Archiwum

Mandarínčina je oficiálnym jazykom v Číne, Taiwane a Singapure. Korunku Božieho milosrdenstva v tomto jazyku si môžete vypočuť na kanáli YouTube. Pripravila ju členka nášho združenia Faustínum Bernadetta Lam z Hong Kongu spolu s ctiteľmi Božieho milosrdenstva z Taiwanu.

 

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal“ (Mk 9, 30-37).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1487)

Ježiš: – Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom. No povedz mi, dieťa moje, čo ťa zdržiava na ceste k svätosti?

Duša: „Nemám dobré zdravie, to ma zdržiava na ceste k svätosti. Nemôžem si plniť povinnosti, som takým poskokom. Nemôžem sa umŕtvovať, prísne postiť, ako to robili svätci. Akoby to nestačilo, neveria mi, že som chorá, a k fyzickému utrpeniu sa pripája duchovné a z toho vyplývajú mnohé poníženia. Vidíš, Ježišu, ako sa takto môžem stať svätou?”

Ježiš: – Dieťa, je pravda, že to všetko je utrpením, ale do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ja sám som ju prešiel prvý. Vedz, že je to najkratšia a najistejšia cesta.

 

➡ „Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.“ Ježiš ma pozýva tvoriť s ním vzťah. Túži, aby som s ním hovoril ako priateľ s priateľom.

➡ Je niečo, na čo sa bojím opýtať Ježiša? Preberám s ním aj témy, ktoré sú pre mňa ťažké: kríž, bolesť a utrpenie?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť pochopiť, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Podľa slov nášho Pána je to najkratšia a najistejšia cesta.

Boží dar pre naše časy – aj takto by sme mohli charakterizovať korunku Božieho milosrdenstva. V dňoch 13.-14. septembra si pripomíname 86. výročie tohto daru. Pán Ježiš ju nadiktoval sestre Faustíne vo Vilniuse v roku 1935. V piatok, 13. septembra, sestra Faustína mala vo svojej cele videnie anjela, ktorý prišiel potrestať zem za hriechy. Keď uzrela toto znamenie Božieho hnevu, začala prosiť anjela, aby chvíľku počkal, a svet bude konať pokánie. Keď sa však ocitla pred velebou Svätej Trojice, nemala odvahu zopakovať túto prosbu. Až keď v duši pocítila moc Ježišovej milosti, začala sa modliť slovami, ktoré vnútorne počula. Keď som sa tak modlila, zapísala v Denníčku, uvidela som bezmocnosť anjela. Nemohol vykonať spravodlivý trest, aký si za hriechy zasluhovali (Den. 475).

Veľkosť milostí spojených s touto modlitbou vyjadrujú slová Pána Ježiša, ktoré povedal sestre Faustíne: Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, [vtedy zomierajúci] dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplavuje dušu (Den. 811). Keď sa modlíš túto korunku, približuješ ľudstvo ku mne (Den. 929). Hoci by bol hriešnik najzatvrdlivejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva (Den. 687).

Ak sa budeme s dôverou modliť túto modlitbu, Pán Ježiš prisľúbil, že si môžeme vyprosiť všetky milosti. Povedal: Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma [ľudia] budú prosiť (Den. 1541), a dodal: Ak to bude v zhode s mojou vôľou (Den. 1731).

Druhá časť nášho videopríspevku o korunke Božieho milosrdenstva je teologickým vysvetlením tejto krátkej modlitby a je venovaná skôr náročnejším ctiteľom Božieho milosrdenstva.

Posledná časť našej trilógie o korunke Božieho milosrdenstva je venovaná prísľubom, ktoré Pán Ježiš vo svojom veľkom milosrdenstve spojil s touto krátkou, ale účinnou modlitbou…

Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť (Den. 1541).

Všetky tri časti slovenskej verzie o korunke Božieho milosrdenstva (dejiny, teologický význam a prísľuby) sme spojili do jedného videopríspevku pre maďarsky hovoriacich ctiteľov Milosrdného Ježiša.

 

 

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl v nemeckej jazykovej verzii www.heiligefaustina.de a ruskej jazykovej verzii www.фаустина.рф už je tiež prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny, samozrejme s novým dizajnom. Takto máme hotových všetkých osem jazykových verzií.

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho“ (Mk 8, 27-35).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1777, 1064)

Ty poznáš priepasť môjho milosrdenstva, tak čerpaj z neho pre seba, ale najmä pre úbohých hriešnikov. Skôr by sa pominulo nebo i zem, než by dôverujúcu dušu neobklopilo moje milosrdenstvo.

