Archiwum

Dvadsiaty šiesty krátky filmový spot na našom YouTube kanáli vám prináša odpoveď na otázku, ktorá modlitba je vždy vyslyšaná. Jednotlivé spoty uverejňujeme v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva, o ktorom dnes už svätý Ján Pavol II. povedal, že je to posolstvo na tretie tisícročie.

Boh mi nič neodmietne, keď ho pokorne prosím hlasom jeho Syna. Moja obeta je sama osebe ničím, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, stáva sa všemohúcou a má moc odčiniť Boží hnev (Den. 482).

 

 

Pre advent typickým a dnes po dlhých rokoch zabudnutia aj postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Zvyčajne sa začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem. Roste nebesá z výsosti, oblaky nech pršia Spravodlivého; Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa (Iz 45,8). Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru onoho času očakávania. Pri oltári svieti tzv. rorátka – svieca, ktorá symbolizuje Pannu Máriu. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho.

 

 

Skúsme tento advent prežiť inak. Tretie adventné minizamyslenie na našom YouTube kanáli s názvom: Neváhajme! nás pozýva k vyrovnaniu chodníkov a pripraveniu cesty pre Pána. Rovnaké minizamyslenie pripravujeme a uverejňujeme aj v maďarskom jazyku.

 

 

 

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“ Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on“ (Mt 11, 2-11).

Raz, utrápená tými neistotami, som sa Ježiša opýtala: „Ježišu, si môj Boh alebo nejaká vidina? Lebo predstavení mi hovoria, že bývajú rôzne klamy a vidiny. Ak si môj Pán, tak ma, prosím ťa, požehnaj. Vtom Ježiš urobil nado mnou veľký znak kríža a ja som sa prežehnala. Keď som sa ospravedlnila Ježišovi za tú otázku, Ježiš mi povedal, že som ho touto otázkou nezarmútila. Pán mi povedal, že sa mu veľmi páči moja dôvera (Den. 54).

Nesmierne sa však teším, že mi hovoríš o svojich obavách, dcéra moja. Hovor mi o všetkom tak jednoducho a ľudsky, robíš mi tým veľkú radosť. Ja ti rozumiem, lebo som Boh – človek. Tá jednoduchá reč tvojho srdca je mi milšia ako chválospevy zložené na moju oslavu. Vedz, dcéra moja, čím je tvoja reč jednoduchšia, tým viac ma priťahuješ k sebe (Den. 797).

➡ Ježiš ma pozýva k úprimnej a jednoduchej modlitbe. Dokážem mu hovoriť o všetkom ako dieťa?

V pondelok 12. decembra po večernej svätej omši o 18.00 a vešperách sa v rámci adventnej iniciatívy: Uctenie relikvií našich svätých priateľov v Dominikánskom konvente vo Zvolene predstaví aj život a charizma sv. sestry Faustíny. Našu sväticu priblíži sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z hrušovskej komunity. Stretnutie ukončí požehnanie prítomných relikviou apoštolky Božieho milosrdenstva.

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili druhé adventné minizamyslenie s názvom Posol. Rovnaké adventné minizamyslenia pripravujeme a zverejňujeme aj v maďarskom jazyku.

Aké sladké a radostné je pomyslenie, že Pán Boh je spravodlivý, to znamená, že má ohľad na naše slabosti, že dokonale pozná krehkosť našej prirodzenosti. Čoho by som sa mala báť? Sv. Terezka Ježiškova

 

V sobotu 10. decembra sa uskutoční adventná duchovná obnova vo Farnosti sv. Štefana vo Füzéri a vo filiálke Hollóháza v Maďarsku. Na pozvanie vdp. farára Gábora Tótha ju bude viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity. Téma duchovnej obnovy znie: Adventné očakávanie so sv. Faustínou.

Aj v tomto Adventnom období sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátke adventné minizamyslenia. Prvý videopríspevok nesie názov: Ešte máte čas!

Keď som sa raz opýtala Ježiša, ako môže zniesť toľko priestupkov a rôznych zločinov a netrestá ich, Pán mi odpovedal: Na potrestanie mám večnosť, teraz im však predlžujem čas milosrdenstva. No beda im, ak nespoznajú čas môjho navštívenia (Den. 1160).

 

 

Na začiatku Adventného obdobia vám na našom YouTube kanáli ponúkame krátke videozamyslenie v slovenčine a maďarčine ako inšpiráciu na duchovnú prípravu pred sviatkami Narodenia Pána.

Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie (Den. 793).

 

Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva (Den. 83).

