Archiwum

Už ponad šesť rokov sa sestry v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch denne modlia posvätný ruženec za manželstvá prežívajúce ťažkosti a krízu. Vďaka on-line prenosu na našej webstránke sa s nimi môžete duchovne spojiť o 20.30 hod. Ak chcete poprosiť o modlitbu za nejaké manželstvo, napíšte priamo sestrám na mail: klasztor@faustyna.pl.

V sobotu 16. októbra si pripomíname 130. výročie narodenia krakovského spovedníka sv. Faustíny – pátra Jozefa Andrasza, jezuitu. Pri tejto príležitosti sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátku prezentáciu o jeho živote a misii.

Aký bol krakovský spovedník sestry Faustíny? A čo o ňom povedal Ježiš?

 

 

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste (Mk 10, 46-52).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (404, 1523)

Som veľmi spokojný s tým, že si nehovorila so mnou, ale dala si poznať dušiam moju dobrotu a pobádala si ich k tomu, aby ma milovali.

Večná láska, čistý plameň, ustavične hor v mojom srdci  a zbožšti celú moju bytosť podľa svojho večného zaľúbenia, pre ktoré si ma povolal k bytiu a pozval zúčastniť sa na svojom večnom šťastí. Ó, milosrdný Pane, zahrnul si ma toľkými darmi len pre svoje milosrdenstvo. Keď vidím, že všetko som dostala zadarmo, s najhlbšou pokorou zvelebujem tvoju nepochopiteľnú dobrotu. Pane, moje srdce žasne, že ty, absolútny Pán, nikoho nepotrebuješ, a predsa sa z čistej lásky znižuješ k nám. Nevychádzam z údivu, že Pán vstupuje do takej blízkej dôvernosti so svojím stvorením, je to opäť jeho nepochopiteľná dobrotivosť. Vždy znova začínam toto rozjímanie a nemôžem ho dokončiť, lebo môj duch je doňho celkom pohrúžený. Akou slasťou je milovať celou silou svojej duše a byť opätovne ešte viac milovaná, cítiť to a prežívať s plným vedomím v celej svojej bytosti. Niet slov, ktorými by sa to dalo vyjadriť.

➡  „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ Ježiš neustále volá a čaká na odpoveď môjho srdca. Chce, aby som mu hovoril o svojom živote a prijímal milosť za milosťou!

➡ Uvedomujem si veľkosť Božieho obdarovania?

➡ Poďakujem Ježišovi za jeho štedrosť a spolu so sv. Faustínou budem zvelebovať jeho nepochopiteľnú dobrotu.

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne 146 osôb denne. Počas pandémie však počet zomierajúcich stúpa. Vedomí si náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do nášho diela Korunka za zomierajúcich (link je aj na našej stránke). Zapojiť sa môžete priamo modlitbou alebo nahlásením zomierajúceho sms správou na tel. č. 0948 212 134. Do tejto služby je zapojených skoro 900 osôb – nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Cypru.

Každú tretiu sobotu v mesiaci je slúžená svätá omša za toto dielo a za všetkých, ktorí sú doň zapojení a za zomrelých, za ktorých sa modlili v tomto mesiaci.

Vzhľadom na II. stupeň ohrozenia, ktorý bude v košickom kraji aj na budúci týždeň, musíme odvolať plánovanú duchovnú obnovu pre dievčatá a ženy, ktorá sa mala uskutočniť od 22. do 24. októbra v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach.

V nedeľu 24. októbra si pripomíname Svetový deň misií. V kontexte hlboko poznačenom pandémiou COVIDu-19 sa netreba nechať odradiť, pretože misia nie je plodom ľudských schopností, ale patrí Bohu: Duch Svätý je jej protagonistom. Pán preberá iniciatívu, poslal svojho Syna Ježiša Krista a dnes posiela každého pokrsteného (pápež František).

Tento rok sa zvlášť modlíme za Keňu, kde hladomor postihuje dva milióny ľudí, z toho 350 000 detí. Na severe Kene vyschlo za posledné obdobie až 70% vodných zdrojov.

Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby ťa mohli poznať aj tieto duše. Túžila by som sa pre ne úplne stráviť a zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou skrze úplné sebaobetovanie z lásky k tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam (Den. 302).

