Archiwum

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. To som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 20, 19-23).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

„Nech ma vedie tvoj duch, ó, Bože, k hlbokému poznaniu teba, Pane, a k hlbokému poznaniu seba, lebo natoľko ťa milujem, nakoľko ťa poznám“ (Den. 1326).

„Keď som s ním spojená, omdlievam od nadmiery šťastia, ale môj rozum je jasný a čistý, bez prímesí. Znižuješ svoju velebu, aby si sa stýkal s úbohým stvorením. Ďakujem ti, ó, Pane, za túto veľkú milosť, ktorá ma činí schopnou stýkať sa s tebou. Ježišu, tvoje meno je pre mňa slasťou. Zďaleka cítim svojho Milovaného a moja roztúžená duša odpočíva v jeho objatí. Nedokážem bez neho žiť. Radšej chcem byť s ním v útrapách a bolestiach ako bez neho v najväčších rozkošiach neba“ (Den. 912).

➡ Poprosím Ducha Svätého, aby ma uviedol do plnej pravdy a veľkej dôvernosti s ním, s Otcom a Synom.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

V utorok 7. júna sa uskutoční duchovná obnova pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum z formačnej skupiny v Prešove pri Farnosti sv. Mikuláša. Obnovu bude viesť vdp. Jozef Heske a sr. Jana Mária Krnáčová ISMM z hrušovskej komunity. V programe o 15.00 modlitba v hodine milosrdenstva a adorácia do 16.00, prednáška sestričky a modlitbová aktivita, spoločná modlitba sv. ruženca a svätá omša o 18.00 hod.

Posledné predprázdninové formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom bude v nedeľu 5. júna o 15.00 hod. Stretnutie začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva. Formačné prednášky prednesú: vdp. farár Jozef Kozák a sr. M. Pavla Stanovčáková ISMM z našej hrušovskej komunity.

Vo štvrtok 9. júna sa uskutoční aj formačné stretnutie skupinky združenia Faustínum v Nižnom Hrušove. Stretnutie sa začne svätou omšou o 18.00 hod. v Kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a pokračovať bude v miestnom kláštore našich sestier formou Lectio Divina a zdieľaním.

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 10. do 12. júna v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude voľným pokračovaním predchádzajúcich duchovných obnov, tentokrát na tému: Srdce ženy. Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 055/677 02 77; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

Tento prvý krátky videopríspevok v maďarčine otvára na našom YouTube kanáli novú sériu o posolstve milosrdenstva: Én magam vagyok a szeretet és irgalom. Podobnú verziu v slovenčine formou krátkych filmových spotov pripravujeme na profesionálnej úrovni spolu s poľskou TVP.

Zapíš dcéra moja: Som sama Láska a Milosrdenstvo samo, neexistuje úbohosť, ktorá by sa mohla merať s mojím milosrdenstvom (Den. 1273).

Pochopila som, že najväčšou vlastnosťou Boha je láska a milosrdenstvo. Ono spája stvorenie so Stvoriteľom (Den. 180).

 

Ako si na sestru Faustínu spomínali jej predstavené? Bola v ich očiach „sväticou” či obyčajnou rehoľnicou? V treťom videopríspevku na našom YouTube kanáli prinášame svedectvá generálnej matky Michaely Moraczewskej a predstavených sr. Ireny Kryžanowskej a sr. Serafie Kukulskej.

 

V očakávaní na ten prisľúbený dar nebeského Otca, akým je pre nás Duch Svätý Potešiteľ, vám môžu pomôcť aj naše staršie videopríspevky s myšlienkami sv. sestry Faustíny z jej Denníčka.

Od duše závisí, či bude verná vnuknutiam Ducha Svätého, alebo bude Duchu Svätému odporovať (Den. 1556).

 

 

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja“ (Jn 17, 20-26).

„Keď som zostala sama s Pannou Máriou, poúčala ma o vnútornom živote. Hovorila mi: „Skutočnou veľkosťou duše je milovať Boha a pokorovať sa v jeho prítomnosti, celkom zabudnúť na seba a pokladať sa za nič, lebo Pán je veľký, ale len v pokorných má zaľúbenie, pyšným sa vždy protiví” (Den. 1711).

➡ Po Ježišovom nanebovstúpení jeho učeníci všade hlásali evanjelium a Pán potvrdzoval ich „slová znameniami, ktoré ich sprevádzali“. Aj dnes Ježiš potrebuje učeníkov, ktorí budú naplnení mocou zhora a budú prinášať druhým jeho milosrdenstvo. Verím, že Ježiš posiela s touto úlohou aj mňa?

