Archiwum

V sobotu 3. júna sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove bude konať III. Zjazd združenia Faustínum pod heslom: Spoločenstvo Cirkvi miestom duchovného rozvoja. Počas slávnostnej svätej omše a adorácie budeme ďakovať milosrdnému Bohu za 27 rokov existencie nášho združenia. Súčasťou programu sú aj konferencie a svedectvá ako aj zasvätenie združenia svätému Jozefovi, ktorý povedal sv. sestre Faustíne, aby mala k nemu stálu úctu. Sám jej povedal, aby sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu a raz „Rozpomeň sa”.357 Hľadel na ňu s veľkou dobroprajnosťou a dal jej poznať, ako veľmi podporuje toto dielo (porov. Den. 1203).

Modlime sa za všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum na celom svete a ďakujeme Bohu za toto veľké dielo milosrdenstva. Pozývame vás, aby ste sa s nami duchovne spojili a modlili sa za všetkých účastníkov zjazdu.

V siedmom krátkom príspevku Na vlnách života I. nás sv. sestra Faustína Kowalská pozýva zastaviť sa a započúvať do túžob nášho srdca… Na našom YouTube kanáli vám každý týždeň prinášame audiovizuálne príspevky z cyklu Poézia sv. Faustíny. Básne našej svätice recituje herečka Monika Hilmerová.

Ó, šťastný deň, ó, deň požehnaný, v ktorom moje srdce zahorí večným ohňom, lebo už teraz nazerám, hoci cez zásteny, Ty si, Ježišu, mojím priateľom i otcom (Den. 1230).

 

Desiaty audiopríspevok z cyklu Poézia sv. Faustíny je voľným pokračovaním rovnomenného príspevku Na vlnách života. Tieto naše krátke YouTube videá sú pozvaním k zastaveniu, zamysleniu a stíšeniu pred Bohom…

Pláva loď môjho života uprostred mrakov a tieňov noci a nevidím žiaden breh, som v hlbinách, na šírom mori. Najmenšia búrka ma potopiť môže, ponárajúc do rozvírených vodných hlbín loď moju, keby si ty sám nado mnou nebdel, Bože, v každej chvíli môjho života, v každom okamihu (Denníček 1322).

 

V rámci cyklu Poézia sv. Faustíny vám na našom YouTube kanáli ponúkame už deviaty krátky audiopríspevok s názvom Buď zvelebený II. Je voľným pokračovaním rovnomenného príspevku a pozýva nás v tomto týždni k zvelebovaniu toho, ktorý je Láska a milosrdenstvo samo

Buď zvelebený, Stvoriteľ náš a Pán, celý vesmír pokorne Pána zvelebuj, ďakuj svojmu Stvoriteľovi zo všetkých strán a nepochopiteľné Božie milosrdenstvo oslavuj (Den. 1750).

 

 

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu… (Den. 79).

V tomto krásnom mariánskom mesiaci vám na našom YouTube kanáli ponúkame zopár modlitieb sv. sestry Faustíny k našej nebeskej Matke. V krátkom audiovizuálnom príspevku vás pozývame k spoločnej modlitbe Pod plášťom Márie…

 

Na našom YouTube kanáli vám každý týždeň prinášame audiovizuálne príspevky z cyklu Poézia sv. Faustíny. Šiesty krátky príspevok Vyznania II. je pokračovaním predchádzajúceho a vovádza nás to túžob srdca zamilovaného do Boha a odovzdaného jemu…

Také nepochopiteľné a veľké sú túžby môjho srdca,
že nič nemôže jeho priepasť vyplniť.
Ani keby sa zhromaždili najkrajšie bytosti z celého sveta,
nemohli by mi ťa nahradiť (Denníček 1632).

 

 

V mariánskom mesiaci vám na našom YouTube kanáli ponúkame ôsmy krátky audiovizuálny príspevok venovaný našej nebeskej Matke Márii s názvom Ó, Mária… Poéziu sv. Faustíny Kowalskej recituje herečka Monika Hilmerová.

Ó, Mária, ty moja sladká Matka, zverujem ti dušu, telo i svoje srdce úbohé, buď ochrankyňou môjho života, zvlášť v poslednom boji, v smrti hodine (Den. 161).

 

 

Vo štvrtok 25. mája bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 8 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum: traja zo Slovenska (z košickej formačnej skupiny), dvaja z Poľska, dvaja z Talianska a jeden z USA.

Tešíme sa, že do nášho spoločenstva pribudli noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí sa chcú ešte viac pripojiť k misii svätej Faustíny a hlásať posolstvo o Božom milosrdenstve celému svetu. Prajeme im, aby naďalej rástli v dôvere a oddane slúžili tým, ku ktorým ich milosrdný Ježiš posiela.

Vo Svätodušný pondelok 29. mája sa v jágerskej arcidiecéze uskutoční spoločné stretnutie kňazov, rehoľníkov a veriacich v Bazilike sv. Alžbety Uhorskej v Sárospataku v Maďarsku. Stretnutie organizuje Mons. Csaba Ternyák, jágerský arcibiskup, a zúčastní sa ho aj naša sestra Hedvig Uličná ISMM, pochádzajúca z tejto diecézy. V programe slávnostná svätá omša o 11.00, spoločný sv. ruženec a adorácia. Na záver požehnanie pútnikov relikviou sv. Alžbety Uhorskej.

Foto: Termeszetjaro.hu

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 19-23).

V istej chvíli Božia prítomnosť prenikla celú moju bytosť. Môj rozum bol zvláštne osvietený pri poznaní jeho podstaty. [Boh] mi dovolil poznať svoj vnútorný život. Videla som v duchu tri božské osoby, ale ich podstata je jedna. On je sám, jeden, jediný, ale v troch osobách. Ani jedna z nich nie je ani menšia, ani väčšia. Ani v kráse, ani vo svätosti niet rozdielu, lebo sú jedno. Sú jedno, úplne jedno. Jeho láska ma pozdvihla k tomuto poznaniu a spojila ma s ním. Keď som bola spojená s jednou [božskou osobou], zároveň som bola spojená aj s druhou a treťou [božskou osobou]. Keď sa spájame s jednou, zároveň sa spájame s tými dvoma osobami – tak isto ako s jednou. Jedna je ich vôľa, jeden Boh, hoci v troch osobách. Keď sa duši dáva jedna z troch osôb, vtedy mocou tejto jednej vôle je spojená s troma osobami a je zaliata šťastím, ktoré plynie z Najsvätejšej Trojice. Týmto šťastím sa sýtia svätí. Šťastie, ktoré vytryskuje z Najsvätejšej Trojice, obšťastňuje všetko, čo je stvorené; vytryskuje život, ktorý oživuje a dáva všetok život, ktorý v ňom má svoj počiatok. V týchto chvíľach moja duša zakúsila takú veľkú slasť, pochádzajúcu od Boha, že to nedokážem vyjadriť (Den. 911).

➡ Pomodlím sa slovami piesne: Duchu Svätý, príď z neba…

V máji plánujeme tieto pravidelné formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum:

7. mája o 15.00 – stretnutie v Humennom (vedie vdp. Matúš Hatok a sr. Pavla)

11. mája o 18.00 – stretnutie formou Lectio Divina v Nižnom Hrušove (vedie o. Tomáš Muszka a sestry)

17. mája o 11.30 – Deň s Božím milosrdenstvom v Prešove (zvlášť pre prešovskú skupinku)

22. mája o 16.30 – stretnutie maďarsky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

23. mája o 16.30 – stretnutie slovensky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

26. mája o 16.00 – stretnutie v Košiciach-KVP aj s Lectio Divina (vedie o. Tomáš Svat a sr. Antoniana)

Srdečne privítame aj nových záujemcov!

Vydavateľstvo Szent Gellért Kiadó és Nyomda v deň výročia svätorečenia sestry Faustíny Kowalskej 30. apríla nanovo vydalo jej duchovný Denníček – Napló. Ide o druhé revidované vydanie. Na novom vydaní má zásluhu Alexandra Nagyová, riaditelka Szent Gellért Kiadó és Nyomda, ako aj Daniella Simonné Hollósi – členka združenia Faustínum, ktorá pripravila revíziu tohto vydania podľa poľského originálu. Aktuálne prebieha v Budapešti týždeň kresťanskej literatúry.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe“ (Jn 17, 1-11a).

Ó, môj Ježišu, teraz objímam celý svet a vyprosujem preň tvoje milosrdenstvo. Keď mi povieš, ó, Bože, že už dosť, že už sa celkom splnila tvoja svätá vôľa, vtedy v zjednotení s tebou, Spasiteľ môj, odovzdám svoju dušu do rúk nebeského Otca, plná dôvery v tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo, a keď budem stáť pri tvojom tróne, zanôtim prvý chválospev tvojmu milosrdenstvu. Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Samozrejme, to spočinutie v Bohu mi umožní konať neobmedzene (Den. 1582).

➡ Pomodlím sa o milosrdenstvo pre svet a pre našu vlasť!

V sobotu 20. mája bude šesť sestier: sr. Alexandra, sr. Catherina, sr. Clareta, sr. Dária, sr. Lilióza a sr. Nazareta sláviť 25. výročie svojej rehoľnej profesie. Počas slávnostnej svätej omše o 11.00 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorú bude celebrovať o. Stanislaw Witkowski MS, si sestry obnovia svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Nanovo tiež prijmú aj striebornú obrúčku, na ktorej majú vygravírované meno Ježiš.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého“ (Jn 14, 15-21).

Ó, Boží Duch, Duch pravdy a svetla, prebývaš stále v mojej duši ako milosť Božia, nech tvoj dych rozoženie temnotu pekla a v tvojom svetle nech sa dobré skutky množia. Ó, Boží Duch, Duch lásky a milosrdenstva, ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš, tvoja milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom, nepremožiteľnú silu vytrvať jej dávaš. Ó, Boží Duch, Duch pokoja a radosti, ktorý posilňuješ moje srdce roztúžené, vlievaš doň živý prameň Božej milosti a činíš ho v boji neohrozené (Den. 1411).

➡ Ježiš túži po blízkom vzťahu so mnou. Ako dlho ma bude milovať len platonicky? Bez opätovania?

V stredu 10. mája si o 20.00 hod. na rozhlasovej stanici Rádia Lumen v moderovanej relácii Lupa budete môcť vypočuť zaujímavé informácie o povolaní, charizme, našich aktivitách i živote v malej komunite. O radosti i starosti svojej životnej cesty v poľskej kongregácii sa s redaktorom Martinom Ďurčom podelí sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity.

Relácia Lupa mapuje život katolíckych farností a filiálok na Slovensku, ale aj život cirkevných škôl a jednotlivých rehoľných komunít.

V pondelok 8. mája uplynie 155 rokov nášho pôsobenia v Krakove. Náš prvý kláštor v Krakove vznikol pri Kostolíku Božieho milosrdenstva na Smoleńsku, neskôr na rohu ulíc Zwierzyniecká a Straszewského (dnes je tam hotel Radisson).  Kláštorný komplex dnešného sanktuária vznikol až v roku 1891.

Viac o sanktuáriu nájdete v našej záložke SANKTUÁRIÁ.

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi“ (Jn 14, 1-12).

Dieťa moje, neboj sa domu svojho Otca (Den. 290).

V jednom okamihu sa moja duša spojila so svojím Stvoriteľom a Pánom. V tomto spojení som poznala svoj cieľ a predurčenie. Mojím cieľom je úzko sa zjednocovať s Bohom skrze lásku a mojím predurčením je zvelebiť a osláviť Božie milosrdenstvo. Pán mi to dal jasne poznať, prežiť a dokonca fyzicky pocítiť. Nevychádzam z údivu, keď poznávam a zakusujem nepochopiteľnú Božiu lásku, ktorou ma Boh miluje. Kto je Boh a kto som ja? Ďalej rozjímať nemôžem. Iba láska môže pochopiť toto stretnutie a spojenie týchto dvoch duchov: čiže Boh – Duch a duša stvorenia. Čím väčšmi ho poznávam, tým väčšmi v ňom celou silou svojej bytosti toniem (Den. 729).

➡ Kto je Boh a kto som ja? Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo – dôverujem ti!

Od 5. do 7. mája pozývame unavené a vyčerpané ženy na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnovu na tému: Pane, daj sa mi napiť! (por. Jn 4,7) vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni. Začiatok je v piatok o 16.00 a záver v nedeľu na obed.

Pripravujeme pre vás ešte dve duchovné obnovy: od 30. júna do 02. júla a od 08. do 10. septembra.

Prihlasovanie: kosice@milosrdenstvo.sk, tel. č. 0949 295 646.

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 1-10).

S dušami, ktoré sa budú utiekať k môjmu milosrdenstvu, a s dušami, ktoré budú moje veľké milosrdenstvo oslavovať a hlásať ho iným, budem zaobchádzať v hodine smrti podľa svojho nekonečného milosrdenstva (Den. 379).

Ježišu môj, ty jediný si dobrý. Aj keby sa moje srdce akokoľvek namáhalo, aby aspoň čiastočne napísalo o tvojej dobrote, nedokážem to – prekračuje to všetky naše predstavy (Den. 1800).

➡ Je Ježiš mojím pastierom? Alebo sa vediem sám?

V týždni od 24. do 30. apríla, čiže týždeň pred 4. veľkonočnou nedeľou – Nedeľou Dobrého pastiera, sú všetci veriaci pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania. V Nedeľu Dobrého pastiera cirkev slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Modlime sa, aby všetci tí, ktorých Pán povolá, mali odvahu a dobrú vôľu prijať toto pozvanie.

Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti (Den. 1052).

Vďaka ti, Bože, za milosť povolania,
že môžem slúžiť jedine tebe.
Dávaš mi možnosť výhradného milovania,
len po tebe túži srdce moje (Den. 1286).

V apríli plánujeme tieto pravidelné formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum:

11. apríla o 16.00 – stretnutie v Prešove (vedie o. Jozef Heske a sr. M. Alžbeta)

17. apríla o 16.30 – stretnutie maďarsky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

18. apríla o 16.30 – stretnutie slovensky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

27. apríla o 18.00 – stretnutie formou Lectio Divina v Nižnom Hrušove (vedie o. Tomáš Muszka a sestry)

28. apríla o 16.00 – stretnutie v Košiciach-KVP aj s Lectio Divina (vedie o. Tomáš Svat a sr. Antoniana)

Srdečne privítame aj nových záujemcov!

 

V apríli v kláštoroch našej kongregácie zvlášť ctíme Božie milosrdenstvo. Pri večerných pobožnostiach sa modlíme litánie k Božiemu milosrdenstvu. Prvotné litánie napísala vo svojom Denníčku svätá sestra Faustína už v roku 1937. Upravil ich neskôr jej vilniuský spovedník o. Michal Sopočko. V litániách zvelebujeme túto najväčšiu Božiu vlastnosť, ktorá je zároveň jeho podstatou a sprevádza nás vždy a všade.

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom (Den. 950).

V poradí už piaty audiopríspevok Vyznania I. z cyklu Poézia sv. Faustíny nás vovádza do prežívania hĺbky Svätého týždňa. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice.

Keď bolesť zavládne v celej mojej duši a obzor zatemní sa ako noc a srdce je rozorvané od starostí, Ježišu ukrižovaný, ty si moja moc (Den. 1151).

 

Pri príležitosti 10. výročia prijatia relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej a 10. výročia vzniku formačnej skupiny združenia Faustínum v Slovenskej Ľupči sa vo farskom chráme Najsvätejšej Trojice uskutoční duchovná obnova. Na pozvanie vdp. dekana Petra Ivaniča v piatok a sobotu 21. a 22. apríla ju budú viesť sr. M. Antoniana Štullerová z košickej komunity a sr. M. Clareta Fečová ISMM z krakovskej komunity. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup.

Program obnovy:

Piatok: 21.4. 2023

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – Prednáška: Meno Boha je milosrdenstvo – sr. M. Antoniana

17.00 – Krížová cesta so svätou sestrou Faustínou (sestry)

17.45 – Deviatnik k svätej sestre Faustíne

18.00 – Svätá omša téma: Milosrdenstvo najväčšia vlastnosť Boha

celebruje: vdp. Pavol Bujňák, kaplán z Prešova

19.30 – Videoprojekcia – Božie milosrdenstvo dar z neba

 

Sobota 22.4. 2023

14.30  – Prednáška: Aký je náš Boh? – sr. M. Clareta

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

15.30 – Svätá omša – celebruje vdp. Artur Ciepielski

18.30 – Moderovaná adorácia o Božom Milosrdenstve (sestry)

 

Nedeľa 23.4. 2023

10.00 – Svätý  ruženec so svätou sestrou Faustínou (vedú sestry)

10.30 – Slávnostná svätá omša celebruje Mons Stanislav Stolárik

15.00 – Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene (Jn 20, 19-31).

Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

Ó, ako vrúcne túžim, aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva (Den. 505).

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť – dôverujem ti!

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba (Lk 24, 13-35).

Teraz mi už veríš? (Den. 75)

V Ježišovi vstanem z mŕtvych, ale musím v ňom najprv žiť. Ak sa neodlúčim od kríža, tak sa vo mne zjaví evanjelium. Všetky moje nedostatky vyvažuje vo mne Ježiš, jeho milosť, ktorá ustavične pôsobí. Najsvätejšia Trojica mi udeľuje svoj život v hojnosti skrze dar Ducha Svätého (Den. 392).

➡ V Ježišovi vstanem z mŕtvych, ale musím v ňom najprv žiť. Môžem povedať, že žijem v Bohu a on v mne?

V nedeľu 16. apríla bude Sviatok Božieho milosrdenstva slávený aj vo Farskom kostole sv. Štefana v Sátoraljaújhely v Maďarsku. Bohatý popoludňajší program sa začne o 13.30 modlitbou svätého ruženca, pokračuje chválami, modlitbou v hodine milosrdenstva a príhovorom sr. M. Hedvig Uličnej ISMM z našej košickej komunity, a vyvrcholí adoráciou o slávnostnou svätou omšou o 18.00, ktorú bude celebrovať vdp. Gábor Galó, farár z Pálházy.

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili videopríspevok, v ktorom vám v skratke predstavíme sviatok Božieho milosrdenstva. Už najbližšiu nedeľu 16. apríla…

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky (Den. 965).

 

 

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych (Jn 20, 1- 9).

Zmŕtvychvstanie. Dnes počas zmŕtvychvstania som uvidela Pána Ježiša [vo] veľkej žiare. Priblížil sa ku mne a povedal: – Pokoj vám, deti moje! Pozdvihol ruku a žehnal. Rany na rukách a nohách neboli zakryté, ale jasne žiarili. Pozrel na mňa s takou láskou, že moja duša celá utonula v ňom. Povedal mi: – Mala si veľkú účasť na mojom umučení, preto ti dám aj veľký podiel na svojej sláve a radosti. Zdalo sa mi, že celé zmŕtvychvstanie trvá jednu minútu. Zvláštna sústredenosť naplnila moju dušu a trvalo to po celé sviatky. Ježišova láskavosť je taká veľká, že sa to nedá vypovedať (Den. 205).

➡ Ježiš žije! Prichádza ku mne a vraví mi: Pokoj tebe