Archiwum

V tomto mesiaci si pripomíname 84. výročie jednej z foriem úcty Božieho milosrdenstva, ktorou je hodina milosrdenstva – čiže čas s Ježišom o 15.00. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili krátky videopríspevok, ktorý odpovedá na základné otázky: ako, prečo, kedy, koľko a čo sa máme modliť o tretej popoludní…

 

 

 

Krátky videopríspevok v maďarčine na našom YouTube kanáli o ďalšej z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu – o hodine milosrdenstva: Irgalmasság Órája.

 

 

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 35-45).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (184, 282, 267, 270)

Preto sa stýkam s tebou ako dieťa, aby som ťa naučil pokore a jednoduchosti.

Vidím každé poníženie tvojej duše a nič neunikne mojej pozornosti – pokorných povyšujem až k svojmu trónu, lebo tak to chcem.

„Kto sa chce naučiť skutočnej pokore, nech rozjíma o Ježišovom umučení.”

„Bez pokory sa nemôžeme páčiť Bohu. Cvičte sa v treťom stupni pokory. To znamená, ak vám niečo vyčítajú, nielenže sa neospravedlňujte a nevyhlasujte za nevinnú, ale tešte sa z pokorenia. (…) Pravé Božie diela sa vždy stretávajú s ťažkosťami a vyznačujú sa utrpením. Ak Boh bude chcieť niečo uskutočniť, skôr či neskôr to napriek ťažkostiam uskutoční. Vy sa zatiaľ vyzbrojte veľkou trpezlivosťou.”

➡ Bez pokory sa nemôžeme páčiť Bohu. Boh pokorných povyšuje až k svojmu trónu, lebo tak to chce. Uvedomujem si svoju pýchu a prosím o dar pokorného a jednoduchého srdca?

➡ Poďakujem Ježišovi za jeho slová a poprosím o dar Ducha Svätého, aby ma očistil od každej pýchy a povýšenosti.

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a opatrenia s ňou spojené sa neuskutočnia októbrové duchovné cvičenia, ktoré sme plánovali v termíne od 15. do 17. októbra v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch.

V októbri 1937 v Krakove, za okolností, o ktorých sestra Faustína bližšie nehovorí, odporučil Pán Ježiš uctievať hodinu jeho smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je ono dokorán otvorené pre každú dušu” (Den. 1572). Pán Ježiš určil aj spôsoby modlitby, vlastné tejto forme úcty Božieho milosrdenstva: „Snaž sa v tejto hodine,” povedal sestre Faustíne, „vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, vojdi aspoň na chvíľu do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš prísť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu” (Den. 1572).

„V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou” (Den. 1572).

 

Pri príležitosti sviatky sv. sestry Faustíny prinášame na našom YouTube kanáli krátky videopríspevok aj v maďarčine: Szent Fausztina nővér ünnepe II.

 

Len raz v roku – na slávnosť sv. sestry Faustíny – môžu pútnici vojsť za klauzúru do izby, kde zomrela naša svätica… Kedysi to bola tzv. izolačka – miestnosť určená pre nevyliečiteľne choré sestry. Dnes je tam oratórium. Vľavo v rohu, kde bola vtedy posteľ, visí tabuľa, ktorá pripomína, že na tomto mieste 5. októbra 1938 o 22.45  zomrela sestra Faustína Kowalská a svedkom jej smrti bola sr. Eufémia Traczyňská.

Avšak virtuálne sa tam môžete pozrieť aj hneď:

 

 

 

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné“ (Mt 10, 17-30).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (532, 533)

Po svätom prijímaní som videla Pána Ježiša. Povedal mi tieto slová: – Dnes sa zahĺb do ducha mojej chudoby a zariaď všetko tak, aby ti ani najchudobnejší nemali čo závidieť. Nie vo veľkých budovách a v nádherných zariadeniach, ale v čistom a pokornom srdci sa mi páči.

