Archiwum

Už po ôsmykrát sa uskutoční letná púť z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, ktorú organizujú michalovskí pallotíni. Púť sa začne 5. augusta a trvá presne týždeň (do 12. augusta). Pútnici, medzi nimi aj naša sestra Pavla Stanovčáková ISMM z hrušovskej komunity, prejdú spolu 145 kilometrov.

Pri príležitosti Svetových dní mládeže v portugalskom Lisabone pripravili naše sestry z Rio de Janeiro spolu s prekladateľmi a informatikmi z Brazílie novú, v poradí už deviatu, jazykovú verziu našej oficiálnej kongregačnej stránky www.faustyna.pl. Stránka existuje už v poľštine, angličtine, nemčine, taliančine, ruštine, slovenčine, francúzštine a španielčine.

Na 39. ročník SDM od 1. do 6. augusta budú putovať aj naše sestry z Poľska a Kazachstanu.

Tri sestry – medzi nimi aj Slovenka sr. M. Sofia Rusinová – zložia v stredu 2. augusta v Kláštornej kaplnke v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Stane sa tak počas slávnostnej svätej omše o 10.00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Ján Zajac, emeritný krakovský biskup. Sľuby od sestier prijme naša generálna matka Miriam Janiec ISMM.

Slová Pána Ježiša počas doživotných sľubov. – Nevesta moja, naše srdcia sú spojené naveky. Pamätaj, komu si zložila sľuby… Všetko sa nedá vypovedať slovami (Den. 239).

 

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju“ (Mt 13, 44-46).

Zverujem do tvojej starostlivosti dve perly drahé môjmu srdcu. Sú nimi duše kňazov a rehoľné duše. Budeš sa modliť zvlášť za nich, ich sila bude vo vašej sebažertve. Modlitby, pôsty, umŕtvovania, prácu a všetky utrpenia budeš spájať s mojou modlitbou, pôstom, umŕtvením, prácou a utrpením. Vtedy budú mať moc pred mojím Otcom (Den. 531).

Dnes som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rany jeho srdca sa sypali drahocenné perly a brilianty. (…) Spasiteľ mi povedal: – To sú poklady milostí, ktoré udeľujem dušiam, ale nie všetky duše vedia čerpať z mojej štedrosti (Den. 106).

➡ Dnes celý deň obetujem za kňazov, rehoľníkov a za rehoľné sestry.

Desiate výročie od zloženia prvých rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti oslávia naše tri slovenské sestry v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Od 3. do 4. augusta spoločne poďakujú za dar povolania: sr. Faustia z komunity v USA, sr. Antoniana z Košíc a sr. Alžbeta z Nižného Hrušova. Deň duchovnej obnovy a slávnostnú svätú omšu bude viesť o. Stanislaw Witkovski MS, saletín, dlhoročný spovedník a spolupracovník našej rehole.

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘ On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly‘“ (Mt 13, 24-30).

Ježišu môj, riaď môj rozum, vezmi si do vlastníctva celú moju bytosť, ukry ma v hĺbke svojho Srdca a chráň ma pred útokom nepriateľa. V tebe je moja jediná nádej (Den. 56).

Nechcem odpočívať uprostred boja, ale do posledného dychu budem bojovať za slávu svojho Kráľa a Pána. Neodložím meč, kým ma nepredvolá pred svoj trón. Nebojím sa úderov, lebo mojím štítom je Boh. Báť sa má nepriateľ nás, a nie my nepriateľa. Satan víťazí iba nad pyšnými a zbabelými, lebo pokorní majú moc. Pokornú dušu nič nezmätie ani neznepokojí. Nasmerovala som svoj let k samej žiare slnka a nič ho nedokáže znížiť. Láska sa nedá uväzniť, je slobodná ako kráľovná, láska dosahuje Boha (Den. 450).

