Archiwum

Prečo sa Boh rozhodol stať sa človekom? Je len jedna odpoveď… Nedal nám „niečo”. Dal nám seba!

V našom deviatom videopríspevku v rámci Virtuálnej formácie sa dozviete viac…

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa.

Nemaj strach a neboj sa ničoho, ja som s tebou. V mojej duši zavládla radosť. Všetky myšlienky, ktoré ma trápili, zmizli a moju dušu naplnila istota a odvaha.

Vedz, že ja som s tebou. Okolnosti, ktoré sú nepriaznivé, môžem v jednom okamihu zmeniť na priaznivé.

Dieťa moje, nech ťa nič nedesí ani nemýli, zachovaj hlboký pokoj. Všetko je v mojich rukách.

Naše sestry z krakovského kláštora darovali 500 ružencov s relikviami sv. sestry Faustíny pre ukrajinských vojakov ako ochranu a uistenie o neustálej modlitbe za potrebné milosti pre nich, za Božie milosrdenstvo a statočnosť. Vo všetkých našich kláštorov sa teraz ustavične modlíme korunku Božieho milosrdenstva za pokoj a mier vo svete a v každom ľudskom srdci. Pripojiť sa môžete aj vy!

Toto Pôstne obdobie nás viac ako inokedy pozýva k reflexii nad vlastným životom, nad jeho zmyslom a cieľom.

Kam kráčam? Idem správnou cestou? Aký je cieľ môjho života? Žijem alebo len prežívam?

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

V knihe Genezis nachádzame dva opisy stvorenia človeka. Boh k svojmu majstrovskému dielu stvorenia pristupuje sústredene. Iba človek je však pozvaný do vzťahu s Bohom. Viac o tom v našom ôsmom videopríspevku Milosrdný Stvoriteľ človeka v rámci Virtuálnej formácie na YouTube kanáli.

 

 

 

V našej záložke Duchovné cvičenia nájdete ponuku duchovných cvičení a duchovných obnov pre ženy v tomto roku. Témy a mená exercitátorov jednotlivých turnusov zverejníme v dostatočnom časovom predstihu na našej webstránke.

Rezervované máme ešte 3 turnusy: 20. – 22. mája a 9. – 11. septembra v Smižanoch; 24. – 26. júna v Exercičnom dome v Prešove.

Pripravujeme tiež tri duchovné obnovy pre ženy v kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach: 8. – 10. apríla, 10. – 12. júna a 23. – 25. septembra.

18. februára – 5. výročie nášho pôsobenia v Rio de Janeiro v Brazílii

1. mája – 100. výročie otvorenia kláštora v Kaliszy v Poľsku

29. júna – 25 rokov nášho pôsobenia v Petropavlovsku na Kazachstane

5. augusta – 85. výročie zvolenia si Márie Matky milosrdenstva za našu generálnu predstavenú

26. augusta – 10. výročie nášho pôsobenia v Tavrijsku na Ukrajine

1. septembra – 30. výročie otvorenia kláštora v Šidloviciach v Bielorusku

Október – 85 rokov od zjavenia tretej formy úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorou je hodina milosrdenstva o 15.00 – vo chvíli Ježišovho zomierania na kríži

1. novembra – 160. výročie vzniku našej kongregácie v Poľsku

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám.

Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá dôveruje mojej dobrotivosti.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane.

Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti.

Najväčšiu slávu vzdáva duša svojmu Stvoriteľovi, keď sa s dôverou obracia na Božie milosrdenstvo.

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli (Lk 9, 28b-36).

Z Denníčka svätej sestry Faustíny:

„Dnes sa túžim celá premeniť na Ježišovu lásku a obetovať sa spolu s ním nebeskému Otcovi. Počas svätej omše som videla maličkého Ježiška v kalichu. Povedal mi: – Tak prebývam v tvojom srdci, ako ma vidíš v tomto kalichu. Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku“ (Den. 1820, 1808).

