Archiwum

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná.‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu“ (Mt 21, 33-43).

Bože veľkého milosrdenstva, nekonečná dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti o tvoje milosrdenstvo, o tvoje zľutovanie, ó, Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. Ó, Pane, nepochopiteľná dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozdvihnúť sa k tebe, preto ťa pokorne prosíme, zahŕňaj nás svojou milosťou a ustavične v nás rozmnožuj svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou ako tvoje deti čakali na tvoj druhý príchod, ktorého deň iba ty poznáš. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba (Den. 1570).

Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a šťastie – dôverujem ti!

Každoročný jesenný zjazd predstavených všetkých kláštorov našej kongregácie sa uskutoční v dňoch od 25. do 28. októbra v našom kláštore v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva Krakove.  Zjazd bude mať informačný a formačný charakter. Viesť ho bude generálna predstavená našej rehole matka Miriam Janiec ISMM z Varšavy. Zjazd ukončí spoločné nočné bdenie pred Najsvätejšou sviatosťou z 28. na 29. októbra na tému: Obnov v nás charizmu milosrdenstva.

V utorok 10. októbra sa v Ružencovej záhrade vo Vyšnej Šebastovej uskutoční stretnutie ružencových bratstiev na slávnosti Ružencovej Panny Márie. Slávnosť sa začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva spojenej s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú bude viesť sr. M. Antoniana a sr. M. Blanka z našej košickej komunity. Po nej nasleduje modlitba posvätného ruženca a slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať páter Matej Šulik OP, promótor pre ruženec.

Košická formačná skupina združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum spolu s miestnou komunitou našich sestier vás srdečne pozýva na nočné bdenie so sv. sestrou Faustínou. Stretneme sa vo štvrtok 5. októbra od 21.00 do 22.45 (hodina odchodu sestry Faustíny do domu nebeského Otca) vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na KVP.

sv.FaustinaBdenie

Pápež František vyhlásil na piatok 27. októbra deň modlitby, pôstu a pokánia za mier.

V závere generálnej audiencie v stredu 18. októbra Svätý Otec povedal:

Nech zbrane umĺknu a začujeme volanie po mieri chudobných ľudí, detí… Bratia a sestry, vojna nerieši žiadny problém: zasieva jedine smrť a ničenie, podnecuje nenávisť, šíri pomstu. Vojna ruší budúcnosť, ničí budúcnosť. Vyzývam veriacich, aby sa v tomto konflikte postavili len na jednu stranu: na stranu mieru. Nie však slovami – v modlitbe, s úplnou oddanosťou. S týmto vedomím som sa rozhodol vyhlásiť na piatok 27. októbra deň pôstu a modlitby, deň pokánia, ku ktorému pozývam sestry a bratov rozličných kresťanských denominácií, príslušníkov iných náboženstiev a všetkých, ktorým leží na srdci vec mieru vo svete, aby sa k nemu pripojili podľa vlastného uváženia. V ten večer o 18:00 na Námestí svätého Petra strávime hodinu modlitby v duchu pokánia, aby sme vyprosovali pokoj v našej dobe, pokoj v tomto svete. Prosím všetky miestne cirkvi, aby sa zapojili do organizovania podobných aktivít, aby zapojili Boží ľud.

Zdroj: TK KBS

Sv. sestra Faustína 3. októbra 1936 vo svojom Denníčku zapísala: Dnes počas ruženca som náhle uvidela cibórium s Najsvätejšou sviatosťou. Bolo otvorené a skoro plné hostií. Z cibória bolo počuť hlas: – Tieto hostie prijali duše, ktoré sa obrátili vďaka tvojej modlitbe a utrpeniu (Den. 709).