➡ Všetko, čo je vo mne dobré, aj všetko, za čo sa hanbím, zverím s dôverou do Ježišových rúk…

Neboj sa – uistenie, ktoré sa vo Svätom písme nachádza presne 365-krát. V Denníčku sv. sestry Faustíny tieto slová Ježiš použil až tridsaťkrát. Náš prázdninový audiopríspevok na YouTube kanáli s týmto názvom vás chce aj počas leta presvedčiť o láske a dobrote nášho nebeského Otca…

V istej chvíli mi Pán povedal: – Prečo sa bojíš a chveješ, keď si spojená so mnou? Nepáči sa mi, keď sa duša poddáva zbytočnému strachu. Kto sa ťa smie dotknúť, keď si so mnou? Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spolieha na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí (Den. 453).

 

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 13, 1-9).

Tu pôsobí všemohúcnosť môjho milosrdenstva, šťastná duša, ktorá využije túto milosť (Den. 1486).

Ježišu, túžim po spáse duší, nesmrteľných duší. V tejto obete, o ktorej nikto nebude mať ani tušenia, dám slobodu svojmu srdcu. Budem sa stravovať a nepozorovane spaľovať svätým ohňom lásky k Bohu. Božia prítomnosť mi pomáha, aby moja obeta bola dokonalá a čistá (Den. 235).

➡ Akou pôdou je moje srdce? Čo mi prekáža prinášať hojnú úrodu?

K našej nebeskej Matke do Medžugorja od 17. do 23. júla poputujú aj členovia a dobrovoľníci z juhovýchodných formačných skupiniek združenia Faustínum: z Košíc, Borše a Viničiek (farnosť Streda nad Bodrogom). Spolu s nimi bude putovať aj sr. M. Hedvig Uličná ISMM z košickej komunity, ktorá pre nich vedie pravidelné mesačné formačné stretnutia v slovenčine aj maďarčine.

Foto: Postoj.sk

Od 15. do 16. júla sa koná už tradičná 337. Škapuliarska púť do Topolčianok. V tomto roku sa púte zúčastní aj sr. M. Antoniana Štullerová ISMM z našej košickej komunity. V bohatom programe, zvlášť za nové kňazské a rehoľné povolania, budú môcť slovenskí aj maďarskí pútnici prijať škapuliar. Program vyvrcholí slávnostnou pontifikálnou sv. omšou na Kalvárii, ktorej bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

Už viac ako osem rokov sa sestry v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch denne modlia posvätný ruženec za manželstvá prežívajúce ťažkosti a krízu. Vďaka on-line prenosu na našej webstránke sa s nimi môžete duchovne spojiť o 20.30 hod. Ak chcete poprosiť o modlitbu za nejaké manželstvo, napíšte priamo sestrám na mail: klasztor@faustyna.pl.

Sestra Alžbeta Mikušová ISMM z našej hrušovskej komunity sa v sobotu 15. júla zúčastní farskej púte do Gaboltova do Sanktuária Panny Márie Karmelskej. Téma tohtoročnej arcidiecéznej púte znie: Neboj sa! Vstaň, volá ťa! Slávnostnú sv. omšu o 18.00 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Viac o programe na stránke: https://gaboltov.rimkat.sk/2023/06/15/arcidiecezna-put-2023/

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 25-30).

Želám si, aby sa tvoje srdce utvrdilo v úplnom pokoji (Den. 459).

Dôverné prebývanie duše s Bohom. Boh sa približuje k duši zvláštnym spôsobom, o ktorom vie iba Boh a duša. Nikto nezbadá to tajomné spojenie, v ktorom najdôležitejšia je láska a v ktorom všetko vykonáva iba láska. Ježiš sa dáva duši nežne, sladko, a v jeho hĺbke je pokoj. Ježiš jej udeľuje veľa milostí a dáva jej schopnosť poznávať jeho odveké myšlienky a neraz odhaľuje duši svoje božské zámery (Den. 622).

Ježiš sa dáva duši nežne, sladko, a v jeho hĺbke je pokoj. Čo je teda prameňom môjho nepokoja?

