Archiwum

Každý deň nám Ježiš dáva výnimočný čas milosti – tretiu hodinu popoludní. Ako sám povedal sv. Faustíne: Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie… O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania (por. Den. 1320).

Aj v tejto chvíli Ježišovej agónie môžeme byť duchovne spojení prostredníctvom on-line prenosu zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove či vďaka TV LUX. Linky k prenosom sa nachádzajú na našej webstránke.

V stredu 2. marca začíname štyridsaťdňový pôst. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“.  Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. Tento deň nech je dňom pôstu a modlitby za pokoj.

 

 

V tomto neľahkom čase chceme myšlienkami nádeje a dôvery z Denníčka sv. Faustíny Kowalskej vlievať do vašich sŕdc nádej, lásku a dôveru a tým prekonávať nepokoj, neistotu a obavy.

Povzbudzuj duše k dôvere v moje milosrdenstvo, lebo to je tvoja úloha v tomto aj v budúcom živote. Ježiš (Den. 1452)

Neboj sa toho, čo príde na teba, nebude to nad tvoje sily. Ježiš (Den. 1491)

Ježišu, naozaj by bolo strašné trpieť, keby nebolo teba. Sv. sestra Faustína (Den. 1508)

Nech sa upevní a utvrdí tvoje srdce v tom, že ja som vždy s tebou, aj keď vo chvíli boja necítiš moju prítomnosť. Ježiš (Den. 1499)

Aj keby sa proti mne všetko sprisahalo, a aj keby sa mi zem prepadla pod nohami, zostávam pokojná pri tvojom Srdci. Sv. sestra Faustína (Den. 1490)

Ó, môj Ježišu, od chvíle, keď som sa ti celkom odovzdala, vôbec nemyslím na seba. Sv. sestra Faustína (Den. 1493)

Pre mnohých je dátum 22. 02. 2022 magickým dátumom. Pre nás je to deň vďakyvzdania za dar obrazu Milosrdného Ježiša, ktorý je prameňom Božích milostí pre nás a pre celý svet. Na našom YouTube kanáli sme pre vás v slovenčine a maďarčine (Az Irgalmas Jézus képe) pripravili dva videopríspevky spojené s dejinami obrazu, prisľúbeniami a zázrakmi.

 

Prečo vznikol svet? Bol svet Bohu na niečo potrebný? Prečo sa Boh chcel podeliť o svoju dobrotu? Siedmy príspevok v rámci Virtuálnej formácie na našom YouTube kanáli vám ponúka odpoveď…

Bože, ty sám osebe si šťastím a nepotrebuješ k šťastiu žiadne stvorenia, lebo sám osebe si plnosťou lásky. Jednako vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve povolávaš k bytiu stvorenia (Den. 1741).

 

 

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa“ (Lk 6, 39-45).

Ježiš povedal sestre Faustíne: „Počúvaj, dcéra moja, hoci všetky diela, ktoré vznikajú z mojej vôle, sú vystavené veľkým ťažkostiam, jednako sa zamysli nad tým, či bolo niektoré z nich vystavené väčším ťažkostiam ako dielo bezprostredne moje – dielo vykúpenia. Nesmieš si príliš pripúšťať k srdcu protivenstvá. Svet nie je taký silný, ako sa zdá jeho moc je prísne obmedzená. Vedz, dcéra moja, že ak je duša naplnená ohňom mojej čistej lásky, vtedy sa všetky ťažkosti rozplynú ako hmla v lúči slnka, boja sa začínať si s takou dušou, všetci protivníci sa obávajú niečo si s ňou začať, lebo cítia, že táto duša je silnejšia ako celý svet…“ (Den. 1643).

„Boh vo svojich nevyspytateľných zámeroch neraz dopúšťa, – písala v Denníčku sestra Faustína – „že tí, ktorí pre nejaké dielo vynaložili najviac námahy, sa často z plodov tohto diela tu na zemi netešia. Všetku radosť im Boh necháva na večnosť. Napriek všetkému im však Boh niekedy dáva poznať, ako sa mu páči úsilie týchto duší. Také chvíle posilňujú duše do nových bojov a skúšok. Tieto duše sa najviac podobajú Spasiteľovi, ktorý vo svojom diele, začatom tu na zemi, zakúšal len horkosť“ (Den. 1402).

