Archiwum

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, ale nielen ich, srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 9. do 11. septembra v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Exercície o pokoji, ktorý tento svet nemôže a nevie dať, bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová z našej košickej komunity.

Prihlasovanie:

mailom: faustina@milosrdenstvo.sk alebo tel.: 055/677 02 77.

S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14, 25-33).

Rovnako prijímam radosť aj bolesť, pochvalu aj poníženie. Nezabúdam, že jedno i druhé sa pominie. Nestarám sa, čo o mne hovoria. Už dávno som sa zriekla všetkého, čo sa týka mojej osoby (Den. 485).

Dovoľ, aby ti zobrali aj to, čo ti patrí – uznanie, dobré meno. Tvoj duch nech sa nad to všetko povznesie. A tak, oslobodená od všetkého, odpočívaj pri mojom srdci, nedovoľ, aby niečo narušilo tvoj pokoj. Učeníčka, rozjímaj o mojich slovách, ktoré som ti povedal (Den. 1685).

Dovoľ, aby ti zobrali aj to, čo ti patrí – uznanie, dobré meno. Odpustil som tým, ktorí mi vzali dobré meno, a kvôli ktorým som stratil uznanie?

Od 3. do 4. septembra sa uskutoční duchovná obnova vo Farnosti sv. Alberta v Lukowe pri Siedlcach v Poľsku. Obnovu o Božom milosrdenstve a duchovnom dedičstve sv. sestry Faustíny bude viesť sr. M. Clareta Fečová ISMM z našej krakovskej komunity. Vo farnosti sa pri tejto príležitosti otvorí aj nová formačná skupina združenia Faustínum.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Počas rozjímania ma živo prenikla Božia prítomnosť a poznala som radosť Panny Márie vo chvíli nanebovzatia… Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” (…) Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu. „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými.” Keď mi to nebeská Matka hovorila, moju dušu začalo napĺňať hlboké pochopenie Božej vôle (Den. 1244).

Na našom YouTube kanáli ponúkame dva videopríspevky o Nanebovzatej – v slovenčine aj v maďarčine:

 

 

V Indii vyšiel Denníček sv. sestry Faustíny Kowalskej preložený do telugčiny. Preklad urobil páter Vijaya Amrutha Raj Suripogula MSWC. Denníček patrí k perlám mystickej literatúry.

Telugčina je jazyk používaný v indickom štáte Ándhrapradéš, kde je úradným jazykom. Počet hovoriacich sa odhaduje na 70 miliónov a je to tretí (po hindčine a bengálčine) najpoužívanejší jazyk Indie.

Na našej webstránke a v aplikácii Faustyna.pl nájdete celý text Denníčka v nasledujúcich jazykoch: po poľsky, anglicky, nemecky, španielsky, rusky, taliansky, francúzsky a po slovensky.

V sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ A tomu, čo ho pozval, povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých“ (Lk 4, 1. 7-14).

Otec Andrasz – duchovná rada. (…) Čo sa týka povinností, urobte, čo vám prikážu, ako prikážu, hoci by to bolo neviem ako ponižujúce a ťažké. Vyberajte si vždy posledné miesto, a vtedy vám iní povedia: postúp vyššie. V duchu a celom správaní sa považujte vždy za poslednú z celého domu i z celej kongregácie. Vždy a vo všetkom čo najväčšia vernosť Bohu (Den. 506).

➡ Poznám svoju hodnotu? Odovzdám Bohu svoje komplexy menejcennosti…

 

Posledný zo série audiorozhovorov duše s Bohom na našom YouTube kanáli približuje rozhovor milosrdného Boha s dokonalou dušou:

Duša: „Pán môj a Učiteľ môj, túžim sa s tebou porozprávať.”

Ježiš: – Hovor, lebo ťa počúvam v každej chvíli, milované dieťa. Vždy čakám na teba. O čom sa túžiš so mnou porozprávať?

Duša: „Pane, najprv si chcem vyliať pri tvojich nohách city svojho srdca ako vôňu vďaky za toľké milosti a dobrodenia, ktorými ma ustavične zahŕňaš. Aj keby som ich chcela spočítať, nedokážem to. Viem len, že v mojom živote nebolo chvíle, v ktorej by som nepociťovala tvoju starostlivosť a dobrotivosť.”