Keď som raz popoludní prišla do záhrady, anjel strážca mi povedal: „Modli sa za umierajúcich.” Hneď som sa spolu so záhradníčkami začala modliť ruženec za umierajúcich. Keď sme sa domodlili ruženec, začali sme rôzne modlitby za umierajúcich. Po modlitbe sa chovanice začali veselo rozprávať. Napriek ich vrave som začula v duši slová: „Modli sa za mňa.” Nerozumela som dobre týmto slovám, vzdialila som sa o pár krokov od chovaníc a rozmýšľala som, kto by to mohol byť, čo mi káže modliť sa. Vtom som začula slová: „Som sestra154…”  Táto sestra bola vo Varšave a ja vo Vilniuse. „Modli sa za mňa, kým ti nepoviem, že máš prestať. Zomieram.” Hneď som sa začala za ňu vrúcne modliť k umierajúcemu Ježišovmu Srdcu. Nedala mi vydýchnuť, modlila som sa od tretej hodiny do piatej. O piatej som počula slová: „Ďakujem!” Pochopila som, že už zomrela. Na druhý deň počas svätej omše som sa však znova vrúcne modlila za jej dušu. Popoludní prišla správa, že sestra… o tej a tej hodine zomrela. Uvedomila som si, že to bolo vtedy, keď mi hovorila: „Modli sa za mňa.” Panna Mária, tvoja duša bola ponorená do mora horkosti, pozri na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom (Den. 314 a 315).

Modlitba posvätného ruženca vznikala skoro šesť storočí. Počiatky tejto modlitby siahajú do 11. storočia, avšak ozajstný rozkvet modlitby ruženca sa začal v 15. storočí. Definícia modlitby ruženca prišla v 16. storočí za pontifikátu Pia V., ktorý roku 1569 vydal bulu Consueverunt Romani Pontifices, kde ako prvý pápež definoval ruženec. Od buly Pia V. sa modlitba ruženca viac-menej nemenila. Poslednú zmenu urobil práve Ján Pavol II., keď v roku 2002 zaviedol ruženec svetla, ktorý obsahuje tajomstvá z verejného pôsobenia Pána Ježiša.

 

 

 

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva srdečne pozývame na posledné tohtoročné duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku od 13. do 15. októbra. Exercície o nekonečnej milosrdnej láske Boha k nám ukázanej v podobenstvách (por. Lk 15) budú viesť: sr. M. Antoniana Štullerová ISMM, sr. M. Blanka Krajčíková ISMM z našej košickej komunity a pátri karmelitáni.

Nezabudnite si vziať so sebou Sväté písmo, prezuvky a otvorené srdce.

Prihlasovanie: faustina@milosrdenstvo.sk, na tel. č.: 0949 295 646 alebo cez online formulár na stránke faustinum.sk

V nedeľu 8. októbra počas slávnostnej svätej omše v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Hruštíne odovzdá sr. M. Clareta Fečová ISMM z krakovskej komunity relikviu sv. sestry Faustíny Kowalskej. Na pozvanie vdp. farára Pavla Garbiara bude vo farnosti tiež hlásať posolstvo Božieho milosrdenstva.

Foto: Sashe.sk

Šiesty audiopríspevok z cyklu Modlitby sv. Faustíny nám prináša málo známe modlitby našej svätice, v ktorých prosí o milosrdenstva pre svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov.

Zomrel si, Ježišu, ale pre duše vytryskol prameň života a otvorilo sa more milosrdenstva pre celý svet. Ó, prameň života, nepochopiteľné Božie milosrdenstvo, obklop celý svet a vylej sa na nás (Den. 1319).

 

 

Vo štvrtok 5. októbra si pripomenieme 85. výročie narodenia pre nebo sestry Faustíny Kowalskej. Tento deň je zároveň dňom jej liturgickej spomienky. V našej kongregácii slávime slávnosť našej duchovnej spoluzakladateľky.

Cítim dobre, že moje poslanie sa neskončí smrťou, ale sa iba začne. Ó, pochybujúce duše, poodhalím vám závoj neba, aby som vás presvedčila o Božej dobrote, aby ste už viac nezraňovali nedôverou najsladšie Ježišovo Srdce. Boh je láska a milosrdenstvo (Den. 281).

Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Samozrejme,  to spočinutie v Bohu mi umožní konať neobmedzene (Den. 1582).

Bože, v Najsvätejšej Trojici jediný! Túžim ťa tak milovať, ako ťa ešte žiadna ľudská duša nemilovala. Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká. Záleží len na nás, aby sme nekládli prekážky Božiemu pôsobeniu (Den. 283).

Ó, deň jasný a krásny, v ktorom sa splnia všetky moje želania, ó, deň vytúžený, ktorý budeš posledný v mojom živote. Teším sa na tento posledný ťah môjho božského Umelca, ktorý urobí na mojej duši. Dodá mojej duši zvláštnu krásu, ktorá ma odlíši od krásy iných duší. Ó, veľký deň, v ktorom sa vo mne utvrdí božská láska! V ten deň po prvý raz zaspievam pred nebom a zemou pieseň nepreniknuteľného Pánovho milosrdenstva. Je to moje dielo a poslanie, ktoré mi Pán predurčil od stvorenia sveta (Den. 825).

