Archiwum

Prinášame vám druhý audiovizuálny rozhovor duše s milosrdným Bohom – tentokrát to bude rozhovor trpiacej duše s Bohom.

Ježiš: – Duša, vidím, ako veľmi trpíš, vidím, že nemáš silu ani len porozprávať sa so mnou. Hoci by tvoje utrpenia boli neviem aké veľké, nestrácaj pokoj ducha, ani sa nepoddávaj znechuteniu.

Duša: „Mám toľko rôznych problémov, že neviem, o čom najskôr hovoriť, ako to všetko povedať.”

Ježiš: – Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom.

https://youtu.be/q4j4Q3hNdsY

 

Štvrtý krátky videopríspevok v maďarčine Isten végtelen jósága felékesítette szépséggel az egész világot nám približuje nekonečnú Božiu dobrotu pri skrášlení celého sveta, aby nám spríjemnila čas pobytu na zemi:

Bože, ako hojne je rozliate tvoje milosrdenstvo a to všetko si učinil pre človeka. Ako veľmi musíš milovať človeka, keď tvoja láska je voči nemu taká činorodá. Stvoriteľ môj a Pán, všade vidím stopy tvojej ruky a pečať tvojho milosrdenstva, ktoré obklopuje všetko, čo je stvorené. Môj najľútostivejší Stvoriteľ, túžim ti vzdať chválu v mene všetkých tvojich bytostí a stvorení, ktoré nemajú dušu, vzývam celý vesmír, aby zveleboval tvoje milosrdenstvo. Aká veľká je tvoja dobrota, Bože (Den. 1749).

 

 

Už po siedmykrát sa na Slovensku uskutoční EXPO POVOLANÍ ako súčasť Národného stretnutí mládeže T22 v Trenčíne v dňoch 28. – 31. júla. Duchovná príprava nesie názov Výšiny. V rámci nej je pripravených 7 katechéz symbolizujúcich 7 biblických vrchov, ktorými sú mladí pozvaní prechádzať. Myšlienka názvu duchovnej prípravy úzko súvisí s ústrednou témou SDM v Lisabone 2023: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39) Aj EXPO POVOLANÍ (sobota 30. 7. 2022 v čase od 15.00 do 18.00) pozýva odvážne kráčať či vykročiť. Tohtoročného stretnutia sa opäť zúčastnia aj naše sestry z hrušovskej a košickej komunity.

Na našom YouTube kanáli vám prinášame tretí krátky videopríspevok v maďarčine vrámci novej série o posolstve milosrdenstva: Isten határtalan irgalma – Božie milosrdenstvo bez hraníc. Podobnú verziu v slovenčine formou krátkych filmových spotov pripravujeme na profesionálnej úrovni spolu s poľskou TVP.

Moja láska a moje milosrdenstvo sú bezhraničné (Den. 718).

 

Na našom YouTube kanáli sme už umiestnili prvý audiovizuálny rozhovor duše s milosrdným Bohom. Ide o hlboko osobný dialóg hriešnika s nebeským Otcom.

Ježiš: – Neboj sa, hriešna duša, svojho Spasiteľa. Ja prvý sa približujem k tebe, lebo viem, že sama od seba nie si schopná povzniesť sa ku mne. Neutekaj, dieťa, od svojho Otca, porozprávaj sa so svojím Bohom milosrdenstva, ktorý ti chce sám povedať slová odpustenia a zahrnúť ťa svojimi milosťami. Ó, aká drahá mi je tvoja duša. Do svojich dlaní som si ťa zapísal. A vryla si hlbokú ranu do môjho srdca.

Duša: „Pane, počujem tvoj hlas, ktorý ma volá, aby som sa vrátila zo zlej cesty, ale nemám ani odvahu, ani silu.”

Ježiš: – Ja som tvojou silou, ja ti dám silu do boja.

Duša: „Pane, poznávam tvoju svätosť a bojím sa ťa.”

Ježiš: – Prečo sa bojíš, dieťa moje, Boha milosrdenstva? Moja svätosť mi neprekáža, aby som bol k tebe milosrdný (por. Den. 1485).