Ježiš: – Tvoja reč je mi milá a vzdávanie vďaky otvára pred tebou nové poklady milostí. Ale, dieťa moje, porozprávajme sa konkrétne a podrobne o tom, čo ti najviac leží na srdci. Porozprávajme sa dôverne, úprimne ako dve srdcia, ktoré sa vzájomne milujú (Den. 1489).

 

 

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘ Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘ Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými“ (Lk 13, 22-30).

Moja láska ti dá silu a odvahu, akú potrebuješ v týchto veciach (Den. 229).

Ježišu môj, drž si ma pri sebe, pozri, aká som slabá. Sama neurobím dopredu ani krok. Ježišu, musíš byť stále pri mne ako matka pri slabom dieťati – ba ešte viac (Den. 264).

➡ Koľko krokov som už v živote spravil bez Ježiša? Ježišu môj, drž si ma pri sebe, pozri, aký som slabý…

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre“ (Lk 12, 49-53).

Každú voľnú chvíľu trávim v prítomnosti skrytého Boha. On je mojím Učiteľom. Na všetko sa ho pýtam, o všetkom mu rozprávam. Tu čerpám silu a svetlo, tu sa učím všetko, tu dostávam svetlo, ako sa správať k blížnym. Od chvíle, keď som vyšla z noviciátu, zatvorila som sa do svätostánku s Ježišom, mojím Učiteľom. Sám ma uchvátil do ohňa živej lásky, okolo ktorého sa všetko sústreďuje (Den. 704).

Odprosila som Pána, že počas pobytu doma som sa s ním tak málo rozprávala. Vtom som začula v duši hlas: – Som veľmi spokojný s tým, že si nehovorila so mnou, ale dala si poznať dušiam moju dobrotu a pobádala si ich k tomu, aby ma milovali (Den. 404).

➡ Zverím Ježišovi vzťahy v mojej rodine a poprosím ho o svetlo, ako sa správať k blížnym.

V stredu 17. augusta uplynie 20 rokov od chvíle, keď Sv. Otec Ján Pavol II. v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove, počas svojej poslednej púte do Poľska, zasvätil svet i každého človeka Božiemu milosrdenstvu. Pri tejto príležitosti bude v nedeľu 14. augusta o 10.00 hod. slávnostná ďakovná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Jędraszewski, krakovský metropolita.

Pripájame text tejto jedinečnej modlitby:

Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom Tešiteľovi, zverujeme Ti dnes osud sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešnym, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, trojjediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom! Amen.

O patrónke našej kongregácie Márii, Matke milosrdenstva, máme na našom YouTube niekoľko videopríspevkov. Pred jej piatkovou slávnosťou sme pre vás pripravili aj videopríspevok v maďarčine: Sviatok patrónky kongregácie – A kongregáció védőszentjének ünnepe.

 

 

 

Predposledný rozhovor duše s Bohom v našom audiopríspevku na YouTube kanáli prináša Rozhovor milosrného Boha s dušou, ktorá sa usiluje o dokonalosť:

Ježiš: – Duša, ktorá sa usiluješ o dokonalosť, milé je mi tvoje úsilie. Prečo ťa však tak často vidím smutnú a skľúčenú? Povedz mi, dieťa moje, čo znamená ten smútok, aká je jeho príčina?

Duša: „Pane, príčinou môjho smútku je to, že napriek svojim úprimným predsavzatiam sa dopúšťam tých istých chýb. Ráno si dávam predsavzatia a večer vidím, ako veľmi som sa od nich vzdialila.”

Ježiš: – Vidíš, dieťa moje, čím si sama od seba. Príčina tvojich pádov je v tom, že sa príliš spoliehaš sama na seba a málo sa spoliehaš na mňa. Nech ťa to však veľmi nezarmucuje. Máš do činenia s Bohom milosrdenstva, tvoja úbohosť moje milosrdenstvo nevyčerpá, lebo som neurčil, koľko ráz odpustím.

Duša: „Áno, to všetko viem, ale doliehajú na mňa veľké pokušenia a vzbudzujú vo mne rôzne pochybnosti. Okrem toho ma všetko dráždi a znechucuje.”

Ježiš: – Dieťa moje, vedz, že najväčšou prekážkou svätosti je znechutenie a bezdôvodný nepokoj (Den. 1488).

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte“ (Lk 12, 35-40).