Nesmrteľný Bože, moja večná slasť, už tu na zemi si mojím nebom. Každý úder môjho srdca nech je novým chválospevom zvelebenia teba, ó, Najsvätejšia Trojica. Keby som mala toľko sŕdc, koľko je kvapiek vody v oceáne, koľko je zrniek piesku na celej zemeguli, všetky by som ti obetovala, ó, Láska moja, Poklad môjho srdca. Každého, koho v živote stretnem, túžim pritiahnuť k tebe, aby ťa všetci milovali, ó, Ježišu môj, Krása moja, Odpočinutie moje, jediný Učiteľ môj, Sudca, Spasiteľ a Ženích zároveň. Viem, že jeden titul zjemňuje druhý – všetko som zverila tvojmu milosrdenstvu.

➡ Ježiš, ktorý chce zachrániť každého, mi dnes kladie konkrétnu otázku: „A za koho ma pokladáš ty?“

➡ V osobnej modlitbe úprimne vyznám Ježišovi, kým je pre mňa a pozvem ho nanovo do svojho srdca.

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť priťahovať druhých k Bohu, ktorý je láska.

 

Prečo je korunka Božieho milosrdenstva Božím darom? Kedy a za akých okolností vznikla? Kto ju vymyslel? Ako sa ju správne modliť? Môžem nejaké slovo zmeniť alebo pridať? Na všetky tieto otázky nájdete odpoveď v našom prvom videopríspevku o korunke Božieho milosrdenstva pod názvom Dejiny.

 

Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč“ (Mk 7, 31-37).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1663, 55)

Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom. Hľaď a zahĺb sa…

Prežite svoj život konaním dobra, aby som mohol na stránky vášho života napísať: prežila svoj život, robiac dobro všetkým.

 

➡ Ježiš chce, aby moje srdce bolo podobné jeho milosrdnému srdcu. Preto je toto pozvanie určené aj mne: Pohliadni na moje srdce plné lásky a milosrdenstva, ktoré mám k ľuďom, zvlášť k hriešnikom.

➡ Je mojím najväčším cieľom nasledovať Ježiša?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť, aby na stránkach môjho života mohli tiež byť napísané slová: prežil/prežila svoj život, robiac dobro všetkým.

Tretí kláštor našej kongregácie na Slovensku slávi svoje 10. narodeniny. Slávnostné posvätenie a otvorenie kláštora v Košiciach sa konalo 8. septembra 2011. Pri tejto príležitosti bude v kláštornej kaplnke sv. sestry Faustíny odslúžená ďakovná svätá omša, ktorú o 11.00 hod. bude celebrovať vdp. farár Peter Novák zo Zborova.

Mesiac august sa niesol v znamení niekoľkých výročí týkajúcich sa svätej sestry Faustíny: 1. augusta 1925 vstúpila do našej rehole, 25. augusta by oslávila 116. narodeniny a v roku 1995 sme ju v tento deň uznali za našu duchovnú spoluzakladateľku a 27. augusta bola pokrstená. Pri tejto príležitosti vás pozývame na náš YouTube kanál nahliadnuť do života tejto skromnej rehoľnice – jednej z najväčších svätíc a mystičiek 20. storočia.

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl v slovenskej jazykovej verzii www.milosrdenstvo.sk a talianskej jazykovej verzii www.suorfaustina.it už je tiež prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny a má aj nový dizajn. Zatiaľ je hotových šesť verzií (poľská, anglická, španielska, francúzska, slovenská a talianska). Aktuálne pripravujeme ruskú a nemeckú verziu aplikácie.

Naša kongregácia, zvlášť sestry z krakovskej komunity, v spolupráci so Slovenským dohovorom za rodinu od 5. augusta 2021 do 5. mája 2022 organizuje deväťmesačnú novénu za našu vlasť a za ochranu života na Slovensku. Novéna sa skladá z litánii k Božiemu milosrdenstvu, modlitby za vyprosenie milostí na príhovor sv. sestry Faustíny a modlitby sv. Jána Pavla II. k sestre Faustíne.

Iné modlitby

 

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka“ (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (193, 507):

Moje srdce je stálym Ježišovým príbytkom. Okrem Ježiša nikto nemôže doň vstúpiť. Z Ježiša čerpám silu do boja so všetkými ťažkosťami a protivenstvami. Túžim sa premeniť na Ježiša, aby som sa mohla dokonale darovať dušiam. Bez Ježiša by som sa k dušiam nepribližovala, lebo viem, čím som sama od seba. Vdychujem Boha do seba, aby som ho mohla dať dušiam.

