Archiwum

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov  prežívame každoročne od 18. do 25. januára. Tohtoročná téma odkazuje na skúsenosť mudrcov z Matúšovho evanjelia a vybrala ju Rada cirkví Blízkeho východu: „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2).

Svätý Otec František veriacich včera pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána týmito slovami: Od 18. do 25. januára sa bude konať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý tento rok chce odzrkadliť skúsenosť mudrcov, ktorí prišli z Východu do Betlehema, aby si uctili Mesiáša-Kráľa. Aj my kresťania, v rozmanitosti našich konfesií a tradícií, sme pútnikmi na ceste k plnej jednote a k cieľu sa približujeme tým viac, ako upierame svoj pohľad na Ježiša, nášho jediného Pána. Počas Týždňa modlitieb obetujme za jednotu kresťanov aj svoje námahy a utrpenia.

Nebeský Otče, tak ako mudrci putovali do Betlehema vedení hviezdou, tvojím nebeským svetlom, veď Katolícku cirkev, aby kráčala spolu so všetkými kresťanmi v tomto čase synody. Tak ako boli mudrci zjednotení vo svojom uctievaní Krista, veď nás bližšie k svojmu Synovi a otvor naše poklady vo výmene darov, aby sme sa stali znamením tej jednoty, po ktorej Boh túži pre svoju Cirkev a celé stvorenie.  O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Všetkých vás, ktorí sa na nás prostredníctvom formulára ÚMYSLY na našej webstránke obraciate s prosbou o modlitbu, uisťujeme o našich modlitbách zvlášť v hodine milosrdenstva o 15.00.

Na vaše úmysly je tiež každý štvrťrok slúžená svätá omša. Vaše úmysly sú tiež predkladané v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, kde v uplynulom roku sestry dostali ponad 350 000 prosieb o modlitbu a 37 000 poďakovaní. Niektorí z vás sa tiež podelili svojím svedectvom o udelených milostiach. Na stránke faustyna.pl bolo uverejnených 660 takýchto svedectiev.

Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho (Jn 2, 1-11).

Ježiš hovoril sestre Faustíne: Povedz, že milosrdenstvo je najväčšou vlastnosťou Boha. Všetky diela mojich rúk sú korunované milosrdenstvom.

† Ó, Láska večná, – písala sestra Faustína v Denníčku – túžim, aby ťa poznali všetky duše, ktoré si stvoril. Chcela by som byť kňazom, aby som ustavične hovorila o tvojom milosrdenstve hriešnym dušiam, ktoré upadli do zúfalstva. Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby ťa mohli poznať aj tieto duše. Túžila by som sa pre ne úplne stráviť a zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou skrze úplné sebaobetovanie z lásky k tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam. Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu. Čím bude naša láska čistejšia, tým oheň utrpenia bude mať v nás menej čo tráviť a utrpenie prestane byť pre nás utrpením. Stane sa nám slasťou. Z Božej milosti som teraz dostala také rozpoloženie srdca, že nikdy nie som taká šťastná, ako keď trpím pre Ježiša, ktorého milujem každým záchvevom srdca.

➡ Veľká láska vie premeniť malé veci na veľké. Dokážem robiť malé, nenápadné veci z lásky k môjmu Bohu?

Od 1. januára si môžete vylosovať svojho osobnáho patróna na nový rok 2022. Na našej webstránke bude v ľavom dolnom rohu pre vás pripravená nová záložka, aby ste si aj vy mohli vylosovať svojho patróna na celý nový rok 2022.

Zároveň s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa, napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi bude aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na január znie: Za Božie milosrdenstvo pre nás a pre naše rodiny a za pokoj a mier na celom svete.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Vo štvrtok 13. januára sa vo viacerých pútnických miestach na svete bude modliť posvätný ruženec za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Do tejto akcie sa zapájame aj my v našom Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Celú akciu organizuje Dohovor pre rodinu pod patronátom spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša. Na Slovensku sa budeme modliť v Levoči a Litmanovej. Modlitby budú v štyroch jazykoch (slovenský, poľský, taliansky a anglický) v priamom prenose na YouTube.