➡Dnes pozvem Ježiša, ktorý je láska do svojho srdca. To vďaka nemu je celé nebo naplnené Láskou! Láska je nebo už tu na zemi. Je láska k Bohu a ľuďom najväčšou hodnotou v mojom živote? Ako ju prejavujem blížnym v bežnom živote?

Záverečná modlitba:

Milosrdný Pane, chválim ťa za dar tvojho slova! Vďaka nemu sa mi denne prihováraš a pozývaš ma, aby som si otvoril srdce na tvoju prítomnosť a zveril ti každý okamih! Ďakujem ti za dar môjho života, za to, že si ma urobil svojím dieťaťom a zomrel na kríži za moje hriechy. Takto si mi dal najväčší dôkaz svojej nepochopiteľnej lásky!

Tak ako Panna Mária, aj ja ťa chcem čoraz vernejšie nasledovať! Ježišu, veď ma k Otcovi, ktorý po mne tak veľmi túži! Duchu Svätý, rozvíjaj vo mne Boží život. Prosím o to na príhovor svätej Faustíny, ktorá písala: „Nehľadám šťastie mimo hlbín svojej duše, v ktorých – som si toho vedomá – prebýva Boh. Akoby som cítila potrebu dávať sa iným. Objavila som v duši prameň šťastia – Boha“ (Den. 887).

V súčasnosti prežívame rôzne pocity: strach, neistotu, obavy, beznádej, hnev, nepokoj… Chýba nám pokoj. Nie „svätý pokoj“ plný apatie a nezodpovednosti, ale Boží pokoj – plný viery, dôvery a odovzdanosti. Načo je nám dobré utrpenie, choroba, vírus, ktorý neustále mutuje, vojnový konflikt? Ak nie sú trestom, tak v čom sú darom?

 

Popolcovou stredou začneme Pôstne obdobie. Pôst, modlitba a almužna, ku ktorým sme pozvaní, majú vyjadrovať naše obrátenie. Pôstom je pre nás aj prijatie súčasnej situácie, plnej obáv a neistoty, ktoré prijmeme bez šomrania a v duchu pokánia… Modlitbou za pokoj, utečencov či zomierajúcich vyjadríme našu vieru a dôveru v Boha… Almužnou nech sú naše slová povzbudenia a nádeje, náš záujem o druhého alebo len obyčajný úsmev…

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na marec znie: Za požehnané Pôstne obdobie a za obrátenie hriešnikov, zvlášť tých, ktorým hrozí strata spásy.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva sa rozhodla sprístupniť súbory s fotografiami a obrazmi sv. sestry Faustíny Kowalskej len kvôli šíreniu jej duchovného dedičstva v médiách, publikáciách a pri pastorácii atď. Nájdete ich v záložke Svätá sestra Faustína vo všetkých 7 jazykových verziách našej oficiálnej webstránky faustyna.pl. Digitálny súbor obrazu nemôže byť použitý na komerčné účely (napr. tlač obrázkov a ich predaj alebo šírenie za peniaze či kvôli zbierkam), s výnimkou kníh alebo časopisov, ktoré majú imprimatur.

Formulár na stiahnutie fotografií a obrazov sv. sestry Faustíny v záložke:  svätá sestra Faustína.

Kongregácia nesúhlasí so zavesením týchto súborov na rôzne internetové stránky, či už ako súboru na stiahnutie, či ako stálu expozíciu. Je dovolené dať odkaz na zdroj, čiže na stránku: www.faustyna.pl. Ak by bola fotografia alebo obraz použitý ako ilustrácia k textu na internete, je dôležité podať nielen zdroj: www.faustyna.pl, ale aj informáciu o autorských právach v znení: © Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva (ISMM).

