Archiwum

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára už tradične slávime aj Deň zasväteného života. Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – si v tento deň pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.

Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána. Pápež pri tej príležitosti povedal: „Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť.“

Pápeža viedli tri dôvody, pre ktoré uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života. Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený život. A napokon tretí dôvod – ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: Majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán.

Rozmýšľam o doživotných sľuboch a o tom, kto je ten, čo sa túži spojiť so mnou. Myslenie na neho mi zaberá celé hodiny. Ako sa to stane, veď ty si Boh a ja tvoje stvorenie, ty si nesmrteľný Kráľ, a ja žobráčka a úbohosť sama. No teraz mi je už všetko jasné – veď tú priepasť vyplní tvoja milosť, Pane, a láska. Tá láska preklenie priepasť, ktorá je medzi tebou a mnou, Ježišu (Den. 199).

 

Na pozvanie riaditeľky Cirkevnej materskej školy sv. Jakuba vo Veľkom Šariši Mgr. Daniely Tallovej si v stredu 1. septembra o 9.30 hod. deti vypočujú životný príbeh svätej sestry Faustíny Kowalskej. Jej detstvo, život v kláštore aj videnia Milosrdného Ježiša im priblíži sr. M. Antoniana Štullerová ISMM z našej košickej komunity. Dievčatká si budú môcť vyskúšať aj náš habit a závoj.

V piatok 27. januára sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP. Formačné stretnutie budú v novom roku prebiehať vždy tretí piatok v mesiaci po spoločnej svätej omši za združenie o 15.20. Stretnutia vedú sestry z našej košickej komunity. Privítame aj nových záujemcov, ktorí sa túžia stať apoštolmi Božieho milosrdenstva.

Prvé formačné stretnutie novej skupinky Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom) sa uskutoční v stredu 25. januára o 16.30 hod. v kultúrnom dome. Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú poznávať nášho Boha a stať sa apoštolmi jeho milosrdenstva v súčasnom svete. Stretnutie vedú sestry z našej košickej komunity.

Na Slovensku máme aktuálne 12 aktívnych formačných skupín. Väčšina z nich už má permanentnú formáciu formou Lectio Divina.

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 4, 12-17).

Dnes vošiel do izolačky Ježiš vo svetlom rúchu, prepásaný zlatým pásom. Z celej jeho postavy vyžarovala veľká veleba. Povedal: – Dcéra moja, prečo sa poddávaš bojazlivým myšlienkam? Odpovedala som: „Ó, Pane, ty vieš prečo.” A riekol mi: – Prečo? To dielo mi naháňa strach, ty vieš, že nie som schopná vykonať ho. Povedal mi: – Prečo? Vidíš, že nie som zdravá, nemám vzdelanie, nemám peniaze, som priepasťou úbohosti, bojím sa stýkať s ľuďmi. Ježišu, ja túžim iba po tebe, ty ma môžeš od toho oslobodiť. Pán mi povedal: – Dcéra moja, to, čo si povedala, je pravda. Si veľmi úbohá a zapáčilo sa mi uskutočniť dielo milosrdenstva práve cez teba, hoci si taká úbohá. Neboj sa, nenechám ťa samu. Rob v tejto veci, čo môžeš, ja dokonám všetko, čo ty nebudeš schopná. Ty vieš, čo je v tvojich silách, to rob (Den. 881).

Prečo sa poddávaš bojazlivým myšlienkam? Ježiš ma uisťuje: Neboj sa, nenechám ťa samého.

V novom roku pripravujeme pre ctiteľov Božieho milosrdenstva ako aj pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum štyri turnusy duchovných cvičení v týchto termínoch:

24. – 26. marca v Krakove; vedie o. Tomáš Belá a sr. M. Clareta Fečová ISMM

23. – 25. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove; vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM

15. – 17. septembra v Krakove; vedie o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová ISMM

13.– 15. októbra v Košiciach-Lorinčíku; vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a karmelitani.