„Ó, môj Ježišu, premeň ma na seba mocou svojej lásky, aby som bola hodným nástrojom na hlásanie tvojho milosrdenstva“ (Den. 783).

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

 

V piatok 27. mája sa nielen v našej kongregácii začína novéna pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého (5. júna). Počas deviatich dní sa môžeme modliť aj tzv. turičný hymnus Príď, Duchu Svätý, tvorivý…

Ako hovorí sv. sestra Faustína: Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti. Keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať.

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.

 

V druhej sérii Spomienok na sv. Faustínu vám ju predstavíme očami jej spovedníkov: pátra Jozefa Andrasza SJ z Krakova, o. Michala Sopočku z Vilniusu a pátra Edmunda Eltera SJ, ktorý ju spovedal pred zložením doživotných sľubov.

 

 

Ako v skutočnosti vyzerala sestra Faustína? Bola vysoká alebo nízka? Akej farby mala vlasy a oči? Ako si ju pamätajú tí, ktorí s ňou žili? V prvom videopríspevku na našom YouTube kanáli vám ponúkame pohľad na zovňajšok sv. Faustíny Kowalskej.

 

 

Vo štvrtok 26. mája oslávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. O slávení tohto sviatku máme písomné správy už od 4. storočia. Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku 6. mája 1937 napísala:

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu… Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal  v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj (Den. 1121).

V sobotu 21. mája po dvojročnej pandemickej prestávke budú slovenskí gréckokatolíci po jedenástykrát putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Slávnostnú archijerejskú liturgiu bude celebrovať prešovský emeritný arcibiskup Ján Babjak SJ. Po obednej prestávke si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Clarety Fečovej ISMM z krakovskej komunity o modlitbe a dôvere. Púť ukončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane“ (Jn 14, 23-29).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Vedz, dcéra moja, – hovoril Ježiš –, že ak sa usiluješ o dokonalosť, posvätíš veľa duší. A ak by si sa neusilovala o svätosť, veľa duší by zostalo nedokonalých. Vedz, že ich dokonalosť bude závisieť od tvojej dokonalosti a väčšia časť ich zodpovednosti padne na teba (Den. 1165).

„Ó, Boží Duch“ – písala sr. Faustína –, „najmilší hosť duše mojej, túžim ti zostať verná, túžim žiť vždy v prítomnosti tvojej, tak v dňoch radosti, ako aj v mukách utrpenia. Ó, Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš, svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi do svojej božskej podstaty ma vovádzaš, a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť“ (Den. 1411).

➡ Ježiš ma pozýva, aby som sa usiloval o svätosť. Takto môžem najviac pomôcť aj ostatným vydať sa na túto cestu. Som si vedomý toho, že my, ktorí tvoríme Cirkev, sme ako spojené nádoby a sme závislí jeden od druhého? Nie som individualista, ktorý sa nestará o svojich bratov a sestry v Kristovi? Zverím svoj duchovný život Ježišovi a poprosím ho, aby som sa vedome usiloval o dokonalosť a bol verný ceste, ktorú som si zvolil!

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

V sobotu 21. mája sa bude konať už tradičná jarná púť na Horu Butkov. O 15.30 hod. bude žilinský biskup Mons. Tomáš Galis celebrovať slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Jána Pavla II. v tomto skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Pred svätou omšou o 15.00 hod. sa naše sestry z krakovskej komunity pomodlia modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva.

 

Počas víkendu 21. – 22. mája sa uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve vo Farnosti Najsvätejšej Trojice vo Varíne (okres  Žilina). Obnovu vo farnosti bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej košickej komunity, ktorá sa veriacim prihovorí po každej svätej omši.

Vo štvrtok 19. mája sa uskutoční formačné stretnutie pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Františka z Assisi v Detve. Ďalšie pokračovanie v permanentnej formácii bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej košickej komunity.

V piatok 13. mája na spomienku Fatimskej Panny Márie bola počas prebiehajúcej XIX. generálnej kapituly našej kongregácie zvolená nová generálna predstavená a tiež nová generálna rada. Najbližších šesť rokov bude našu kongregáciu viesť sr. Miriam Janiec (bývalá predsedníčka združenia Faustínum). Za jej zástupkyňu bola zvolená sr. M. Petra Kowalczyk (doterajšia generálna predstavená). Boli zvolené aj tri generálne poradkyne: sr. M. Nicola Kwiecińska, sr. M. Stella Boruch a sr. M. Gaudia Skass. Generálnou ekonómkou sa stala sr. M. Natália Widel.