➡ Nevenujem prílišnú pozornosť svojim úspechom? Dokážem hľadať predovšetkým Božiu slávu a jeho kráľovstvo, alebo sa zameriavam len seba, svoju vlastnú slávu a uznanie v očiach ľudí? Budem ďakovať Ježišovi, že ma pozýva bojovať proti môjmu sebectvu.

Milosrdný Pane, zvelebujem ťa za dar tvojho Slova, ktoré je svetlom na mojej ceste. Ty si môj jediný Pán a Spasiteľ a na tvojom Slove chcem postaviť svoj život. Ďakujem ti, že mi posielaš svojho Ducha, aby predo mnou otváral ukryté poklady. Prosím o milosť, aby moje srdce a uši boli vždy otvorené na tvoje vedenie, aby som nepremárnil žiadnu milosť, ktorú mi dávaš vo svojej láske. Prosím o to na príhovor Márie, Matky Slova, a svätej Faustíny, ktorá napísala: „Ježišu, prameň života, posväcuj ma, moja sila, upevňuj ma, môj vodca, bojuj za mňa. Jediné svetlo mojej duše, osvecuj ma. Učiteľ môj, veď ma, som na teba odkázaná ako nemluvňa na lásku svojej matky“ (Den. 1490, 163).

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Lk 6, 27-38).

Svätá sestra Faustína zapísala vo svojom Denníčku:

Dnes mi Pán povedal: „Dcéra moja, zahľaď sa na moje milosrdné srdce a odzrkadľuj jeho zľutovanie vo svojom srdci a skutku, aby si ty, ktorá hlásaš svetu moje milosrdenstvo, sama ním bola zapálená“ (Dz. 1688).

„Učiteľ môj,“ – písala v Denníčku sestra Faustína – „učiň v mojom srdci to, aby som neočakávala pomoc od nikoho, ale snažila sa vždy pomáhať druhým, prinášala im radosť a mnohorakú úľavu. Moje srdce je vždy otvorené prijať utrpenie druhých. Nezatvorím svoje srdce pred utrpením druhých, hoci ma preto uštipačne nazvali smetným košom. To znamená, že každý vhadzuje svoje utrpenie do môjho srdca. Odpovedala som, že každý má miesto v mojom srdci a ja mám za to miesto v Ježišovom Srdci. Uštipačné poznámky na adresu zákona lásky nezatvárajú moje srdce. Na to je moja duša vždy citlivá a len Ježiš je pre mňa podnetom na lásku k blížnemu. Kriste, hoci je potrebné také veľké úsilie, s tvojou milosťou je však všetko možné“ (Den. 871, 1696)

➡ Ježiš ma pozýva, aby som sa pozrel na jeho milosrdné Srdce a odrážal jeho milosrdenstvo vo svojom srdci a konaní. Snažím sa čoraz viac podobať milosrdnému Ježišovi, aby som horel jeho milosrdenstvom a aby cezo mňa, cez moje otvorené a milosrdenstvom naplnené srdce, mohol Boh prejsť k mojim blížnym?

Milosrdný Pane, zvelebujem ťa za dar tvojho Slova, ktoré je svetlom na mojej ceste. Ty si môj jediný Pán a Spasiteľ a na tvojom Slove chcem postaviť svoj život. Ďakujem ti, že mi posielaš svojho Ducha, aby predo mnou otváral ukryté poklady. Prosím o milosť, aby moje srdce a uši boli vždy otvorené na tvoje vedenie, aby som nepremárnil žiadnu milosť, ktorú mi dávaš vo svojej láske. Prosím o to na príhovor Márie, Matky Slova, a svätej Faustíny, ktorá napísala: „Ježišu, prameň života, posväcuj ma, moja sila, upevňuj ma, môj vodca, bojuj za mňa. Jediné svetlo mojej duše, osvecuj ma. Učiteľ môj, veď ma, som na teba odkázaná ako nemluvňa na lásku svojej matky“ (Den. 1490, 163).