Prešovská formačná skupinka združenia Faustínum organizuje pri príležitosti 85. výročia smrti sv. sestry Faustíny púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Členov, dobrovoľníkov a všetkých ctiteľov našej svätice bude vo štvrtok 5. októbra duchovne doprevádzať vdp. Jozef Heske a sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej hrušovskej komunity.

Na zemi prežila len 33 rokov, ale už je 85 rokov v nebi.

Písal sa rok 1938. Bol prvý piatok – 5. októbra. Deň ako každý iný. A predsa… V krakovskom kláštore umierala mladá 33-ročná sestra, chorá na tuberkulózu pľúc a tráviaceho traktu. Vtedy len úplne obyčajná kuchárka, záhradníčka a vrátnička. Dnes najznámejšia mystička 20. storočia a spoluzakladateľka našej rehole. Apoštolka Božieho milosrdenstva, ktorú preslávil jej Denníček…

Ako vyzeralo jej narodenie sa pre nebo?

 

 

 

 

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu (Mt 21, 28-33).

Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali. Povzbudzuj duše k veľkej dôvere v moje nekonečné milosrdenstvo. Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, hriešna duša. Hoci by mala viac hriechov, ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti môjho milosrdenstva (Den. 1059).

Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo zvnútra môjho milosrdenstva. Každá duša bude po celú večnosť rozjímať o mojej láske a o mojom milosrdenstve vo vzťahu k nej (Den. 699).

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu – dôverujem ti!

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na október: prosíme o vieru a lásku v rodinách a za zmierenie rozvrátených manželstiev a tých, ktoré prežívajú krízu.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Srdečne vás pozývame do 24-hodinovej modlitby korunky Božieho milosrdenstva za našu vlasť v tomto predvolebnom čase. Začíname ju vo štvrtok 28. septembra o 15.00 v hodine milosrdenstva a končíme v piatok 29. septembra tiež o 15.00. Prosme o svetlo Ducha Svätého pre voličov a za našu novú vládu. Na tento úmysel môžete tiež obetovať sväté prijímanie, ako to aj sestre Faustíne v roku 1937 poradila sv. Barbora: Dnes ráno prišla ku mne panna – sv. Barbora – a odporučila mi, aby som počas deviatich dní obetovala sväté prijímanie za svoj kraj, že takto uzmierim Boží hnev. Táto panna mala korunu z hviezd a v ruke meč. Svetlo koruny bolo také isté ako svetlo meča, šaty mala biele, vlasy rozpustené. Bola taká krásna, že keby som nepoznala Pannu Máriu, myslela by som si, že je to ona (Den. 1251).

 

V utorok 26. septembra sa začína novéna pred sviatkom sv. sestry Faustíny Kowalskej. V našej komunitách sa modlíme Litánie k sv. Faustíne ako prípravu na túto pre nás jedinečnú slávnosť našej spoluzakladateľky, ktorej liturgickú spomienku si pripomenieme vo štvrtok 5. októbra. Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vás pozýva do novény, ktorú budú denne uverejňovať na svojom YouTube kanáli:

Zapojte sa do novény pred slávnosťou sv. sestry Faustíny

 

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘ Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘ Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘ Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘ Tak budú poslední prvými a prví poslednými“ (Mt 20, 1-16).

Ježišu môj, tvoja dobrota presahuje každý rozum a tvoje milosrdenstvo nikto nevyčerpá. Len tá duša bude zatratená, ktorá chce byť zatratená. Kto chce byť spasený, pre toho je nevyčerpateľné more Pánovho milosrdenstva, ale ako môže malá nádoba pojať do seba nepreniknuteľné more?… (Den. 631).

➡ Pomodlím sa o spásu pre všetkých ľudí, zvlášť pre zomierajúcich.

