemôže dlho vydržať, ak nie je podporovaný vonkajšími silami, ktoré sa priamo nezúčastňujú na boji, ale sú dodávateľmi všetkého, čo potrebuje – a to misionárovi dopĺňa modlitba (Den. 539).

Dcéra moja, chcem ťa poučiť, ako máš zachraňovať duše obetou a modlitbou. Modlitbou a utrpením zachrániš viac duší ako misionár samotným učením a kázaním (Den. 1767).

 

 

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19, 1-10).

Vitaj, Láska ukrytá, život mojej duše. Vítam ťa, Ježišu, v tejto skromnej podobe chleba. Vitaj, moje najsladšie Milosrdenstvo, ktoré sa rozlievaš do všetkých duší. Vitaj, nekonečná dobrota, z ktorej nám prýštia potoky milostí. Vitaj, zahalené svetlo, svetlo duší. Vitaj, prameň nevyčerpateľného milosrdenstva – najčistejší prameň, z ktorého pre nás prúdi život a svätosť. Vitaj, slasť čistých sŕdc. Vitaj, jediná nádej hriešnych duší (Den. 1733).

Keď teraz nemôžem v noci spávať, lebo mám bolesti, navštevujem všetky kostoly a kaplnky a aspoň chvíľu adorujem Najsvätejšiu sviatosť. Keď sa vraciam do svojej kaplnky, modlím sa za istých kňazov, ktorí hlásajú a oslavujú Božie milosrdenstvo. Modlím sa aj na úmysel Svätého Otca a vyprosujem Božie milosrdenstvo pre hriešnikov – tak vyzerajú moje noci (Den. 1501).

➡ Nájdem si chvíľu na adoráciu Najsvätejšej sviatosti.

Čo je pre nás tým prameňom svetla, sily a odvahy sa dozviete v trinástom krátkom spote na našom YouTube kanáli z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva:

Pre teba som ustanovil trón milosrdenstva na zemi. Tým trónom je svätostánok a z toho trónu milosrdenstva túžim zostupovať do tvojho srdca. Pozri, neobklopil som sa ani družinou, ani strážou, máš ku mne prístup v každej chvíli. V každom okamihu dňa sa chcem s tebou rozprávať a túžim ti udeľovať milosti (Den. 1485).

Zo svätostánku čerpám silu, moc, odvahu, svetlo, tu vo chvíľach utrpenia hľadám uspokojenie (Den. 1037).

 

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú“ (Lk 20, 27-38).

Ó, môj Bože, ako mi je ľúto ľudí, ktorí neveria vo večný život. Modlím sa za nich, aby aj ich zasiahol lúč milosrdenstva a aby ich Boh privinul k svojmu otcovskému lonu. Ó, láska, ó, kráľovná! (Den. 780).

Teraz vidím, že Ježiš dušu, ktorá ho úprimne miluje, nenechá v neistote. Ježiš túži, aby duša, ktorá sa s ním dôverne stýka, bola plná pokoja napriek utrpeniu a protivenstvám (Den. 461).

➡ Pomodlím sa Verím v Boha za ľudí, ktorí neveria vo večný život.