Modlitbou a umŕtvovaním sa dostaneme do najdivokejších krajov, a takto budeme kliesniť cestu misionárom. Budeme pamätať na to, že ani vojak na fronte nemôže dlho vydržať, ak nie je podporovaný vonkajšími silami, ktoré sa priamo nezúčastňujú na boji, ale sú dodávateľmi všetkého, čo potrebuje – a to misionárovi dopĺňa modlitba (Den. 539).

Dcéra moja, chcem ťa poučiť, ako máš zachraňovať duše obetou a modlitbou. Modlitbou a utrpením zachrániš viac duší ako misionár samotným učením a kázaním (Den. 1767).

 

 

V tomto mesiaci si pripomíname 84. výročie jednej z foriem úcty Božieho milosrdenstva, ktorou je hodina milosrdenstva – čiže čas s Ježišom o 15.00. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili krátky videopríspevok, ktorý odpovedá na základné otázky: ako, prečo, kedy, koľko a čo sa máme modliť o tretej popoludní…

 

 

 

Krátky videopríspevok v maďarčine na našom YouTube kanáli o ďalšej z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu – o hodine milosrdenstva: Irgalmasság Órája.

 

 

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 35-45).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (184, 282, 267, 270)

Preto sa stýkam s tebou ako dieťa, aby som ťa naučil pokore a jednoduchosti.

Vidím každé poníženie tvojej duše a nič neunikne mojej pozornosti – pokorných povyšujem až k svojmu trónu, lebo tak to chcem.

„Kto sa chce naučiť skutočnej pokore, nech rozjíma o Ježišovom umučení.”

„Bez pokory sa nemôžeme páčiť Bohu. Cvičte sa v treťom stupni pokory. To znamená, ak vám niečo vyčítajú, nielenže sa neospravedlňujte a nevyhlasujte za nevinnú, ale tešte sa z pokorenia. (…) Pravé Božie diela sa vždy stretávajú s ťažkosťami a vyznačujú sa utrpením. Ak Boh bude chcieť niečo uskutočniť, skôr či neskôr to napriek ťažkostiam uskutoční. Vy sa zatiaľ vyzbrojte veľkou trpezlivosťou.”

➡ Bez pokory sa nemôžeme páčiť Bohu. Boh pokorných povyšuje až k svojmu trónu, lebo tak to chce. Uvedomujem si svoju pýchu a prosím o dar pokorného a jednoduchého srdca?

➡ Poďakujem Ježišovi za jeho slová a poprosím o dar Ducha Svätého, aby ma očistil od každej pýchy a povýšenosti.

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a opatrenia s ňou spojené sa neuskutočnia októbrové duchovné cvičenia, ktoré sme plánovali v termíne od 15. do 17. októbra v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch.

V októbri 1937 v Krakove, za okolností, o ktorých sestra Faustína bližšie nehovorí, odporučil Pán Ježiš uctievať hodinu jeho smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je ono dokorán otvorené pre každú dušu” (Den. 1572). Pán Ježiš určil aj spôsoby modlitby, vlastné tejto forme úcty Božieho milosrdenstva: „Snaž sa v tejto hodine,” povedal sestre Faustíne, „vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, vojdi aspoň na chvíľu do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš prísť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu” (Den. 1572).

„V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou” (Den. 1572).

 

Pri príležitosti sviatky sv. sestry Faustíny prinášame na našom YouTube kanáli krátky videopríspevok aj v maďarčine: Szent Fausztina nővér ünnepe II.

 

Písal sa rok 1938. Bol prvý piatok – 5. októbra. Deň ako každý iný. A predsa… V krakovskom kláštore umierala mladá 33-ročná sestra, chorá na tuberkulózu pľúc a tráviaceho traktu. Vtedy len úplne obyčajná kuchárka, záhradníčka a vrátnička. Dnes najznámejšia mystička 20. storočia a spoluzakladateľka našej rehole. Apoštolka Božieho milosrdenstva, ktorú preslávil jej Denníček

Ako vyzeralo jej narodenie sa pre nebo?

