Archiwum

Naša kongregácia, zvlášť sestry z krakovskej komunity, v spolupráci so Slovenským dohovorom za rodinu od 5. augusta 2021 do 5. mája 2022 organizuje deväťmesačnú novénu za našu vlasť a za ochranu života na Slovensku. Novéna sa skladá z litánii k Božiemu milosrdenstvu, modlitby za vyprosenie milostí na príhovor sv. sestry Faustíny a modlitby sv. Jána Pavla II. k sestre Faustíne.

Iné modlitby

 

Na pozvanie vdp. dekana Slavomíra Tarasoviča sa v Gréckokatolíckej farnosti biskupa Vasiľa Hopka v Stropkove 3. – 4. septembra uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. V programe príhovory (v sobotu zvlášť pre ženy a matky), adorácia s chválami, modlitba v hodine milosrdenstva a individuálne požehnanie Najsvätejšou sviatosťou a relikviou sv. sestry Faustíny.

Už každoročne modlitba korunky Božieho milosrdenstva a adorácia o Panne Márii, ktorú vedú naše sestry z hrušovskej komunity, otvára o 16.30 program odpustovej slávnosti v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Slávnosť organizuje miestna komunita pavlínov počas najbližšieho víkendu 4. – 5. septembra. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10.30 celebruje košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka“ (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (193, 507):

Moje srdce je stálym Ježišovým príbytkom. Okrem Ježiša nikto nemôže doň vstúpiť. Z Ježiša čerpám silu do boja so všetkými ťažkosťami a protivenstvami. Túžim sa premeniť na Ježiša, aby som sa mohla dokonale darovať dušiam. Bez Ježiša by som sa k dušiam nepribližovala, lebo viem, čím som sama od seba. Vdychujem Boha do seba, aby som ho mohla dať dušiam.

Prenasleduješ ma, ó, Pane, svojou láskou. Ako lúč slnka prenikáš moje vnútro a premieňaš temnotu mojej duše na svoje svetlo.

 

– Môžem aj ja smelo povedať, že moje srdce je Ježišovým príbytkom?

– Čo najčastejšie napĺňa moje srdce: strach či dôvera? Radosť či smútok? Láska či hnev? Vďačnosť či nespokojnosť a šomranie?

V tomto mesiaci si pripomíname 116. narodeniny sv. sestry Faustíny Kowalskej (25. augusta). Pri tejto príležitosti vás pozývame nahliadnuť do kláštornej cely z čias života sestry Faustíny. Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili krátky videopríspevok.

 

V stredu 25. augusta si pripomíname 116. narodeniny Heleny Kowalskej – dnes sv. sestry Faustíny, apoštolky Božieho milosrdenstva. Narodila sa v Glogowci, v piatok o 8.00 hod. ako tretie dieťa Stanislava a Mariany, rod. Babelovej. Mala ešte 9 súrodencov. Hneď o dva dni neskôr bola pokrstená vo Farskom kostole v Šwiniciach Warckých a dali jej meno Helena. Dnes je to Sanktuárium narodenia a krstu sv. Faustíny.

Na fotografii izba z rodného domu sv. Faustíny v Glogowci.

V sobotu 21. augusta sa uskutoční púť za Pannou Máriou Matkou milosrdenstva do Skalného sanktuária na Hore Butkov. Program sa začne krížovou cestou o 12.15, pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú tentokrát budú viesť sestry z našej krakovskej komunity. O 15.30 program vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať vladyka Mons. Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha.

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl v španielskej jazykovej verzii www.santafaustina.es a francúzskej jazykovej verzii www.soeurfaustine.fr už je prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny a má aj nový dizajn. Hotové sú už spolu štyri verzie (poľská, anglická, španielska a francúzska). Aktuálne pracujeme na slovenskej, ruskej, talianskej a nemeckej verzii aplikácie.