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“ Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Lk 3, 15-16. 21-22).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny (992, 1286)

Prechádzam v živote cez dúhy aj cez búrky, ale s hlavou hrdo zdvihnutou, lebo som kráľovské dieťa. Cítim, že Ježišova krv prúdi v mojich žilách. Svoju dôveru som vložila do veľkého Pánovho milosrdenstva.

Vďaka ti, Bože, za krst svätý, ktorý ma vštepil do rodiny Božej. Je to dar milosti, veľký a nepochopiteľný, ktorý premieňa naše duše.

  • Cítim, že som kráľovské dieťa, že Ježišova krv prúdi v mojich žilách?
  • Dnešný deň z hĺbky duše poďakujem Bohu za dar sv. krstu, za kňaza, ktorý ma krstil a za krstných rodičov.

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku… (Den. 1449).

Želáme a vyprosujeme Vám požehnaný a milostiplný každý deň nového roka 2022! Nech Vám nekonečne milosrdný Boh udeľuje hojnosť svojich milostí a dobrodení!

 

 

Na prelome rokov máme možnosť zastaviť sa a zamyslieť nad zmysluplnosťou nášho života. Nežijem ako námesačný medzi realitou a fikciou? Nežijem v žiali za minulosťou a v strachu pred budúcnosťou? Nepotrebujem duchovné prebudenie?

Na našom kanáli YouTube vám ponúkame trilógiu videopríspevkov na zamyslenie. Snáď v slovách sv. sestry Faustíny o nebi, očistci a pekle nájdete odpoveď na otázky o smerovaní a cieli vášho života…

 

Sestra Faustína nám ponúka krátke návody, ako prežiť posledný deň v roku.

Dva roky pred svojou smrťou vo svojom duchovnom denníku napísala: Končí sa rok. Môj duch sa zahĺbil do dobrodení, ktorými ma Boh zahŕňal počas celého roka. Moja duša sa zachvela pri pohľade na to množstvo Pánových milostí. V mojej duši sa zrodil ďakovný chválospev Bohu. Celú hodinu som bola pohrúžená do adorácie a ďakovnej modlitby. Rozjímala som o jednotlivých Božích dobrodeniach aj o svojich malých nedostatkoch. Všetko, čo tento rok v sebe obsahoval, odišlo do priepasti večnosti. Nič sa nestráca, teším sa, že nič sa nestráca (Den. 855).

1934 – 1935. Predvečer Nového roka. Dostala som dovolenie nejsť spať, ale modliť sa v kaplnke. Nakoniec odbila dvanásta, posledná hodina roka. Skončila som ju v mene Najsvätejšej Trojice. Aj prvú hodinu nového roka som začala v mene Najsvätejšej Trojice. Prosila som každú z osôb o požehnanie. S veľkou dôverou som sa pozerala na nový rok, ktorý určite nebude skúpy na utrpenie (Den. 355).

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“ Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť (Jn 1, 1-18).

Vedz, dcéra moja, že medzi mnou a tebou je bezodná priepasť, ktorá oddeľuje Stvoriteľa od stvorenia, ale tú priepasť vyrovnáva moje milosrdenstvo.

Slovo sa stáva telom, Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo. Svojím uponížením si nás pozdvihol k svojmu božstvu. Je to tvoja veľká láska, je to priepasť tvojho milosrdenstva. Nebesia žasnú nad hojnosťou tvojej lásky. Teraz sa nikto nebojí priblížiť sa k tebe. Si milosrdným Bohom, zľutúvaš sa nad úbohosťou, si naším Bohom a my sme tvojím ľudom. Si naším Otcom a my sme skrze milosť tvojimi deťmi. Nech je oslavované tvoje milosrdenstvo, že si ráčil zostúpiť k nám.

➡ Ďakujem Bohu za jeho nesmiernu Lásku? Budem prosiť Ducha Svätého o dar vďačného srdca a spolu so svätou Faustínou zotrvám v modlitbe chvály: Si milosrdným Bohom, zľutúvaš sa nad úbohosťou, si naším Bohom a my sme tvojím ľudom. Si naším Otcom a my sme skrze milosť tvojimi deťmi. Nech je oslavované tvoje milosrdenstvo, že si ráčil zostúpiť k nám.

