Archiwum

Posledná videoprezentácia, ktorá na našom YouTube kanáli uzatvára cyklus Virtuálnej formácie, nesie názov Duch milosrdenstva. Takto sme spoločne prešli celú tohtoročnú formáciu podľa najnovšej formačnej knihy Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a Denníčku sv. Faustíny. 

 

 

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“ (Jn 21, 1-19)

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Duše, – hovoril Ježiš –, ktoré  šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom. V poslednej hodine nemá duša na svoju obhajobu nič okrem môjho milosrdenstva. Šťastná duša, ktorá sa počas svojho života ponárala do prameňa milosrdenstva, lebo ju nezasiahne spravodlivosť (Den. 1075).

„Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť tvojho milosrdenstva. Tieto duše sú silné silou samého Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc tvojmu milosrdenstvu. Sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Preto nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie tvoje milosrdenstvo.“

„Duša, ktorá oslavuje dobrotu svojho Pána, je ním zvlášť milovaná. Vždy je blízko prameňa živého, načiera milosti z milosrdenstva Božieho“ (Den. 1225).

➡ Ježiš ma volá, aby som hlásal radostnú zvesť. Prostredníctvom sv. Faustíny ma pozýva, aby som svedčil o jeho milosrdenstve. Uvedomujem si, že moje miesto a povolanie v Cirkvi je nezastupiteľné? Ako realizujem túto misiu?

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

V dňoch od 29. apríla do 1. mája sa uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve vo Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Kriváni a vo filiálke Korytárky. Obnovu vo farnosti a v miestnej základnej škole bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová a sr. Jana Mária Krnáčová ISMM. V programe prednášky, spoločná adorácia, modlitba v hodine milosrdenstva a film o sv. sestre Faustíne.

V sobotu 23. apríla počas slávnostnej svätej omše o 18.00 bol posvätený milostivý obraz Božieho milosrdenstva vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Obraz posvätil vdp. Marek Haratim, nový dekan farnosti. Milostivý obraz darovali členovia a dobrovoľníci Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Slávnosti sa zúčastnili aj naše sestry z košickej komunity.

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili videopríspevok, v ktorom vám v skratke predstavíme sviatok Božieho milosrdenstva. Už najbližšiu nedeľu 24. apríla…

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky (Den. 965).

 

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965). Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570).

Vstal z mŕtvych a je stále s nami!

Dovoľme, nech nás táto hlboká pravda našej viery celkom prenikne a naplní pokojom, ktorý svet dať nemôže.

Žasnime nanovo nad zázrakom prázdneho hrobu a nad nápaditosťou nášho Boha bohatého na milosrdenstvo!

Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Vám želáme a vyprosujeme!

Vaše sestry

 

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene (Jn 20, 19-31).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Dcéra moja, – hovoril Ježiš – dívaj sa do priepasti môjho milosrdenstva a vzdávaj môjmu milosrdenstvu chválu a česť. Urob to takto – vezmi všetkých hriešnikov celého sveta a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát… Sviatok milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva (Den. 699).

„Ó, ako vrúcne túžim“ – písala sv. Faustína – , „aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva“ (Den. 505).

➡ Aká je moja odpoveď? Pripravujem si srdce na tie veľké milosti? Verím Ježišovi, že aj mne chce darovať tú najväčšiu milosť, t. j. úplné odpustenie vín a trestov?

Vynasnažím sa, aby som dnešný deň prežil v dôvere k Ježišovi a z lásky k nemu preukázal blížnemu milosrdenstvo slovom, skutkom alebo modlitbou.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

 

Keď sa procesia pohla, uvidela som Ježiša vo svetle väčšom ako žiara slnka. Ježiš pozrel na mňa s láskou a povedal: – Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou. V tej istej chvíli môj duch utonul v ňom… Keď som prišla k sebe, kráčala som spolu so sestrami v procesii a moja duša bola celá ponorená doňho…

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia.

† Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať (Den. 1667-1670).

 

V prílohe vám tak ako každý rok prinášame text slávnostnej modlitby v Hodine milosrdenstva o 15.00 na Nedeľu Božieho milosrdenstva 24. apríla. Text je verným prekladom hodiny milosrdenstva, ktorá zaznie v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Hodina_milosrdenstva_NBM_24.04.2022_

Aj v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa po dvoch rokoch bude opäť naplno sláviť Sviatok Božieho milosrdenstva. Program začne už v sobotu o 15.00 a pokračuje až do polnoci Cestou svetla a adoráciou. V nedeľu 24. apríla program začína svätou omšou o 7.00, 8.00, pokračuje spovedaním od 8.00 do 10.00 a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 10.00, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Pred sv. omšou si veriaci budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Benediktíny Fečovej ISMM na tému: Sklamaní či odovzdaní? Už tradične program uzavrie slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Vo Farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove program začína o 8.30 sviatosťou zmierenia, pokračuje modlitbou sv. ruženca a slávnostnou svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať vdp. dekan Slavomír Bakoň zo Sniny. Popoludní program pokračuje adoráciou od 13.00, ktorú ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.