Prenasleduješ ma, ó, Pane, svojou láskou. Ako lúč slnka prenikáš moje vnútro a premieňaš temnotu mojej duše na svoje svetlo.

 

– Môžem aj ja smelo povedať, že moje srdce je Ježišovým príbytkom?

– Čo najčastejšie napĺňa moje srdce: strach či dôvera? Radosť či smútok? Láska či hnev? Vďačnosť či nespokojnosť a šomranie?

V tomto mesiaci si pripomíname 116. narodeniny sv. sestry Faustíny Kowalskej (25. augusta). Pri tejto príležitosti vás pozývame nahliadnuť do kláštornej cely z čias života sestry Faustíny. Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili krátky videopríspevok.

 

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl v španielskej jazykovej verzii www.santafaustina.es a francúzskej jazykovej verzii www.soeurfaustine.fr už je prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny a má aj nový dizajn. Hotové sú už spolu štyri verzie (poľská, anglická, španielska a francúzska). Aktuálne pracujeme na slovenskej, ruskej, talianskej a nemeckej verzii aplikácie.

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 60-69).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (156)

Raz som veľmi túžila pristúpiť k svätému prijímaniu, ale mala som isté pochybnosti a nepristúpila som. Strašne som preto trpela. Mala som pocit, že mi srdce pukne od bolesti. Pohrúžila som sa do práce, plná horkosti v srdci. Odrazu stál pri mne Ježiš. Povedal: – Dcéra moja, nevynechávaj sväté prijímanie, iba vtedy, keď dobre vieš, že si ťažko zhrešila. Okrem toho nech ťa nič neodradí, žiadne pochybnosti, od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy, vhodené do veľkého ohňa. Pamätaj si, že ma veľmi zarmucuješ, keď ma neprijímaš vo svätom prijímaní.

➡Svätá Faustína je pre nás veľkým vzorom živej viery a vrúcnej lásky k eucharistickému Ježišovi. Prosím Ducha Svätého, aby v mojom srdci zapaľoval stále väčšiu lásku k Eucharistii?

➡ Dnes mi Ježiš hovorí: Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy, vhodené do veľkého ohňa. Verím v jeho uistenie?

Pamätaj si, že ma veľmi zarmucuješ, keď ma neprijímaš vo svätom prijímaní. Nezarmucujem Ježiša tým, že nepristupujem k svätému prijímaniu?

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov (Lk 1, 39-56).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1244):

Počas rozjímania ma živo prenikla Božia prítomnosť a poznala som radosť Panny Márie vo chvíli nanebovzatia… Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: (…) „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými.” Keď mi to nebeská Matka hovorila, moju dušu začalo napĺňať hlboké pochopenie Božej vôle.

➡ Svätá Faustína hovorila, že Božia vôľa pre každého človeka je láska a milosrdenstvo samo. Nosím v sebe túžbu plniť Božiu vôľu alebo mám tiež vlastný plán pre život?

➡ Prosím o túto milosť aj Máriu, moju Matku, ktorá dokonale splnila Boží plán?

Na našom YouTube kanáli ponúkame ďalší videopríspevok v maďarčine, ktorý vás zavedie do cely sv. sestry Faustíny Kowalskej v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva Krakove – SZENT FAUSZTINA NŐVÉR EMLÉKSZOBÁJA.

 

V utorok 17. augusta bude v našej kláštornej kaplnke sv. Faustíny v Košiciach o 10.00 hod. slávená svätá omša na úmysly všetkých, ktorí nás prosili o modlitbu telefonicky či prostredníctvom formulára na našom webe milosrdenstvo.sk. O našich modlitbách na vaše úmysly vás uisťujeme. Zvlášť ich zverujeme Bohu počas modlitby v hodine milosrdenstva, denne o 15.00 hod.

Aj sestry z obidvoch našich komunít na Slovensku sa zapoja do 24-hodinovej modlitby posvätného ruženca za Slovensko, ktorú organizuje Slovenský dohovor za rodinu na pútnickom mieste v Litmanovej. Začína sa v piatok 13. augusta o 20.00 a končí v sobotu 14. augusta tiež o 20.00. Viac informácií na stránke Slovenského dohovoru za rodinu a na ich Facebooku.

Na našom YouTube kanáli ponúkame všetkým tým, ktorých zaujímajú dejiny ikonografie Márie Matky Božieho milosrdenstva v Cirkvi, ďalší videopríspevok zo série Matka milosrdenstva.