V utorok 22. februára bude v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch v kláštornej kaplnke o 17.00 hod. celebrovaná svätá omša za všetkých našich dobrodincov a sponzorov. Vo štvrtok 24. februára bude o 17.00 hod. odslúžená svätá omša za všetkých prosiacich nás o modlitbu.

Srdečne vás pozývame na trojdňové duchovné cvičenia na Velehrad v Čechách v termíne od 18. do 20. februára 2022. Exercície na tému:„Poďte vy sami do ústrania a trochu si odpočiňte“, vedie vdp. Ján Bittšanský a sr. M. Clareta Fečová ISMM.  Začiatok je v piatok o 15.00 hod.; záver je v nedeľu po obede. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest o Vašom prijatí rozhodne skoré prihlásenie!

Prihlasovanie a bližšie informácie na tel. čísle: +421 949 295 646 (v prac. dňoch od 8:00 do 17:00 hod.) alebo emailom: faustina@milosrdenstvo.sk

V utorok 22. februára uplynie 91 rokov od zjavenia obrazu Milosrdného Krista. Tento obraz je najznámejším obrazom Ježiša ukrižovaného i zmŕtvychvstalého. Je to zároveň neobyčajný obraz nielen kvôli tomu, že je najväčšmi rozšírený, ale predovšetkým preto, že jeho spoluautorom je sám Pán Ježiš, ktorý sa práve v takej podobe ukázal sv. sestre Faustíne v cele kláštora Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v Plocku 22. februára 1931.

Cez tento obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša (Den. 570). Žiadam uctievanie môjho milosrdenstva slávnostným slávením tohto sviatku a vzdávaním úcty obrazu, ktorý je namaľovaný. Cez tento obraz udelím dušiam veľa milostí, on má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna (Den. 742). Už veľa duší pritiahla moja láska cez tento obraz. Moje milosrdenstvo pôsobí v dušiach skrze toto dielo. Poznala som, že veľa duší zakúsilo Božiu milosť (Den. 1379).

Nech aj naše srdcia naplní radosť a vďačnosť za tento veľký dar Božieho milosrdenstva!

 

15. február bol nielen dňom rehoľných menín sv. sestry Faustíny, ale aj dňom smrti jej vilniuského spovedníka a duchovného sprievodcu o. Michala Sopočku. Dnes je to aj deň jeho liturgickej spomienky. V čom pomohol sv. Faustíne o. Sopočko, dnes už blahoslavený? Viac sa dozviete vo videopríspevku na našom You Tube kanáli.

 

Kto vidí mňa, vidí Otca. Aký je? Dá sa naň spoľahnúť? Môžem mu zveriť svoj život? Odpovede na tieto otázky môžete nájsť v šiestom videopríspevku Milosrdná tvár Otca na našom YouTube kanáli v rámci Virtuálnej formácie.

 

Naše sestry z washingtonskej komunity – sr. Inga (Slovenka, na foto vľavo) a sr. Gaudia (Poľka) – pripravili pútavé rozprávanie o povolaní pod názvom: Rozhovory o povolaní. Celý program natočila miestna komunita katolíckych žien Blessed Is She. Ak vám angličtina nerobí problém, ponúkame vám ich rozhovor nielen o povolaní… COME & SEE!

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na február znie: Poďakovanie za dar sv. Faustíny, za obraz Milosrdného Ježiša a za všetky milosti vyprosené pred týmto obrazom s prosbou, aby v Božom milosrdenstve svet našiel pokoj a človek šťastie; za zastavanie pandémie i za chorých a zomierajúcich.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

15. február bol dňom rehoľných menín sv. sestry Faustíny. Je to zároveň aj deň spomienky na jej vilniuského spovedníka, dnes už blahoslaveného kňaza Michala Sopočku. Patrónom našej svätice bol teda sv. Faustín. Meno Faustín znamená priaznivý. V deň „rehoľnín” je v našej kongregácii zvykom obdarovať oslávenkyňu darčekmi, želaniami a na jej úmysel býva odslúžená aj svätá omša.