Prinášame vám informácie o svätých omšiach celebrovaných na Sviatok Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch, ktoré môžete sledovať on-line na našej webstránke.

Slávnostné sväté omše:

O 6.00 v bazilike, 7.00 v kláštornej kaplnke (biskup Ján Zajac), 8.00 v bazilike (biskup Damián Muskus), 10.00 pred bazilikou – arcibiskup Marek Jendraszewský, 12.30 v bazilike (biskup Roman Pindel), 16.00 v bazilike, 18.00 v bazilike a o 19.00 v kláštornej kaplnke (provinciál saletínov).

 

 

 

Na Veľký piatok začíname novénu pred Sviatkom Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš prosil sv. Faustínu, aby sa takto pripravila na deň, v ktorom uctievame Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva. V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Den. 796), prisľúbil Ježiš Apoštolke svojho milosrdenstva.

Novéna pozostáva z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní. Pre lepšie prežitie tejto novény odporúčame rozjímať o slovách, ktoré Pán Ježiš povedal sv. sestre Faustíne (Den. 1209 – 1229).

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych (Jn 20, 1-9).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

„Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a žiarivosti. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia.“

„Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať“ (Den. 1067, 1670).

➡ Som slobodné Božie dieťa, ktoré Kristus vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Zotrvám v radosti a vďakyvzdaní za dar spásy.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemanskej záhrade, v žalári aj na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Poznala som celú všemohúcnosť jeho lásky a milosrdenstva k dušiam (Den. 1054).

Na našom YouTube kanáli vás prostredníctvom Trojdnia s Milosrdným pozývame k hlbšiemu prežitiu dní Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstanie z lásky k nám…

 

Trinásty videopríspevok v rámci Virtuálnej formácie korešponduje s nadchádzajúcimi dňami Ježišovho utrpenia, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Na našom YouTube kanáli ho nájdete pod názvom Len kvôli mne… Ozaj neexistoval iný spôsob ako nás zachrániť? Nepochopiteľná je tvoja láska, Pane…

 

Posledná zo série krátkych krížových ciest, ktoré sme pre vás v tohtoročnom Pôstnom období pripravili na našom YouTube kanáli, je Krížová cesta ženy. Unavená, neraz sklamaná a neistá idem s krížom za tebou, môj Pane…

 

 

 

Streda vo Veľkom týždni. Moje srdce túži po Bohu, túži sa s ním spojiť. Akýsi strach preniká moju dušu a zároveň nejaký plameň lásky rozpaľuje moje srdce. V mojom srdci sú spojené láska i utrpenie. Pocítila som vo svojom tele veľké bolesti, ale cítim, že Pán ma posilňuje, lebo inak by som to nezniesla.

Ó, Ježišu môj, prosím za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha. Udeľ moc kňazským slovám, aby sa zatvrdlivé srdcia kajali a navrátili sa k tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský Veľkňaz, nech ich sila tvojho milosrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel diablových, ktoré neprestajne nastavuje na kňazské duše. Nech moc tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo ty všetko môžeš (Den. 1050-1052).

Moja dnešná strelná modlitba: Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. 

Keď vidím, že ťažkosti sú nad moje sily, nemyslím na to a nerozoberám to, ani sa nezamýšľam nad tým, ale utiekam sa ako dieťa k Ježišovmu Srdcu a hovorím mu len jedno: „Ty všetko môžeš.” A mlčím, lebo viem, že Ježiš sám vstúpi do tejto záležitosti. Namiesto toho, aby som sa trápila, využívam tento čas na prejavy lásky k nemu.

V strašných útrapách hľadím na teba, ó, Bože. A hoci sa nad mojou hlavou schyľuje k búrke, viem, že slnko nezhasína. Vôbec sa nečudujem zvrátenému stvoreniu a všetky udalosti vopred prijímam. Moje ústa mlčia, keď sú moje uši sýtené posmechom. V najväčších utrpeniach dbám o tichosť svojho srdca a zakrývam sa štítom tvojho mena pred každým útokom.

Ten deň, utorok vo Veľkom týždni, je pre mňa dňom, v ktorom mi Boh udelil veľa milostí. (Den. 1033, 1040 a 1043).

Moja dnešná strelná modlitba: Ježišu, ty, všetko môžeš, dôverujem ti!

 

Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘, poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘“ Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“ Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“ On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene“ (Lk 19, 28-40).