Ó, Kráľ slávy, hoci utajuješ svoju krásu, predsa pohľad mojej duše roztrháva závoj. Vidím anjelské chóry, ktoré ti neprestajne vzdávajú chválu, a všetky nebeské mocnosti, ktoré ťa ustavične zvelebujú a neprestajne hovoria: „Svätý, Svätý, Svätý!” Ó, kto pochopí tvoju lásku a tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo voči nám? (Den. 80).

Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom. Kvôli nim prebývam vo svätostánku a ako Kráľ milosrdenstva túžim duše obdarovávať milosťami, ale nechcú ich prijať. Aspoň ty prichádzaj ku mne čo najčastejšie a prijmi tie milosti, ktoré ony nechcú prijať. Tým potešíš moje srdce. Ó, aká veľká je ľahostajnosť duší voči toľkej dobrote, voči toľkým dôkazom lásky. Moje srdce je nasycované samou nevďačnosťou. Duše, žijúce vo svete, na mňa zabúdajú; na všetko majú čas, len nie na to, aby prišli ku mne po milosti (Den. 367).

Ďalšie dva filmové spoty, v poradí už 22. a 23. z cyklu Posolstva Božieho milosrdenstva na kanáli YouTube, nám prinášajú pohľad na najväčšiu Božiu vlastnosť – jeho nepochopiteľné milosrdenstvo.

Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie– modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne (Den. 742).

Od Ježiša sa učím byť dobrou. Od toho, ktorý je dobrotou samou, aby som mohla byť nazvaná dcérou nebeského Otca (Den. 669). Čokoľvek Ježiš urobil, urobil dobre. Kade chodil, dobre robil (Den. 1175).

Ak duša nekoná milosrdenstvo akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v súdny deň (Den. 1317).

Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych (Den. 163).

 

V poradí 24. a 25. krátky filmový spot na našom YouTube kanáli nás nabáda k hovoreniu o milosrdenstve a povzbudzovaniu k dôvere v neho. Spoty vytvorené v spolupráci s poľskou TVP publikujeme v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva.

Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve (Den. 1396).

Nech nikto nepochybuje o Božej dobrote, aj keby jeho hriechy boli čierne ako noc. Božie milosrdenstvo je silnejšie ako naša úbohosť. Potrebné je len jedno, aby hriešnik odchýlil aspoň trochu dvere svojho srdca lúčom Božieho milosrdenstva a ostatné už dokončí Boh (Den. 1507).

Daj mi duše, vedz, že tvojou úlohou je získavať pre mňa duše modlitbou a obetou, povzbudzovaním k dôvere v moje milosrdenstvo (Den. 1690).

Spaľuje ma túžba zachraňovať duše, prechádzam celý svet po šírke i po dĺžke (…), aby som zachraňovala duše. Robím to modlitbou a obetou. Túžim, aby každá duša oslavovala Božie milosrdenstvo, lebo každý na sebe zakúša účinky Milosrdenstva (Den. 745).

 

Miluj všetkých z lásky ku mne a Žiadam od teba skutky milosrdenstva – to sú názvy nových filmových spotov z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré nájdete na YouTube kanáli našej kongregácie.

Buď vždy milosrdná, ako som ja milosrdný. Miluj všetkých z lásky ku mne, hoci by to boli aj najväčší nepriatelia, aby sa mohlo v celej plnosti odzrkadliť v tvojom srdci moje milosrdenstvo (Den. 1695).

Dobre viem, ó, Pane, že ty nepotrebuješ naše diela, ty žiadaš lásku (Den. 989).

Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť (Den. 742).

Ó, Ježišu môj, nauč ma otvárať vnútro milosrdenstva a lásky každému, kto ma o to prosí. (…), aby všetky moje modlitby a skutky mali na sebe pečať tvojho milosrdenstva (Den. 755).

 

Na našom YouTube kanáli vám prinášame dva spoty o dôvere, ktorá je nádobou na čerpanie milostí a vyjadruje sa v poslušnosti Bohu.

Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spolieha na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí (Den. 453).

S dôverou a prostotou malého dieťaťa sa ti dnes odovzdávam, Pane Ježišu. (…) Prenechávam ti úplnú slobodu vo vedení mojej duše. Veď ma cestami, ktorými budeš chcieť, ja ich nebudem skúmať. S dôverou pôjdem za tebou (Den. 228).

Keď si poslušná, odnímam ti tvoju slabosť a namiesto nej ti dávam svoju silu. Veľmi ma to prekvapuje, že duše nechcú so mnou urobiť túto výmenu (Den. 381).