Ó, deň jasný a krásny, v ktorom sa splnia všetky moje želania, ó, deň vytúžený, ktorý budeš posledný v mojom živote. Teším sa na tento posledný ťah môjho božského Umelca, ktorý urobí na mojej duši. Dodá mojej duši zvláštnu krásu, ktorá ma odlíši od krásy iných duší. Ó, veľký deň, v ktorom sa vo mne utvrdí božská láska! V ten deň po prvý raz zaspievam pred nebom a zemou pieseň nepreniknuteľného Pánovho milosrdenstva. Je to moje dielo a poslanie, ktoré mi Pán predurčil od stvorenia sveta. Aby spev mojej duše bol milý Najsvätejšej Trojici, veď a sám priprav moju dušu, ó, Duchu Boží. Vyzbrojujem sa trpezlivosťou a čakám na tvoj príchod, milosrdný Bože. Strašné bolesti a strach z umierania – v takých okamihoch viac ako inokedy dôverujem v priepasť tvojho milosrdenstva a pripomínam ti, milosrdný Ježišu, sladký Spasiteľ, všetky tvoje prisľúbenia, ktoré si mi dal (Den. 825).

➡ Očakávam Pána? Mám bedrá opásané a lampu zažatú? Alebo všetko odkladám na neskôr?

Tretí audiovizuálny rozhovor duše s milosrdným Bohom na našom YouTube kanáli je rozhovorom zúfalej duše s Bohom.

Ježiš: – Duša ponorená v temnotách, nezúfaj, nie všetko je stratené. Porozprávaj sa so svojím Bohom, ktorý je láska a milosrdenstvo samo. No, žiaľ, duša nepočúva Božie volanie a ponára sa do ešte väčších temnôt.

Ježiš volá znova: – Duša, počuj hlas svojho milosrdného Otca.

V duši sa prebúdza odpoveď: „Pre mňa už niet milosrdenstva.” A upadá do ešte väčšej temnoty, akoby do zúfalstva, ktoré jej dáva istú predchuť pekla a znemožňuje jej priblížiť sa k Bohu. (Den. 1486).

 

 

V utorok 2. augusta o 14.00 hod. budú dve postulantky (jedna z Brazílie a druhá z Bieloruska) slávnostne prijaté do noviciátu, ktorý v našej kongregácii trvá dva roky. Pri obliečke dostanú od generálnej predstavenej m. Miriam Janiec biely závoj a rehoľné meno. V kláštornej kaplnke bude o 15.30 za nich celebrovaná svätá omša. Hlavným celebrantom bude o. Robert Wiecka SJ.

Prinášame vám druhý audiovizuálny rozhovor duše s milosrdným Bohom – tentokrát to bude rozhovor trpiacej duše s Bohom.

Ježiš: – Duša, vidím, ako veľmi trpíš, vidím, že nemáš silu ani len porozprávať sa so mnou. Hoci by tvoje utrpenia boli neviem aké veľké, nestrácaj pokoj ducha, ani sa nepoddávaj znechuteniu.

Duša: „Mám toľko rôznych problémov, že neviem, o čom najskôr hovoriť, ako to všetko povedať.”

Ježiš: – Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom.

https://youtu.be/q4j4Q3hNdsY

 

Štvrtý krátky videopríspevok v maďarčine Isten végtelen jósága felékesítette szépséggel az egész világot nám približuje nekonečnú Božiu dobrotu pri skrášlení celého sveta, aby nám spríjemnila čas pobytu na zemi:

Bože, ako hojne je rozliate tvoje milosrdenstvo a to všetko si učinil pre človeka. Ako veľmi musíš milovať človeka, keď tvoja láska je voči nemu taká činorodá. Stvoriteľ môj a Pán, všade vidím stopy tvojej ruky a pečať tvojho milosrdenstva, ktoré obklopuje všetko, čo je stvorené. Môj najľútostivejší Stvoriteľ, túžim ti vzdať chválu v mene všetkých tvojich bytostí a stvorení, ktoré nemajú dušu, vzývam celý vesmír, aby zveleboval tvoje milosrdenstvo. Aká veľká je tvoja dobrota, Bože (Den. 1749).

 

 

Už po siedmykrát sa na Slovensku uskutoční EXPO POVOLANÍ ako súčasť Národného stretnutí mládeže T22 v Trenčíne v dňoch 28. – 31. júla. Duchovná príprava nesie názov Výšiny. V rámci nej je pripravených 7 katechéz symbolizujúcich 7 biblických vrchov, ktorými sú mladí pozvaní prechádzať. Myšlienka názvu duchovnej prípravy úzko súvisí s ústrednou témou SDM v Lisabone 2023: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39) Aj EXPO POVOLANÍ (sobota 30. 7. 2022 v čase od 15.00 do 18.00) pozýva odvážne kráčať či vykročiť. Tohtoročného stretnutia sa opäť zúčastnia aj naše sestry z hrušovskej a košickej komunity.