 

 

 

Len raz v roku – na slávnosť sv. sestry Faustíny – môžu pútnici vojsť za klauzúru do izby, kde zomrela naša svätica… Kedysi to bola tzv. izolačka – miestnosť určená pre nevyliečiteľne choré sestry. Dnes je tam oratórium. Vľavo v rohu, kde bola vtedy posteľ, visí tabuľa, ktorá pripomína, že na tomto mieste 5. októbra 1938 o 22.45  zomrela sestra Faustína Kowalská a svedkom jej smrti bola sr. Eufémia Traczyňská.

Avšak virtuálne sa tam môžete pozrieť aj hneď:

 

 

 

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné“ (Mt 10, 17-30).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (532, 533)

Po svätom prijímaní som videla Pána Ježiša. Povedal mi tieto slová: – Dnes sa zahĺb do ducha mojej chudoby a zariaď všetko tak, aby ti ani najchudobnejší nemali čo závidieť. Nie vo veľkých budovách a v nádherných zariadeniach, ale v čistom a pokornom srdci sa mi páči.

Keď som zostala sama, začala som sa zamýšľať nad duchom chudoby. Vidím jasne, že Ježiš nemal nič, hoci je Pánom všetkého. Požičané jasličky, kade chodil, dobre robil všetkým, a sám nemal kde hlavu skloniť. Na kríži vidím vrchol jeho chudoby, lebo nemá ani šaty na sebe. … A aká veľká je tvoja chudoba v Najsvätejšej sviatosti. Či bola duša niekedy taká opustená ako ty, Ježišu, na kríži?

➡ Zamyslel som sa niekedy nad tým, prečo sa Ježiš rozhodol dobrovoľne žiť v chudobe?

➡ Najväčším pokladom a bohatstvom Ježiša bol vzťah s Otcom, Božie synovstvo a pomazanie Duchom Svätým, ktoré dostal. Ježiš chce, aby som bol ako on, aby mojím najväčším pokladom bol on, Otec a Duch lásky.

➡ Poďakujem sa Ježišovi za jeho milosrdenstvo a poprosím o dar Ducha Svätého, aby som sa nebál skromného života.

Ó, môj Ježišu, teraz objímam celý svet a vyprosujem preň tvoje milosrdenstvo. Keď mi povieš, ó, Bože, že už dosť, že už sa celkom splnila tvoja svätá vôľa, vtedy v zjednotení s tebou, Spasiteľ môj, odovzdám svoju dušu do rúk nebeského Otca, plná dôvery v tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo, a keď budem stáť pri tvojom tróne, zanôtim prvý chválospev tvojmu milosrdenstvu. Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Samozrejme,  to spočinutie v Bohu mi umožní konať neobmedzene (Den. 1582).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na október: prosíme o vieru a lásku v rodinách a za zmierenie rozvrátených manželstiev a tých, ktoré prežívajú krízu.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Modlitba posvätného ruženca vznikala skoro šesť storočí. Počiatky tejto modlitby siahajú do 11. storočia, avšak ozajstný rozkvet modlitby ruženca sa začal v 15. storočí. Definícia modlitby ruženca prišla v 16. storočí za pontifikátu Pia V., ktorý roku 1569 vydal bulu Consueverunt Romani Pontifices, kde ako prvý pápež definoval ruženec. Od buly Pia V. sa modlitba ruženca viac-menej nemenila. Poslednú zmenu urobil práve Ján Pavol II., keď v roku 2002 zaviedol ruženec svetla, ktorý obsahuje tajomstvá z verejného pôsobenia Pána Ježiša. Sv. sestra Faustína 3. októbra 1936 vo svojom Denníčku zapísala: Dnes počas ruženca som náhle uvidela cibórium s Najsvätejšou sviatosťou. Bolo otvorené a skoro plné hostií. Z cibória bolo počuť hlas: – Tieto hostie prijali duše, ktoré sa obrátili vďaka tvojej modlitbe a utrpeniu (Den. 709).

 

 

 

Už tradične sa na slávnosť sv. sestry Faustíny 5. októbra bude konať oficiálne prijatie 17 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Sú medzi nimi traja kňazi: jeden z Poľska slúžiaci moslimom v Maroku, jeden z Walesu a jeden z Francúzska a 14 laikov: 5 z Poľska, 2 zo Slovenska, 1 z Beninu, 2 z Francúzska, 2 z Nemecka a 2 Talianska. Slávnostnú svätú omšu o 12.00 bude v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

V dňoch od 2. do 5. októbra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch bude konať Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva na tému „Sláviť Božie milosrdenstvo“. Kongres sa bude konať v poľštine.