Naše predstavené v roku 1937 zverili Panne Márii celú našu kongregáciu a zvolili si ju za nebeskú generálnu predstavenú. Počas tohto úkonu videla svätá sestra Faustína preblahoslavenú Pannu, ktorá jej povedala: Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” A v tej chvíli prikryla svojím plášťom všetky sestry našej kongregácie. Pravou rukou privinula k sebe matku generálnu Michaelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom. Vtom Panna Mária povedala: „Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala  týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom.” Po týchto slovách mi zmizla celá kongregácia. Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu. „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými” (Den. 1244).

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 31-33a. 34-35).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Buď pokojné dieťa moje ja som s tebou, choď v najväčšom pokoji (Den. 1674).

„Keď som prijala Eucharistiu“ – písala sestra Faustína -, „mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti“ (Den. 1819).

➡ Budem prosiť Ducha Svätého, aby vzbudil vo mne úprimnú túžbu po poznaní Božieho otcovstva voči mojej duši. Zotrvám vo vzdávaní vďaky Svätej Trojici, že Boh ma urobil svojím dieťaťom.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

Ježišova prítomnosť medzi nami by nebola možná bez ľudského súhlasu. On hľadal lásku, ktorá by odpovedala na jeho lásku. Takúto odpoveď mu ponúkla Mária. Vďaka jej odpovedi sa zjavila milosrdná Božia láska.

 

 

V stredu 4. mája sa v Derdách pri Varšave začala XIX. generálna kapitula našej kongregácie, počas ktorej sa bude voliť nová generálna predstavená a aj nová generálna rada. Okrem iného sa sestry budú venovať aj spôsobom realizácie našej charizmy v súčasnom masmediálnom svete, aktuálnym otázkam smerovania našej rehole v najbližšom šesťročí a rôznorodosti apoštolátu kongregácie. Prosíme vás o modlitbu, aby sa v nás a cez nás čoraz viac oslavovalo Božie milosrdenstvo.

Práve na tejto “milosrdnej” láske, ktorá sa najviac prejavuje voči duševnému a telesnému zlu, malo účasť jedinečným a význačným spôsobom srdce tej, ktorá bola matkou Ukrižovaného a Vzkrieseného: takú účasť mala Mária. Avšak v nej a skrze ňu sa táto láska stále prejavuje v dejinách Cirkvi a ľudského pokolenia. Takéto prejavovanie je veľmi užitočné, lebo v Matke Božej sa opiera o jedinečný cit materinského srdca, o jeho jemný postreh a zvláštnu schopnosť pôsobiť na všetkých, ktorí od matky ochotnejšie prijímajú milosrdnú lasku (Dives in misericordia, 9).

Mária je pre nás mimoriadnym darom Božieho milosrdenstva. Boh vedel, že potrebujeme Matku – tú, ktorá všetkému rozumie, ktorá nás objíma a s láskou prijíma do svojho Nepoškvrneného Srdca – preto nám dal Máriu za našu Matku a dal nás pod jej materskú ochranu. Cez Máriu nám Boh udeľuje všetky svoje milosti. Jeho milosrdenstvo k nám prichádza cez jej Nepoškvrnené Srdce na vzor milosrdného Ježišovho Srdca.

Aký je môj vzťah s Máriou?

Obraciam sa na ňu, ako na najbližšiu osobu, ktorá ma pozná, miluje a stará sa o mňa svojou materinskou starostlivosťou?

Zverujem jej svoj život, povolanie, rodinu a všetky moje záležitosti?

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi (Den. 79).

Mária, Matka moja najdrahšia, usmerňuj môj duchovný život, aby bol milý tvojmu Synovi (Den. 240).

Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami zvlášť vyniká májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k Panne Márii a celým mesiacom zaznievajú invokácie o jej živote a cnostiach v krásnych Loretánskych litániách. Svätá sestra Faustína si zvlášť ctila Máriu ako matku milosrdenstva.

Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičenie sa v tichosti (Den. 1105).

Modlitba:

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

Spomenuté tituly, ktoré Panne Márii pripisujeme, ju predstavujú predovšetkým ako matku Ukrižovaného a Zmŕtvychvstalého. Ona mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo a rovnako mala na ňom zásluhy počas celého pozemského života a najmä pod krížom svojho Syna. Na základe skrytého a neporovnateľného spojenia s mesiášskou úlohou svojho Syna je zvláštnym spôsobom ustanovená na to, aby ľuďom priblížila lásku, ktorú on prišiel zjaviť (Dives in misericordia, 9).