Vo vydavateľstve našej kongregácie ‚Misericordia‘ v Krakove vyšiel druhý opravený preklad Denníčka sv. sestry Faustíny v britskej angličtine. Tento niekoľkoročný preklad tlmočníčky Teresy Bałuk-Ulewiczowej (Poľky narodenej a žijúcej vo Veľkej Británii) bol pre ňu najväčšou výzvou v jej doterajšej prekladateľskej činnosti. Na preklade spolupracovala aj s našimi sestrami. Nakoľko ide o tzv. typický preklad, kniha poslúži ako základ pre preklad do iných jazykov.

V júli, v mesiaci, v ktorom si zvlášť ctíme hodnotu Kristovej Krvi preliatej za nás a z lásky k nám, sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok s názvom: Kristova Krv – zachráň nás.

Raz večer som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rúk, nôh a boku mu vytekala najsvätejšia krv. Po chvíli mi Ježiš povedal: – To všetko pre spásu duší.

Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov.

 

Od 3. do 7. júla môžu deti 1. až 6. ročníka v Nižnom Hrušove prežiť prvé prázdninové dni s rozprávkou. Letné dni pod názvom Leto s rozprávkou pre nich pripravili animátori z farnosti spolu s našimi sestrami z miestnej komunity. Celú akciu zastrešuje vdp. farár Jozef Kozák.

Od 3. do 7. júla spoločenstvo Szent Gellért Pastorációs központ (maďarsky hovoriaci veriaci) v Košiciach organizuje už tradičný detský letný denný tábor. Tábor je určený deťom od 6-10 rokov.  Témou tohtoročného bude Božie milosrdenstvo. Milosrdného Pána Ježiša a jeho apoštolku sv. sestru Faustínu deťom priblíži sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity. Dievčatká si budú môcť vyskúšať aj náš habit a závoj.

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu“ (Mt 10, 37-42).

Moje srdce túži po tom, aby ma všetci milovali… (Den. 1703).

Ó, Ježišu môj, viem, že o veľkosti človeka svedčia skutky, a nie slová ani city. Diela, ktoré sme vykonali, budú o nás hovoriť. Ježišu môj, nedovoľ mi snívať, ale daj mi odvahu a silu splniť tvoju svätú vôľu (Den. 663).

O veľkosti človeka svedčia skutky, a nie slová ani city. Akým som človekom?

 

Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov (Den. 72).

Sekretárka moja, napíš, že som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem, pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť sa ku mne, oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo (Den. 1275).

Vo všetkých kláštoroch našej kongregácie, ako aj v mnohých farnostiach sa v júli modlíme Litánie k Predrahej Kristovej Krvi. Spoločne sa modlime: Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy, aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa ľudí. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10, 26-33).

Ó, Ježišu môj, večná Pravda, nebojím sa ničoho, žiadnej námahy, žiadneho utrpenia, len jedného sa bojím – uraziť teba (Den. 571).

Ty sa však neboj ničoho. Ja som vždy s tebou (Den. 586).

Po každom rozhovore s Pánom je moja duša zvláštne posilnená. Akýsi hlboký pokoj vládne v mojej duši a dodáva mi takú odvahu, že sa nebojím ničoho na svete (Den. 610).

➡ Ty sa však neboj ničoho. Ja som vždy s tebou! Budem si opakovať toto Ježišovo uistenie.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na júl znie: Za bezpečnú dovolenku pre dovolenkárov a za všetkých, aby využili tento čas na duchovný rast v dôvere v Boha a ponúkali svojim blížnym skutky milosrdenstva.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Posledný predprázdninový audiopríspevok Pomôž mi, Pane… je zároveň prvým príspevkom z nového cyklu Modlitby sv. Faustíny, ktorý pre vás v novom školskom roku budeme uverejňovať na našom YouTube kanáli. V tejto snáď najznámejšej Faustínkinej modlitbe, ktorú sa my sestry modlíme po každej sv. omši, prosíme o to, aby sme mali milosrdné oči, uši, jazyk, ruky, nohy a predovšetkým srdce…

Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné… Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych (Denníček 163).