 

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý“ (Lk 12, 13-21)

Po svätom prijímaní som videla Pána Ježiša. Povedal mi tieto slová: – Dnes sa zahĺb do ducha mojej chudoby a zariaď všetko tak, aby ti ani najchudobnejší nemali čo závidieť. Nie vo veľkých budovách a v nádherných zariadeniach, ale v čistom a pokornom srdci sa mi páči (Den. 532).

➡ Som pripravený na stretnutie s Pánom? Poprosím ho, aby ma chránil od náhlej a nekajúcej smrti.

 

Lotyšský páter Andris Ševels MIC z Rigy preložil Denníček sv. Faustíny Kowalskej do lotyšského jazyka. Denníček, ktorý patrí k perlám mystickej literatúry, je preložený do ponad 40 jazykov. Na našej webstránke a v aplikácii Faustyna.pl nájdete celý text Denníčka v nasledujúcich jazykoch: po poľsky, anglicky, nemecky, španielsky, rusky, taliansky, francúzsky a po slovensky.

 

Počas prázdnin pre vás na našom YouTube kanáli pripravujeme audiovizuálne príspevky s názvom Rozhovor milosrdného Boha s dušou. Pôjde o päť rozhovorov, ktoré sa nachádzajú v Denníčku sv. sestry Faustíny (Den. 1485 – 1489) a približujú rôzne naše duševné rozpoloženia: hriech, zúfalstvo, utrpenie, túžbu po svätosti, úskalia každodennosti…

Duša: „Pán môj a Učiteľ môj, túžim sa s tebou porozprávať.”

Ježiš: – Hovor, lebo ťa počúvam v každej chvíli, milované dieťa. Vždy čakám na teba. O čom sa túžiš so mnou porozprávať?

Duša: „Pane, najprv si chcem vyliať pri tvojich nohách city svojho srdca ako vôňu vďaky za toľké milosti a dobrodenia, ktorými ma ustavične zahŕňaš. Aj keby som ich chcela spočítať, nedokážem to. Viem len, že v mojom živote nebolo chvíle, v ktorej by som nepociťovala tvoju starostlivosť a dobrotivosť.”

V júli, v mesiaci, v ktorom si zvlášť ctíme hodnotu Kristovej Krvi preliatej za nás a z lásky k nám, sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok s názvom: Kristova Krv – zachráň nás.

Raz večer som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rúk, nôh a boku mu vytekala najsvätejšia krv. Po chvíli mi Ježiš povedal: – To všetko pre spásu duší.

Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov.

 

Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov (Den. 72).

Sekretárka moja, napíš, že som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem, pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť sa ku mne, oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo (Den. 1275).

Vo všetkých kláštoroch našej kongregácie, ako aj v mnohých farnostiach sa v júli modlíme Litánie k Predrahej Kristovej Krvi. Spoločne sa modlime: Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11, 1-13).

Moja duša bola veľmi utrápená. Keď som vošla do kaplnky, priblížila som svoju tvár k svätostánku, zaklopala som a povedala: „Ježišu, pozri, aké mám ťažkosti pre namaľovanie tohto obrazu.” Zo svätostánku som počula hlas: – Dcéra moja, tvoje utrpenie už nebude dlho trvať (Den.1574).

Všetky milosti plynú z milosrdenstva a aj posledná hodina je pre nás plná milosrdenstva. Nech nikto nepochybuje o Božej dobrote, aj keby jeho hriechy boli čierne ako noc. Božie milosrdenstvo je silnejšie ako naša úbohosť (Den.1507).

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme“ (Lk 10, 38-42).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny č. 504:

Moje najmilšie odpočinutie je v službe a v úslužnosti sestrám. Zabúdať na seba a myslieť na to, aby som sestrám urobila radosť. Nebudem sa ospravedlňovať ani vyhlasovať za nevinnú pri žiadnom napomenutí. Dovolím, aby ma posudzovali, ako sa komu bude páčiť.

Mária, matka môjho Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote i v hodine smrti (porov. Den. 697).

 

Pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, pripravujeme od 15. do 17. júla duchovné cvičenia v Centre milosrdenstva pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Exercície, ktorých témou budú Ježišove slová: Svoj pokoj vám dávam… (Jn 14, 27), vedie o. Artur Ciepielski a sr. M. Antoniána Štullerová ISMM z našej košickej komunity.