➡ Boh mi stále hovorí: „Si moje milované dieťa, neboj sa, v mojich očiach si drahý a vzácny, dôveruj mi, budem ťa viesť. Chcem, aby si na mňa pamätal v každom okamihu.”

Veľká láska vie premeniť malé veci na veľké. Dokážem robiť malé, nenápadné veci z lásky k svojmu Pánovi?

➡ Ako vyzerá moja modlitba? Premýšľam o tom, za čo sa modlím?

➡ Ježiš ma pozýva, aby som sa pozrel do jeho milosrdného Srdca a odrážal jeho milosrdenstvo vo svojom srdci a konaní. Snažím sa čoraz viac podobať milosrdnému Ježišovi, aby som horel jeho milosrdenstvom a aby cezo mňa, cez moje otvorené a milosrdenstvom naplnené srdce, mohol Boh prejsť k mojim blížnym?

➡ Nevenujem prílišnú pozornosť svojim úspechom? Dokážem hľadať predovšetkým Božiu slávu a jeho kráľovstvo, alebo sa zameriavam len seba, svoju vlastnú slávu a uznanie v očiach ľudí? Budem ďakovať Ježišovi, že ma pozýva bojovať proti môjmu sebectvu.

V posledných dňoch končiaceho sa roka chceme vyjadriť našu vďačnosť všetkým vám, ktorí spolu s nami tvoríte spoločenstvo zvelebujúce Božie milosrdenstvo a ktorí nás podporujete svojimi modlitbami, obetami a milodarmi. Nech vám Boh bohatý na milosrdenstvo odmení vašu spoluprácu a štedrosť hojným duchovným požehnaním i potrebnými milosťami.

Z vďačnosti bude za vás všetkých 31. decembra o 17.00 hod. odslúžená svätá omša.

 

Na našom YouTube kanáli vám ponúkame druhú prípravu na duchovné sväté prijímanie v dvoch jazykoch: v slovenčine aj maďarčine (Lelki áldozás II.). Videopríspevok pozostáva zo slov z Denníčka sv. sestry Faustíny: Moja príprava pred sv. prijímaním.

 

 

 

Ó, tajomstvo Božieho milosrdenstva, ó, Bože ľútosti, ráčil si opustiť trón neba a znižuješ sa k našej úbohosti, k ľudskej slabosti, lebo nie anjelom, ale človekovi milosrdenstvo treba (Den. 1746).

Boh sa rozhodol ukázať nám svoju tvár a dovolil, aby sme ho poznali v podobe malého a krehkého dieťaťa!

Priblížil sa tak, ako to dokáže jedine Láska!

Zverme sa s dôverou tejto nekonečnej Láske! Láske, ktorá má meno Milosrdenstvo!

Nech Narodenie Pána v nás obnoví a posilní postoj dieťaťa, ktoré je Otcom milované a vytúžené!

Požehnané vianočné sviatky Vám želajú a vyprosujú Vaše sestry ISMM

 

 

Vianoce so svätou Faustínou – KARÁCSONY SZENT FAUSZTINA NŐVÉRREL. Takýto názov nesie nový videopríspevok v maďarčine na našom kanáli YouTube.

 

 

Spolu so sv. sestrou Faustínou prežime tieto vianočné sviatky ako narodenie Boha v nás. Hľadajme šťastie v hlbinách našej duše. Toto šťastie nám svet dať nemôže…

Nehľadám šťastie inde ako vo svojom vnútri, v ktorom prebýva Boh. Teším sa z Boha vo svojom vnútri. Tu sa s ním ustavične spájam, tu s ním prežívam najväčšiu dôvernosť, tu som s ním bezpečná, tu nesiaha ľudský zrak. Najsvätejšia Panna ma pobáda k takémuto prebývaniu s Bohom (Den. 454).

Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli za to náležite poďakovať (Den. 1122).

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí (Lk 2, 41-52).

Ježiš povedal sestre Faustíne: Prišiel som plniť vôľu svojho Otca. Bol som poslušný rodičom, poslušný katom, som poslušný kňazom. (Dz. 535).