 

Piateho augusta oslavuje naša kongregácia sviatok svojej patrónky – Matky milosrdenstva. Prečo práve takýto titul Márie? Pozývame vás na náš YouTube kanál, kde sa v našom videopríspevku dozviete viac o dejinách a ikonografii Mater Misericordiae.

 

 

 

Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“ Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6, 41-51).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (367, 1135)

Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom.

Toto hlbšie poznanie Boha mi dáva úplnú voľnosť a duchovnú slobodu. Nič mi nemôže prekážať v úzkom zjednotení s ním, nedokážu to ani anjelské mocnosti. Cítim, že som veľká, keď som zjednotená s Bohom. Akým šťastím je vnímať prítomnosť Boha vo svojom srdci a žiť s ním v dôvernej blízkosti.

➡ Dnes mi Ježiš hovorí o Otcovi, ktorý ma sám pritiahol k svojmu milovanému Synovi, aby som mal život – večný život.

➡ Obraciam sa vo svojich modlitbách k Bohu Otcovi a ďakujem mu za jeho nepochopiteľnú milosrdnú lásku ku mne?

➡ Tento týždeň sa budem modliť, aby do môjho srdca prenikla pravda, že Boh je pre mňa tým najlepším Otcom.

V sobotu 7. augusta sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP uskutoční slávnostné prijatie 19 nových členov združenia Faustínum počas svätej omše o 10.45, ktorú bude celebrovať páter Artur Ciepielski. Predsedníčku združenia z Krakova bude zastupovať sr. M. Clareta Fečová ISMM, ktorá novým členom odovzdá členskú legitimáciu. Program slávnosti sa začne o 10.00 prednáškou sr. M. Benediktíny Fečovej ISMM s názvom: Učeník – apoštol – priateľ.

Prvého augusta 2011 vznikla na webstránke faustyna.pl modlitebná iniciatíva: Ustavičná korunka Božieho milosrdenstva, ktorá v tomto roku slávi svoje 10. výročie. Ľudia zo všetkých kútov sveta vyprosujú slovami korunky Božieho milosrdenstva milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Stačí sa zapísať do formulára, aj keby ste sa len raz pomodlili modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš cez sestru Faustínu. Prisľúbil, že touto modlitbou vyprosíme všetko pre seba i pre druhých, ak to bude zhodné s jeho vôľou. Takto sa zo všetkých kontinentov rozlieha spoločné a neustále volanie o milosrdenstvo s nami i s celým svetom, za naše rodiny a vlasť.

Okrem osobných úmyslov je na každý mesiac v roku vyznačený aj spoločný úmysel, podľa aktuálnej situácie v Cirkvi či vo svete.

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6, 24-35).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (195, 814)

Celé hodiny ťa adorujem, ó, živý chlieb, uprostred veľkej suchopárnosti duše. Ó, Ježišu, čistá láska, nepotrebujem útechu, živím sa tvojou vôľou, Mocný. Tvoja vôľa je cieľom môjho bytia. Mám pocit, že celý svet mi slúži a závisí odo mňa. Ty, Pane, rozumieš mojej duši vo všetkých jej túžbach.

Dnes som bola len na svätom prijímaní a na časti svätej omše. Celá moja sila je v tebe, živý chlieb. Ťažko by mi bolo prežiť deň, keby som nebola na svätom prijímaní. On je mojou záštitou. Bez teba, Ježišu, nedokážem žiť.

➡ Ježiš ma pozýva k dôvernému vzťahu so sebou vo svätom prijímaní. Môžem spolu so svätou Faustínou vyznať: Celá moja sila je v tebe, živý chlieb?

➡ „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Naozaj DÔVERUJEM týmto Ježišovým slovám?

➡ Tento týždeň a zvlášť dnes požiadam Ježiša o milosť živej viery v jeho eucharistickú prítomnosť.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku ružencového bratstva na Sídlisku III. v Prešove sa v sobotu 31. júla v Kostole Kráľovnej Pokoja uskutoční duchovná obnova, ktorú bude viesť páter Alan Dely OP. Obnovu ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú budú viesť naše sestry z košickej komunity.

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám (Jn 6, 1-15).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Prijímaj s vďačnosťou všetko (Den. 1381).

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557).

➡ Prijímam s vďačnosťou všetko, čo mi dáva Pán?

➡ Tento týždeň sa budem snažiť žiť vo svätej bázni, aby som nepremárnil Božie milosti.