Prihlasovanie spustíme vždy mesiac pred termínom duchovných cvičení.

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prežívame každoročne od 18. do 25. januára. Tohtoročnú tému vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických (USA), ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Vybrali verš z prvej kapitoly Knihy proroka Izaiáša: Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu (Iz 1,17). 

Minnesota má už roky jednu z najhorších rasových nerovností v krajine. História zlého zaobchádzania s komunitami inej farby pleti v Spojených štátoch vytvorila dlhodobú nerovnosť a vzťahové rozpory medzi komunitami. V dôsledku toho zahŕňajú dejiny cirkví v Spojených štátoch rasové otázky ako hlavný faktor cirkevného rozdelenia. Preto sa teologické úsilie o jednotu, ktoré vyvíja Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví, tradične snaží spájať hľadanie jednoty cirkví s úsilím o prekonávanie múrov rozdelenia – akým je rasizmus – v rámci ľudskej rodiny.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

 

V novom roku plánujeme tri duchovné obnovy pre ženy a dievčatá. Organizujeme ich v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach v nasledujúcich termínoch:

3. – 5. februára; 5. – 7. mája; 8. – 10. septembra.

Prihlasovanie na mail: kosice@milosrdenstvo.sk  spustíme vždy mesiac pred duchovnou obnovou.

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. (…)  V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti (Den. 699).

Náš 28. krátky spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva približuje tento veľký dar, ktorý nám Boh, bohatý na milosrdenstvo, vo svojej nepochopiteľnej láske pripravil.

Milovník spásy ľudí, pritiahni všetky duše k Božiemu životu, nech sa oslavuje veľkosť tvojho milosrdenstva tu na zemi i vo večnosti (Den. 1466).

 

 

V novom roku budú pravidelné sväté omše za členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum celebrované každý tretí piatok v mesiaci o 15.20 hod. po spoločnej modlitbe v hodine milosrdenstva vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP. Po nich bude nasledovať formačné stretnutie košickej skupinky.

V novom roku pokračujeme v uverejňovaní ďalších spotov v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva. V poradí už 27. spot s názvom Obraz Milosrdného Ježiša na našom YouTube kanáli približuje túto nádobu na čerpanie milostí:

Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti (Den. 327).

Ježišu môj, (…) moja duša sa každý deň kúpe v lúčoch tvojho milosrdenstva. V mojom živote niet chvíle, v ktorej by som nezakúšala tvoje milosrdenstvo (Den. 697).

 

Na začiatku nového roka je dobré sa zastaviť a zamyslieť. Patrím k šťastným ľuďom? V kom alebo v čom hľadám šťastie? Väčšinou si želáme šťastný nový rok rok… A možno bude stačiť „len“ milostivejší, pokojnejší a požehnanejší…

Pozývame vás na náš YouTube kanál, kde na vás čaká krátke novoročné zamyslenie a naše želania pre vás a vašich blízkych.

 

Oficiálnu webstránku našej kongregácie faustyna.pl vo všetkých jej jazykových verziách si v minulom roku otvorilo ponad 9 500 000 ľudí, z toho 2 200 000 pravidelných používateľov. Naša slovenská verzia stránky mala 60 600 používateľov. Až 79,3% používateľov si otvára našu webstránku na mobilných telefónoch. Maximálny počet používateľov v jeden deň bol 83 909.

Od 1. januára si na našej stránke môžete zvoliť svojho osobného patróna. Podľa štatistík si patróna na tento rok vylosovalo už ponad 230 000 ľudí, z toho skoro 10 000 Slovákov.

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku… (Den. 1449).

Želáme a vyprosujeme Vám požehnaný a milostiplný každý deň nového roka 2023! Nech Vám nekonečne milosrdný Boh udeľuje hojnosť svojich milostí a dobrodení!