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“ (Jn 6, 60-69).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (156)

Raz som veľmi túžila pristúpiť k svätému prijímaniu, ale mala som isté pochybnosti a nepristúpila som. Strašne som preto trpela. Mala som pocit, že mi srdce pukne od bolesti. Pohrúžila som sa do práce, plná horkosti v srdci. Odrazu stál pri mne Ježiš. Povedal: – Dcéra moja, nevynechávaj sväté prijímanie, iba vtedy, keď dobre vieš, že si ťažko zhrešila. Okrem toho nech ťa nič neodradí, žiadne pochybnosti, od toho, aby si sa spojila so mnou v mojom tajomstve lásky. Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy, vhodené do veľkého ohňa. Pamätaj si, že ma veľmi zarmucuješ, keď ma neprijímaš vo svätom prijímaní.

➡Svätá Faustína je pre nás veľkým vzorom živej viery a vrúcnej lásky k eucharistickému Ježišovi. Prosím Ducha Svätého, aby v mojom srdci zapaľoval stále väčšiu lásku k Eucharistii?

➡ Dnes mi Ježiš hovorí: Tvoje malé chyby sa stratia v mojej láske ako steblo slamy, vhodené do veľkého ohňa. Verím v jeho uistenie?

Pamätaj si, že ma veľmi zarmucuješ, keď ma neprijímaš vo svätom prijímaní. Nezarmucujem Ježiša tým, že nepristupujem k svätému prijímaniu?

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov (Lk 1, 39-56).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1244):

Počas rozjímania ma živo prenikla Božia prítomnosť a poznala som radosť Panny Márie vo chvíli nanebovzatia… Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: (…) „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými.” Keď mi to nebeská Matka hovorila, moju dušu začalo napĺňať hlboké pochopenie Božej vôle.

➡ Svätá Faustína hovorila, že Božia vôľa pre každého človeka je láska a milosrdenstvo samo. Nosím v sebe túžbu plniť Božiu vôľu alebo mám tiež vlastný plán pre život?

➡ Prosím o túto milosť aj Máriu, moju Matku, ktorá dokonale splnila Boží plán?

Na našom YouTube kanáli ponúkame ďalší videopríspevok v maďarčine, ktorý vás zavedie do cely sv. sestry Faustíny Kowalskej v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva Krakove – SZENT FAUSZTINA NŐVÉR EMLÉKSZOBÁJA.

 

V utorok 17. augusta bude v našej kláštornej kaplnke sv. Faustíny v Košiciach o 10.00 hod. slávená svätá omša na úmysly všetkých, ktorí nás prosili o modlitbu telefonicky či prostredníctvom formulára na našom webe milosrdenstvo.sk. O našich modlitbách na vaše úmysly vás uisťujeme. Zvlášť ich zverujeme Bohu počas modlitby v hodine milosrdenstva, denne o 15.00 hod.

Aj sestry z obidvoch našich komunít na Slovensku sa zapoja do 24-hodinovej modlitby posvätného ruženca za Slovensko, ktorú organizuje Slovenský dohovor za rodinu na pútnickom mieste v Litmanovej. Začína sa v piatok 13. augusta o 20.00 a končí v sobotu 14. augusta tiež o 20.00. Viac informácií na stránke Slovenského dohovoru za rodinu a na ich Facebooku.

Už po šiestykrát sa uskutoční letná púť z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, ktorú organizujú michalovskí pallotíni. Púť sa začne 7. augusta a trvá presne týždeň. Pútnici, medzi nimi aj naša sestra Pavla Stanovčáková z hrušovskej komunity, prejdú spolu 145 kilometrov.

Na našom YouTube kanáli ponúkame všetkým tým, ktorých zaujímajú dejiny ikonografie Márie Matky Božieho milosrdenstva v Cirkvi, ďalší videopríspevok zo série Matka milosrdenstva.

 

Piateho augusta oslavuje naša kongregácia sviatok svojej patrónky – Matky milosrdenstva. Prečo práve takýto titul Márie? Pozývame vás na náš YouTube kanál, kde sa v našom videopríspevku dozviete viac o dejinách a ikonografii Mater Misericordiae.