Sv. Faustín, kňaz sa v liturgickom kalendári slávi spolu so svojím bratom Jovitom, diakonom. Boli umučení za cisára Hadriána v Taliansku medzi rokmi 117-138.

 

 

 

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“ (Lk 6, 17.20-26).

Sestra Faustína vo svojom Denníčku zapísala: „Večer, keď som bola v cele, odrazu som videla veľké svetlo a hore v tom svetle veľký tmavosivý kríž. Odrazu ma niečo uchvátilo ku krížu, ale hľadiac naň, nič som nechápala. Modlila som sa, čo to má znamenať. V tej chvíli som uzrela Pána Ježiša a kríž zmizol. Pán Ježiš sedel vo veľkom svetle, chodidlá a nohy po kolená sa mu strácali v tom svetle tak, že som ich nevidela. Ježiš sa naklonil ku mne a láskavo sa na mňa pozrel. Hovoril mi o vôli nebeského Otca. Hovoril, že najdokonalejšia a najsvätejšia je tá duša, ktorá plní vôľu jeho Otca, ale takých duší nie je veľa. [So] zvláštnou láskou hľadí na dušu, ktorá žije podľa jeho vôle. Ježiš mi povedal, že dokonale plním Božiu vôľu. – Preto sa tak zvláštne a úzko s tebou spájam i s tebou prebývam. Boh zahŕňa nepochopiteľnou láskou dušu, ktorá žije podľa jeho vôle. Pochopila som, ako veľmi nás Boh miluje. Aký je jednoduchý, hoci nepochopiteľný, ako ľahko je s ním byť, hoci jeho veleba je taká veľká. S nikým si tak dobre nerozumiem, pri nikom sa necítim taká slobodná ako pri ňom. Ani rodná matka so svojím dieťaťom, ktoré úprimne miluje, si nerozumejú tak ako moja duša s Bohom“ (Den. 603).

➡ V osobnej modlitbe budem prosiť Ducha Svätého, aby mi dal otvorené a úprimné srdce voči Bohu, ktorý ma miluje a chce byť pri mne tak ako nikto iný.

Milosrdný Pane, zvelebujem ťa za dar tvojho Slova, ktoré je svetlom na mojej ceste. Ty si môj jediný Pán a Spasiteľ a na tvojom Slove chcem postaviť svoj život. Ďakujem ti, že mi posielaš svojho Ducha, aby predo mnou otváral ukryté poklady. Prosím o milosť, aby moje srdce a uši boli vždy otvorené na tvoje vedenie, aby som nepremárnil žiadnu milosť, ktorú mi dávaš vo svojej láske. Prosím o to na príhovor Márie, Matky Slova, a svätej Faustíny, ktorá napísala: „Ježišu, prameň života, posväcuj ma, moja sila, upevňuj ma, môj vodca, bojuj za mňa. Jediné svetlo mojej duše, osvecuj ma. Učiteľ môj, veď ma, som na teba odkázaná ako nemluvňa na lásku svojej matky“ (Den. 1490, 163).

Vo štvrtok 17. februára sa v Jablunkove v Čechách uskutoční prvé tohtoročné formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum. Stretnutie spolu s miestnymi františkánmi bude viesť sr. M. Clareta Fečová z našej krakovskej komunity. Prihovorí sa prednáškou na tému: Ako sa stať apoštolom Božieho milosrdenstva v súčasnosti? V programe je tiež svätá omša, agapé a zdieľanie.