Keď som zostala sama, začala som sa zamýšľať nad duchom chudoby. Vidím jasne, že Ježiš nemal nič, hoci je Pánom všetkého. Požičané jasličky, kade chodil, dobre robil všetkým, a sám nemal kde hlavu skloniť. Na kríži vidím vrchol jeho chudoby, lebo nemá ani šaty na sebe. … A aká veľká je tvoja chudoba v Najsvätejšej sviatosti. Či bola duša niekedy taká opustená ako ty, Ježišu, na kríži?

➡ Zamyslel som sa niekedy nad tým, prečo sa Ježiš rozhodol dobrovoľne žiť v chudobe?

➡ Najväčším pokladom a bohatstvom Ježiša bol vzťah s Otcom, Božie synovstvo a pomazanie Duchom Svätým, ktoré dostal. Ježiš chce, aby som bol ako on, aby mojím najväčším pokladom bol on, Otec a Duch lásky.

➡ Poďakujem sa Ježišovi za jeho milosrdenstvo a poprosím o dar Ducha Svätého, aby som sa nebál skromného života.

Už tradične sa na slávnosť sv. sestry Faustíny 5. októbra bude konať oficiálne prijatie 17 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Sú medzi nimi traja kňazi: jeden z Poľska slúžiaci moslimom v Maroku, jeden z Walesu a jeden z Francúzska a 14 laikov: 5 z Poľska, 2 zo Slovenska, 1 z Beninu, 2 z Francúzska, 2 z Nemecka a 2 Talianska. Slávnostnú svätú omšu o 12.00 bude v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

V dňoch od 2. do 5. októbra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch bude konať Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva na tému „Sláviť Božie milosrdenstvo“. Kongres sa bude konať v poľštine.

Inšpiráciou pre tému kongresu bol list Svätého Otca Františka Misericordia et misera, ktorý napísal pri príležitosti ukončenia Roka milosrdenstva. V ňom nás vyzval sláviť Božie milosrdenstvo vo sviatostiach, v Božom slove, a preukazovať milosrdenstvo v bežnom živote. Pápež nám zároveň pripomenul, že je dôležité mať skúsenosť s Božím milosrdenstvom tak osobnú ako aj v spoločenstve, aby sme mohli slúžiť novej evanjelizácii:

„Je čas hľadieť vpred a pochopiť, ako možno ďalej verne, radostne a nadšene prežívať bohatstvo Božieho milosrdenstva. V diele novej evanjelizácie môžu ostať naše spoločenstvá živými a dynamickými do tej miery, do akej bude „pastoračné obrátenie“, ktoré máme prežívať, denne formované obnovujúcou silou milosrdenstva“ (Misericordia et misera, 5).

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich (Mk 10, 2-16).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1485, 298, 1406)

Moje milosrdenstvo je väčšie ako tvoja úbohosť a úbohosť celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu? (…) Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milostí.

Ó, Ježišu môj, Život, Cesta a Pravda, prosím ťa, drž si ma pri sebe, ako matka drží malé dieťa pri svojich prsiach, lebo som nielen nerozumné, slabé dieťa, ale aj hromada úbohosti a ničoty.

Dal mi poznať svoju velebu a svätosť a zároveň svoju lásku a milosrdenstvo voči mne a hlbšie poznanie mojej úbohosti. Moja veľká úbohosť ma však nezbavuje dôvery, práve naopak, úmerne s poznaním mojej úbohosti sa zväčšila moja dôvera v Božie milosrdenstvo.

➡Aj ja som hriešnik, ktorý neustále potrebuje Božie milosrdenstvo. To je pravda. Boh ma miluje bezpodmienečne. Zo svojho milosrdenstva ma učinil svojím dieťaťom a dedičom.

➡ „Úmerne s poznaním mojej úbohosti sa zväčšila moja dôvera v Božie milosrdenstvo“, napísala svätá Faustína. Nepodlieham pokušeniu znechutenia, keď hľadím na svoju vlastnú slabosť a hriešnosť?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť skrúšeného a DÔVERYPLNÉHO srdca!