V nedeľu 6. marca sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove počas slávnostnej svätej omše o 11.00 hod. uskutoční prijatie nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Členov z Poľska, Slovenska a Čiech bude prijímať predsedníčka združenia sr. Miriam Janiec. Svätú omšu bude celebrovať páter Marek Wójtowicz SJ. V tento deň sa tiež končí jubileum 25. výročia vzniku združenia.

Viac na www.faustinum.pl/sk

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel (Lk 4,1-13).

Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku píše:

„Mlčím a úkonom vôle zotrvávam pri Bohu, aj keď sa z môjho srdca vydral ston. Konečne pokušiteľ odišiel a ja som unavená ihneď zaspala. Ráno som prijala Eucharistiu. Hneď po svätom prijímaní som vošla do svojej cely, kľakla som si a obnovila som úkon podrobenia sa vo všetkom najsvätejšej Božej vôli. Prosím ťa, Ježišu, daj mi silu do boja, nech sa so mnou stane podľa tvojej najsvätejšej vôle. Moja duša si zamilovala tvoju najsvätejšiu vôľu. V tej chvíli som uzrela Ježiša, ktorý mi povedal: – Som spokojný s tým, čo robíš. Buď aj naďalej pokojná, ak budeš vždy robiť všetko, čo je v tvojej moci v celom diele milosrdenstva. Tvoja otvorenosť voči spovedníkom nech je čo najväčšia. Preto satan nezískal nič, keď ťa pokúšal, lebo si sa s ním nezačala rozprávať. Rob tak aj naďalej. Dnes si mi vzdala veľkú chválu, keď si tak verne bojovala. Nech sa upevní a utvrdí tvoje srdce v tom, že ja som vždy s tebou, aj keď vo chvíli boja necítiš moju prítomnosť“ (Den. 1498, 1499).

➡ Ako sa správam vo chvíľach duchovného boja? Diskutujem s pokušením, počúvam našepkávanie Zlého ducha, ktorý mi predkladá falošný obraz Boha?

Odovzdám sa Ježišovi a jeho vôli, lebo on vždy chce moje dobro.

 

Milosrdný Pane, chválim ťa za dar tvojho slova! Vďaka nemu sa mi denne prihováraš a pozývaš ma, aby som si otvoril srdce na tvoju prítomnosť a zveril ti každý okamih! Ďakujem ti za dar môjho života, za to, že si ma urobil svojím dieťaťom a zomrel na kríži za moje hriechy. Takto si mi dal najväčší dôkaz svojej nepochopiteľnej lásky!

Tak ako Panna Mária, aj ja ťa chcem čoraz vernejšie nasledovať! Ježišu, veď ma k Otcovi, ktorý po mne tak veľmi túži! Duchu Svätý, rozvíjaj vo mne Boží život. Prosím o to na príhovor svätej Faustíny, ktorá písala: „Nehľadám šťastie mimo hlbín svojej duše, v ktorých – som si toho vedomá – prebýva Boh. Akoby som cítila potrebu dávať sa iným. Objavila som v duši prameň šťastia – Boha“ (Den. 887).

 

Každý deň nám Ježiš dáva výnimočný čas milosti – tretiu hodinu popoludní. Ako sám povedal sv. Faustíne: Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie… O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania (por. Den. 1320).

Aj v tejto chvíli Ježišovej agónie môžeme byť duchovne spojení prostredníctvom on-line prenosu zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove či vďaka TV LUX. Linky k prenosom sa nachádzajú na našej webstránke.

V stredu 2. marca začíname štyridsaťdňový pôst. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“.  Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. Tento deň nech je dňom pôstu a modlitby za pokoj.

 

 

V tomto neľahkom čase chceme myšlienkami nádeje a dôvery z Denníčka sv. Faustíny Kowalskej vlievať do vašich sŕdc nádej, lásku a dôveru a tým prekonávať nepokoj, neistotu a obavy.

Povzbudzuj duše k dôvere v moje milosrdenstvo, lebo to je tvoja úloha v tomto aj v budúcom živote. Ježiš (Den. 1452)

Neboj sa toho, čo príde na teba, nebude to nad tvoje sily. Ježiš (Den. 1491)

Ježišu, naozaj by bolo strašné trpieť, keby nebolo teba. Sv. sestra Faustína (Den. 1508)

Nech sa upevní a utvrdí tvoje srdce v tom, že ja som vždy s tebou, aj keď vo chvíli boja necítiš moju prítomnosť. Ježiš (Den. 1499)

Aj keby sa proti mne všetko sprisahalo, a aj keby sa mi zem prepadla pod nohami, zostávam pokojná pri tvojom Srdci. Sv. sestra Faustína (Den. 1490)

Ó, môj Ježišu, od chvíle, keď som sa ti celkom odovzdala, vôbec nemyslím na seba. Sv. sestra Faustína (Den. 1493)

Pre mnohých je dátum 22. 02. 2022 magickým dátumom. Pre nás je to deň vďakyvzdania za dar obrazu Milosrdného Ježiša, ktorý je prameňom Božích milostí pre nás a pre celý svet. Na našom YouTube kanáli sme pre vás v slovenčine a maďarčine (Az Irgalmas Jézus képe) pripravili dva videopríspevky spojené s dejinami obrazu, prisľúbeniami a zázrakmi.

 

Prečo vznikol svet? Bol svet Bohu na niečo potrebný? Prečo sa Boh chcel podeliť o svoju dobrotu? Siedmy príspevok v rámci Virtuálnej formácie na našom YouTube kanáli vám ponúka odpoveď…

Bože, ty sám osebe si šťastím a nepotrebuješ k šťastiu žiadne stvorenia, lebo sám osebe si plnosťou lásky. Jednako vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve povolávaš k bytiu stvorenia (Den. 1741).

 

 

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa“ (Lk 6, 39-45).

Ježiš povedal sestre Faustíne: „Počúvaj, dcéra moja, hoci všetky diela, ktoré vznikajú z mojej vôle, sú vystavené veľkým ťažkostiam, jednako sa zamysli nad tým, či bolo niektoré z nich vystavené väčším ťažkostiam ako dielo bezprostredne moje – dielo vykúpenia. Nesmieš si príliš pripúšťať k srdcu protivenstvá. Svet nie je taký silný, ako sa zdá jeho moc je prísne obmedzená. Vedz, dcéra moja, že ak je duša naplnená ohňom mojej čistej lásky, vtedy sa všetky ťažkosti rozplynú ako hmla v lúči slnka, boja sa začínať si s takou dušou, všetci protivníci sa obávajú niečo si s ňou začať, lebo cítia, že táto duša je silnejšia ako celý svet…“ (Den. 1643).

„Boh vo svojich nevyspytateľných zámeroch neraz dopúšťa, – písala v Denníčku sestra Faustína – „že tí, ktorí pre nejaké dielo vynaložili najviac námahy, sa často z plodov tohto diela tu na zemi netešia. Všetku radosť im Boh necháva na večnosť. Napriek všetkému im však Boh niekedy dáva poznať, ako sa mu páči úsilie týchto duší. Také chvíle posilňujú duše do nových bojov a skúšok. Tieto duše sa najviac podobajú Spasiteľovi, ktorý vo svojom diele, začatom tu na zemi, zakúšal len horkosť“ (Den. 1402).

➡ Nevenujem prílišnú pozornosť svojim úspechom? Dokážem hľadať predovšetkým Božiu slávu a jeho kráľovstvo, alebo sa zameriavam len seba, svoju vlastnú slávu a uznanie v očiach ľudí? Budem ďakovať Ježišovi, že ma pozýva bojovať proti môjmu sebectvu.

Milosrdný Pane, zvelebujem ťa za dar tvojho Slova, ktoré je svetlom na mojej ceste. Ty si môj jediný Pán a Spasiteľ a na tvojom Slove chcem postaviť svoj život. Ďakujem ti, že mi posielaš svojho Ducha, aby predo mnou otváral ukryté poklady. Prosím o milosť, aby moje srdce a uši boli vždy otvorené na tvoje vedenie, aby som nepremárnil žiadnu milosť, ktorú mi dávaš vo svojej láske. Prosím o to na príhovor Márie, Matky Slova, a svätej Faustíny, ktorá napísala: „Ježišu, prameň života, posväcuj ma, moja sila, upevňuj ma, môj vodca, bojuj za mňa. Jediné svetlo mojej duše, osvecuj ma. Učiteľ môj, veď ma, som na teba odkázaná ako nemluvňa na lásku svojej matky“ (Den. 1490, 163).

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Lk 6, 27-38).

Svätá sestra Faustína zapísala vo svojom Denníčku:

Dnes mi Pán povedal: „Dcéra moja, zahľaď sa na moje milosrdné srdce a odzrkadľuj jeho zľutovanie vo svojom srdci a skutku, aby si ty, ktorá hlásaš svetu moje milosrdenstvo, sama ním bola zapálená“ (Dz. 1688).

„Učiteľ môj,“ – písala v Denníčku sestra Faustína – „učiň v mojom srdci to, aby som neočakávala pomoc od nikoho, ale snažila sa vždy pomáhať druhým, prinášala im radosť a mnohorakú úľavu. Moje srdce je vždy otvorené prijať utrpenie druhých. Nezatvorím svoje srdce pred utrpením druhých, hoci ma preto uštipačne nazvali smetným košom. To znamená, že každý vhadzuje svoje utrpenie do môjho srdca. Odpovedala som, že každý má miesto v mojom srdci a ja mám za to miesto v Ježišovom Srdci. Uštipačné poznámky na adresu zákona lásky nezatvárajú moje srdce. Na to je moja duša vždy citlivá a len Ježiš je pre mňa podnetom na lásku k blížnemu. Kriste, hoci je potrebné také veľké úsilie, s tvojou milosťou je však všetko možné“ (Den. 871, 1696)

➡ Ježiš ma pozýva, aby som sa pozrel na jeho milosrdné Srdce a odrážal jeho milosrdenstvo vo svojom srdci a konaní. Snažím sa čoraz viac podobať milosrdnému Ježišovi, aby som horel jeho milosrdenstvom a aby cezo mňa, cez moje otvorené a milosrdenstvom naplnené srdce, mohol Boh prejsť k mojim blížnym?

Milosrdný Pane, zvelebujem ťa za dar tvojho Slova, ktoré je svetlom na mojej ceste. Ty si môj jediný Pán a Spasiteľ a na tvojom Slove chcem postaviť svoj život. Ďakujem ti, že mi posielaš svojho Ducha, aby predo mnou otváral ukryté poklady. Prosím o milosť, aby moje srdce a uši boli vždy otvorené na tvoje vedenie, aby som nepremárnil žiadnu milosť, ktorú mi dávaš vo svojej láske. Prosím o to na príhovor Márie, Matky Slova, a svätej Faustíny, ktorá napísala: „Ježišu, prameň života, posväcuj ma, moja sila, upevňuj ma, môj vodca, bojuj za mňa. Jediné svetlo mojej duše, osvecuj ma. Učiteľ môj, veď ma, som na teba odkázaná ako nemluvňa na lásku svojej matky“ (Den. 1490, 163).

V utorok 22. februára bude v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch v kláštornej kaplnke o 17.00 hod. celebrovaná svätá omša za všetkých našich dobrodincov a sponzorov. Vo štvrtok 24. februára bude o 17.00 hod. odslúžená svätá omša za všetkých prosiacich nás o modlitbu.