Pripravili sme pre vás aj nástenný kalendár Božieho milosrdenstva 2024. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami zo záhrady sv. Faustíny a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena kalendára: 3,30 €

Pred 88 rokmi Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne korunku Božieho milosrdenstva. Stalo sa to 13. – 14. septembra 1935 vo Vilniuse na Litve. Sestra Faustína ju prvýkrát počula najprv vo svojej duši a modlila sa ju svojimi slovami, keď vo videní videla anjela, ktorý prišiel potrestať zem za hriechy (Denníček 474 – 475). Na druhý deň jej Pán Ježiš vysvetlil, ako presne sa má táto modlitba znieť a aký veľký má význam (Denníček 476); v nasledujúcich zjaveniach dal prísľuby, ktoré spojil s dôveryplnou modlitbou korunky.

Najprv sa túto korunku modlila sestra Faustína sama v rôznych situáciách: pri zomierajúcich, s prosbou o dážď alebo utíšenie búrky.

K výraznému šíreniu textu korunky Božieho milosrdenstva došlo po smrti sestry Faustíny počas druhej svetovej vojny. Túto modlitbu sa modlili spoločne nielen spolusestry sv. Faustíny a chovanice Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, ale šírili ju aj rozdávaním obrázkov ľuďom prichádzajúcim k bráne alebo posielaním balíkov do väzníc a koncentračných táborov. Časy boli ťažké, preto sa ľudia utiekali k Bohu a žiadali o jeho milosrdenstvo…

Po vojne sa text korunky Božieho milosrdenstva veľmi rýchlo šíril v mnohých jazykoch, bol preložený nielen do základných svetových jazykov, ale aj veľmi exotických alebo kmeňových jazykov. Korunka Božieho milosrdenstva sa modlí nielen v kostoloch a kaplnkách, v rehoľných rodinách a rôznych komunitách, ale aj v mnohých krajinách prostredníctvom katolíckych médií. Preto je dnes najznámejšou modlitbou k Božiemu milosrdenstvu, prostredníctvom ktorej si ľudia vyprosujú mnohé nadprirodzené milosti a dočasné dobrodenia.

 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 15-20).

Vtedy sa najviac podobáme Bohu, keď odpúšťame svojim blížnym. Boh je láska, dobrotivosť a milosrdenstvo… – Moje milosrdenstvo musí na sebe odzrkadľovať každá duša, a zvlášť duša rehoľná. Moje srdce je preplnené zľutovaním a milosrdenstvom voči všetkým. Srdce mojej nevesty musí byť podobné môjmu srdcu, z jej srdca musí vytryskovať prameň môjho milosrdenstva pre duše, inak sa k nej nepriznám (Den. 1148).

➡ Prosím o milosť, aby som dokázal odpustiť všetkým všetko?

Od 22. do 24. septembra sa uskutoční farská púť Farnosti Kráľovnej pokoja z Košíc do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť povedie vdp. farár Martin Novotný a sr. M. Blanka Krajčíková ISMM z našej košickej komunity, ktorá patrí do tejto farnosti. V programe aj návšteva Soľnej bane vo Wieliczke a Múzea sv. Jána Pavla II. vo Wadowiciach.

V sobotu 16. septembra sa uskutoční púť k ucteniu svätého Kríža v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Púť sa začne o 12.00 spoločnou krížovou cestou, pokračuje duchovným príhovorom o. Vojtecha Kodeta OCarm o 14.00 a modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00, ktorú budú viesť sestry z obidvoch našich slovenských komunít. O 15.20 bude požehnanie reliéfu Stretnutie Ježiša so Samaritánkou. Bohatý duchovný program vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 16.00, ktorú bude celebrovať o. Vojtech Kodet.

V sobotu 23. septembra sa uskutoční duchovná obnova pre členov detvianskej formačnej skupinky združenia Faustínum. Obnovu v miestnom kláštore sestier bosých karmelitánok bude viesť vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová ISMM z našej košickej komunity. V programe prednášky, svätá omša, spoločná adorácia a modlitba v hodine milosrdenstva, zdieľanie a agapé.

V sobotu 23. septembra budú slovenskí gréckokatolíci už po dvanástykrát putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Slávnostnú archijerejskú liturgiu o 10.00 bude celebrovať bratislavský arcibiskup-metropolita Peter Rusnák. Po obednej prestávke o 14.00 si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Clarety Fečovej ISMM z krakovskej komunity o Panne Márii. Púť ukončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 15-20).