V nedeľu 3. októbra bude počas slávnostnej svätej omše o 10.00 vo Farnosti sv. Henricha v Neudorfe v Luxembursku požehnaný obraz Božieho milosrdenstva a uctené relikvie svätej sestry Faustíny Kowalskej. Svätú omšu celebruje Mons. Leon Wagener, miestny biskup. Relikvie našej svätice mu odovzdá sr. M. Sangwina Kostecká z krakovského kláštora.

V stredu 29. septembra slávime sviatok svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Sväté Písmo prideľuje titul archanjel (gr. archanjel – hlavný anjel) iba Michalovi, ktorý je zároveň jedným z patrónov našej kongregácie. Sv. sestra Faustína ho vo svojom Denníčku spomína trikrát:

Mám veľkú úctu voči svätému archanjelovi Michalovi, on nemal príklad v plnení Božej vôle, a predsa verne splnil Božie želania (Den. 667).

Na sviatok sv. Michala, archanjela, som videla pri sebe tohto vodcu, ktorý mi povedal tieto slová: „Pán mi prikázal, aby som sa o teba zvlášť staral. Vedz, že zlo ťa nenávidí, ale neboj sa. Kto je ako Boh!” A zmizol. Zakúšam však jeho prítomnosť a pomoc (Den. 706).

Sviatok sv. Michala, archanjela. Bola som vnútorne spojená s Bohom. Jeho prítomnosť ma preniká do hĺbky a napĺňa pokojom, radosťou a úžasom. Po takých chvíľach modlitby som naplnená silou, zvláštnou odvahou prijímať utrpenia a bojovať. Nič ma nedesí, hoci by celý svet bol proti mne (Den. 480).

 

V utorok 28. septembra si pripomíname 13. výročie beatifikácie o. Michala Sopočku, spovedníka sv. sestry Faustíny Kowalskej. Po prvýkrát sa s ňou stretol v júni 1933 vo Vilniuse, kde bol riadnym spovedníkom Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Už na začiatku mi povedala – spomínal po rokoch – , že má pozná z nejakého videnia, že mám byť jej duchovným vodcom a že musím uskutočniť isté Božie plány, ktoré mi budú dané.

Na našom YouTube kanáli vám ponúkame krátky videopríspevok o tomto prvom šíriteľovi úcty k Božiemu milosrdenstvu.

 

 

Na septembrovom zasadnutí vedenia Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bolo prijatých 17 nových členov. Sú medzi nimi traja kňazi: jeden z Poľska slúžiaci moslimom v Maroku, jeden z Walesu a jeden z Francúzska a 14 laikov: 5 z Poľska, 2 zo Slovenska, 1 z Beninu, 2 z Francúzska, 2 z Nemecka a 2 Talianska.

Tešíme sa, že nám pribudli noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí chcú vyprosovať Božie milosrdenstvo pre svet a hlásať ho svedectvom svojho života. Prajeme im, aby vďaka duchovnej podpore svätej Faustíny, rástli v dôvere a oddane slúžili tým, ku ktorým ich posiela milosrdný Ježiš.

Na našom YouTube kanáli prinášame krátky videopríspevok, v ktorom vám ponúkame prehľad najčastejších chýb, ktorých sa nevdojak dopúšťame pri šírení a úcte k Božiemu milosrdenstvu.

 

 

 

Vo štvrtok 30. septembra bude v kláštornej kaplnke krakovského sanktuária ráno o 6.30 slávená svätá omša za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na tvorbe, prekladoch a fungovaní našej oficiálnej poľskej webovej stránky faustyna.pl a všetkých jej siedmich jazykových verzií. Zvlášť ďakujeme všetkým, ktorí spolupracujú s nami na tvorbe našej slovenskej stránky milosrdenstvo.sk a pri videopríspevkoch na YouTube kanáli.

Každoročný jesenný zjazd predstavených všetkých kláštorov našej kongregácie sa uskutoční v dňoch od 23. do 25. septembra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.  Zjazd bude mať informačný a formačný charakter. Zároveň bude prípravou na XVIII. generálnu kapitulu, ktorá je plánovaná na máj 2022. Viesť ho bude generálna predstavená našej rehole matka Petra Kowalczyk z Varšavy.

