Archiwum

V piatok 28. mája sme na našom YouTube kanáli sprístupnili celý Denníček sv. sestry Faustíny vo forme audionahrávky. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá okolo 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok. Nakoľko sv. sestra Faustína nepísala svoj denník chronologicky, bolo pre nás o to zložitejšie vystihnúť tému danej zvukovej stopy.

Nech sa aj týmto spôsobom dostane jej Denníček, považovaný za perlu mystickej literatúry, čo najširšej verejnosti – na slávu Božieho milosrdenstva!

Od 26. do 28. novembra bude vo Farnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Toruni a vo Farnosti sv. Jakuba v Skierniewiciach na severe Poľska prebiehať duchovná obnova o Božom milosrdenstva. Obnovu pre miestnych veriacich ako aj pre formačné skupiny združenia Faustínum bude viesť sr. M. Clareta Fečová a sr. Mária Faustyna Ciborowská z našej krakovskej komunity.

Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva – povedal Ježiš sv. sestre Faustíne (Den. 83). Pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok.

A tak ťa, môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1811).

 

Na niekoľkých internetových portáloch (napr. Allegro, Catawiki alebo Dzika Róza) môžete nájsť ponuku relikvií III. stupňa sv. sestry Faustíny. Chceme vás upozorniť, že iba naša kongregácia je jediným a autentickým vlastníkom relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej. So svojou prosbou o relikvie našej svätice sa preto obráťte vždy výlučne na Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove. Nepravú relikviu III. stupňa rozoznáte pomerne ľahko – je to kúsok papiera s nakreslenou mriežkou čiže imitácia látky (viď obrázok).

V stredu 24. novembra  si pripomenieme ťažké osudy novodobých mučeníkov. Červená streda je celosvetovou udalosťou, ktorá poukazuje na málo známu skutočnosť: vo svete pre svoju vieru trpí viac ako 300 miliónov kresťanov. Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov. Už v roku 2014 pápež František poukázal na to, že kresťania dnes zažívajú ešte väčšie prenasledovanie ako v časoch ranej Cirkvi. Na celom svete sa v tento deň rozsvietia budovy na červeno, aby upozornili na utrpenie miliónov ľudí.

Modlitbou korunky Božieho milosrdenstva za prenasledovaných môže pomôcť každý z nás…

 

V rámci cyklu Spoznaj milosrdenstvo vám ponúkame ďalší videopríspevok s názvom 5 minút s Bohom, ktorému by sme mohli dať aj podtitul: Ako žiť s Bohom a nachádzať ho vo svojom vnútri.

 

 

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“ (Jn 18, 33-37).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1488, 745, 378)

Dieťa moje, život na zemi je boj, veľký boj o moje kráľovstvo. Neboj sa však, lebo nie si sama. Ja ťa vždy posilňujem, tak sa opri o moje rameno a bojuj, ničoho sa neboj. Vezmi nádobu dôvery a načieraj z prameňa života nielen pre seba, ale mysli aj na iné duše, zvlášť na tie, ktoré nedôverujú mojej dobrotivosti.

Počas svätej omše ma naplnil taký silný vnútorný oheň lásky k Bohu a túžby zachraňovať duše, že to nedokážem vyjadriť. Cítim, že som premenená na oheň, budem bojovať so všetkým zlom zbraňou milosrdenstva. Spaľuje ma túžba zachraňovať duše, prechádzam celý svet po šírke i po dĺžke až do jeho končín, do najdivokejších miest, aby som zachraňovala duše. Robím to modlitbou a obetou. Túžim, aby každá duša oslavovala Božie milosrdenstvo, lebo každý na sebe zakúša účinky milosrdenstva. Svätí zvelebujú Pánovo milosrdenstvo v nebi. Ja ho túžim zvelebovať už tu na zemi a šíriť úctu k nemu tak, ako to Boh odo mňa žiada.

Nikto nemôže poprieť, že Boh je nekonečne milosrdný. On túži, aby všetci o tom vedeli. Skôr ako príde druhý raz ako sudca, chce, aby ho duše najprv poznali ako Kráľa milosrdenstva.