Na našom YouTube kanáli vám prinášame tretí krátky videopríspevok v maďarčine vrámci novej série o posolstve milosrdenstva: Isten határtalan irgalma – Božie milosrdenstvo bez hraníc. Podobnú verziu v slovenčine formou krátkych filmových spotov pripravujeme na profesionálnej úrovni spolu s poľskou TVP.

Moja láska a moje milosrdenstvo sú bezhraničné (Den. 718).

 

Na našom YouTube kanáli sme už umiestnili prvý audiovizuálny rozhovor duše s milosrdným Bohom. Ide o hlboko osobný dialóg hriešnika s nebeským Otcom.

Ježiš: – Neboj sa, hriešna duša, svojho Spasiteľa. Ja prvý sa približujem k tebe, lebo viem, že sama od seba nie si schopná povzniesť sa ku mne. Neutekaj, dieťa, od svojho Otca, porozprávaj sa so svojím Bohom milosrdenstva, ktorý ti chce sám povedať slová odpustenia a zahrnúť ťa svojimi milosťami. Ó, aká drahá mi je tvoja duša. Do svojich dlaní som si ťa zapísal. A vryla si hlbokú ranu do môjho srdca.

Duša: „Pane, počujem tvoj hlas, ktorý ma volá, aby som sa vrátila zo zlej cesty, ale nemám ani odvahu, ani silu.”

Ježiš: – Ja som tvojou silou, ja ti dám silu do boja.

Duša: „Pane, poznávam tvoju svätosť a bojím sa ťa.”

Ježiš: – Prečo sa bojíš, dieťa moje, Boha milosrdenstva? Moja svätosť mi neprekáža, aby som bol k tebe milosrdný (por. Den. 1485).

 

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý“ (Lk 12, 13-21)

Po svätom prijímaní som videla Pána Ježiša. Povedal mi tieto slová: – Dnes sa zahĺb do ducha mojej chudoby a zariaď všetko tak, aby ti ani najchudobnejší nemali čo závidieť. Nie vo veľkých budovách a v nádherných zariadeniach, ale v čistom a pokornom srdci sa mi páči (Den. 532).

➡ Som pripravený na stretnutie s Pánom? Poprosím ho, aby ma chránil od náhlej a nekajúcej smrti.

 

Lotyšský páter Andris Ševels MIC z Rigy preložil Denníček sv. Faustíny Kowalskej do lotyšského jazyka. Denníček, ktorý patrí k perlám mystickej literatúry, je preložený do ponad 40 jazykov. Na našej webstránke a v aplikácii Faustyna.pl nájdete celý text Denníčka v nasledujúcich jazykoch: po poľsky, anglicky, nemecky, španielsky, rusky, taliansky, francúzsky a po slovensky.

 

Počas prázdnin pre vás na našom YouTube kanáli pripravujeme audiovizuálne príspevky s názvom Rozhovor milosrdného Boha s dušou. Pôjde o päť rozhovorov, ktoré sa nachádzajú v Denníčku sv. sestry Faustíny (Den. 1485 – 1489) a približujú rôzne naše duševné rozpoloženia: hriech, zúfalstvo, utrpenie, túžbu po svätosti, úskalia každodennosti…

Duša: „Pán môj a Učiteľ môj, túžim sa s tebou porozprávať.”

Ježiš: – Hovor, lebo ťa počúvam v každej chvíli, milované dieťa. Vždy čakám na teba. O čom sa túžiš so mnou porozprávať?

Duša: „Pane, najprv si chcem vyliať pri tvojich nohách city svojho srdca ako vôňu vďaky za toľké milosti a dobrodenia, ktorými ma ustavične zahŕňaš. Aj keby som ich chcela spočítať, nedokážem to. Viem len, že v mojom živote nebolo chvíle, v ktorej by som nepociťovala tvoju starostlivosť a dobrotivosť.”

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘ A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11, 1-13).

Moja duša bola veľmi utrápená. Keď som vošla do kaplnky, priblížila som svoju tvár k svätostánku, zaklopala som a povedala: „Ježišu, pozri, aké mám ťažkosti pre namaľovanie tohto obrazu.” Zo svätostánku som počula hlas: – Dcéra moja, tvoje utrpenie už nebude dlho trvať (Den.1574).