 

 

 

Židia šomrali na Ježiša, lebo povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“ a hovorili: „Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: ‚Zostúpil som z neba!?‘“ Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6, 41-51).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (367, 1135)

Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom.

Toto hlbšie poznanie Boha mi dáva úplnú voľnosť a duchovnú slobodu. Nič mi nemôže prekážať v úzkom zjednotení s ním, nedokážu to ani anjelské mocnosti. Cítim, že som veľká, keď som zjednotená s Bohom. Akým šťastím je vnímať prítomnosť Boha vo svojom srdci a žiť s ním v dôvernej blízkosti.

➡ Dnes mi Ježiš hovorí o Otcovi, ktorý ma sám pritiahol k svojmu milovanému Synovi, aby som mal život – večný život.

➡ Obraciam sa vo svojich modlitbách k Bohu Otcovi a ďakujem mu za jeho nepochopiteľnú milosrdnú lásku ku mne?

➡ Tento týždeň sa budem modliť, aby do môjho srdca prenikla pravda, že Boh je pre mňa tým najlepším Otcom.

V sobotu 7. augusta sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP uskutoční slávnostné prijatie 19 nových členov združenia Faustínum počas svätej omše o 10.45, ktorú bude celebrovať páter Artur Ciepielski. Predsedníčku združenia z Krakova bude zastupovať sr. M. Clareta Fečová ISMM, ktorá novým členom odovzdá členskú legitimáciu. Program slávnosti sa začne o 10.00 prednáškou sr. M. Benediktíny Fečovej ISMM s názvom: Učeník – apoštol – priateľ.

Vo štvrtok 5. augusta slávime sviatok patrónky našej rehole – Matky milosrdenstva. Mária sa pod titulom Matky Božieho milosrdenstva uctieva v kongregácii od začiatku. Jej úcta sa v priebehu rokov prehĺbila, predovšetkým vďaka zjaveniam sv. sestry Faustíny, ktoré zapísala vo svojom Denníčku a vďaka teológii o Matke milosrdenstva, ktorú sv. Ján Pavol II. zaradil do encykliky „Dives in misericordia“.

Na podnet generálnej predstavenej m. Michaely Moraczewskej 5. augusta 1937 predstavené na kongrese vo Varšave a 15. augusta sestry vo všetkých kláštoroch zvolili Matku Božieho milosrdenstva za nebeskú generálnu predstavenú kongregácie. V ten deň sestra Faustína napísala: Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.“ A v tej chvíli privinula k sebe matku generálnu Michaelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom (Den. 1244). Potom Matka Božia prostredníctvom sestry Faustíny dala veľké prisľúbenie: Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom (Den. 1244).

Prvého augusta 2011 vznikla na webstránke faustyna.pl modlitebná iniciatíva: Ustavičná korunka Božieho milosrdenstva, ktorá v tomto roku slávi svoje 10. výročie. Ľudia zo všetkých kútov sveta vyprosujú slovami korunky Božieho milosrdenstva milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Stačí sa zapísať do formulára, aj keby ste sa len raz pomodlili modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš cez sestru Faustínu. Prisľúbil, že touto modlitbou vyprosíme všetko pre seba i pre druhých, ak to bude zhodné s jeho vôľou. Takto sa zo všetkých kontinentov rozlieha spoločné a neustále volanie o milosrdenstvo s nami i s celým svetom, za naše rodiny a vlasť.

Okrem osobných úmyslov je na každý mesiac v roku vyznačený aj spoločný úmysel, podľa aktuálnej situácie v Cirkvi či vo svete.

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6, 24-35).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (195, 814)

Celé hodiny ťa adorujem, ó, živý chlieb, uprostred veľkej suchopárnosti duše. Ó, Ježišu, čistá láska, nepotrebujem útechu, živím sa tvojou vôľou, Mocný. Tvoja vôľa je cieľom môjho bytia. Mám pocit, že celý svet mi slúži a závisí odo mňa. Ty, Pane, rozumieš mojej duši vo všetkých jej túžbach.