Prihlasovanie: tel.: 0949 295 646 alebo na mail: faustina@milosrdenstvo.sk

Počas VI. valného zhromaždenia Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktoré sa konalo v dňoch od 17. – 18. júna v Krakove, bolo generálnou matkou Miriam Janiec ISMM na najbližších päť rokov menované nové vedenie združenia a tiež boli zvolení dvaja laickí členovia predstavenstva.

Vedenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum tvorí:

Predsedníčka – sr. M. Emanuela Gemza ISMM
Duchovný správca – páter Marek Wójtowicz SJ
Podpredsedníčka – sr. M. Clareta Fečová ISMM
Pokladník – sr. M. Eliana Chmielewska ISMM
Členka predstavenstva – sr. M. Vianneya Dąbrowska ISMM
Člen predstavenstva – Martin Hrabovský z košického spoločenstva
Člen predstavenstva – Kinga Szczepanik z krakovského spoločenstva

V piatok 1. júla sa posolstvo o milosrdnej Božej láske dostane aj do väznice v Košiciach – Šaci, kde je skoro 150 väzňov. Sestra Clareta Fečová ISMM z našej krakovskej komunity spolu s obráteným väzňom Grzegorzom Czerwickim z Krakova budú svojím osobným svedectvom evanjelizovať o Božom dotyku v ich živote.

Celé svedectvo p. Grzegorza si môžete pozrieť tu:

 

V piatok 24. júna sme slávili slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili krátky videopríspevok v slovenčine aj v maďarčine z citátov z Denníčka sv. sestry Faustíny o nepochopiteľnej láske Boha k nám.

Ó, pochybujúce duše, poodhalím vám závoj neba, aby som vás presvedčila o Božej dobrote, aby ste už viac nezraňovali nedôverou najsladšie Ježišovo Srdce. Boh je láska a milosrdenstvo (Den. 281).

 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že úcta k Božiemu milosrdenstvu je len variáciou úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, že medzi týmito pobožnosťami nie je žiaden významný rozdiel. Tento názor ešte môže potvrdiť zbežné prečítanie Denníčka sestry Faustíny, v ktorom sa často spomína Ježišovo Srdce. Teologická analýza obsahu tohto diela však vedie k jasnému vymedzeniu týchto dvoch pobožností, ktoré sú v Cirkvi také populárne. Takúto analýzu urobil profesor Ignác Różycki a na jej základe poukázal na zásadné rozdiely, ktoré existujú medzi úctou k Ježišovmu Srdcu a k Božiemu milosrdenstvu. Vzťahujú sa na vlastný a vecný predmet, samotnú podstatu pobožností a privilegovaný čas, s ktorým sa viažu konkrétne prisľúbenia.

Vlastným predmetom v úcte k Božiemu milosrdenstvu je milosrdenstvo celej Najsvätejšej Trojice, zatiaľ čo v úcte k Ježišovmu Srdcu je vlastným predmetom vtelený Boží Syn. Vecným predmetom v úcte k Božiemu milosrdenstvu je obraz milosrdného Ježiša podľa videnia sestry Faustíny z 22. februára 1931 v Plocku. Avšak v úcte k Ježišovmu Srdcu je vecným predmetom ľudské, fyzické Ježišovo srdce. Podstata úcty k Božiemu milosrdenstvu spočíva v dôvere, zatiaľ čo podstatou úcty k Ježišovmu Srdcu je zadosťučinenie. Privilegovaný čas v úcte k Božiemu milosrdenstvu je každý deň o tretej hodine popoludní (okamih Ježišovej smrti na kríži) a Sviatok milosrdenstva na prvú nedeľu po Veľkej noci. Avšak v úcte k Ježišovmu Srdcu privilegovaným časom je prvý piatok v mesiaci a Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Srdečne pozývame všetky dievčatá vo veku od 15 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Vstaň a choď. Program duchovnej obnovy bude prebiehať v kláštore našich sestier v Nižnom Hrušove v termíne od 1. do 3. júla. Obnovu vedie spolu so sestričkami vdp. Jozef Kohút. Prineste si so sebou spacák, prezuvky a otvorené srdce.