Matka Božia, Matka ukrižovaného, ​​Matka vzkrieseného Krista – je povolaná priblížiť ľuďom milosrdnú lásku Spasiteľa. Pozná Ježiša ako nikto iný. Počúvala jeho slová, videla zázraky, ktoré konal, ale tiež s ním strávila 33 rokov uprostred bežného, každodenného života. Jej úlohou je s materinskou nehou  priblížiť nás k pravému obrazu Boha, ktorý nás miloval až po kríž. Nikto tak ako ona, nebol blízko Ježiša. Preto je Mária najistejšou cestou k nemu. A je to ona, ktorá nás môže naučiť, ako máme prinášať Božiu lásku tým, medzi ktorými každý deň žijeme.

Ako vyzerá moja úcta k Márii? Je pre mňa Mária cestou k Bohu?

„Ó, sladká Panna Mária, ty si môjho života vzorom, ty si pre mňa zornička žiarivá, v tebe celá toniem s úžasom. Ó, Matka, nepoškvrnená Panna, v tebe sa odráža Boží lúč. Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána, ty si mojím štítom a ochranou už” (Den. 1232).

Tento mesiac sa budem cvičiť v tých troch čnostiach, ktoré mi odporučila Panna Mária: v pokore, čistote a láske k Bohu, a to tak, že budem prijímať s hlbokým podrobením sa Božej vôli všetko, čo mi zošle” (Den. 1624).

Na našom YouTube kanáli pripravujeme výber najzaujímavejších spomienok na sv. Faustínu. Pozrieme sa na ňu očami jej spovedníkov, predstavených, spolusestier i chovaníc. V cykle Spomienky na sv. Faustínu vám formou videopríspevkov priblížime ako vyzerala a aká v skutočnosti bola táto apoštolka Božieho milosrdenstva…

Úryvok:

Vždy som ju videla veselú, bola trpezlivá a statočná, najmä počas poslednej choroby, ktorú trpezlivo znášala. Často si vzbudzovala úkon lásky k Bohu. Predpovedala deň svojej smrti. Hovorila, že zomrie 5. októbra. (sr. Irena Kryzanowská)

Keď som sa v kuchyni nemohla dohodnúť so sestrou kuchárkou a nahnevala som sa, sestra Faustína sa smiala. Tým smiechom ma dráždila. Povedala som jej: „Keby išlo o vašu kanonizáciu, ani jedným dobrým slovom by som ju nepodporila.“ (sr. Agáta Grejwul)

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno” (Jn 10, 27-30).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Preto som zostal na zemihovoril Ježiš –, aby som mohol potešiť tvoje ubolené srdce a posilňovať tvoju dušu, aby si neustala na ceste.

„Vďaka ti, Pane, – písala sestra Faustína – za tvoju nepochopiteľnú dobrotivosť, že si ráčil zostať s nami v tomto vyhnanstve a prebývaš s nami ako Boh milosrdenstva. Rozsievaš okolo seba jas svojho zľutovania a dobrotivosti a vo svetle tvojich milosrdných lúčov som poznala, ako veľmi ma miluješ“ (Den. 1487).

➡ Ježiš ma dôverne pozná, dáva mi sám seba za pokrm, sľubuje mi večný život a uisťuje ma, že ma nikto nemôže vytrhnúť z jeho ruky. Verím mu?

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

V týždni od 2. do 8. mája, čiže týždeň pred 4. veľkonočnou nedeľou – Nedeľou Dobrého pastiera, sú všetci veriaci pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania. V Nedeľu Dobrého pastiera cirkev slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Modlime sa, aby všetci tí, ktorých Pán povolá, mali odvahu a dobrú vôľu prijať toto pozvanie.

Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti (Den. 1052).

Vďaka ti, Bože, za milosť povolania,
že môžem slúžiť jedine tebe.
Dávaš mi možnosť výhradného milovania,
len po tebe túži srdce moje (Den. 1286).

Nakoľko Centrum Božieho milosrdenstva v Smižanoch prijme dôchodcov, ktorým zhorel DSS v Spišskej Novej Vsi, musíme odvolať avizované májové duchovné cvičenia. Ponúkame vám však nový termín od 15. do 17. júla. Exercície na tému: Svoj pokoj vám dávam… (Jn 14,27) bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová z našej košickej komunity.