➡ Ježiš, Kráľ milosrdenstva, hovorí, že život na zemi je boj a to veľký boj o jeho kráľovstvo. Môj Kráľ ma ubezpečuje, že je vždy so mnou a s ním sa nemusím ničoho báť. Dôverujem v jeho dobrotu?

➡ Svätá Faustína vyznáva, že proti všetkému zlu bude bojovať zbraňou milosrdenstva. Používam túto zbraň v boji proti zlu?

➡ Budem prosiť Ducha Svätého, aby som neustával v hlásaní Božieho milosrdenstva slovom, skutkom a modlitbou.

V nedeľu 21. novembra slávime 34. nedeľu v cezročnom období – poslednú nedeľu v tomto liturgickom roku. Liturgický rok začína adventom – prípravou na slávnosť Narodenia Pána – a končí oslavou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roku 1925. Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť – najvyšší stupeň slávenia a veľmi vhodne bol preložený na poslednú, tridsiatu štvrtú cezročnú nedeľu v liturgickom roku.

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Počas svätej omše som sa vrúcne modlila, aby Ježiš bol Kráľom všetkých sŕdc, aby Božia milosť žiarila v každej duši. Vtom som uzrela Ježiša takého, ako je namaľovaný na tomto obraze. Povedal mi tieto slová: – Dcéra moja, najväčšiu chválu mi vzdávaš vtedy, keď verne plníš moje želania (Den. 500).

Videla som Pána Ježiša ako Kráľa, vo veľkej velebe, ktorý sa prísne pozeral na našu zem, ale na prosbu svojej Matky predĺžil čas milosrdenstva (Den. 1261).

Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva (Den. 83).

A tak ťa, môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1811).

Na tohtoročné adventné obdobie pre vás pripravujeme preklad prednášok, ktoré odzneli počas Piateho medzinárodného kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva v Krakove od 2. do 5. októbra. Jednotlivé videozáznamy prednášok v slovenskom jazyku nájdete na YouTube kanáli združenia Faustínum.

Témy jednotlivých príhovorov:

Prvá prednáška: Zakúsiť Božie milosrdenstvo osobne a v spoločenstve pre službu novej evanjelizácie – Mons. Grzegorz Ryś

Druhá prednáška: Misericordia et misera – Božie milosrdenstvo voči hriešnikom v posolstve sv. sestry Faustíny – sr. Miriam Janiec ISMM

Tretia prednáška: Eucharistia ako sviatosť milosrdenstva v živote sv. sestry Faustíny – sr. Eliana Chmielewska ISMM

Štvrtá prednáška: Oslavovať Božie milosrdenstvo v Eucharistii – Mons. Robert Chrząszcz

Piata prednáška: Oslavovať Božie milosrdenstvo v Božom slove – p. Krzysztof Wons SDS

Úvod do Lectio Divina – J 13,1-20 – p. Krzysztof Wons SDS

Šiesta prednáška: Tvorivé milosrdenstvo v živote sv. Faustíny a apoštolov Božieho milosrdenstva – sr. M. Emaneula Gemza ISMM

Siedma prednáška: Oslavovať Božie milosrdenstvo v bežnom živote – Mons. Artur Ważny

Ôsma prednáška: Staňme sa apoštolmi Božieho milosrdenstva – p. Rafał Jarosiewicz (misionár milosrdenstva)

Príhovor gen. predstavenej Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, Petry Kowalczyk ISMM

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili nový cyklus s názvom Spoznaj milosrdenstvo. Spolu so sv. sestrou Faustínou vás pozývame do jej školy duchovnosti, k spoznaniu tajomstva nepochopiteľného Božieho milosrdenstva a úžasu nad Božou láskou k nám…

Hľadáte cestu k Bohu?
Aký vlastne je?
Dá sa mu veriť?

 

Určite ste veľmi šťastné – tieto slová sv. sestry Faustíny, ktoré povedala na krakovskom cintoríne dušičkám, sú témou ďalšieho maďarského videopríspevku na našom YouTube kanáli. V origináli: Bizonyára nagyon boldogok vagytok.