Svätá Faustína týmto slovám dobre rozumela. V Denníčku napísala: Chápem, ó, Ježišu, ducha poslušnosti aj to, v čom spočíva. Nezahŕňa len vykonanie niečoho, ale týka sa rozumu, vôle i úsudku (Den. 535).

„Dnes som počas svätej omše uzrela pri svojom kľačadle malého Ježiška. Mal asi rok a prosil ma, aby som ho vzala na ruky. Keď som ho vzala na ruky, pritúlil sa k môjmu srdcu a povedal: – Dobre mi je pri tvojom srdci. „Aj keď si taký malý, predsa viem, že si Boh. Prečo si berieš podobu takého maličkého, aby si prebýval so mnou?” – Lebo ťa chcem naučiť duchovnému detstvu. Chcem, aby si bola veľmi maličká, lebo keď si maličká, nosím ťa pri svojom srdci tak, ako ty v tejto chvíli držíš pri svojom srdci mňa. V tej chvíli som zostala sama, ale nikto nepochopí city mojej duše, celá som bola ponorená do Boha – ako špongia hodená do mora…“ (Den. 1481).

➡ Ježiš povedal svätej Faustíne: Dobre mi je pri tvojom srdci. Snažím sa, aby bolo Ježišovi v mojom srdci dobre?

➡ Budem prosiť Ducha Svätého o milosť plniť Otcovu vôľu podľa Ježišovho vzoru.

Vianočný stromček, jasličky a koledy. Odkiaľ sa vzala táto typická vianočná symbolika? Legenda hovorí, že na nápad ozdobiť vianočný stromček prišiel v roku 573 írsky mních Kolumbán, ktorý chcel prilákať ľudí na svoje kázne. Keďže si všimol, že ľudia majú v úcte jedľu, ozdobil ju horiacimi fakľami v tvare kríža. A takto sa zrodila tradícia… Prvýkrát sa ozdobené vianočné stromčeky objavili pred 400 rokmi v Nemecku. Pre nemeckých mešťanov a bohatú vrstvu predstavovali blahobyt. Chudobní ľudia ich nahradili vetvičkami, ktoré po domoch rozdávali vinšovníci. Na naše územie sa táto tradícia dostala až koncom 18. storoči. Najprv sa udomácnila v mestskom prostredí a až koncom 19. storočia začala prenikať na vidiek.

Betlehem alebo jasličky sa stavali v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach, dokonca oveľa skôr ako vianočné stromčeky. Živý betlehem vytvoril sv. František z Assisi, keď v roku 1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku zorganizoval vytvorenie živého betlehemu. Vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola a našiel dobrovoľníkov, ktorí predstavovali Máriu a Jozefa.

Vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc je nerozlučne spätá s Vianocami. Táto krásna svetoznáma rakúska pieseň vznikla v Rakúsku na Vianoce v roku 1818 a bola preložená už do viac ako 200 jazykov sveta.

† Dnes moja duša zvlášť túži preukázať Ježišovi lásku. Keď Pán vošiel do môjho srdca, vrhla som sa k jeho nohám ako ružový púčik. Túžim, aby sa vôňa mojej lásky vznášala ustavične k tvojmu trónu. Vidíš, Ježišu, v tom ružovom púčiku ti dávam celé svoje srdce. Nielen v tejto chvíli, keď moje srdce horí ohňom, ale aj počas dňa ti dám dôkazy o svojej láske vernosťou Božej milosti. Dnes všetky ťažkosti a utrpenia, s ktorými sa stretnem, rýchlo schytím ako ružový púčik, aby som ho hodila k Ježišovým nohám (Den. 1822).

† Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Spasiteľa, ktorý je dobrota a láska sama. Lomcujú mnou pokušenia a roztržitosť a nedovoľujú mi pripraviť sa na príchod Pána. Vrúcne ťa túžim prijať, Pane, pretože viem, že keď ku mne prídeš, oslobodíš ma od tohto trápenia. A ak je tvojou vôľou, aby som trpela, tak ma posilni do boja. Ježišu, Spasiteľ, ktorý si ráčil prísť do môjho srdca, odožeň tie rozptýlenia, ktoré mi prekážajú rozprávať sa s tebou (Den. 1823).