Z Denníčka svätej Faustíny:

– „Dcéra moja,“ – hovoril Kristus sestre Faustíne – „keď som bol pred Herodesom, vyprosoval som ti milosť, aby si sa dokázala povzniesť nad ľudské pohŕdanie a verne kráčala v mojich šľapajach. Mlč, keď tvoju pravdu nechcú uznať, lebo vtedy hovoríš presvedčivejšie.

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené [ľudskou] nevďačnosťou (Den. 1164, 642).

➡Snažím sa potešovať Ježišovo Srdce strelnými modlitbami plnými vďačnosti za jeho nekonečnú lásku? Poprosím ho o milosť, aby som sa dokázal povzniesť nad ľudské pohŕdanie a verne kráčal v jeho šľapajach.

Záverečná modlitba:

Milosrdný Pane, chválim ťa za dar tvojho slova! Vďaka nemu sa mi denne prihováraš a pozývaš ma, aby som si otvoril srdce na tvoju prítomnosť a zveril ti každý okamih! Ďakujem ti za dar môjho života, za to, že si ma urobil svojím dieťaťom a zomrel na kríži za moje hriechy. Takto si mi dal najväčší dôkaz svojej nepochopiteľnej lásky!

Tak ako Panna Mária, aj ja ťa chcem čoraz vernejšie nasledovať! Ježišu, veď ma k Otcovi, ktorý po mne tak veľmi túži! Duchu Svätý, rozvíjaj vo mne Boží život. Prosím o to na príhovor svätej Faustíny, ktorá písala: „Nehľadám šťastie mimo hlbín svojej duše, v ktorých – som si toho vedomá – prebýva Boh. Akoby som cítila potrebu dávať sa iným. Objavila som v duši prameň šťastia – Boha“ (Den. 887).

 

 

Pondelok vo Veľkom týždni. Prosila som Pána, aby mi dovolil mať účasť na jeho bolestnom umučení, aby som dušou i telom pocítila jeho bolestné umučenie v takej miere, v akej je to pre stvorenie možné, aby som mohla pocítiť celú jeho horkosť, nakoľko je to možné. Pán mi povedal, že mi udelí túto zvláštnu milosť vo štvrtok po svätom prijímaní (Den. 1034).

Počas Veľkého týždňa chceme sprevádzať Ježiša v jeho umučení. Nech sú pre nás jeho slová povzbudením: Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť (Den. 369).

Najdôležitejšia príprava na veľkonočné sviatky spočíva v príprave našej duše, nášho srdca. Ako píše sv. sestra Faustína:

Povedz dušiam, kde majú hľadať útechu – v tribunáli milosrdenstva, tam sa dejú najväčšie zázraky, ktoré sa ustavične opakujú. Aby sme ten zázrak dosiahli, netreba ísť na ďalekú púť ani vykonať nejaké vonkajšie obrady. Stačí pristúpiť s vierou k nohám môjho zástupcu a povedať mu o svojej úbohosti a zázrak Božieho milosrdenstva sa prejaví v celej plnosti. Aj keby duša bola ako rozkladajúca sa mŕtvola, a aj keby z ľudského pohľadu už nebolo pre ňu vzkriesenia a všetko bolo už stratené, nie je tak u Boha. Zázrak Božieho milosrdenstva vzkriesi takú dušu v celej plnosti. Ó, úbohí, ktorí nečerpáte z tohto zázraku Božieho milosrdenstva, nadarmo budete volať, keď už bude neskoro (Den. 1448).

Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský (Den. 699).

Nech sa nebojí ku mne priblížiť slabá, hriešna duša. Hoci by mala viac hriechov, ako je piesku na zemi, všetko utonie v priepasti môjho milosrdenstva (Den. 1059).

 

Naša virtuálna formácia sa pomaly chýli ku koncu. V tomto pôstnom čase vám na našom YouTube kanáli ponúkame už dvanáste videozamyslenie s názvom Odpúšťajúci Boh.

Božia odpoveď na hriech človeka je vždy jedna, je vždy rovnaká: je ňou MILOSRDENSTVO!

 

Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí.

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené [ľudskou] nevďačnosťou (Den. 642).

Kvetná nedeľa. Počas svätej omše bola moja duša ponorená do Ježišovej horkosti a utrpenia. Ježiš mi dal poznať, ako trpel v tomto triumfálnom sprievode. Hosana sa odrážalo v Ježišovom Srdci ozvenou: „Ukrižuj!” Ježiš mi to dal zvlášť pocítiť (Den. 1028).