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na január znie: Za Božie milosrdenstvo pre nás a pre naše rodiny a za pokoj a mier na celom svete.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Od 1. januára si môžete vylosovať svojho osobného patróna na nový rok 2023. Na našej webstránke bude v ľavom dolnom rohu pre vás pripravená nová záložka, aby ste si aj vy mohli vylosovať svojho patróna na celý nový rok 2023.

Zároveň s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa, napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi bude aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn“ (Jn 1, 29-34).

Ó, nepochopiteľná Božia dobrota, ktorá nás chrániš na každom kroku, nech je ustavične zvelebované tvoje milosrdenstvo, že si sa nezbratal s anjelmi, ale s ľuďmi. Je to zázrak nepochopiteľného tajomstva tvojho milosrdenstva. Celá naša dôvera je v tebe, náš prvorodený brat, Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. Srdce sa mi chveje od radosti, keď vidím, aký je Boh dobrý voči nám ľuďom, takým úbohým a nevďačným. Dôkazom jeho lásky je nepochopiteľný dar, ktorý nám dáva, teda samého seba v osobe svojho Syna. Celá večnosť nám nevystačí, aby sme pochopili toto tajomstvo lásky. Ó, ľudstvo, prečo tak málo myslíš na to, že Boh je skutočne uprostred nás. Ó, Baránok Boží, neviem, čo mám na tebe najskôr obdivovať: tvoju tichosť, skrytosť a sebazničenie pre človeka, či ten ustavičný zázrak tvojho milosrdenstva, ktorý premieňa duše a kriesi ich k večnému životu. Aj keď si ukrytý, tvoja všemohúcnosť sa tu zjavuje viac ako v stvorení človeka. Hoci všemohúcnosť tvojho milosrdenstva pôsobí pri ospravedlnení hriešnika, predsa pôsobíš ticho, skryto (Den. 1584).

➡ Božia dobrota ma chráni na každom kroku. Všímam si, aký je Boh dobrý ku mne, k druhým…?

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mk 3, 13-17).

Keď som prijala vôľou i srdcom túto obetu, Božia prítomnosť ma celkom prenikla. Moja duša bola ponorená do Boha a zalialo ju také veľké šťastie, že ani čiastočne to neviem opísať. Cítila som, že ma obklopuje jeho veleba. Zvláštne som splynula s Bohom. Videla som, že Boh má vo mne veľké zaľúbenie a môj duch spočinul v ňom. Vedomá si tohto zjednotenia s Bohom, cítim, že som zvlášť milovaná a aj ja milujem celou silou svojej duše. Pri tejto adorácii sa uskutočnilo veľké tajomstvo. Tajomstvo medzi mnou a Pánom. Keď sa na mňa pozrel, mala som pocit, že zomriem od lásky. Aj keď som s Pánom hovorila veľa, bolo to bez slov. Pán mi povedal: – Si rozkošou môjho srdca, od dnešného dňa každý najmenší skutok má v mojich očiach veľké zaľúbenie, čokoľvek budeš robiť. V tej chvíli som sa cítila premenená. Telo je také isté, ale duša iná, prebýva v nej Boh s celým svojím zaľúbením (Den. 137).

Vedomá si tohto zjednotenia s Bohom, cítim, že som zvlášť milovaná a aj ja milujem celou silou svojej duše. Poďakujem sa Bohu za dar môjho krstu.

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny (Mt 2, 1-12).

Vtedy sa mi nezjavuje ako učiteľ v plnosti síl, ani ako dospelý človek, ale zjavuje sa mi ako malé dieťa. Ten Boh, ktorého nemožno obsiahnuť, znižuje sa ku mne v podobe malého dieťaťa. No zrak mojej duše nehľadí povrchne. Hoci prijímaš podobu malého dieťaťa, ja v tebe vidím nesmrteľného, neobmedzeného Pána pánov, ktorého zvelebujú dňom i nocou čistí duchovia, pre ktorého horia srdcia serafínov ohňom najčistejšej lásky. Ó, Kriste, Ježišu, túžim ich prevýšiť v láske k tebe. Odpustite mi, čistí duchovia, odvahu porovnávať sa s vami. Ja – priepasť úbohosti, ale ty, ó, Bože, ktorý si nepochopiteľnou priepasťou milosrdenstva, pohlť ma, ako žiara slnka pohlcuje jednu kvapku rosy. Tvoj ľúbostný pohľad vyrovnáva každú priepasť. Som nesmierne šťastná z Božej veľkosti. Keď vidím Božiu veľkosť, úplne mi to stačí, aby som bola šťastná po celú večnosť (Den. 334).