Piaty príspevok v rámci Virtuálnej formácie v biblickom cykle nesie názov: Milosrdenstvo vo Svätom písme. Spoločne sa pozrieme na milosrdnú Božiu lásku. Keď zápasíte s vlastnou slabosťou, stojí za to vrátiť sa k tým okamihom života, v ktorých Boh prejavil svoju nezištnú lásku.  Boh je láska a je to láska nezvyčajná, pretože je nesmrteľná a neodvolateľná.

 

Milosrdný od počiatku – takýto názov nesie v poradí štvrtý videopríspevok v rámci virtuálnej formácie na našom YouTube kanáli. Virtuálna formácia je určená nielen členom, dobrovoľníkom či sympatizantov združenia Faustínum, ale všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva a tým, ktorí chcú spoznať pravú tvár Boha, bohatého na milosrdenstvo.

 

 

 

V piatok 11. februára na spomienku Panny Márie Lurdskej slávime v Cirkvi už XXX. svetový deň chorých. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Pri tejto príležitosti bude krakovský metropolita Marek Jędraszewski celebrovať o 12.00 hod. svätú omšu v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove. Môžete ju sledovať na stránke www.milosierdzie.pl.

Ako hovorila sv. sestra Faustína: Choroba je tiež veľká milosť. Všetko pre Boha a duše… (Den. 1062).

Štyri sestry (dve Poľky, jedna Bieloruska a jedna slovenská Maďarka) zložia v stredu 2. februára v Kláštornej kaplnke v sanktuáriu v Krakove svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Stane sa tak počas slávnostnej svätej omše o 10.00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Ján Zajac, emeritný krakovský biskup. Sľuby od sestier prijme naša generálna matka Petra Kowalczyk.

V sobotu 5. februára o 10.30 hod. taktiež v kláštornej kaplnke svoje prvé sľuby zloží jedna novicka, pôvodom Ruska. Ročné sľuby sa v našej kongregácii obnovujú počas piatich rokov.

 

Do 31. januára si neuveriteľných 45 000 Slovákov vylosovalo svojho špeciálneho patróna a orodovníka na celý nový rok 2022. Celkový počet ľudí, ktorý využili túto možnosť na všetkých jazykových verziách našej oficiálnej webstránky faustyna.pl dosiahol až 300 000! Najviac osôb je z Poľska (194 000) a z krajín hovoriacich po španielsky (53 000).

Svojho patróna si môžete vylosovať na našej webstránke, kde je v ľavom dolnom rohu pre vás pripravená záložka, alebo cez tento link: vylosovať svojho patróna na celý nový rok 2022.

Zároveň s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa, napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi bude aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Druhá prednáška v rámci virtuálnej formácie na našom YouTube kanáli nesie názov: Denníček – pieseň o Božom milosrdenstve.

Formácia na diaľku je v tomto pandemickom období určená nielen členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum, ale aj všetkým sympatizantom a ctiteľom Božieho milosrdenstva, ktorú chcú poznávať nášho Boha, bohatého na milosrdenstvo a mať s ním dôveryplný, hlboký vzťah.

 

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním (Lk 5,1-11).

Ježiš hovoril sestre Faustíne: „Apoštolka môjho milosrdenstva, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve, neznechucuj sa ťažkosťami, s ktorými sa stretneš pri hlásaní môjho milosrdenstva. Tie ťažkosti, ktoré sa ťa tak bolestne dotýkajú, sú potrebné na tvoje posvätenie, a preto, aby sa ukázalo, že toto dielo je moje“ (Den. 1142).

„Moje srdce je stálym Ježišovým príbytkom“ – písala sestra Faustína v Denníčku. „Okrem Ježiša nikto nemôže doň vstúpiť. Z Ježiša čerpám silu do boja so všetkými ťažkosťami a protivenstvami. Túžim sa premeniť na Ježiša, aby som sa mohla dokonale darovať dušiam. Bez Ježiša by som sa k dušiam nepribližovala, lebo viem, čím som sama od seba. Vdychujem Boha do seba, aby som ho mohla dať dušiam. Ó, ako málo slov nachádzam, aby som vyjadrila to, čo prežívam. Cítim, že som ako kvapka rosy pohltená hĺbkou bezodného oceánu Božieho milosrdenstva“ (Den. 193, 654).