Počas svätej omše mi Ježiš dal poznať bolesť svojej duše. Zreteľne som cítila, ako sa hymny „hosanna” bolestnou ozvenou odrážali v jeho Najsvätejšom Srdci. Aj moju dušu zaplavilo more horkosti a každé „hosanna” prebodávalo moje srdce skrz-naskrz. Moja duša bola uchvátená do Ježišovej blízkosti. Počula som Ježišov hlas: – Dcéra moja, tvoje spolucítenie je pre mňa úľavou. Tvoja duša nadobúda zvláštnu krásu, keď rozjímaš o mojom umučení (Den. 1657).

Veľakrát si neuvedomuje, koľko vecí záleží od našej každodennej voľby. Pravdupovediac od nej závisí všetko – nielen v osobnom, pracovnom, rodinnom či spoločenskom živote – ale predovšetkým od nej závisí náš večný život. Ježiš neraz poučil sestru Faustínu o tom, ako brať na seba ten každodenný kríž a nasledovať ho:

Vtom som uzrela Pána Ježiša pribitého na kríž. Keď Ježiš na ňom chvíľu visel, uzrela som celý zástup duší ukrižovaných tak ako Ježiš. Videla som aj tretí zástup duší a druhý zástup duší. Druhý zástup nebol pribitý na kríž, ale duše držali kríž pevne v rukách. Tretí zástup duší nebol ani ukrižovaný, ani nedržal kríž pevne v rukách. Duše vliekli kríž za sebou a boli nespokojné. Vtom Ježiš riekol: – Vidíš, tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a v opovrhnutí, budú sa mi podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení i v opovrhnutí – budú sa mi menej podobať aj v sláve. Najviac ukrižovaných duší bolo z duchovného stavu. Medzi ukrižovanými dušami som videla aj známe duše, čo mi urobilo veľkú radosť. Vtom mi Ježiš povedal: – V zajtrajšom rozjímaní sa budeš zamýšľať nad tým, čo si dnes videla. A hneď zmizol (Den. 446).

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach od 8. do 10. apríla. Obnovu na tému Zaodetá milosrdenstvom vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni. Začiatok je v piatok o 16.00 a záver v nedeľu na obed.

Prihlasovanie: kosice@milosrdenstvo.sk, tel. č. 055/677 02 77.

Nebudeš sama, lebo ja som s tebou vždy a všade. Pri mojom srdci sa ničoho neboj. Čoho sa bojíš? Ak si so mnou, kto sa odváži dotknúť sa ťa? Nesmierne sa však teším, že mi hovoríš o svojich obavách, dcéra moja. Hovor mi o všetkom tak jednoducho a ľudsky, robíš mi tým veľkú radosť.

Vedz, že ja som s tebou. Okolnosti, ktoré sú nepriaznivé, môžem v jednom okamihu zmeniť na priaznivé.

S ním idem do práce, s ním idem na rekreáciu, s ním trpím, s ním sa teším, žijem v ňom a on vo mne. Nikdy nie som sama, lebo on je mojím stálym spoločníkom. Je prítomný v každom okamihu.

Ničoho sa neboj. Ja som s tebou.

Rozjímaj o mojom bolestnom umučení, o celej jeho veľkosti. Rozjímaj o ňom tak, akoby som ho podstúpil len kvôli tebe (Den. 1761). Rozjímanie o mojom umučení ti pomôže povzniesť sa nad všetko (Den. 1184). Tieto slová Pána Ježiša sprevádzajú tretiu krátku krížovú cestu, ktorú sme pre vás vo forme videopríspevku pripravili na našom YouTube kanáli.

 

Ak je na zemi duša, ktorá by bola naozaj šťastná, tak len duša naozaj pokorná. Spočiatku pre to veľmi trpí samoľúbosť, ale keď sa duša statočne premáha a zápasí so sebou, Boh jej dáva veľa svetla. Duša v tom svetle spoznáva, aké je všetko úbohé a klamlivé. Len sám Boh je v jej srdci. Pokorná duša nedôveruje sama sebe, ale Bohu.

Dieťa moje, nech radosť naplní tvoje srdce. Ja, Pán, som s tebou, ničoho sa neboj, si v mojom srdci.

Buď pokojné, dieťa moje, ja som s tebou, choď v najväčšom pokoji.

Dcéra moja, usiluj sa o tichosť a pokoru, aby si Ježiš, ktorý ustavične prebýva v tvojom srdci, mohol oddýchnuť.

Odpoveď na túto otázku sa nachádza v desiatom videopríspevku v rámci Virtuálnej formácie na našom YouTube kanáli.

Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvym, a predsa mám srdce plné lásky a milosrdenstva. Aby si poznala aspoň trochu moju bolesť, predstav si najnežnejšiu matku, ktorá veľmi miluje svoje deti,  ony však pohŕdajú matkinou láskou. Rozjímaj nad jej bolesťou, nikto ju nepoteší. To je slabý obraz a slabé podobenstvo mojej lásky (Den. 1447).