Na jedno si dávam pozor, (…) tým žijem a s tým umieram, a to je svätá Božia vôľa. (…) Celá moja duša je pozorne započúvaná do Božích želaní. Konám vždy to, čo Boh odo mňa žiada, hoci neraz sa moja prirodzenosť chveje (Den. 652).

 

Vo štvrtok 1. decembra sa v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom) o 17.00 hod. uskutoční adventné stretnutie s ctiteľmi Božieho milosrdenstva a dobrovoľníkmi združenia Faustínum. Stretnutie o tom, ako prežívala adventné očakávanie sv. sestra Faustína a v čom je pre nás vzorom, bude viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity.

Foto: mapio.net

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni“ (Mt 3, 1-12).

Povedz dušiam, aby vo svojich srdciach nestavali prekážky môjmu milosrdenstvu, ktoré tak veľmi túži v nich pôsobiť. Moje milosrdenstvo pracuje vo všetkých srdciach, ktoré mu otvárajú svoje dvere. Tak hriešnik, ako aj spravodlivý potrebuje moje milosrdenstvo. Obrátenie a vytrvanie v ňom je milosť môjho milosrdenstva (Den. 1577).

V celej plnosti cítim, že žijem pre duše, aby som ich priviedla k tvojmu milosrdenstvu, ó, Pane. V tom mi žiadna obeta nie je primalá (Den. 971).

➡ Uvedomujem si, ako veľmi potrebujem Božie milosrdenstvo?

Na pozvanie vdp. dekana Stanislava Strončeka sa od 2. do 3. decembra uskutoční duchovná obnova vo Farnosti Mena Panny Márie v Ruskove (okres Košice okolie). Obnovu podľa prosby Pána Ježiša sv. Faustíne: Hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve (Den. 164) bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. V programe aj rozjímavá modlitba sv. ruženca so sv. sestrou Faustínou a uctenie jej relikvie.

Foto: keturist.sk

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete (Mt 24, 37-44).

Dcéra moja, bdej, lebo prídem nečakane (Den. 854).

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

– Tohtoročné Adventné obdobie chcem prežívať v tichosti s Máriou. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí…

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili triptych spotov z cyklu Posolstvo milosrdenstva o srdci človeka, dôvere a pokoji v milosrdenstve nášho Boha.

Dovoľ, aby moje milosrdenstvo pôsobilo v tebe, v tvojej úbohej duši. Dovoľ, aby lúče milosti naplnili tvoju dušu. Ony vnesú do nej svetlo, teplo a život (Den. 1486).

Túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo (Den. 1122).

Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane (Den. 1578).

 

Novembrové formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa uskutoční v piatok 25. novembra. Stretnutie bude viesť vdp. kaplán Tomáš Svat a sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. Stretnutie sa začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00.

Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (Lk 23, 35-43).

Vedz, duša, že všetky tvoje hriechy nezranili moje srdce tak bolestne ako táto tvoja nedôvera. Po toľkom úsilí mojej lásky a milosrdenstva nedôveruješ mojej dobrote (Den. 1486).

Pochopila som, že to, čo trpím ja, je nič v porovnaní so Spasiteľovými mukami, že každá, aj tá najmenšia nedokonalosť, bola príčinou tohto strašného umučenia (Den. 654).

Budem bojovať so všetkým zlom zbraňou milosrdenstva, píše sv. Faustína. Ako ja bojujem proti zlu?

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život“ (Lk 21, 5-19).

Ježišu, ukry ma vo svojom milosrdenstve a ochráň pred všetkým, čo by mohlo vydesiť moju dušu. Nech nie je sklamaná moja dôvera, ktorú som vložila do tvojho milosrdenstva. Ochráň ma všemohúcnosťou svojho milosrdenstva a aj tak ma ešte súď láskavo (Den. 1480).

➡ Odovzdám Bohu môj strach z posledného dňa života a poprosím ho, aby mi bol milosrdným Sudcom… A spravodlivo bude súdiť svet, podľa práva bude súdiť národy (Ž 9).

V sobotu 12. novembra sa pri príležitosti 6. výročia konsekrácie Kostola Božieho milosrdenstva v Tepličanoch (farnosť Kostoľany nad Hornádom) uskutoční duchovná obnova o Božom a ľudskom milosrdenstve. Na pozvanie vdp. dekana Miroslava Kyšeľu ju bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. Obnova vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 17.00 hod.

Foto: www.druzstevna.sk

V nedeľu 13. novembra sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Sabinove. Stretnutie začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva vo Farskom kostole mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa a pokračuje na fare. Permanentnú formáciu formou Lectio Divina tam v tomto roku vedie vdp. kaplán Jozef Nemašik. Stretnutia sa tentokrát zúčastnia aj sestry z našej košickej komunity.