Prihlásiť sa môžete do 28. júna na tel. čísle 0907 464 479 alebo mailom na sr.jana@milosrdenstvo.sk.

Duchovná obnova začína v piatok o 17.00 hod. a končíme v nedeľu obedom. Príspevok je dobrovoľný.

 

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou nevráti k Božiemu milosrdenstvupovedal Ježiš sv. sestre Faustíne. S dôverou v tieto Ježišove slová a tvárou v tvár vojne na Ukrajine a reálnemu ohrozeniu mieru v Európe a vo svete chceme slovami z modlitby korunky Božieho milosrdenstvo prosiť o Božie milosrdenstvo pre celé ľudstvo, o obnovenie mieru na Ukrajine a o zabránenie rozšírenia ozbrojeného konfliktu do iných krajín a na iné kontinenty.

Dňa 1. augusta 2011 vznikla na webstránke faustyna.pl iniciatíva: Ustavičná korunka Božieho milosrdenstva. Týmto spôsobom ľudia zo všetkých kútov sveta vyprosujú slovami korunky Božieho milosrdenstva milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Stačí sa zapísať do formulára, aj keby ste sa len raz pomodlili modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš cez sestru Faustínu. Prisľúbil, že touto modlitbou vyprosíme všetko pre seba i pre druhých, ak to bude zhodné s jeho vôľou. Takto sa zo všetkých kontinentov rozlieha spoločné a neustále volanie o milosrdenstvo s nami i s celým svetom, za naše rodiny a vlasť.

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 24. – 26. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove. Spoločne sa zamyslíme nad tým, ako prejsť od strachu k dôvere, od sklamania k odovzdanosti, od srdca z kameňa k srdcu z mäsa. Exercície vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity.

Prihlasovanie:

mail: faustina@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77.

Presne pred dvadsiatimi piatimi rokmi, 22. júna 1997, bol otvorený náš prvý kláštor v Kazachstane v meste Petropavlovsk. Strieborné jubileum oslávia v nedeľu 26. júna spolu s generálnou matkou Miriam Janiec ISMM a generálnou ekonómkou sr. Nataliou Widel ISMM. Sestry sa v súčasnosti venujú práci pri farnosti, ktorej kostol bol v roku 2012 povýšený na sanktuárium Božieho milosrdenstva. Venujú sa zvlášť dievčatám a ženám, taktiež Hnutiu čistých sŕdc a vedú internát pre stredoškoláčky a vysokoškoláčky.

Vo štvrtok 16. júna sme oslávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili krátky videopríspevok v slovenčine aj maďarčine z citátov z Denníčka sv. sestry Faustíny o hodnote svätého prijímania.

Počas modlitby som počula tieto slová: – Dcéra moja, nech radosť naplní tvoje srdce. Ja, Pán, som s tebou, ničoho sa neboj, si v mojom srdci. V tej chvíli som spoznala veľkú Božiu velebu a pochopila som, že nič sa nedá porovnať s jedným poznaním Boha. Vonkajšia veľkosť sa stráca ako smietka pred jedným úkonom hlbšieho poznania Boha (Den. 1133).

 

 

Tak sa vidí, že Cirkev najmä vtedy vyznáva a uctieva Božie milosrdenstvo, keď sa utieka k Ježišovmu srdcu. Prístup ku Kristovi v tajomstve jeho srdca nám dovoľuje, aby sme sa oddali tomuto akoby ústrednému a pre ľudí najprístupnejšiemu spôsobu zjavenia lásky milosrdného Otca, ktoré tvorí najvnútornejšie jadro mesiášskeho poslania Syna človeka (Dives in misericordia, 13).

Srdce Ježišovo je vždy otvorené pre nás hriešnikov. Z Spasiteľovho srdca prebodnutého na kríži naďalej prúdia zdroje milosrdenstva – krv a voda, ktoré nás očisťujú, ospravedlňujú a napĺňajú Božím životom. Vždy môžeme s dôverou pristupovať k Ježišovmu Srdcu, aj keď máme na svedomí veľa hriechov – chápe nás a je vždy pripravený nám odpustiť.