Ó, môj Ježišu, ty vieš, ako som sa neraz vystavila riziku, keď som povedala pravdu. Ó, pravda, aká si neraz utláčaná, a takmer vždy chodíš s tŕňovým venčekom. Ó, večná Pravda, posilňuj ma, aby som mala odvahu povedať pravdu, aj keby bolo treba za ňu zaplatiť životom. Ó, Ježišu, aké ťažké je veriť tomu, keď sa učenie a konanie rozchádzajú (Den. 1482).

➡ Pane, posilňuj ma, aby som mal odvahu povedať pravdu s láskou…

V nedeľu 17. septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutoční prijatie nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktoré  bude možné sledovať aj on-line: https://www.milosrdenstvo.sk/online-prenos/.

Do združenia budú oficiálne prijatí počas slávnostnej svätej omše v kláštornej kaplnke o 10.15, ktorú bude celebrovať vdp. Artur Ciepielski zo Slovenska. Piati noví členovia (štyria zo Slovenska a jedna členka z Čiech) dostanú členskú legitimáciu. Členov prijme podpredsedníčka združenia Faustínum sr. M. Clareta Fečová ISMM.

Združenie Faustínum so sídlom v Krakove má skoro 19 000 členov a dobrovoľníkov z 90 krajín sveta.

Ježišu, ty si povedal, že skôr zabudne matka na svoje nemluvňa ako Boh na svoje stvorenie, a keby aj ona zabudla, ja, Boh, nezabudnem na svoje stvorenie. Ježišu, počuješ, ako stoná moja duša? Uslyš bolestné kvílenie svojho dieťaťa. Dôverujem ti, ó, Bože, lebo nebo a zem sa pominú, ale tvoje slovo trvá naveky (Den. 23).

V novom cykle Modlitby sv. Faustíny vám na našom YouTube kanáli ponúkame audiopríspevky s tematicky pripravenými modlitbami našej svätice. Pôjde o málo známe modlitby, ktoré zapísala vo svojom duchovnom denníku.

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou, ktorú vedú naše sestry z hrušovskej komunity, už tradične o 16.30 otvára program odpustovej slávnosti v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Slávnosť organizuje miestna komunita pavlínov počas najbližšieho víkendu 9. – 10. septembra. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10.30 celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

Podrobný program na www.bazilikavranov.sk

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš (Mt 16, 13-20).

Píš o mojej dobrotivosti, čo ti príde na myseľ. Odpovedala som: „Ako to, Pane, a ak napíšem priveľa?” Pán mi odpovedal: – Dcéra moja, ani keby si hovorila naraz všetkými jazykmi ľudskými aj anjelskými, ani tak by si nepovedala priveľa, ale naopak, len čiastočne by si oslávila moju dobrotivosť – moje nesmierne milosrdenstvo. Môj Ježišu, sám vkladaj slová do mojich úst, aby som ťa mohla dôstojne zvelebovať. – Dcéra moja, buď pokojná, rob, čo ti kážem. Tvoja myseľ je spojená s mojou mysľou, tak píš, čo ti príde na um. Si sekretárkou môjho milosrdenstva. Vybral som ťa do tohto úradu v tomto i budúcom živote. Tak to chcem napriek všetkým protivenstvám, ktoré ti prídu do cesty, vedz, že moje zaľúbenie sa nezmení. V tej chvíli som sa hlboko ponížila pred Božou velebou. No čím viac som sa pokorovala, tým viac ma prenikala Božia prítomnosť… (Den. 1605).

Milosrdenstvo Božie, nepreskúmateľné žiadnym rozumom, ľudským ani anjelským – dôverujem ti!

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Mt 16, 21-27).

Zvláštna práca nad sebou, čiže spytovanie svedomia. O sebazaprení, o zapretí svojej vôle.

  1. Zaprieť rozum znamená podriadiť svoj rozum rozumu tých, ktorí mi na zemi zastupujú Boha.
  2. Zaprieť vôľu znamená plniť Božiu vôľu, ktorá sa mi zjavuje vo vôli tých, ktorí mi zastupujú Boha (…).

      3. Zaprieť názor znamená, že každý rozkaz, ktorý dostanem od tých, ktorí mi zastupujú Boha, prijmem ihneď, bez zamýšľania sa, bez rozoberania, mudrovania.

      4. Zaprieť jazyk. Nedám mu najmenšiu slobodu, ale v jednom prípade mu dám úplnú slobodu – v hlásaní Božej slávy (Den. 375).

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ktoré sebazaprenie si dnes vyberiem?