Archiwum

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘ On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly‘“ (Mt 13, 24-30).

Ježišu môj, riaď môj rozum, vezmi si do vlastníctva celú moju bytosť, ukry ma v hĺbke svojho Srdca a chráň ma pred útokom nepriateľa. V tebe je moja jediná nádej (Den. 56).

Nechcem odpočívať uprostred boja, ale do posledného dychu budem bojovať za slávu svojho Kráľa a Pána. Neodložím meč, kým ma nepredvolá pred svoj trón. Nebojím sa úderov, lebo mojím štítom je Boh. Báť sa má nepriateľ nás, a nie my nepriateľa. Satan víťazí iba nad pyšnými a zbabelými, lebo pokorní majú moc. Pokornú dušu nič nezmätie ani neznepokojí. Nasmerovala som svoj let k samej žiare slnka a nič ho nedokáže znížiť. Láska sa nedá uväzniť, je slobodná ako kráľovná, láska dosahuje Boha (Den. 450).

➡ Všetko, čo je vo mne dobré, aj všetko, za čo sa hanbím, zverím s dôverou do Ježišových rúk…

Neboj sa – uistenie, ktoré sa vo Svätom písme nachádza presne 365-krát. V Denníčku sv. sestry Faustíny tieto slová Ježiš použil až tridsaťkrát. Náš prázdninový audiopríspevok na YouTube kanáli s týmto názvom vás chce aj počas leta presvedčiť o láske a dobrote nášho nebeského Otca…

V istej chvíli mi Pán povedal: – Prečo sa bojíš a chveješ, keď si spojená so mnou? Nepáči sa mi, keď sa duša poddáva zbytočnému strachu. Kto sa ťa smie dotknúť, keď si so mnou? Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spolieha na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí (Den. 453).

 

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 13, 1-9).

Tu pôsobí všemohúcnosť môjho milosrdenstva, šťastná duša, ktorá využije túto milosť (Den. 1486).

Ježišu, túžim po spáse duší, nesmrteľných duší. V tejto obete, o ktorej nikto nebude mať ani tušenia, dám slobodu svojmu srdcu. Budem sa stravovať a nepozorovane spaľovať svätým ohňom lásky k Bohu. Božia prítomnosť mi pomáha, aby moja obeta bola dokonalá a čistá (Den. 235).

➡ Akou pôdou je moje srdce? Čo mi prekáža prinášať hojnú úrodu?

K našej nebeskej Matke do Medžugorja od 17. do 23. júla poputujú aj členovia a dobrovoľníci z juhovýchodných formačných skupiniek združenia Faustínum: z Košíc, Borše a Viničiek (farnosť Streda nad Bodrogom). Spolu s nimi bude putovať aj sr. M. Hedvig Uličná ISMM z košickej komunity, ktorá pre nich vedie pravidelné mesačné formačné stretnutia v slovenčine aj maďarčine.

Foto: Postoj.sk

Od 15. do 16. júla sa koná už tradičná 337. Škapuliarska púť do Topolčianok. V tomto roku sa púte zúčastní aj sr. M. Antoniana Štullerová ISMM z našej košickej komunity. V bohatom programe, zvlášť za nové kňazské a rehoľné povolania, budú môcť slovenskí aj maďarskí pútnici prijať škapuliar. Program vyvrcholí slávnostnou pontifikálnou sv. omšou na Kalvárii, ktorej bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

Už viac ako osem rokov sa sestry v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch denne modlia posvätný ruženec za manželstvá prežívajúce ťažkosti a krízu. Vďaka on-line prenosu na našej webstránke sa s nimi môžete duchovne spojiť o 20.30 hod. Ak chcete poprosiť o modlitbu za nejaké manželstvo, napíšte priamo sestrám na mail: klasztor@faustyna.pl.

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 25-30).

Želám si, aby sa tvoje srdce utvrdilo v úplnom pokoji (Den. 459).

Dôverné prebývanie duše s Bohom. Boh sa približuje k duši zvláštnym spôsobom, o ktorom vie iba Boh a duša. Nikto nezbadá to tajomné spojenie, v ktorom najdôležitejšia je láska a v ktorom všetko vykonáva iba láska. Ježiš sa dáva duši nežne, sladko, a v jeho hĺbke je pokoj. Ježiš jej udeľuje veľa milostí a dáva jej schopnosť poznávať jeho odveké myšlienky a neraz odhaľuje duši svoje božské zámery (Den. 622).