Inšpiráciou pre tému kongresu bol list Svätého Otca Františka Misericordia et misera, ktorý napísal pri príležitosti ukončenia Roka milosrdenstva. V ňom nás vyzval sláviť Božie milosrdenstvo vo sviatostiach, v Božom slove, a preukazovať milosrdenstvo v bežnom živote. Pápež nám zároveň pripomenul, že je dôležité mať skúsenosť s Božím milosrdenstvom tak osobnú ako aj v spoločenstve, aby sme mohli slúžiť novej evanjelizácii:

„Je čas hľadieť vpred a pochopiť, ako možno ďalej verne, radostne a nadšene prežívať bohatstvo Božieho milosrdenstva. V diele novej evanjelizácie môžu ostať naše spoločenstvá živými a dynamickými do tej miery, do akej bude „pastoračné obrátenie“, ktoré máme prežívať, denne formované obnovujúcou silou milosrdenstva“ (Misericordia et misera, 5).

V nedeľu 26. septembra sa začína novéna pred sviatkom sv. sestry Faustíny Kowalskej. V našej komunitách sa modlíme Litánie k sv. Faustíne ako prípravu na túto pre nás jedinečnú slávnosť našej spoluzakladateľky, ktorú si pripomenieme v utorok 5. októbra. V nasledujúcom linku ponúkame spomínané litánie:

Litánie k sv. sestre Faustíne

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich (Mk 10, 2-16).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1485, 298, 1406)

Moje milosrdenstvo je väčšie ako tvoja úbohosť a úbohosť celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu? (…) Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milostí.

Ó, Ježišu môj, Život, Cesta a Pravda, prosím ťa, drž si ma pri sebe, ako matka drží malé dieťa pri svojich prsiach, lebo som nielen nerozumné, slabé dieťa, ale aj hromada úbohosti a ničoty.

Dal mi poznať svoju velebu a svätosť a zároveň svoju lásku a milosrdenstvo voči mne a hlbšie poznanie mojej úbohosti. Moja veľká úbohosť ma však nezbavuje dôvery, práve naopak, úmerne s poznaním mojej úbohosti sa zväčšila moja dôvera v Božie milosrdenstvo.

➡Aj ja som hriešnik, ktorý neustále potrebuje Božie milosrdenstvo. To je pravda. Boh ma miluje bezpodmienečne. Zo svojho milosrdenstva ma učinil svojím dieťaťom a dedičom.

➡ „Úmerne s poznaním mojej úbohosti sa zväčšila moja dôvera v Božie milosrdenstvo“, napísala svätá Faustína. Nepodlieham pokušeniu znechutenia, keď hľadím na svoju vlastnú slabosť a hriešnosť?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť skrúšeného a DÔVERYPLNÉHO srdca!

V nedeľu 3. októbra bude počas slávnostnej svätej omše o 10.00 vo Farnosti sv. Henricha v Neudorfe v Luxembursku požehnaný obraz Božieho milosrdenstva a uctené relikvie svätej sestry Faustíny Kowalskej. Svätú omšu celebruje Mons. Leon Wagener, miestny biskup. Relikvie našej svätice mu odovzdá sr. M. Sangwina Kostecká z krakovského kláštora.

V stredu 29. septembra slávime sviatok svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Sväté Písmo prideľuje titul archanjel (gr. archanjel – hlavný anjel) iba Michalovi, ktorý je zároveň jedným z patrónov našej kongregácie. Sv. sestra Faustína ho vo svojom Denníčku spomína trikrát:

Mám veľkú úctu voči svätému archanjelovi Michalovi, on nemal príklad v plnení Božej vôle, a predsa verne splnil Božie želania (Den. 667).

Na sviatok sv. Michala, archanjela, som videla pri sebe tohto vodcu, ktorý mi povedal tieto slová: „Pán mi prikázal, aby som sa o teba zvlášť staral. Vedz, že zlo ťa nenávidí, ale neboj sa. Kto je ako Boh!” A zmizol. Zakúšam však jeho prítomnosť a pomoc (Den. 706).