Ten Boh, ktorého nemožno obsiahnuť, znižuje sa ku mne v podobe malého dieťaťa. Vyznám Bohu celú lásku môjho srdca…

Blahej pamäti pápež Benedikt XVI. navštívil Sanktuárium Božieho milosrdenstva v máji v roku 2006. Povzbudzoval všetkých kresťanov, aby sa stali apoštolmi Božieho milosrdenstva: V dnešnej dobe ľudstvo nevyhnutne potrebuje, aby sa mocne hlásalo a dosvedčovalo Božie milosrdenstvo.

Vo svojom príhovore adresovanom chorým povedal: Vy, drahí chorí, poznačení utrpením na tele a na duši, ste najviac spojení s Kristovým krížom a zároveň ste najvýrečnejšími svedkami Božieho milosrdenstva. Vďaka vám a vášmu utrpeniu sa Boh láskyplne skláňa k ľudstvu. Vy, ktorí vo svojom srdci šepkáte: „Ježiš, dôverujem ti,“ nás učíte, že niet inej, hlbšej viery, niet inej, živšej nádeje, niet inej, vrúcnejšej lásky ako tá, ktorú má človek, ktorý sa v nešťastí odovzdáva do Božích rúk. Do Pamätnej knihy krakovského sanktuária napísal: Nech Boh, ktorý je Láska, naplní srdcia tých, ktorí sem prichádzajú, darmi svojho milosrdenstva, posilní ich svojou silou, aby vytrvali v pravej viere a v súčasnom svete prinášali plody pravdy, lásky a pokoja.

Pápež Benedikt XVI. tvrdil, že milosrdenstvo je centrálnou ideou pre naše časy. Toto posolstvo [Božieho milosrdenstva] je skutočne hlavným posolstvom našej doby: milosrdenstvo ako Božia moc, ako Božia hranica pre zlo celého sveta. V duchovnosti a poslaní svätej sestry Faustíny vidí aj nóvum kresťanského posolstva. Veľkou túžbou tejto svätice – vyznal – bolo postaviť Božie milosrdenstvo do centra kresťanskej viery a života. Vďaka sile svojho duchovného života ukázala nóvum kresťanského posolstva v plnom svetle – a to práve v tejto dobe, ktorá zakúsila krutosť oficiálnych ideológií.

Odpočinutie večné, daj mu, Pane…

 

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky (Lk 2, 16-21).

Som vašou Matkou z nepochopiteľného Božieho milosrdenstva. Najmilšia mi je tá duša, ktorá verne plní Božiu vôľu (Den. 449).

Ó, Mária, Matka, Panna a Brána nebeská, skrze teba sme boli spasení, všetka milosť cez tvoje ruky pre nás preteká a verné nasledovanie teba ma posvätí (Den. 161).

➡ Poprosím Pannu Máriu, aby ma ochraňovala po celý nový rok! Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás (Ž 67).

Spolu so sv. sestrou Faustínou prežime tieto vianočné sviatky ako narodenie Boha v nás. Hľadajme šťastie v hlbinách našej duše. Toto šťastie nám svet dať nemôže…

Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri (Den. 454).