Ako často ďakujem Ježišovi za jeho milosrdenstvo, ktoré mi prejavil tým, že dovolil, aby bolo jeho sväté srdce prebodnuté kopijou?

Dokážem stáť pred Ježišom s celou pravdou o mojom slabom a zranenom srdci?

Do akej miery sa moje srdce stáva podobným Ježišovmu Srdcu (v konkrétnych situáciách, vo vzťahoch a postojoch)?

„Kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery. Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milosti” (Den. 1485).

„Bol som tvojím učiteľom, som a budem, snaž sa, aby sa tvoje srdce pripodobnilo môjmu pokornému a tichému srdcu. Nedomáhaj sa nikdy svojich práv. Všetko, čo ťa stretne, znášaj veľmi pokojne a trpezlivo. Nebráň sa, keď všetko zahanbenie doľahne na teba a ty budeš nevinná, dovoľ triumfovať druhým. Neprestaň byť dobrá, aj keď zbadáš, že zneužívajú tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, ja sám sa ťa zastanem. Buď vďačná za najmenšiu moju milosť, lebo vďačnosť ma núti udeľovať ti nové milosti… (Den. 1701).

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny. Ako šli po ceste, ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ Aj iný hovoril: „Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo“ (Lk 9, 51-62).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

„Pozdvihujem ťa k sebe“ – hovoril Ježiš – „nie preto, že by som ťa potreboval, ale jedine z milosrdenstva ťa obdarúvam milosťou zjednotenia (Den. 1576).

„Ježišu, Učiteľ môj, veď ma a riaď podľa svojej vôle. Očisť moju lásku, aby som ťa bola hodná, urob so mnou to, po čom túži tvoje najmilosrdnejšie Srdce (Den. 218).

Ó, Božia vôľa, ty si mojím pokrmom a slasťou duše. Keď sa poddávam svätej vôli svojho Boha, moju dušu zalieva hlboký pokoj. Ó, Ježišu môj, ty neodmeňuješ za úspech v našom konaní, ale za úprimnú vôľu a námahu. Preto som úplne spokojná, hoci by všetky moje počínania a námahy boli zničené alebo sa nikdy neuskutočnili. Ak urobím všetko, čo je v mojej moci, ostatné nezávisí odo mňa, a preto mi ani najväčšie búrky nenarušujú hlboký pokoj. V mojom svedomí prebýva Božia vôľa (Den. 952)

➡Dôverujem Ježišovi natoľko, aby som mu zo srdca povedal: Urob so mnou, čo si želá tvoje najmilosrdnejšie Srdce…?

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi chceš v každej chvíli prihovárať! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života, do svojho srdca, rodiny, vzťahov a do všetkého, čo sa ma týka. Prosím ťa, aby si mocou svojej víťaznej lásky pôsobil vo mne a cezo mňa tak, ako to chceš.  Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť.

Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho“ (Lk 9, 18-24).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

„Moje srdce“ – hovoril Ježiš – „je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom. Kvôli nim prebývam vo svätostánku a ako Kráľ milosrdenstva túžim duše obdarovávať milosťami, ale nechcú ich prijať. Aspoň ty prichádzaj ku mne čo najčastejšie a prijmi tie milosti, ktoré ony nechcú prijať. Tým potešíš moje srdce“ (Den. 367).

„Ó nepochopiteľné a nekonečné milosrdenstvo Božie,

kto ťa hodne zvelebiť a osláviť môže,

najväčšia vlastnosť Boha všemocného,

tys’ sladkou nádejou pre človeka hriešneho“ (Den. 951).

Ó, môj Ježišu, ty sám hovor k dušiam, lebo moje slová nič neznamenajú” (Den. 1588).

 

➡ V osobnej modlitbe budem prosiť o príhovor svätej sestry Faustíny, aby som s ňou pokorne vyznával: Ježišu môj, ty sám hovor k dušiam, lebo moje slová nič neznamenajú.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi chceš v každej chvíli prihovárať! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života, do svojho srdca, rodiny, vzťahov a do všetkého, čo sa ma týka. Prosím ťa, aby si mocou svojej víťaznej lásky pôsobil vo mne a cezo mňa tak, ako to chceš.  Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť.

Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

Posledný videopríspevok, ktorý uzatvára cyklus Spomienok na sv. sestru Faustínu Kowalskú, tvoria spomienky chovaníc – dievčat a žien z našich výchovných ústavov.

Pehavá rehoľníčka, cez sitko opálená. Raz dokonca plakala, keď som ju takto prezývala. Keď som ju niekedy podpichovala, hovorila: Môžeš hovoriť, čo chceš, všetko znesiem, všetko z lásky k Bohu. (Zofia Podgórska)

 

 

Šieste valné zhromaždenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sa uskutoční v dňoch 17. – 18. júna v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Valné zhromaždenie býva každých päť rokov a jeho úlohou je zhrnúť činnosť združenia, predložiť návrhy do budúcnosti a zvoliť nových laických členov správnej rady združenia. Valné zhromaždenie sa začne o 12.30 hod. svätou omšou v kláštornej kaplnke, ktorú bude celebrovať duchovný správca združenia páter Marek Wójtowicz SJ. Počas tejto slávnosti sa uskutoční aj prijatie nových členov združenia Faustínum.

Predposledný videopríspevok ponúka pestrú paletu spomienok spolusestier na sv. Faustínu Kowalskú. Bola jednou z nich alebo sa od nich odlišovala?

Bola jednoduchá a v ničom sa od nás neodlišovala. Bola celkom ako jedna z nás – iba čnostnejšia a sústredenejšia. Po jej smrti som sa dozvedela o veľkých veciach, ktoré v nej vykonal Boh. Nemohla som tomu uveriť, veď nič mimoriadne sme v nej nevideli. Bola jednou z nás. (sr. Jozefína Kierus)

 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16, 12-15).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

„Aj keď v niektorých hodinách“ – hovoril Ježiš – „nebudeš pociťovať moju prítomnosť, ja však budem vždy pri tebe. Neboj sa, moja milosť bude s tebou“ (Den. 1767)

„Deň Najsvätejšej Trojice. Počas svätej omše som bola náhle zjednotená s Najsvätejšou Trojicou. Poznala som jej veľkosť a velebu. Bola som spojená s troma osobami. Keď som bola spojená s jednou z týchto ctihodných osôb, zároveň som bola spojená s dvoma druhými osobami. Šťastie a radosť, ktoré prežívala moja duša, nemožno opísať. Je mi ľúto, že nemôžem opísať, čo sa slovami nedá vyjadriť“ (Den. 1129).

➡Trojjediný Boh ma pozýva do vzťahu s ním. Snažím sa budovať vzťah s každou osobou Najsvätejšej Trojice?

➡ Dnes sa budem s vierou a láskou opakovať strelnú modlitbu: „Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti“ (Den. 949).

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi chceš v každej chvíli prihovárať! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života, do svojho srdca, rodiny, vzťahov a do všetkého, čo sa ma týka. Prosím ťa, aby si mocou svojej víťaznej lásky pôsobil vo mne a cezo mňa tak, ako to chceš.  Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť.

Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

Deň Najsvätejšej Trojice. Počas svätej omše som bola náhle zjednotená s Najsvätejšou Trojicou. Poznala som jej veľkosť a velebu. Bola som spojená s troma osobami. Keď som bola spojená s jednou z týchto ctihodných osôb, zároveň som bola spojená s dvoma druhými osobami. Šťastie a radosť, ktoré prežívala moja duša, nemožno opísať. Je mi ľúto, že nemôžem opísať, čo sa slovami nedá vyjadriť.

Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti.

Najslávnostnejšou chvíľou v mojom živote je chvíľa, keď pristupujem k svätému prijímaniu. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem Najsvätejšej Trojici.

➡ Čo je (bolo)  pre mňa najslávnostnejšou chvíľou života?

➡ Trojjediný Boh ma pozýva do spoločenstva so sebou. Snažím sa nadviazať vzťah s každou osobou Najsvätejšej Trojice?

➡ S vierou a láskou budem opakovať: Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti.