Archiwum

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko” (zdroj TK KBS).

V nedeľu 1. novembra si pripomíname slávnosť Všetkých svätých. V tento deň si uctievame nielen tých svätých, ktorých nám Cirkev dáva ako vzor, ale aj všetkých tých, ktorí sú už v nebi. Svätosť sa očakáva od každého kresťana. Nikto sa však svätý nenarodí. Človek sa nestáva svätým vlastnou silou ani vlastnými zásluhami.

Ako hovorí sv. Faustína: Ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia, ani žiadne dary, ktoré dostáva, ju nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie duše s Bohom. Dary sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Moja svätosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle s Božou vôľou (Den. 1107).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia.

Faustínky – pod týmto ľudovým názvom našej kongregácie si môžete vyhľadať náš nový status na portáli rehole.sk. V skratke sa dozviete kto sme, kde sme a čomu sa venujeme. Táto užitočná webstránka KVRP na Slovensku moderným informačným spôsobom popularizuje rehoľný stav a približuje charizmu, pôsobenie a činnosť jednotlivých reholí a výstižne vyjadruje všetky formy života, ktoré postupne vznikli v kresťanskom svete ako nekompromisná odpoveď na Ježišovu výzvu k obráteniu a službe.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám.

Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá dôveruje mojej dobrotivosti.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane.

V novom formačnom roku sa tím sestier, ktoré pracujú v združení Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Krakove, rozrástol. Pripojila sa k nim sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Stefania Kromska. Aj vo vedení združenia nastali zmeny. Zástupkyňou vedúcej združenia sr. Miriam Janiec sa stala sr. M. Emanuela Gemza. Novou členkou hlavnej správy bola menovaná sr. M. Clareta Fečová.

Takýto názov nesie nová formačná príručka pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, ktorá vyšla vo vydavateľstve Misericordia. Jej autormi sú o. Marcin Ciunela, saletín a sr. M. Emanuela Gemza KMBM, zástupkyňa predsedníčky združenia. Aktuálne pracujeme na slovenskom preklade knihy.

Vedenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Krakove pripravilo nielen pre členov a dobrovoľníkov združenia nový kanál na youtube. Bližšie informácie nájdete na slovenskej stránke združenia www.faustinum.pl/sk.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Nechápem, ako možno nedôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič.

Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí.

Robím sa sám závislým od tvojej dôvery. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.

Na našej novej webstránke ponúkame link ÚMYSLY do hodiny milosrdenstva a korunky Božieho milosrdenstva, vďaka ktorému môžete promptne poslať svoj modlitebný úmysel. Všetky úmysly predkladáme Bohu denne zvlášť počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. ako aj pri spoločnej komunitnej modlitbe sv. ruženca.

V nedeľu 18. októbra si pripomíname Svetový deň misií. Pápež František napísal k Svetovému dňu misií osobitné posolstvo – jeho téma je citátom z proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8).
V kontexte hlboko poznačenom pandémiou COVIDu-19 sa netreba nechať odradiť, pretože misia nie je plodom ľudských schopností, ale patrí Bohu: Duch Svätý je jej protagonistom. Pán preberá iniciatívu, poslal svojho Syna Ježiša Krista a dnes posiela každého pokrsteného.

 

V sobotu 17. októbra Hlavná správa Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum so sídlom v Krakove prijala 15 nových členov zo Slovenska. Nové členky a členovia pochádzajú z Košíc, Koprivnice, Stulian, Čierneho a Skalitého. Sme veľmi radi, že sú medzi nami noví apoštoli milosrdného Ježiša a prajeme im, aby zvlášť v týchto časoch vyprosovali milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet a boli autentickými šíriteľmi Božej lásky a obetavej služby blížnym.

K verzus K: korunka Božieho milosrdenstva verzus koronavírus. Aj počas druhej vlny pandémie Vás chceme pozvať do duchovného boja modlitbou ustavičnej korunky, ktorou si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou (porov. Den.  1731). Spoločne prosme o milosrdenstvo pre našu vlasť aj pre celý svet. Môžete sa zapísať aj prostredníctvom formulára na našej webstránke: Ustavičná korunka Božieho milosrdenstva.

Aj počas druhej vlny pandémie Vás chceme povzbudzovať Myšlienkami dôvery a nádeje. Uprostred prísnych opatrení máme príležitosť získať prvenstvo aj v neochvejnej dôvere k Bohu, ktorý je Láskou a Milosrdenstvom samým (porov. Den. 1739).

Ježišu, ukrytý v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, moja jediná láska a milosrdenstvo, porúčam ti všetky potreby svojej duše i tela. Ty mi môžeš pomôcť, lebo si Milosrdenstvom samým, v tebe je celá moja nádej (Den. 1751).

Prvého novembra si naša kongregácia pripomenie 158. výročie vzniku. Matka Terézia Eva Potocká z kniežacieho rodu Sułkowských založila v roku 1862 kongregáciu, ktorá sa venovala záchrane mravne zanedbaných dievčat a žien. Táto kongregácia dala svetu sv. sestru Faustínu, ktorá prvotnú charizmu rehole obohatila o ohlasovanie milosrdnej Božej lásky celému svetu.

Patrónka našej rehole – Matka milosrdenstva – nám dala výnimočné prisľúbenie: Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala  týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom (Den. 1244).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na október: prosíme o vieru a lásku v rodinách a za zmierenie rozvrátených manželstiev a tých, ktoré prežívajú krízu.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Modlitba posvätného ruženca vznikala skoro šesť storočí. Počiatky tejto modlitby siahajú do 11. storočia, avšak ozajstný rozkvet modlitby ruženca sa začal v 15. storočí. Definícia modlitby ruženca prišla v 16. storočí za pontifikátu Pia V., ktorý roku 1569 vydal bulu Consueverunt Romani Pontifices, kde ako prvý pápež definoval ruženec. Od buly Pia V. sa modlitba ruženca viac-menej nemenila. Poslednú zmenu urobil práve Ján Pavol II., keď v roku 2002 zaviedol ruženec svetla, ktorý obsahuje tajomstvá z verejného pôsobenia Pána Ježiša. Sv. sestra Faustína 3. októbra 1936 vo svojom Denníčku zapísala: Dnes počas ruženca som náhle uvidela cibórium s Najsvätejšou sviatosťou. Bolo otvorené a skoro plné hostií. Z cibória bolo počuť hlas: – Tieto hostie prijali duše, ktoré sa obrátili vďaka tvojej modlitbe a utrpeniu (Den. 709).

 

 

 

V rámci príprav na deväťdesiate výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša a stého výročia narodenia sv. Jána Pavla II. Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Plocku a Združenie Kapitál Národa organizuje koncert pod názvom Pápež Milosrdenstva. Počas koncertu bude mať svetovú predpremiéru skladba Sanctus pre Jána Pavla II., ktorej autorom je vynikajúci poľsko-americký skladateľ Wieslaw Rentowski.

V koncerte pod taktovkou Maestro Michele Fioroni z Milána vystúpia: Dominika Zamara – soprán (Benátky), Sylwester Targosz-Szalonek – tenor (Katowice), Lorenzo Zaggia – organ (Lozanna), Emilian Rosiak – sólové violončelo, dirigent a umelecký vedúci orchestra (Varšava/Bydgoszcz) a Pavel Choina – dirigent (Varšava). Umelcov bude sprevádzať poľsko-nemecký orchester Sinfonietta a mužský spevácky zbor W. Lachmana zo speváckeho spoločenstva Harfa z Varšavy.

Koncert sa uskutoční v kostole sv. Bartolomeja  v Plocku v sobotu 3.októbra o 19.00 hod. Viac informácií nájdete na stránke: www.milosierdzieplock.pl

 

V najbližšom čase na portáli rehole.sk pribudne aj nový status našej kongregácie. V skratke sa budete môcť dozvedieť kto sme, kde sme a čomu sa venujeme. Táto užitočná webstránka KVRP na Slovensku týmto moderným informačným spôsobom popularizuje rehoľný stav, o ktorom Druhý vatikánsky koncil hovorí: Rehoľný stav nasleduje a neprestajne sprítomňuje v Cirkvi spôsob života, na ktorý sa podujal Boží Syn.

26. septembra sa začína novéna pred slávnosťou sv. sestry Faustíny, ktorá pripadá na 5. októbra. Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vám ponúka novénu k sv. Faustíne, ktorú pripravila Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na základe Denníčka. Na webstránke www.faustinum.pl budú každý deň zverejnené texty tejto novény v zvukovej forme v šiestich jazykoch: poľskom, anglickom, španielskom, talianskom, francúzskom a slovenskom. Každý z nás si túto novénu môže vykonať na vlastný úmysel a využiť mocný príhovor sv. Faustíny. Veď to jej Pán Ježiš povedal: „Rob čo chceš, rozdávaj milosti, ako chceš, komu chceš a kedy chceš” (Den. 31).

V nedeľu 4. októbra sa vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Rozhanovciach uskutoční slávnostné požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti, na pozvanie vdp. farára Mareka Veľasa, farnosť navštívi sr. M. Pavla Stanovčáková z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Pri svätých omšiach o 8.00 a 11.00 vo farskom kostole o 9.30 vo filiálnom kostole vo Vajkovciach bude hlásať posolstvo Božieho milosrdenstva. Popoludňajší program bude pokračovať o 15.00 modlitbou v hodine milosrdenstva spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú bude viesť sr. Pavla, už pred novým obrazom Milosrdného Ježiša.

Pri príležitosti štyridsiateho výročia encykliky sv. Jána Pavla II. Dives in misericordia sa v sobotu 3. októbra tohto roku v Sanktáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch uskutoční sympózium pod názvom Boh bohatý na milosrdenstvo. Organizuje ho Sanktuárium Božieho Milosrdenstvo v Krakove-Lagievnikoch, Teologická fakulta Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove a Medzinárodná akadémia Božieho milosrdenstva. Patronát nad týmto sympóziom prevzal arcibiskup Marek Jędraszewski, krakovský metropolita.

Sympózium sa začne o 9.00 hod. v aule sv. Jána Pavla II. (vedľa baziliky). V programe je sedem referátov, ktoré prednesú v dvadsaťminútových intervaloch títo prednášajúci: dr. Andrej Dobrzyński (Centrum dokumentácia a štúdia pontifikátu Jána Pavla II. v Ríme), Mons. Henryk Wejman (Štetín), Mons. Henryk Ciereszko (Białystok), prof. Ján Machniak (Medzinárodná akadémia Milosrdenstva),  dr. Marek Gilski (Univerzita Jána Pavla II. V Krakove), prof. Marek Chmielewski (Katolícka Univerzita v Lubline) a sr. M. Elżbieta Siepak z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

V druhej časti programu o 15.00 hod. bude nasledovať modlitba v hodine milosrdenstva, korunka Božieho milosrdenstva a Eucharistia v bazilike. Po svätej omši spevácky zbor Musica Ex Anima zo Sanktuária Božieho milosrdenstva ponúkne premiéru muzikálu Tri sonety o Božom milosrdenstve. Meditácia, ktorá sa mení na adoráciu. Text k muzikálu napísal dr. Wieslaw Hudek a muziku skomponoval Krzysztof Michalek. Posledným bodom programu bude fotografická výstava pod názvom Ján Pavol II. – pápež Milosrdenstva, ktorá bude účastníkom k dispozícii v dolnej časti baziliky.

Záujemci nech sa hlásia osobne na informáciách v areáli sanktuária, telefonicky na čísle: 12 252 33 11 alebo emailom: pielgrzymki@milosierdzie.pl

30. septembra o 17.00 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. Faustíny bude odslúžená svätá omša za informatikov, dobrodincov, tlmočníkov a všetkých, ktorí spolupracujú pri tvorbe stránky www.faustyna.pl . Táto Eucharistia je zo strany Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva prejavom vďačnosti voči každému z vás, ktorí nám pomáhate prinášať svetu posolstvo o milosrdnej Božej láske ku každému človeku. Nech táto webstránka slúži oslave Božieho milosrdenstva v ľudských dušiach.

Všetkých členov, dobrovoľníkov aj nových záujemcov pozývame na poprázdninové formačné stretnutia združenia Faustínum.

20. 09. – v Košiciach – KVP – vedie vdp. Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana.
20. 09. – v Sabinove – vedie: vdp. Martin Miškuf a sr. M. Alžbeta.
27. 09. – v Humennom – vedie vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla.

Na našej internetovej stránke sa môžete zapojiť do diela „Ustavičnej korunky”, ktorého sa zúčastňujú ľudia z celého sveta. Vďaka nim sa k Pánu Bohu ustavične vnáša volanie: „Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom”. Tí, ktorí sa do tejto modlitby zapoja, modlia sa na vlastné úmysly, ako aj na úmysel, ktorý zverejňuje naša Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva každý mesiac na tejto stránke. Aby ste sa zapojili, stačí si vybrať jeden deň a hodinu, v ktorej sa pomodlíte korunku Božieho milosrdenstva.