 

November sa nesie v znamení dušičiek. Tento populárny ľudový názov však v sebe ukrýva hlbokú duchovnú realitu. Na našom YouTube kanáli sme pre vás preto pripravili tematický videopríspevok s názvom: Ste šťastné?

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (154)

Keď bola adorácia u sestier rodinárok, išla som večer s jednou našou sestrou na túto adoráciu. Hneď, ako som vošla do kaplnky, Božia prítomnosť obklopila moju dušu. Modlila som sa tak, ako v istých chvíľach, bez vypovedania slov. Zrazu som uvidela Pána, ktorý mi povedal: – Zapamätaj si, že ak zanedbáš záležitosť s namaľovaním tohto obrazu a celé dielo milosrdenstva, budeš sa v deň súdu zodpovedať za veľký počet duší. Po týchto Pánových slovách moju dušu naplnila akási obava a strach. Nemohla som sa upokojiť. Zneli mi tieto slová: áno, v deň Božieho súdu sa mám zodpovedať nielen za seba, ale aj za iné duše. Tieto slová sa mi vryli hlboko do srdca. Keď som sa vrátila domov, vošla som k malému Ježiškovi,94 padla na tvár pred Najsvätejšou sviatosťou a povedala som Pánovi: „Urobím všetko, čo bude v mojej moci, ale prosím ťa, buď vždy pri mne a daj mi silu splniť tvoju svätú vôľu, lebo ty všetko môžeš, ale ja sama od seba nič.”

– Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú, hovorí milosrdný Pán.  Dôverujem mu natoľko, aby som žil bez strachu z budúcnosti.

– Ježiš túži po mojej spáse a večnom šťastí. Najdôležitejšie je naplniť jeho láskyplný plán, ktorý pre mňa má. Poznám ho?

– Budem prosiť Ducha Svätého, aby mi dal poznať Božiu vôľu a plniť ju.

 

 

 

 

V sobotu 13. novembra Farnosť na sídlisku KVP v Košiciach oslávi 5. výročie vyhlásenia farského kostola za Svätyňu Božieho milosrdenstva pre košickú arcidiecézu. V piatok farnosť navštívi otec arcibiskup Mons. Bernard Bober a bude sa spolu s nami modliť slávnostnú modlitbu v hodinu milosrdenstva o 15.00 spojenú s eucharistickou adoráciou a korunkou Božieho milosrdenstva do 15.45. V sobotu večer bude sláviť slávnostnú svätú omšu o 18.00.

Naše sestry z krakovskej komunity pripravili nové CD s názvom Ja som vždy s tebou s piesňami inšpirovanými Denníčkom sv. sestry Faustíny. Autorkou textov a hudby je sr. M. Emanuela Gemza ISMM (prvá sprava). Aranžáciu pripravil krakovský skladateľ Hubert Kowalski. Prinášame vám jednu z piesní vo videoklipe s názvom: Neprestanem dôverovať.

 

Modlitba za zosnulých patrí ku skutkom duchovného milosrdenstva. V novembri si zvlášť spomíname na našich zosnulých, ktorých duše ešte môžu trpieť v očistci. Aj v tomto roku Apoštolská penitenciária dekrétom potvrdzuje a rozširuje na celý mesiac november 2021 všetky duchovné benefíciá. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

Spomínať na zomrelých a modliť sa za nich, žiť s nádejou na večný život a neustále sa obracať k Bohu – to sú rady pápeža Františka v tomto dušičkovom čase.

V istej chvíli večer prišla ku mne jedna zosnulá sestra. Bola u mňa už skôr, a to viackrát. Prvý raz som ju videla veľmi trpieť a neskôr postupne v menšom utrpení. V ten večer som ju videla žiariť šťastím. Povedala mi, že už je v nebi (…) A na znamenie, že už je v nebi, Pán Boh bude požehnávať tento dom. Potom sa priblížila ku mne, srdečne ma objala a povedala: „Už musím odísť.” Pochopila som, aké úzke je spojenie troch etáp života duší, čiže na zemi, v očistci a v nebi (Den. 594).

Večer prišla ku mne jedna zosnulá sestra. Prosila ma o jeden deň pôstu, aby som v ten deň obetovala všetky modlitby za ňu. Odpovedala som, že dobre. Na druhý deň hneď od rána som si predsavzala, že všetko obetujem na úmysel tejto sestry. Počas svätej omše som chvíľu prežívala jej utrpenie. Pocítila som v duši takú veľkú túžbu po Bohu, že sa mi zdalo, že umriem od túžby spojiť sa s ním. Trvalo to len krátku chvíľu, ale pochopila som, aká je túžba duší v očistci (Den. 1185-1186).

V istý deň, keď som si ľahla spať, prišla v noci ku mne nejaká dušička a búchala na skrinku. Tým ma zobudila a prosila ma o modlitbu. Chcela som sa opýtať, kto to je, ale umŕtvila som svoju zvedavosť a to malé umŕtvenie som spojila s modlitbou a obetovala za ňu (Den. 516).

 

Naša kongregácia oslávi 1. novembra 159. výročie svojho založenia. V súvislosti s touto slávnosťou sme pre vás pripravili krátky videoprehľad s dobovými fotografiami o našich počiatkoch, rozvoji a apoštoláte.

 

V dejinách našej kongregácie má v novembri svoje neodmysliteľné miesto aj večerná modlitba posvätného ruženca za zosnulých, zvlášť za duše v očistci. Prostredníctvom on-line prenosu na našej stránke sa môžete denne o 19.00 hod. duchovne spojiť so sestrami v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Sestra Faustína počas svojej mystickej skúsenosti navštívila aj očistec:

Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. V okamihu som sa ocitla na hmlistom mieste, ktoré bolo plné ohňa a v ňom veľké množstvo trpiacich duší. Tieto duše sa modlia veľmi vrúcne, ale pomôcť si už nemôžu, len my im môžeme pomôcť. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotýkali. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, čo je ich najväčším utrpením. Jednoznačne mi odpovedali, že ich najväčším utrpením je túžba po Bohu. Videla som Pannu Máriu, ktorá ich navštevuje. Duše nazývajú Máriu „Hviezda morská”. Ona im prináša úľavu. Chcela som sa s nimi viac porozprávať, ale môj anjel strážca mi dal znamenie na odchod. Vyšli sme za dvere tohto väzenia, plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal: – Moje milosrdenstvo to nechce, ale spravodlivosť si to žiada. Od tejto chvíle som užšie spätá s trpiacimi dušami (Den. 20).

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie“ (Mk 12, 41-44).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (55, 162, 795)

Inokedy mi spovedník povedal: „Správajte sa voči Bohu ako vdova z evanjelia. Hoci vložila do pokladnice malý peniaz, zavážil u Boha viac ako veľké obety druhých.”

Strelná modlitba: Všetko pre Ježiša.

Snažím sa, aby som vo všetkom splnila Božiu vôľu. Po smrti netúžim väčšmi ako po uzdravení. Celkom som sa odovzdala jeho nekonečnému milosrdenstvu a ako malé dieťa žijem v najväčšom pokoji. Snažím sa len o to, aby moja láska k nemu bola čoraz hlbšia a čistejšia, aby som bola príjemná jeho božskému pohľadu…

➡ Ježiš sa pozerá do hĺbky môjho srdca a vidí každé moje úsilie, každý pohyb môjho srdca.

➡ Pamätám na to vo svojom každodennom živote a snažím sa robiť všetko pre to, aby som bol príjemný jeho božskému pohľadu ako sv. Faustína?

➡ Poprosím Ducha Svätého, aby zapálil moje srdce láskou k Ježišovi, aby som robil všetko na Božiu slávu.

Ste šťastné? Takto sa raz sestra Faustíny opýtala dušičiek na cintoríne. Vo svojom Denníčku spomína: Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. (…) Večer tie duše prišli a prosili ma o modlitbu. Veľa som sa za ne modlila. Večer, keď sa procesia vracala z cintorína, videla som veľké množstvo duší, ktoré spolu s nami išli do kaplnky a tam sa s nami modlili (Den. 515 a 519).

V knihe Spomienky na sv. Faustínu nachádzame takéto svedectvá sestier: Sestra Otylia Kondraciuková spomína, že sestra Faustína rada chodila na cintorín a vravievala, že svätosť je láska k Bohu a snaha o lásku k blížnemu. Sestra Damiána Zióleková v tejto súvislosti píše: Išli sme okolo cintorína. ,,Málo sa modlíme za duše našich zomrelých sestier; strašne trpia v očistci,“ povedala sestra Faustína. A dodala: ,,Niekedy ma pochytí strach, že keď ja zomriem, po smrti sa sestry nebudú za mňa modliť a ja možno budem trpieť v očistci.”

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na november znie: Za zastavenie pandémie, za chorých na koronavírus, za zomierajúcich a za duše trpiace v očistci.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

Všetkým ctiteľom milosrdného Ježiša ponúkame už tradičný stolový kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: hrusov@milosrdenstvo.sk; tel.: 057/448 31 66
Cena kalendára: 3,00 eurá
Posielame na dobierku.

Budúci rok s Božím milosrdenstvom. Pripravili sme pre vás aj nástenný kalendár Božieho milosrdenstva 2022. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: hrusov@milosrdenstvo.sk; tel.: 057/448 31 66
Cena kalendára: 2,40 eurá
Posielame na dobierku.

Ako sme Vám avizovali, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života 11. apríla 2021 schválila nové konštitúcie a direktórium našej rehole. Nakoľko Svätá stolica potvrdila takýto latinský názov našej kongregácie: Institutum Sororum Beatae Mariae Virginis a Misericordia, vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, si budeme za menom uvádzať novú skratku: ISMM (namiesto doterajšej ZMBM v Poľsku a KMBM na Slovensku).

V pondelok 1. novembra si pripomíname slávnosť Všetkých svätých. V tento deň si uctievame nielen tých svätých, ktorých nám Cirkev dáva ako vzor, ale aj všetkých tých, ktorí sú už v nebi. Svätosť sa očakáva od každého kresťana. Nikto sa však svätý nenarodí. Človek sa nestáva svätým vlastnou silou ani vlastnými zásluhami.

Ako hovorí sv. Faustína: Ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia, ani žiadne dary, ktoré dostáva, ju nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie duše s Bohom. Dary sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Moja svätosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle s Božou vôľou (Den. 1107).

 

Pred blížiacou sa slávnosťou Všetkých svätých sme na našom YouTube kanáli pre maďarsky hovoriach ctiteľov sv. sestry Faustíny pripravili krátke videjko s názvom: Te is lehetsz szent! – Aj ty môžeš byť svätý!

 

 

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1270, 825, 1411)

V rozjímaní som poznala, že čím je duša čistejšia, tým je jej prebývanie s Bohom. duchovnejšie, protesty zmyslov si nevšíma. Boh je duch, tak ho milujem v duchu a pravde.

Aby spev mojej duše bol milý Najsvätejšej Trojici, veď a sám priprav moju dušu, ó, Duchu Boží.

Ó, Boží Duch, Duch pravdy a svetla, prebývaj stále v mojej duši skrze Božiu milosť, nech tvoj dych rozoženie temnotu a v tvojom svetle nech sa dobré skutky množia. Ó, Boží Duch, Duch lásky a milosrdenstva, ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš, tvoja milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom, nepremožiteľnú silu vytrvať jej dávaš.

➡ Ježiš, ktorý za mňa zomrel a vstal z mŕtvych, mi chce každú chvíľu dávať svojho Ducha. Prosím Otca v Ježišovom mene o tento najväčší dar, aby som dokázal milovať Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle, z celej svojej sily a svojho blížneho ako seba samého!

➡ Spolu so sv. Faustínou poprosím Božieho Ducha, aby viedol a formoval moju dušu!

Na našej webstránke ponúkame link ÚMYSLY do hodiny milosrdenstva a korunky Božieho milosrdenstva, vďaka ktorému môžete promptne odoslať svoj modlitebný úmysel. Všetky úmysly predkladáme Bohu denne zvlášť počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. ako aj pri spoločnej komunitnej modlitbe sv. ruženca.

V piatok 22. októbra slávime liturgickú spomienku na sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sme na našom YouTube kanáli pre vás pripravili krátky videopríspevok o štyroch pápežských púťach do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove (1996-2016).