Ježiš sa dáva duši nežne, sladko, a v jeho hĺbke je pokoj. Čo je teda prameňom môjho nepokoja?

Vo vydavateľstve našej kongregácie ‚Misericordia‘ v Krakove vyšiel druhý opravený preklad Denníčka sv. sestry Faustíny v britskej angličtine. Tento niekoľkoročný preklad tlmočníčky Teresy Bałuk-Ulewiczowej (Poľky narodenej a žijúcej vo Veľkej Británii) bol pre ňu najväčšou výzvou v jej doterajšej prekladateľskej činnosti. Na preklade spolupracovala aj s našimi sestrami. Nakoľko ide o tzv. typický preklad, kniha poslúži ako základ pre preklad do iných jazykov.

V júli, v mesiaci, v ktorom si zvlášť ctíme hodnotu Kristovej Krvi preliatej za nás a z lásky k nám, sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok s názvom: Kristova Krv – zachráň nás.

Raz večer som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rúk, nôh a boku mu vytekala najsvätejšia krv. Po chvíli mi Ježiš povedal: – To všetko pre spásu duší.

Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov.

 

Od 3. do 7. júla môžu deti 1. až 6. ročníka v Nižnom Hrušove prežiť prvé prázdninové dni s rozprávkou. Letné dni pod názvom Leto s rozprávkou pre nich pripravili animátori z farnosti spolu s našimi sestrami z miestnej komunity. Celú akciu zastrešuje vdp. farár Jozef Kozák.

Od 3. do 7. júla spoločenstvo Szent Gellért Pastorációs központ (maďarsky hovoriaci veriaci) v Košiciach organizuje už tradičný detský letný denný tábor. Tábor je určený deťom od 6-10 rokov.  Témou tohtoročného bude Božie milosrdenstvo. Milosrdného Pána Ježiša a jeho apoštolku sv. sestru Faustínu deťom priblíži sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity. Dievčatká si budú môcť vyskúšať aj náš habit a závoj.

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu“ (Mt 10, 37-42).

Moje srdce túži po tom, aby ma všetci milovali… (Den. 1703).

Ó, Ježišu môj, viem, že o veľkosti človeka svedčia skutky, a nie slová ani city. Diela, ktoré sme vykonali, budú o nás hovoriť. Ježišu môj, nedovoľ mi snívať, ale daj mi odvahu a silu splniť tvoju svätú vôľu (Den. 663).

O veľkosti človeka svedčia skutky, a nie slová ani city. Akým som človekom?

 

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 26-33).

Ó, Ježišu môj, večná Pravda, nebojím sa ničoho, žiadnej námahy, žiadneho utrpenia, len jedného sa bojím – uraziť teba (Den. 571).

Ty sa však neboj ničoho. Ja som vždy s tebou (Den. 586).

Po každom rozhovore s Pánom je moja duša zvláštne posilnená. Akýsi hlboký pokoj vládne v mojej duši a dodáva mi takú odvahu, že sa nebojím ničoho na svete (Den. 610).

➡ Ty sa však neboj ničoho. Ja som vždy s tebou! Budem si opakovať toto Ježišovo uistenie.

Posledný predprázdninový audiopríspevok Pomôž mi, Pane… je zároveň prvým príspevkom z nového cyklu Modlitby sv. Faustíny, ktorý pre vás v novom školskom roku budeme uverejňovať na našom YouTube kanáli. V tejto snáď najznámejšej Faustínkinej modlitbe, ktorú sa my sestry modlíme po každej sv. omši, prosíme o to, aby sme mali milosrdné oči, uši, jazyk, ruky, nohy a predovšetkým srdce…

Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné… Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych (Denníček 163).

 

 

 

Náš posledný audiopríspevok Láska večná… uzatvára celú polročnú sériu z cyklu Poézia sv. Faustíny. V každom príspevku sme vám chceli na YouTube kanáli priblížiť vnútorné prežívanie našej svätice vyjadrené vo forme básní, ktoré recitovala herečka Monika Hilmerová.

Láska večná, maľovať svoj svätý obraz mi kážeš
a odhaľuješ nám nepochopiteľný prameň milosrdenstva,
toho, kto sa priblíži k tvojim lúčom požehnať chceš…
(Denníček 1).

 

Od 23. do 25. júna sa uskutoční duchovná obnova vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža v Považanoch (okres Nové Mesto nad Váhom). Obnovu o Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou bude na pozvanie vdp. farára Róberta Vaculu viesť sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej hrušovskej komunity. V programe okrem príhovorov aj moderovaná adorácia a modlitba v hodine milosrdenstva.

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 30. júna do 2. júla v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Toto prázdninové stretnutie s Božím slovom bude tentokrát na tému: Pane, ak chceš, môžeš… Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 055/677 02 77; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 9, 36 – 10,8).

Keď duša pozná, že je ničotou a úbohosťou sama od seba a všetko dobré, čo v sebe má, je len Božím darom, keď vidí, že všetko dostala zadarmo a že jej je iba úbohosť, ustavične sa korí pred Božou velebou (Den. 593).

Mocná a živá viera takmer pretrháva závoj lásky. Božia prítomnosť preniká moje srdce ako lúč slnka krištáľ. Vo chvíli, keď prijmem Boha, celá moja bytosť je pohrúžená doňho. Zmocňuje sa ma úžas a obdiv, keď vidím veľkú Božiu velebnosť. Ponížene prichádza k tej, ktorá je samou úbohosťou. Z mojej duše vytryskuje vďačnosť za všetky milosti, ktoré mi udeľuje, zvlášť za milosť povolania do svätej služby jemu [samému] (Den. 1814).

➡ Dnes sa pomodlím za tých, ktorí neveria v Boha.

V piatok 16. júna slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili krátky videopríspevok v slovenčine aj v maďarčine z citátov z Denníčka sv. sestry Faustíny o nepochopiteľnej láske Boha k nám.

Ó, pochybujúce duše, poodhalím vám závoj neba, aby som vás presvedčila o Božej dobrote, aby ste už viac nezraňovali nedôverou najsladšie Ježišovo Srdce. Boh je láska a milosrdenstvo (Den. 281).

 

Samota – moje obľúbené chvíle, samota – vždy s tebou, Ježišu a Pane. Pri tvojom Srdci mi čas rýchlo plynie a pri ňom nachádzam odpustenie (Den. 1699). V tomto duchu sa nesie aj náš jedenásty audiopríspevok s názvom Pri tebe, Pane v rámci cyklu Poézia sv. Faustíny, ktorú recituje herečka Monika Hilmerová.

 

 

Predposledný audiopríspevok pod názvom Ukrytý Boh z cyklu Poézia sv. Faustíny nás pozýva k poznávaniu Boha, ktorého nikto nikdy nevidel, ale ktorý sa nám zjavil vo svojom jedinom Synovi.

Moje srdce ma ťahá tam, kde prebýva môj Boh ukrytý, kde vo dne i v noci zostáva s nami v bielej hostii skrytý, riadi celý svet, prebýva s dušami (Den. 1591).

 

V pondelok 12. júna navštívia našu komunitu v Nižnom Hrušove mladí z Centra mládeže z Vysokej nad Uhom. Celý tím spolu s vdp. kaplánom Františkom Petruškom si o 10.30 vypočuje príhovor sr. M. Alžbety Mikušovej ISMM s názvom: Boh ma volá... Po obede, spoločnej rekreácii, modlitbe v hodine milosrdenstva a svätej omši bude nasledovať aj prednáška pána kaplána. Plní nových impulzov a radosti sa nakoniec pozdieľajú pri spoločnej večeri.

Pred slávnosťou Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme pre vás pripravili ďalšiu časť z cyklu Poézia sv. Faustíny, ktorú recituje herečka Monika Hilmerová.

Ježišu, Bože utajený, moje srdce ťa cíti, hoci si za závojmi ukrytý, ty vieš, že ťa ľúbi (Den. 524). Dvanásty audiopríspevok na našom YouTube kanáli vás pozýva pred svätostánok, k utajenému Bohu…

 

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 23. – 25. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove. Rozjímajúc nad evanjeliami si spoločne budeme všímať Božie pôsobenie v našom živote. Exercície na tému: Pane, keby som vedel/a, že ty si stále so mnou… vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity.