Všetky milosti plynú z milosrdenstva a aj posledná hodina je pre nás plná milosrdenstva. Nech nikto nepochybuje o Božej dobrote, aj keby jeho hriechy boli čierne ako noc. Božie milosrdenstvo je silnejšie ako naša úbohosť (Den.1507).

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme“ (Lk 10, 38-42).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny č. 504:

Moje najmilšie odpočinutie je v službe a v úslužnosti sestrám. Zabúdať na seba a myslieť na to, aby som sestrám urobila radosť. Nebudem sa ospravedlňovať ani vyhlasovať za nevinnú pri žiadnom napomenutí. Dovolím, aby ma posudzovali, ako sa komu bude páčiť.

Mária, matka môjho Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote i v hodine smrti (porov. Den. 697).

 

Pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, pripravujeme od 15. do 17. júla duchovné cvičenia v Centre milosrdenstva pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Exercície, ktorých témou budú Ježišove slová: Svoj pokoj vám dávam… (Jn 14, 27), vedie o. Artur Ciepielski a sr. M. Antoniána Štullerová ISMM z našej košickej komunity.

Prihlasovanie: tel.: 0949 295 646 alebo na mail: faustina@milosrdenstvo.sk

Počas VI. valného zhromaždenia Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktoré sa konalo v dňoch od 17. – 18. júna v Krakove, bolo generálnou matkou Miriam Janiec ISMM na najbližších päť rokov menované nové vedenie združenia a tiež boli zvolení dvaja laickí členovia predstavenstva.

Vedenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum tvorí:

Predsedníčka – sr. M. Emanuela Gemza ISMM
Duchovný správca – páter Marek Wójtowicz SJ
Podpredsedníčka – sr. M. Clareta Fečová ISMM
Pokladník – sr. M. Eliana Chmielewska ISMM
Členka predstavenstva – sr. M. Vianneya Dąbrowska ISMM
Člen predstavenstva – Martin Hrabovský z košického spoločenstva
Člen predstavenstva – Kinga Szczepanik z krakovského spoločenstva

V piatok 1. júla sa posolstvo o milosrdnej Božej láske dostane aj do väznice v Košiciach – Šaci, kde je skoro 150 väzňov. Sestra Clareta Fečová ISMM z našej krakovskej komunity spolu s obráteným väzňom Grzegorzom Czerwickim z Krakova budú svojím osobným svedectvom evanjelizovať o Božom dotyku v ich živote.

Celé svedectvo p. Grzegorza si môžete pozrieť tu:

 

Srdečne pozývame všetky dievčatá vo veku od 15 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Vstaň a choď. Program duchovnej obnovy bude prebiehať v kláštore našich sestier v Nižnom Hrušove v termíne od 1. do 3. júla. Obnovu vedie spolu so sestričkami vdp. Jozef Kohút. Prineste si so sebou spacák, prezuvky a otvorené srdce.

Prihlásiť sa môžete do 28. júna na tel. čísle 0907 464 479 alebo mailom na sr.jana@milosrdenstvo.sk.

Duchovná obnova začína v piatok o 17.00 hod. a končíme v nedeľu obedom. Príspevok je dobrovoľný.

 

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou nevráti k Božiemu milosrdenstvupovedal Ježiš sv. sestre Faustíne. S dôverou v tieto Ježišove slová a tvárou v tvár vojne na Ukrajine a reálnemu ohrozeniu mieru v Európe a vo svete chceme slovami z modlitby korunky Božieho milosrdenstvo prosiť o Božie milosrdenstvo pre celé ľudstvo, o obnovenie mieru na Ukrajine a o zabránenie rozšírenia ozbrojeného konfliktu do iných krajín a na iné kontinenty.

Dňa 1. augusta 2011 vznikla na webstránke faustyna.pl iniciatíva: Ustavičná korunka Božieho milosrdenstva. Týmto spôsobom ľudia zo všetkých kútov sveta vyprosujú slovami korunky Božieho milosrdenstva milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Stačí sa zapísať do formulára, aj keby ste sa len raz pomodlili modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš cez sestru Faustínu. Prisľúbil, že touto modlitbou vyprosíme všetko pre seba i pre druhých, ak to bude zhodné s jeho vôľou. Takto sa zo všetkých kontinentov rozlieha spoločné a neustále volanie o milosrdenstvo s nami i s celým svetom, za naše rodiny a vlasť.