Dnes som bola len na svätom prijímaní a na časti svätej omše. Celá moja sila je v tebe, živý chlieb. Ťažko by mi bolo prežiť deň, keby som nebola na svätom prijímaní. On je mojou záštitou. Bez teba, Ježišu, nedokážem žiť.

➡ Ježiš ma pozýva k dôvernému vzťahu so sebou vo svätom prijímaní. Môžem spolu so svätou Faustínou vyznať: Celá moja sila je v tebe, živý chlieb?

➡ „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Naozaj DÔVERUJEM týmto Ježišovým slovám?

➡ Tento týždeň a zvlášť dnes požiadam Ježiša o milosť živej viery v jeho eucharistickú prítomnosť.

V nedeľu 1. augusta budú tri Poľky slávnostne prijaté do noviciátu, ktorý v našej kongregácii trvá dva roky. Pri obliečke dostanú od generálnej predstavenej m. Petry Kowalczyk biely závoj a rehoľné meno. V kláštornej kaplnke bude o 10.30 za nich celebrovaná svätá omša. Hlavným celebrantom bude o. Rafal Gudwański.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku ružencového bratstva na Sídlisku III. v Prešove sa v sobotu 31. júla v Kostole Kráľovnej Pokoja uskutoční duchovná obnova, ktorú bude viesť páter Alan Dely OP. Obnovu ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú budú viesť naše sestry z košickej komunity.

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám (Jn 6, 1-15).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Prijímaj s vďačnosťou všetko (Den. 1381).

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557).

➡ Prijímam s vďačnosťou všetko, čo mi dáva Pán?

➡ Tento týždeň sa budem snažiť žiť vo svätej bázni, aby som nepremárnil Božie milosti.

 

Vo štvrtok 22. júla sa uskutoční duchovná obnova pre všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlásť pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, vo Farnosti sv. Františka z Assisi v Detve. Obnovu bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej košickej komunity.

Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov (Den. 72).

Sekretárka moja, napíš, že som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem, pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť sa ku mne, oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo (Den. 1275).

Vo všetkých kláštoroch našej kongregácie, ako aj v mnohých farnostiach sa v júli modlíme Litánie k Predrahej Kristovej Krvi. Spoločne sa modlime: Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Vo Vydavateľstve Katolsk Forlag v Dánsku vyšla kniha o sv. sestre Faustíne a formách úcty k Božiemu milosrdenstvu pod názvom: Den hellige søster Faustina og andagten til Guds barmhjertighed. Autorka Birgit Bidstrup Jorgensen knihu pripravila v spolupráci s poľským misionárom v Dánsku o. Michalom Bieńkowským. Aj takto sa plní želanie Pána Ježiša, aby sa jeho posolstvo o milosrdnej Božej láske dostalo do všetkých kútov sveta.

Za všetkých, ktorí nás podporujú svojimi modlitbami, obetami a milodarmi, bude v pondelok 19. júla o 8.00 hod. v našej kláštornej kaplnke v Košiciach odslúžená svätá omša.

Úprimné Pán Boh zaplať a odmeň všetkým našim dobrodincom!

Posledný videopríspevok v maďarčine z cyklu Myšlienky z Denníčka je venovaný Duchu Svätému. Ako hovorievala sv. sestra Faustína: Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291). Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pátrovi Viktorovi Kunaymu, lazaristovi, slovenskému misionárovi v Budapešti.

 

 

 

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam(Mk 6, 30-34).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1212, 1213)

Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.

Večný Otče, pozri milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.

➡ Ježiš ma pozýva, aby som k nemu privádzal kňazov a rehoľné duše, aby mohli viesť ostatných po ceste spásy. Ako odpovedám na jeho pozvanie?

➡ Mám v sebe túžbu oslavovať nepochopiteľné Božie milosrdenstvo teraz i po celú večnosť?