Prvý kláštor našej kongregácie na Slovensku slávi svoje 15. narodeniny. Slávnostné posvätenie a otvorenie kláštora v Nižnom Hrušove sa konalo 15. septembra 2005. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame na ďakovnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční 15. septembra o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, a ktorú bude celebrovať vdp. dekan Štefan Albičuk.

 

5. októbra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch a vo všetkých kláštoroch Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva slávi liturgický sviatok sv. sestry Faustíny Kowalskej. Deň, v ktorom sa apoštolka Božieho milosrdenstva narodila pre nebo, takto opisuje sr. Eufémia Traczynska: 5. októbra počas večere sa ozval zvonček. Vedeli sme, že sestra Faustína zomiera. Všetko sme nechali tak a koľko nás bolo, všetky sme sa pobrali k nej. V izbe už bol kňaz a zopár sestier. Spoločne sme sa pomodlili. Modlili sme sa dlho: modlitby za zomierajúcich, litánie aj iné modlitby. Tak dlho sme sa modlili, že aj večerná pobožnosť začala trochu neskôr. Sestra Faustína dala nejaké znamenie, matka predstavená sa k nej naklonila a ona povedala, že teraz ešte nezomrie. Keď bude zomierať, dá vedieť. Sestry sa rozišli. (…) Keď som dokončila prácu, šla som do kaplnky a pomodlila som sa k dušiam v očistci, aby ma zobudili, keď bude sestra Faustína zomierať, lebo som veľmi chcela byť pri jej smrti. Bála som sa tak priamo prosiť o to sestru predstavenú, lebo nám, mladým sestrám, tam nebolo dovolené chodiť, aby sme sa nenakazili tuberkulózou. Sestre Amélii dovolili, lebo už bola chorá na tuberkulózu. Išla som spať v zvyčajnom čase a hneď som aj zaspala. Zrazu ma niekto budí: ,,Ak chcete byť pri smrti sestry Faustíny, tak vstaňte!“ Hneď som pochopila, že to bol omyl. Sestra, ktorá prišla zobudiť sestru Améliu, si pomýlila izbu a prišla za mnou. Hneď som zobudila sestru Améliu, obliekla som sa a rýchlo bežala do izby, kde bola sestra Faustína. Po mne prišla sestra Amélia. Bolo to okolo jedenástej v noci. Keď sme tam prišli, sestra Faustína akoby ľahučko pootvorila oči, jemne sa usmiala a potom sklonila hlavu… A už! Sestra Amélia povedala, že už asi nežije, že umrela. Pozrela som sa na sestru Améliu, ale nič som nevravela, modlili sme sa ďalej. Hromničná sviečka stále horela.

Liturgickému sviatku sv. sestry Faustíny, 5. októbra (sobota) v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch bude predchádzať trojdňová príprava pozostávajúca zo svätých omší s tematickou kázňou (1.-3. októbra). Tieto sväté omše budú slúžené v kaplnke s milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách apoštolky Božieho milosrdenstva o 17.00 hod. Počas tejto trojdňovej prípravy sa nám bude vo svojich kázňach prihovárať vdp. Miroslav Smyrak. Na sviatok 5. októbra v kaplnke s milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. Faustíny budú slávené sväté omše o 6.30 hod., o 12.00 hod. a o 17.00 hod. Modlitba v hodine milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva bude ako tradične o 15.00 hod. O 20.30 hod. sa začne adorácia pri vyloženej Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ktorú budú moderovať sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Adorácia zvelebenia Pána bude ukončená o 22.45 hod., teda presne v hodine, keď sv. Faustína odišla do Domu nebeského Otca.

Komunita sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Košíc spolu s administrátorom stránky www.faustyna.pl pripravila jej slovenskú verziu, ktorá funguje na linku www.milosrdenstvo.sk Je to už ôsma jazyková verzia stránky Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva po poľskej, anglickej, španielskej, francúzskej, talianskej, nemeckej a ruskej verzii. Stránku v slovenčine sa podarilo pripraviť na 15. septembra, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Nech cez túto stránku prichádza k Slovákom oblažujúce posolstvo o milosrdnej Božej láske ku každému človeku.