➡ Som pripravený dôverovať Ježišovi a zveriť sa do jeho vôle v čase skúšok? Ježiš ma pozýva, aby som sa nenechal odradiť ťažkosťami, ktoré sú niekedy nevyhnutné pre moje posvätenie. Odovzdám mu každý boj, ťažkosti a bolesti.

Záverečná modlitba

Milosrdný Pane, zvelebujem ťa za dar tvojho Slova, ktoré je svetlom na mojej ceste. Ty si môj jediný Pán a Spasiteľ a na tvojom Slove chcem postaviť svoj život. Ďakujem ti, že mi posielaš svojho Ducha, aby predo mnou otváral ukryté poklady. Prosím o milosť, aby moje srdce a uši boli vždy otvorené na tvoje vedenie, aby som nepremárnil žiadnu milosť, ktorú mi dávaš vo svojej láske. Prosím o to na príhovor Márie, Matky Slova, a svätej Faustíny, ktorá napísala: „Ježišu, prameň života, posväcuj ma, moja sila, upevňuj ma, môj vodca, bojuj za mňa. Jediné svetlo mojej duše, osvecuj ma. Učiteľ môj, veď ma, som na teba odkázaná ako nemluvňa na lásku svojej matky“ (Den. 1490, 163).

Aký je súvis medzi Svätým písmom a Denníčkom? Čo nám, ľuďom 21. storočia, môže povedať nevzdelaná rehoľnica z Poľska, akou bola sv. sestra Faustína Kowalská? Odpovede nájdete v treťom videopríspevku na našom YouTube kanáli v rámci Virtuálnej formácie určenej pre členov, dobrovoľníkov a sympatizantov združenia Faustínum.

 

Duchovné dielo našej kongregácie Korunka za zomierajúcich oslávi v Poľsku svoje 10. výročie. V minulom roku sme modlitbou sprevádzali 42 200 zomierajúcich. Na Slovensku toto dielo oslávi 5. výročie. V uplynulom roku sme sprevádzali do domu Otca skoro 2000 osôb, ktoré boli nahlásené prostredníctvom sms správ na číslo 0948 212 134. Na tomto čísle prijímame mesačne v priemere okolo 160 sms s menami zomierajúcich. Do tejto služby je zapojených 880 osôb – prihlásených zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Cypru a Francúzska. Viac na www.korunkazazomierajucich.sk

 

 

Ježiš v nazaretskej synagóge začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“ A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“ Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel (Lk 4,21-30).

Ježiš hovoril sestre Faustíne: „Dcéra moja, neustávaj v hlásaní môjho milosrdenstva, uľavíš tým môjmu srdcu, ktoré spaľujú plamene zľutovania k hriešnikom. Povedz mojim kňazom, že zatvrdliví hriešnici sa budú kajať po ich slovách, keď budú hovoriť o mojom nesmiernom milosrdenstve, o zľutovaní, ktoré mám voči nim vo svojom srdci. Kňazom, ktorí budú hlásať a oslavovať moje milosrdenstvo, dám predivnú moc, pomažem  ich slová a pohnem srdcia, ku ktorým budú hovoriť“ (Den. 1521).

„Ježišu môj,“ – písala sestra Faustína v Denníčku – „aký si ty dobrý a trpezlivý, neraz sa pozeráš na nás ako na malé deti. Často ťa prosíme a sami nevieme o čo, lebo na konci modlitby, keď nám dávaš to, o čo sme ťa prosili, nechceme to prijať“ (Den. 1524).

➡ Ako vyzerá moja modlitba? Premýšľam o tom, za čo sa modlím?