† Dnes sa moje srdce chveje od radosti. Veľmi túžim, aby Ježiš prišiel do môjho srdca. Cnie sa mi za ním, moje roztúžené srdce sa rozpaľuje čoraz väčšou láskou. Keď Ježiš prišiel, vrhla som sa mu do náručia ako malé dieťa. Povedala som mu o svojej radosti. Ježiš počúval moje výlevy lásky. Keď som ho prosila o prepáčenie, že som sa nepripravila na sväté prijímanie, lebo som ustavične myslela na to, aby som mu čo najrýchlejšie povedala o svojej radosti, Ježiš mi odpovedal: – Najmilšia mi je taká príprava, s akou si ma dnes prijala do srdca. Dnes zvlášť žehnám tejto tvojej radosti. Nič ti tú radosť v dnešný deň neskalí… (Den. 1824).

† Dnes sa moja duša pripravuje na príchod Pána, ktorý môže všetko. Môže ma urobiť dokonalou a svätou. Veľmi sa pripravujem na jeho príchod a tu sa vynorila otázka, ako mu to poviem. Ihneď som ju zavrhla. Poviem mu to tak, ako mi nadiktuje srdce (Den. 1825).

Na našom YouTube kanáli vám ponúkame prípravu na duchovné sväté prijímanie v dvoch jazykoch: v slovenčine aj maďarčine (Lelki áldozás I.). Príprava pozostáva zo slov z Denníčka sv. sestry Faustíny: Moja príprava pred sv. prijímaním.

 

 

Ako prežívate adventné očakávanie a prípravu na narodenie vteleného Milosrdenstva? Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili predvianočné spytovanie svedomia vo forme minizamyslenia. Nielen pre gazdinky…

 

Polnočná rok 1935. Počas svätej omše som opäť uvidela malého Ježiška, neobyčajne krásneho, ako s radosťou vystieral ku mne rúčky. Po svätom prijímaní som začula tieto slová: – Som vždy v tvojom srdci. Nielen vo chvíli, keď ma prijímaš vo svätom prijímaní, ale vždy. Tieto sviatky som prežívala vo veľkej radosti (Den. 575).

Polnočná rok 1936. Počas svätej omše ma Božia prítomnosť prenikla skrz-naskrz. Krátko pred pozdvihovaním som uvidela Matku a malého Ježiška aj starého Deduška.291 Panna Mária mi povedala tieto slová: „Dcéra moja, Faustína, tu máš najvzácnejší Poklad,” a podala mi maličkého Ježiška. Keď som vzala Ježiška na ruky, moja duša pociťovala takú nepredstaviteľnú radosť, že nie som schopná ju opísať (Den. 846).

Rok 1937. Keď som prišla na polnočnú, hneď na začiatku svätej omše som sa pohrúžila do hlbokej sústredenosti, v ktorej som videla betlehemskú maštaľku plnú veľkého svetla. Panna Mária vinula Ježiška do plienočiek, naplnená veľkou  láskou, ale svätý Jozef ešte spal. Až keď Božia Matka uložila Ježiška do jasličiek, Božie svetlo zobudilo Jozefa a aj on sa začal modliť. Po chvíli som však zostala sama s malým Ježiškom, ktorý vystieral ku mne svoje rúčky. Pochopila som, že ho mám vziať na ruky. Ježiško si pritúlil svoju hlávku k môjmu srdcu a svojím hlbokým pohľadom mi dal poznať, že mu je dobre pri mojom srdci. V tej chvíli mi Ježiško zmizol a zaznel zvonček na sväté prijímanie. Moja duša omdlievala od radosti (Den. 1442).

Vo štvrtok 16. decembra sa v celej našej kongregácii začíname modliť novénu pred sviatkami Narodenia Pána. V tomto výnimočnom roku chceme aj vás pozvať k spoločnej modlitbe.