Srdečne vás pozývame na trojdňové duchovné cvičenia na Velehrad v Čechách v termíne od 18. do 20. februára 2022. Exercície na tému:„Poďte vy sami do ústrania a trochu si odpočiňte“, vedie vdp. Ján Bittšanský a sr. M. Clareta Fečová ISMM.  Začiatok je v piatok o 15.00 hod.; záver je v nedeľu po obede. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest o Vašom prijatí rozhodne skoré prihlásenie!

Prihlasovanie a bližšie informácie na tel. čísle: +421 949 295 646 (v prac. dňoch od 8:00 do 17:00 hod.) alebo emailom: faustina@milosrdenstvo.sk

V utorok 22. februára uplynie 91 rokov od zjavenia obrazu Milosrdného Krista. Tento obraz je najznámejším obrazom Ježiša ukrižovaného i zmŕtvychvstalého. Je to zároveň neobyčajný obraz nielen kvôli tomu, že je najväčšmi rozšírený, ale predovšetkým preto, že jeho spoluautorom je sám Pán Ježiš, ktorý sa práve v takej podobe ukázal sv. sestre Faustíne v cele kláštora Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v Plocku 22. februára 1931.

Cez tento obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša (Den. 570). Žiadam uctievanie môjho milosrdenstva slávnostným slávením tohto sviatku a vzdávaním úcty obrazu, ktorý je namaľovaný. Cez tento obraz udelím dušiam veľa milostí, on má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna (Den. 742). Už veľa duší pritiahla moja láska cez tento obraz. Moje milosrdenstvo pôsobí v dušiach skrze toto dielo. Poznala som, že veľa duší zakúsilo Božiu milosť (Den. 1379).

Nech aj naše srdcia naplní radosť a vďačnosť za tento veľký dar Božieho milosrdenstva!

 

15. február bol nielen dňom rehoľných menín sv. sestry Faustíny, ale aj dňom smrti jej vilniuského spovedníka a duchovného sprievodcu o. Michala Sopočku. Dnes je to aj deň jeho liturgickej spomienky. V čom pomohol sv. Faustíne o. Sopočko, dnes už blahoslavený? Viac sa dozviete vo videopríspevku na našom You Tube kanáli.

 

Kto vidí mňa, vidí Otca. Aký je? Dá sa naň spoľahnúť? Môžem mu zveriť svoj život? Odpovede na tieto otázky môžete nájsť v šiestom videopríspevku Milosrdná tvár Otca na našom YouTube kanáli v rámci Virtuálnej formácie.

 

Naše sestry z washingtonskej komunity – sr. Inga (Slovenka, na foto vľavo) a sr. Gaudia (Poľka) – pripravili pútavé rozprávanie o povolaní pod názvom: Rozhovory o povolaní. Celý program natočila miestna komunita katolíckych žien Blessed Is She. Ak vám angličtina nerobí problém, ponúkame vám ich rozhovor nielen o povolaní… COME & SEE!

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na február znie: Poďakovanie za dar sv. Faustíny, za obraz Milosrdného Ježiša a za všetky milosti vyprosené pred týmto obrazom s prosbou, aby v Božom milosrdenstve svet našiel pokoj a človek šťastie; za zastavanie pandémie i za chorých a zomierajúcich.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

15. február bol dňom rehoľných menín sv. sestry Faustíny. Je to zároveň aj deň spomienky na jej vilniuského spovedníka, dnes už blahoslaveného kňaza Michala Sopočku. Patrónom našej svätice bol teda sv. Faustín. Meno Faustín znamená priaznivý. V deň „rehoľnín” je v našej kongregácii zvykom obdarovať oslávenkyňu darčekmi, želaniami a na jej úmysel býva odslúžená aj svätá omša.

Sv. Faustín, kňaz sa v liturgickom kalendári slávi spolu so svojím bratom Jovitom, diakonom. Boli umučení za cisára Hadriána v Taliansku medzi rokmi 117-138.