Záverečná modlitba

Milosrdný Pane, zvelebujem ťa za dar tvojho Slova, ktoré je svetlom na mojej ceste. Ty si môj jediný Pán a Spasiteľ a na tvojom Slove chcem postaviť svoj život. Ďakujem ti, že mi posielaš svojho Ducha, aby predo mnou otváral ukryté poklady. Prosím o milosť, aby moje srdce a uši boli vždy otvorené na tvoje vedenie, aby som nepremárnil žiadnu milosť, ktorú mi dávaš vo svojej láske. Prosím o to na príhovor Márie, Matky Slova, a svätej Faustíny, ktorá napísala: „Nikde zvedavo nehľadám dokonalosť, ale vnikám do Ježišovho ducha a hľadím na jeho skutky, ktoré mám zhrnuté v evanjeliu. Keby som žila aj tisíc rokov, nevyčerpám to, čo je v ňom obsiahnuté. Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko“ (Den. 510, 163).

 

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára už tradične slávime aj Deň zasväteného života. Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – si v tento deň pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.

Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána. Pápež pri tej príležitosti povedal: „Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť.“

Pápeža viedli tri dôvody, pre ktoré uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života. Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený život. A napokon tretí dôvod – ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: Majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán.

Rozmýšľam o doživotných sľuboch a o tom, kto je ten, čo sa túži spojiť so mnou. Myslenie na neho mi zaberá celé hodiny. Ako sa to stane, veď ty si Boh a ja tvoje stvorenie, ty si nesmrteľný Kráľ, a ja žobráčka a úbohosť sama. No teraz mi je už všetko jasné – veď tú priepasť vyplní tvoja milosť, Pane, a láska. Tá láska preklenie priepasť, ktorá je medzi tebou a mnou, Ježišu (Den. 199).

Naša kongregácia v uplynulom roku odovzdala 121 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej (114 ex ossibus čiže z kostí a 7 z habitu) do 23 krajín sveta. Relikvie putovali do 13 krajín Európy, ďalej do Indie, Libanonu, na Filipíny, do USA, Kanady, Argentíny, Brazílie, Venezuely, Peru, Austrálie, Keni a Zambie. Sestra Faustína je takto prítomná v 127 krajinách sveta, v 5582 kostoloch či kaplnkách, v ktorých sa zvlášť uctieva Božie milosrdenstvo.

 

Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad–radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili. Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli“ (Lk 1, 1-4; 4, 14-21).

Ježiš hovoril sestre Faustíne:

Moje milosrdenstvo prešlo do duší cez Ježišovo božsko‐ľudské srdce ako lúč slnka cez krištáľ (Den. 528).

„Ó, Láska večná,“ – písala v Denníčku sv. Faustína – „túžim, aby ťa poznali všetky duše, ktoré si stvoril. Chcela by som byť kňazom, aby som ustavične hovorila o tvojom milosrdenstve hriešnym dušiam, ktoré upadli do zúfalstva. Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby ťa mohli poznať aj tieto duše. Túžila by som sa pre ne úplne stráviť a zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou skrze úplné sebaobetovanie z lásky k tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam. Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu“ (Den. 302).

➡ Veľká láska vie premeniť malé veci na veľké. Dokážem robiť malé, nenápadné veci z lásky k svojmu Pánovi?

Záverečná modlitba

Milosrdný Pane, zvelebujem ťa za dar tvojho Slova, ktoré je svetlom na mojej ceste. Ty si môj jediný Pán a Spasiteľ a na tvojom Slove chcem postaviť svoj život. Ďakujem ti, že mi posielaš svojho Ducha, aby predo mnou otváral ukryté poklady. Prosím o milosť, aby moje srdce a uši boli vždy otvorené na tvoje vedenie, aby som nepremárnil žiadnu milosť, ktorú mi dávaš vo svojej láske. Prosím o to na príhovor Márie, Matky Slova, a svätej Faustíny, ktorá napísala: „Nikde zvedavo nehľadám dokonalosť, ale vnikám do Ježišovho ducha a hľadím na jeho skutky, ktoré mám zhrnuté v evanjeliu. Keby som žila aj tisíc rokov, nevyčerpám to, čo je v ňom obsiahnuté. Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko“ (Den. 510, 163).