Novéna pred slávnosťou Narodenia Pána

Roste, nebesia, z výsosti,

oblaky, dajte Spravodlivého;

otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Bože Izraela, počúvaj,

ty čo tróniš nad cherubmi,

zaskvej sa pred svojím ľudom.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Pane, Bože zástupov

obnov nás,

rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Zhliadni z neba, podívaj sa

a navštív túto vinicu,

veď ju vysadila tvoja pravica.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,

a daj nám svoju spásu.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Sláva Otcu i Synu

i Duchu Svätému

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,

príď a spas nás.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii

a ona počala z Ducha Svätého.

Pane, vyslyš moju modlitbu,

a moje volanie nech dôjde ku tebe.

 

Modlime sa.

Pane, prosíme ťa, ukáž svoju moc a pomáhaj nám svojou božskou silou; nech tvoja milosrdná láska odstráni naše hriechy a urýchli príchod našej spásy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Posledné adventné minizamyslenie pred očakávaním na ten najvzácnejší Dar už na vás čaká na našom YouTube kanáli.

Najpozoruhodnejšie nie je to, že Boh je Bohom, ale že Boh sa stal človekom…

 

 

 

† Dnes sa moja duša správa ako dieťa. Zjednocujem sa s Bohom ako dieťa s Otcom. Cítim v celej plnosti, že som Božím dieťaťom. Keď som prijala Eucharistiu, mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti (Den. 1818-1819).

† Dnes cítim vo svojej duši priepasť úbohosti. Túžim sa priblížiť k svätému prijímaniu ako k prameňu milosrdenstva a ponoriť sa celá do tohto oceánu lásky. Keď som prijala Ježiša, utonula som v ňom ako v priepasti nepreniknuteľného milosrdenstva, a čím väčšmi som cítila svoju úbohosť, tým viac silnela moja dôvera k nemu. V tomto ponížení som zotrvala celý deň (Den. 1817).

† Dnes sa túžim celá premeniť na Ježišovu lásku a obetovať sa spolu s ním nebeskému Otcovi. Počas svätej omše som videla maličkého Ježiška v kalichu. Povedal mi: – Tak prebývam v tvojom srdci, ako ma vidíš v tomto kalichu. Po svätom prijímaní som pocítila vo svojom srdci tlkot Ježišovho Srdca. Aj keď už dávno viem, že sväté prijímanie zostáva vo mne do nasledujúceho prijímania, dnes celý deň adorujem Ježiša vo svojom srdci a prosím ho, aby svojou milosťou uchránil malé deti pred zlom, ktoré im hrozí. Živá Božia prítomnosť, trvajúca celý deň, ktorú dokonca fyzicky pociťujem, mi vôbec neprekáža pri plnení povinností (Den. 1820-1821).

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 39-45).

Sv. Faustína si uvedomovala Boží život vo svojom srdci. Jedného dňa napísala:

Moje srdce je živým svätostánkom, v ktorom sa prechováva živá hostia. Nikdy som nehľadala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. V hlbinách vlastného bytia prebývam so svojím Bohom (Den. 1302).

„Láska moja, kraľuj v najskrytejších hlbinách môjho srdca, tam, kde sa rodia moje najtajnejšie myšlienky, kde len ty sám, Pane, môžeš vstúpiť, v tej najhlbšej svätyni, kam sa nedostane ľudská myseľ. Ty sám tam prebývaj a všetko, čo robím navonok, nech pochádza od teba. Vrúcne túžim a celou silou svojej duše sa snažím, aby si sa cítil, Pane, v tejto svätyni ako doma.” (Den. 1721).

Sám milosrdný Ježiš bol uchvátený sviežosťou jej srdca:

Opájam sa tvojou láskou, tvoja úprimná láska je môjmu srdcu taká milá ako vôňa púčika ruže zavčas rána, keď slnko z neho ešte nevypilo rosu. Sviežosť tvojho srdca ma uchvacuje, preto sa s tebou spájam tak úzko ako so žiadnym iným stvorením… (Den. 1546).

➡ Potešila by Ježiša sviežosť môjho srdca? Čo mi bráni milovať Boha celým srdcom?