Sviatok sv. Michala, archanjela. Bola som vnútorne spojená s Bohom. Jeho prítomnosť ma preniká do hĺbky a napĺňa pokojom, radosťou a úžasom. Po takých chvíľach modlitby som naplnená silou, zvláštnou odvahou prijímať utrpenia a bojovať. Nič ma nedesí, hoci by celý svet bol proti mne (Den. 480).

 

V utorok 28. septembra si pripomíname 13. výročie beatifikácie o. Michala Sopočku, spovedníka sv. sestry Faustíny Kowalskej. Po prvýkrát sa s ňou stretol v júni 1933 vo Vilniuse, kde bol riadnym spovedníkom Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Už na začiatku mi povedala – spomínal po rokoch – , že má pozná z nejakého videnia, že mám byť jej duchovným vodcom a že musím uskutočniť isté Božie plány, ktoré mi budú dané.

Na našom YouTube kanáli vám ponúkame krátky videopríspevok o tomto prvom šíriteľovi úcty k Božiemu milosrdenstvu.

 

 

Na septembrovom zasadnutí vedenia Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum bolo prijatých 17 nových členov. Sú medzi nimi traja kňazi: jeden z Poľska slúžiaci moslimom v Maroku, jeden z Walesu a jeden z Francúzska a 14 laikov: 5 z Poľska, 2 zo Slovenska, 1 z Beninu, 2 z Francúzska, 2 z Nemecka a 2 Talianska.

Tešíme sa, že nám pribudli noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí chcú vyprosovať Božie milosrdenstvo pre svet a hlásať ho svedectvom svojho života. Prajeme im, aby vďaka duchovnej podpore svätej Faustíny, rástli v dôvere a oddane slúžili tým, ku ktorým ich posiela milosrdný Ježiš.

Na našom YouTube kanáli prinášame krátky videopríspevok, v ktorom vám ponúkame prehľad najčastejších chýb, ktorých sa nevdojak dopúšťame pri šírení a úcte k Božiemu milosrdenstvu.

 

 

 

Vo štvrtok 30. septembra bude v kláštornej kaplnke krakovského sanktuária ráno o 6.30 slávená svätá omša za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na tvorbe, prekladoch a fungovaní našej oficiálnej poľskej webovej stránky faustyna.pl a všetkých jej siedmich jazykových verzií. Zvlášť ďakujeme všetkým, ktorí spolupracujú s nami na tvorbe našej slovenskej stránky milosrdenstvo.sk a pri videopríspevkoch na YouTube kanáli.

Každoročný jesenný zjazd predstavených všetkých kláštorov našej kongregácie sa uskutoční v dňoch od 23. do 25. septembra v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.  Zjazd bude mať informačný a formačný charakter. Zároveň bude prípravou na XVIII. generálnu kapitulu, ktorá je plánovaná na máj 2022. Viesť ho bude generálna predstavená našej rehole matka Petra Kowalczyk z Varšavy.

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína“ (Mk 9, 38-48).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (719, 720)

Dnes som počula tieto slová: – Vedz o tom, dieťa moje, že kvôli tebe udeľujem milosti celému okoliu. Musíš však za nich ďakovať, lebo oni mi neďakujú za dobrodenia, ktoré im dávam. Pre tvoju vďačnosť ich budem naďalej požehnávať.

Ó, Ježišu môj, ty vieš, aký ťažký je život v komunite. Koľko nepochopenia a nedorozumení, neraz napriek najlepšej vôli z oboch strán. Je to tvoje tajomstvo, ó, Pane, spoznáme ho až vo večnosti. Naše hodnotenie druhých by však malo byť vždy láskavé.

 

➡ „Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne.“ Nesúdim príliš rýchlo ako apoštoli v dnešnom evanjeliu?

➡ „Naše hodnotenie druhých by však malo byť vždy láskavé“, napísala svätá Faustína. Môžem povedať, že sa usilujem o takýto postoj milosrdného srdca?

➡ Budem prosiť Ducha Svätého o milosť pokorného, ​​láskavého srdca plného vďačnosti za každé dobro, ktoré Boh robí cezo mňa, ale aj prostredníctvom mojich bratov a sestier.