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína“ (Mk 9, 38-48).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (719, 720)

Dnes som počula tieto slová: – Vedz o tom, dieťa moje, že kvôli tebe udeľujem milosti celému okoliu. Musíš však za nich ďakovať, lebo oni mi neďakujú za dobrodenia, ktoré im dávam. Pre tvoju vďačnosť ich budem naďalej požehnávať.

Ó, Ježišu môj, ty vieš, aký ťažký je život v komunite. Koľko nepochopenia a nedorozumení, neraz napriek najlepšej vôli z oboch strán. Je to tvoje tajomstvo, ó, Pane, spoznáme ho až vo večnosti. Naše hodnotenie druhých by však malo byť vždy láskavé.

 

➡ „Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne.“ Nesúdim príliš rýchlo ako apoštoli v dnešnom evanjeliu?

➡ „Naše hodnotenie druhých by však malo byť vždy láskavé“, napísala svätá Faustína. Môžem povedať, že sa usilujem o takýto postoj milosrdného srdca?

➡ Budem prosiť Ducha Svätého o milosť pokorného, ​​láskavého srdca plného vďačnosti za každé dobro, ktoré Boh robí cezo mňa, ale aj prostredníctvom mojich bratov a sestier.

 

Pre všetkých maďarsky hovoriacich ctiteľov Božieho milosrdenstva prinášame na našom YouTube kanáli ďalší videopríspevok, ktorý sa tentokrát týka prvej formy úcty k Božiemu milosrdenstvu čiže obrazu Milosrdného Ježiša: AZ IRGALMAS JÉZUS KÉPE.

 

Mandarínčina je oficiálnym jazykom v Číne, Taiwane a Singapure. Korunku Božieho milosrdenstva v tomto jazyku si môžete vypočuť na kanáli YouTube. Pripravila ju členka nášho združenia Faustínum Bernadetta Lam z Hong Kongu spolu s ctiteľmi Božieho milosrdenstva z Taiwanu.

 

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal“ (Mk 9, 30-37).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1487)

Ježiš: – Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom. No povedz mi, dieťa moje, čo ťa zdržiava na ceste k svätosti?

Duša: „Nemám dobré zdravie, to ma zdržiava na ceste k svätosti. Nemôžem si plniť povinnosti, som takým poskokom. Nemôžem sa umŕtvovať, prísne postiť, ako to robili svätci. Akoby to nestačilo, neveria mi, že som chorá, a k fyzickému utrpeniu sa pripája duchovné a z toho vyplývajú mnohé poníženia. Vidíš, Ježišu, ako sa takto môžem stať svätou?”

Ježiš: – Dieťa, je pravda, že to všetko je utrpením, ale do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ja sám som ju prešiel prvý. Vedz, že je to najkratšia a najistejšia cesta.

 

➡ „Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.“ Ježiš ma pozýva tvoriť s ním vzťah. Túži, aby som s ním hovoril ako priateľ s priateľom.

➡ Je niečo, na čo sa bojím opýtať Ježiša? Preberám s ním aj témy, ktoré sú pre mňa ťažké: kríž, bolesť a utrpenie?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť pochopiť, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Podľa slov nášho Pána je to najkratšia a najistejšia cesta.

Boží dar pre naše časy – aj takto by sme mohli charakterizovať korunku Božieho milosrdenstva. V dňoch 13.-14. septembra si pripomíname 86. výročie tohto daru. Pán Ježiš ju nadiktoval sestre Faustíne vo Vilniuse v roku 1935. V piatok, 13. septembra, sestra Faustína mala vo svojej cele videnie anjela, ktorý prišiel potrestať zem za hriechy. Keď uzrela toto znamenie Božieho hnevu, začala prosiť anjela, aby chvíľku počkal, a svet bude konať pokánie. Keď sa však ocitla pred velebou Svätej Trojice, nemala odvahu zopakovať túto prosbu. Až keď v duši pocítila moc Ježišovej milosti, začala sa modliť slovami, ktoré vnútorne počula. Keď som sa tak modlila, zapísala v Denníčku, uvidela som bezmocnosť anjela. Nemohol vykonať spravodlivý trest, aký si za hriechy zasluhovali (Den. 475).