➡Vzbudzujem si počas dňa úkony lásky a vďaky voči Bohu, ktorý prebýva vo svätyni môjho srdca? Nezabúdam príliš ľahko na jeho milujúcu prítomnosť, ktorá ma nikdy neopúšťa? Boh mi ustavične hovorí: „Ja som… Som s tebou, neboj sa, dôveruj mi,  žijem v tvojom srdci. Chcem, aby si na mňa pamätal v každom okamihu dňa.”

Aj na tretiu adventnú nedeľu sme pre vás pripravili na našom YouTube kanáli minizamyslenie ako súčasť našej adventnej prípravy. Len 100 sekúnd s Božím slovom, príbehom a otázkou na zamyslenie.

 

Posledná – v tomto kalendárnom roku – svätá omša za všetkých členov, dobrovoľníkov a sympatizantov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bude celebrovaná v nedeľu 19. decembra vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP o 15.30.

V roku 2022 budú pravidelné sv. omše za združenie Faustínum slúžené už každý štvrtý piatok v mesiaci, aj naďalej vo Svätyni na KVP.

 

Ponúkame vám – zvlášť v tomto neľahkom období – ako pomôcku pred duchovným sv. prijímaním tri krátke texty prípravy sv. sestry Faustíny. Onedlho aj na našom YouTube kanáli.

Idem mu naproti a pozývam ho do príbytku svojho srdca, hlboko sa ponižujem pred jeho velebou. Pán ma však dvíha z prachu zeme a ako nevestu ma pozýva, aby som si sadla vedľa neho, aby som mu povedala všetko, čo mám na srdci. A ja, posmelená jeho dobrotou, nakláňam svoju hlavu na jeho prsia a hovorím mu o všetkom. Najprv mu hovorím o tom, čo by som nikdy nijakému stvoreniu nepovedala. A potom mu hovorím o potrebách Cirkvi, o dušiach úbohých hriešnikov, ako veľmi potrebujú jeho milosrdenstvo (Den. 1806).

† Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, ó, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem to, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. A on dnes prichádza do môjho srdca. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho (Den. 1810).

† Dnes sa nesnažím o nejakú zvláštnu prípravu. Nedokážem na nič myslieť, hoci tak veľa cítim. Túžim po chvíli, v ktorej Boh príde do môjho srdca. Vrhám sa mu do náručia a hovorím mu o svojej neschopnosti a úbohosti. Vylievam pred ním všetku bolesť svojho srdca, že ho nemôžem milovať tak, ako túžim. Vzbudzujem si úkony viery, nádeje a lásky a tým žijem celý deň (Den. 1813).

Pandemická situácia nás pobáda neustále bdieť a a takto sa pripraviť na nečakaný príchod Pána domu. Ponúkame vám prípravu podľa slov sv. Faustíny na každodenné duchovné sväté prijímanie. Jednotlivé modlitby našej svätice sme prevzali z jej duchovného denníka, zo samostatnej časti s názvom: Moja príprava na sväté prijímanie.

Najslávnostnejšou chvíľou v mojom živote je chvíľa, keď pristupujem k svätému prijímaniu. Po každom svätom prijímaní túžim a za každé sväté prijímanie ďakujem Najsvätejšej Trojici. Keby anjeli mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – sväté prijímanie a druhú – utrpenie (Den. 1804).

I. † Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku (Den. 1808).

II. † Dnes je moja príprava na Ježišov príchod krátka, ale naplnená mocnou láskou. Preniká ma Božia prítomnosť a zapaľuje moju lásku k nemu. Je to bez slov, len vo vnútornom pochopení. Skrze lásku toniem celá v Bohu. Pán sa približuje k príbytku môjho srdca (Den. 1807).

III. + Idem mu naproti a pozývam ho do príbytku svojho srdca, hlboko sa ponižujem pred jeho velebou… Keď Ježiš prišiel do môjho srdca, všetko v mojej duši sa zachvelo životom a teplom. Ježišu, vezmi z môjho srdca [moju] lásku a vlej doň svoju lásku. Lásku vrúcnu a žiariacu, ktorá dokáže prinášať obetu, ktorá dokáže celkom zabúdať na seba. Dnes je môj deň poznačený obetou… (Den. 1809).