Naše vianočné prianie nájdete vo videoforme na YouTube kanáli:

 

 

Svätá sestra Faustína nám ponúka krátke návody, ako prežiť posledný deň v roku. Dva roky pred svojou smrťou vo svojom duchovnom denníku napísala:

Končí sa rok. Môj duch sa zahĺbil do dobrodení, ktorými ma Boh zahŕňal počas celého roka. Moja duša sa zachvela pri pohľade na to množstvo Pánových milostí. V mojej duši sa zrodil ďakovný chválospev Bohu. Celú hodinu som bola pohrúžená do adorácie a ďakovnej modlitby. Rozjímala som o jednotlivých Božích dobrodeniach aj o svojich malých nedostatkoch. Všetko, čo tento rok v sebe obsahoval, odišlo do priepasti večnosti. Nič sa nestráca, teším sa, že nič sa nestráca (Den. 855).

1934 – 1935. Predvečer Nového roka. Dostala som dovolenie nejsť spať, ale modliť sa v kaplnke. Nakoniec odbila dvanásta, posledná hodina roka. Skončila som ju v mene Najsvätejšej Trojice. Aj prvú hodinu nového roka som začala v mene Najsvätejšej Trojice. Prosila som každú z osôb o požehnanie. S veľkou dôverou som sa pozerala na nový rok, ktorý určite nebude skúpy na utrpenie (Den. 355).

Ďakujem ti, ó, Pane, Učiteľ môj,

že si ma celú premenil na seba

a ideš so mnou cez ťažkosti znoj.

Nebojím sa už, veď mám v srdci teba (Den. 1001).

 

 

Vianočný stromček, jasličky a koledy. Odkiaľ sa vzala táto typická vianočná symbolika? Legenda hovorí, že na nápad ozdobiť vianočný stromček prišiel v roku 573 írsky mních Kolumbán, ktorý chcel prilákať ľudí na svoje kázne. Keďže si všimol, že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobil ju horiacimi fakľami v tvare kríža. A takto sa zrodila tradícia… Prvýkrát sa ozdobené vianočné stromčeky objavili pred 400 rokmi v Nemecku. Pre nemeckých mešťanov a bohatú vrstvu predstavovali blahobyt. Chudobní ľudia ich nahradili vetvičkami, ktoré po domoch rozdávali vinšovníci. Na naše územie sa táto tradícia dostala až koncom 18. storoči. Najprv sa udomácnila v mestskom prostredí a až koncom 19. storočia začala prenikať na vidiek.

Betlehem alebo jasličky sa stavali v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach, dokonca oveľa skôr ako vianočné stromčeky. Živý betlehem vytvoril sv. František z Assisi, keď v roku 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku zorganizoval vytvorenie živého betlehemu. Vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola a našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu a Jozefa.

Vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc je nerozlučne spätá s Vianocami. Táto krásna svetoznáma rakúska pieseň vznikla v Rakúsku na Vianoce v roku 1818 a bola preložená už do viac ako 200 jazykov sveta.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť (Jn 1, 1-18).

Skrze vtelené Slovo dávam poznať priepasť môjho milosrdenstva (Den. 88).

Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo. Poďakujem sa Bohu za dar jeho jediného Syna…

V posledných dňoch končiaceho sa kalendárneho roka chceme vyjadriť našu vďačnosť všetkým vám, ktorí spolu s nami tvoríte spoločenstvo zvelebujúce Božie milosrdenstvo a ktorí nás podporujete svojimi modlitbami, obetami, milodarmi a akoukoľvek formou pomoci a spolupráce. Nech vás Boh bohatý na milosrdenstvo za všetko odmení hojným duchovným požehnaním i potrebnými milosťami.

Nech prejavom našej vďačnosti bude aj svätá omša odslúžená za vás všetkých 31. decembra o 12.00 hod.

 

Polnočná rok 1935. Počas svätej omše som opäť uvidela malého Ježiška, neobyčajne krásneho, ako s radosťou vystieral ku mne rúčky. Po svätom prijímaní som začula tieto slová: – Som vždy v tvojom srdci. Nielen vo chvíli, keď ma prijímaš vo svätom prijímaní, ale vždy. Tieto sviatky som prežívala vo veľkej radosti (Den. 575).