Veľkosť milostí spojených s touto modlitbou vyjadrujú slová Pána Ježiša, ktoré povedal sestre Faustíne: Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, [vtedy zomierajúci] dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu (Den. 811). Keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne (Den. 929). Hoci by bol hriešnik najzatvrdlivejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva (Den. 687).

Ak sa budeme s dôverou modliť túto modlitbu, Pán Ježiš prisľúbil, že si môžeme vyprosiť všetky milosti. Povedal: Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma [ľudia] budú prosiť (Den. 1541), a dodal: Ak to bude v zhode s mojou vôľou (Den. 1731).

Druhá časť nášho videopríspevku o korunke Božieho milosrdenstva je teologickým vysvetlením tejto krátkej modlitby a je venovaná skôr náročnejším ctiteľom Božieho milosrdenstva.

Posledná časť našej trilógie o korunke Božieho milosrdenstva je venovaná prísľubom, ktoré Pán Ježiš vo svojom veľkom milosrdenstve spojil s touto krátkou, ale účinnou modlitbou…

Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť (Den. 1541).

Všetky tri časti slovenskej verzie o korunke Božieho milosrdenstva (dejiny, teologický význam a prísľuby) sme spojili do jedného videopríspevku pre maďarsky hovoriacich ctiteľov Milosrdného Ježiša.

 

 

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl v nemeckej jazykovej verzii www.heiligefaustina.de a ruskej jazykovej verzii www.фаустина.рф už je tiež prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny, samozrejme s novým dizajnom. Takto máme hotových všetkých osem jazykových verzií.

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 27-35).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1777, 1064)

Ty poznáš priepasť môjho milosrdenstva, tak čerpaj z neho pre seba, ale najmä pre úbohých hriešnikov. Skôr by sa pominulo nebo i zem, než by dôverujúcu dušu neobklopilo moje milosrdenstvo.

Nesmrteľný Bože, moja večná slasť, už tu na zemi si mojím nebom. Každý úder môjho srdca nech je novým chválospevom zvelebenia teba, ó, Najsvätejšia Trojica. Keby som mala toľko sŕdc, koľko je kvapiek vody v oceáne, koľko je zrniek piesku na celej zemeguli, všetky by som ti obetovala, ó, Láska moja, Poklad môjho srdca. Každého, koho v živote stretnem, túžim pritiahnuť k tebe, aby ťa všetci milovali, ó, Ježišu môj, Krása moja, Odpočinutie moje, jediný Učiteľ môj, Sudca, Spasiteľ a Ženích zároveň. Viem, že jeden titul zjemňuje druhý – všetko som zverila tvojmu milosrdenstvu.

➡ Ježiš, ktorý chce zachrániť každého, mi dnes kladie konkrétnu otázku: „A za koho ma pokladáš ty?“

➡ V osobnej modlitbe úprimne vyznám Ježišovi, kým je pre mňa a pozvem ho nanovo do svojho srdca.

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť priťahovať druhých k Bohu, ktorý je láska.

 

Prečo je korunka Božieho milosrdenstva Božím darom? Kedy a za akých okolností vznikla? Kto ju vymyslel? Ako sa ju správne modliť? Môžem nejaké slovo zmeniť alebo pridať? Na všetky tieto otázky nájdete odpoveď v našom prvom videopríspevku o korunke Božieho milosrdenstva pod názvom Dejiny.

 

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč“ (Mk 7, 31-37).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1663, 55)

Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom. Hľaď a zahĺb sa…

Prežite svoj život konaním dobra, aby som mohol na stránky vášho života napísať: prežila svoj život, robiac dobro všetkým.

 

➡ Ježiš chce, aby moje srdce bolo podobné jeho milosrdnému srdcu. Preto je toto pozvanie určené aj mne: Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom.

➡ Je mojím najväčším cieľom nasledovať Ježiša?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť, aby na stránkach môjho života mohli tiež byť napísané slová: prežil/prežila svoj život, robiac dobro všetkým.