Štrnásty krátky filmový spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva nás uisťuje o to, že nikdy nie sme sami: Nech radosť naplní tvoje srdce. Ja, Pán, som s tebou, ničoho sa neboj (Den. 1133). Ó, ako sa teším, že som tvojím príbytkom, Pane, moje srdce je chrámom, v ktorom ustavične prebývaš… (Den. 1392).

 

V nedeľu 23. októbra si pripomíname Svetový deň misií. Celý nasledujúci týždeň je týždňom modlitieb za misie a misionárov.

Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby ťa mohli poznať aj tieto duše. Túžila by som sa pre ne úplne stráviť a zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou skrze úplné sebaobetovanie z lásky k tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam (Den. 302).

Modlitbou a umŕtvovaním sa dostaneme do najdivokejších krajov, a takto budeme kliesniť cestu misionárom. Budeme pamätať na to, že ani vojak na fronte nemôže dlho vydržať, ak nie je podporovaný vonkajšími silami, ktoré sa priamo nezúčastňujú na boji, ale sú dodávateľmi všetkého, čo potrebuje – a to misionárovi dopĺňa modlitba (Den. 539).

Dcéra moja, chcem ťa poučiť, ako máš zachraňovať duše obetou a modlitbou. Modlitbou a utrpením zachrániš viac duší ako misionár samotným učením a kázaním (Den. 1767).

 

 

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19, 1-10).

Vitaj, Láska ukrytá, život mojej duše. Vítam ťa, Ježišu, v tejto skromnej podobe chleba. Vitaj, moje najsladšie Milosrdenstvo, ktoré sa rozlievaš do všetkých duší. Vitaj, nekonečná dobrota, z ktorej nám prýštia potoky milostí. Vitaj, zahalené svetlo, svetlo duší. Vitaj, prameň nevyčerpateľného milosrdenstva – najčistejší prameň, z ktorého pre nás prúdi život a svätosť. Vitaj, slasť čistých sŕdc. Vitaj, jediná nádej hriešnych duší (Den. 1733).

Keď teraz nemôžem v noci spávať, lebo mám bolesti, navštevujem všetky kostoly a kaplnky a aspoň chvíľu adorujem Najsvätejšiu sviatosť. Keď sa vraciam do svojej kaplnky, modlím sa za istých kňazov, ktorí hlásajú a oslavujú Božie milosrdenstvo. Modlím sa aj na úmysel Svätého Otca a vyprosujem Božie milosrdenstvo pre hriešnikov – tak vyzerajú moje noci (Den. 1501).

➡ Nájdem si chvíľu na adoráciu Najsvätejšej sviatosti.

Čo je pre nás tým prameňom svetla, sily a odvahy sa dozviete v trinástom krátkom spote na našom YouTube kanáli z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva:

Pre teba som ustanovil trón milosrdenstva na zemi. Tým trónom je svätostánok a z toho trónu milosrdenstva túžim zostupovať do tvojho srdca. Pozri, neobklopil som sa ani družinou, ani strážou, máš ku mne prístup v každej chvíli. V každom okamihu dňa sa chcem s tebou rozprávať a túžim ti udeľovať milosti (Den. 1485).

Zo svätostánku čerpám silu, moc, odvahu, svetlo, tu vo chvíľach utrpenia hľadám uspokojenie (Den. 1037).

 

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú“ (Lk 20, 27-38).

Ó, môj Bože, ako mi je ľúto ľudí, ktorí neveria vo večný život. Modlím sa za nich, aby aj ich zasiahol lúč milosrdenstva a aby ich Boh privinul k svojmu otcovskému lonu. Ó, láska, ó, kráľovná! (Den. 780).

Teraz vidím, že Ježiš dušu, ktorá ho úprimne miluje, nenechá v neistote. Ježiš túži, aby duša, ktorá sa s ním dôverne stýka, bola plná pokoja napriek utrpeniu a protivenstvám (Den. 461).

➡ Pomodlím sa Verím v Boha za ľudí, ktorí neveria vo večný život.

Dvanásty filmový spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva nám ukazuje lásku Boha, ktorý ostáva s nami a čaká na nás:

Láska ma sem priviedla a láska ma tu zadržiava (Den. 576). V Najsvätejšej sviatosti som celý pre teba s dušou, telom a božstvom (Den. 1770).

Raz spoznáme, čo Boh pre nás robí v každej svätej omši a aký dar v nej pre nás pripravuje. Jedine jeho božská láska bola schopná takého daru (Den. 914).