Polnočná rok 1936. Počas svätej omše ma Božia prítomnosť prenikla skrz-naskrz. Krátko pred pozdvihovaním som uvidela Matku a malého Ježiška aj starého Deduška. Panna Mária mi povedala tieto slová: „Dcéra moja, Faustína, tu máš najvzácnejší Poklad,” a podala mi maličkého Ježiška. Keď som vzala Ježiška na ruky, moja duša pociťovala takú nepredstaviteľnú radosť, že nie som schopná ju opísať (Den. 846).

Rok 1937. Keď som prišla na polnočnú, hneď na začiatku svätej omše som sa pohrúžila do hlbokej sústredenosti, v ktorej som videla betlehemskú maštaľku plnú veľkého svetla. Panna Mária vinula Ježiška do plienočiek, naplnená veľkou  láskou, ale svätý Jozef ešte spal. Až keď Božia Matka uložila Ježiška do jasličiek, Božie svetlo zobudilo Jozefa a aj on sa začal modliť. Po chvíli som však zostala sama s malým Ježiškom, ktorý vystieral ku mne svoje rúčky. Pochopila som, že ho mám vziať na ruky. Ježiško si pritúlil svoju hlávku k môjmu srdcu a svojím hlbokým pohľadom mi dal poznať, že mu je dobre pri mojom srdci. V tej chvíli mi Ježiško zmizol a zaznel zvonček na sväté prijímanie. Moja duša omdlievala od radosti (Den. 1442).

Na našom YouTube kanáli vám v slovenskej a maďarskej jazykovej verzii ponúkame krátke „spovedné zrkadlo“ podľa modlitby sv. sestry Faustíny z Denníčka č. 163. Názov videopríspevku je Adventné spytovanie svedomia so sv. Faustínou a témou je náš postoj milosrdenstva k blížnym.

 

V piatok 16. decembra sa v celej našej kongregácii začíname modliť novénu pred sviatkami Narodenia Pána. V tomto výnimočnom roku chceme aj vás pozvať k spoločnej modlitbe.

Novéna pred slávnosťou Narodenia Pána

Roste, nebesia, z výsosti,

oblaky, dajte Spravodlivého;

otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Bože Izraela, počúvaj,

ty čo tróniš nad cherubmi,

zaskvej sa pred svojím ľudom.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Pane, Bože zástupov

obnov nás,

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Zhliadni z neba, podívaj sa

a navštív túto vinicu,

veď ju vysadila tvoja pravica.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,

a daj nám svoju spásu.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Sláva Otcu i Synu

i Duchu Svätému

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii

a ona počala z Ducha Svätého.

Pane, vyslyš moju modlitbu,

a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Modlime sa.

Pane, prosíme ťa, ukáž svoju moc a pomáhaj nám svojou božskou silou; nech tvoja milosrdná láska odstráni naše hriechy a urýchli príchod našej spásy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

 

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku (Mt 1, 18-24).

Dcéra moja, ničoho sa neboj, ja som vždy s tebou, aj keď sa ti zdá, akoby ma nebolo. Tvoja poníženosť ma núti zostúpiť z vysokého trónu a úzko sa s tebou spájam (Den. 1109).

Napriek hlbokému pokoju, z ktorého sa teší moja duša, ustavične bojujem. Neraz vediem urputný boj o to, aby som verne kráčala svojou cestou, teda tou, ktorou chce Pán Ježiš, aby som išla. A mojou cestou je vernosť Božej vôli vo všetkom a vždy. Zvlášť vernosť vnútorným vnuknutiam, aby som bola poddajným nástrojom v Božích rukách na uskutočnenie diela jeho nepochopiteľného milosrdenstva (Den. 1173).

Ja som vždy s tebou, aj keď sa ti zdá, akoby ma nebolo. Dnes si budem často opakovať tieto Ježišove slová…