Prihlasovanie UZAVRETÉ!

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 9-13).

Ak duša nekoná milosrdenstvo akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v súdny deň. Ó, keby si duše vedeli zhromažďovať večné poklady, neboli by súdené, môj súd by predišli milosrdenstvom (Den. 1317).

Mojím cieľom je Boh… a mojím šťastím je splnenie Božej vôle. Nič na svete mi toto šťastie nedokáže zakaliť, nijaká moc, nijaká sila (Den. 775).

➡ Aký je cieľ môjho života? Je mojím cieľom Boh a večnosť s ním?

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna (Jn 3, 16-18).

Raz po svätom prijímaní som začula slová: – Ty si naším príbytkom. V tej chvíli som pocítila v duši prítomnosť Najsvätejšej Trojice: Otca, Syna i Ducha Svätého – cítila som, že som Božím chrámom (Den. 451).

Počas svätej omše som bola náhle zjednotená s Najsvätejšou Trojicou. Poznala som jej veľkosť a velebu. Bola som spojená s troma osobami. Keď som bola spojená s jednou z týchto ctihodných osôb, zároveň som bola spojená s dvoma druhými osobami. Šťastie a radosť, ktoré prežívala moja duša, nemožno opísať. Je mi ľúto, že nemôžem opísať, čo sa slovami nedá vyjadriť (Den. 1129).

Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti (Den. 949).

 

Júnové formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom bude v nedeľu 4. júna o 15.00 hod. Stretnutie začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva spojenej s korunkou Božieho milosrdenstva o 15.00. Formačné prednášky o Božom milosrdenstve vo Svätom písme a v Denníčku sv. sestry Faustíny prednesie vdp. farár František Petro a sestry z našej hrušovskej komunity.

V sobotu 3. júna sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove bude konať III. Zjazd združenia Faustínum pod heslom: Spoločenstvo Cirkvi miestom duchovného rozvoja. Počas slávnostnej svätej omše a adorácie budeme ďakovať milosrdnému Bohu za 27 rokov existencie nášho združenia. Súčasťou programu sú aj konferencie a svedectvá ako aj zasvätenie združenia svätému Jozefovi, ktorý povedal sv. sestre Faustíne, aby mala k nemu stálu úctu. Sám jej povedal, aby sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu a raz „Rozpomeň sa”.357 Hľadel na ňu s veľkou dobroprajnosťou a dal jej poznať, ako veľmi podporuje toto dielo (porov. Den. 1203).

Modlime sa za všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum na celom svete a ďakujeme Bohu za toto veľké dielo milosrdenstva. Pozývame vás, aby ste sa s nami duchovne spojili a modlili sa za všetkých účastníkov zjazdu.

V siedmom krátkom príspevku Na vlnách života I. nás sv. sestra Faustína Kowalská pozýva zastaviť sa a započúvať do túžob nášho srdca… Na našom YouTube kanáli vám každý týždeň prinášame audiovizuálne príspevky z cyklu Poézia sv. Faustíny. Básne našej svätice recituje herečka Monika Hilmerová.

Ó, šťastný deň, ó, deň požehnaný, v ktorom moje srdce zahorí večným ohňom, lebo už teraz nazerám, hoci cez zásteny, Ty si, Ježišu, mojím priateľom i otcom (Den. 1230).

 

Desiaty audiopríspevok z cyklu Poézia sv. Faustíny je voľným pokračovaním rovnomenného príspevku Na vlnách života. Tieto naše krátke YouTube videá sú pozvaním k zastaveniu, zamysleniu a stíšeniu pred Bohom…

Pláva loď môjho života uprostred mrakov a tieňov noci a nevidím žiaden breh, som v hlbinách, na šírom mori. Najmenšia búrka ma potopiť môže, ponárajúc do rozvírených vodných hlbín loď moju, keby si ty sám nado mnou nebdel, Bože, v každej chvíli môjho života, v každom okamihu (Denníček 1322).