 

 

 

Náš posledný audiopríspevok Láska večná… uzatvára celú polročnú sériu z cyklu Poézia sv. Faustíny. V každom príspevku sme vám chceli na YouTube kanáli priblížiť vnútorné prežívanie našej svätice vyjadrené vo forme básní, ktoré recitovala herečka Monika Hilmerová.

Láska večná, maľovať svoj svätý obraz mi kážeš
a odhaľuješ nám nepochopiteľný prameň milosrdenstva,
toho, kto sa priblíži k tvojim lúčom požehnať chceš…
(Denníček 1).

 

Od 23. do 25. júna sa uskutoční duchovná obnova vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža v Považanoch (okres Nové Mesto nad Váhom). Obnovu o Božom milosrdenstve so sv. sestrou Faustínou bude na pozvanie vdp. farára Róberta Vaculu viesť sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej hrušovskej komunity. V programe okrem príhovorov aj moderovaná adorácia a modlitba v hodine milosrdenstva.

Tak sa vidí, že Cirkev najmä vtedy vyznáva a uctieva Božie milosrdenstvo, keď sa utieka k Ježišovmu srdcu. Prístup ku Kristovi v tajomstve jeho srdca nám dovoľuje, aby sme sa oddali tomuto akoby ústrednému a pre ľudí najprístupnejšiemu spôsobu zjavenia lásky milosrdného Otca, ktoré tvorí najvnútornejšie jadro mesiášskeho poslania Syna človeka (Dives in misericordia, 13).

Srdce Ježišovo je vždy otvorené pre nás hriešnikov. Z Spasiteľovho srdca prebodnutého na kríži naďalej prúdia zdroje milosrdenstva – krv a voda, ktoré nás očisťujú, ospravedlňujú a napĺňajú Božím životom. Vždy môžeme s dôverou pristupovať k Ježišovmu Srdcu, aj keď máme na svedomí veľa hriechov – chápe nás a je vždy pripravený nám odpustiť.

Ako často ďakujem Ježišovi za jeho milosrdenstvo, ktoré mi prejavil tým, že dovolil, aby bolo jeho sväté srdce prebodnuté kopijou?

Dokážem stáť pred Ježišom s celou pravdou o mojom slabom a zranenom srdci?

Do akej miery sa moje srdce stáva podobným Ježišovmu Srdcu (v konkrétnych situáciách, vo vzťahoch a postojoch)?

„Kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Prichádzaj a načieraj milosti z tohto prameňa nádobou dôvery. Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Načo by si mala so mnou viesť [spor] o svoju úbohosť. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milosti” (Den. 1485).

„Bol som tvojím učiteľom, som a budem, snaž sa, aby sa tvoje srdce pripodobnilo môjmu pokornému a tichému srdcu. Nedomáhaj sa nikdy svojich práv. Všetko, čo ťa stretne, znášaj veľmi pokojne a trpezlivo. Nebráň sa, keď všetko zahanbenie doľahne na teba a ty budeš nevinná, dovoľ triumfovať druhým. Neprestaň byť dobrá, aj keď zbadáš, že zneužívajú tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, ja sám sa ťa zastanem. Buď vďačná za najmenšiu moju milosť, lebo vďačnosť ma núti udeľovať ti nové milosti… (Den. 1701).

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 30. júna do 2. júla v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Toto prázdninové stretnutie s Božím slovom bude tentokrát na tému: Pane, ak chceš, môžeš… Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 055/677 02 77; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 9, 36 – 10,8).

Keď duša pozná, že je ničotou a úbohosťou sama od seba a všetko dobré, čo v sebe má, je len Božím darom, keď vidí, že všetko dostala zadarmo a že jej je iba úbohosť, ustavične sa korí pred Božou velebou (Den. 593).

Mocná a živá viera takmer pretrháva závoj lásky. Božia prítomnosť preniká moje srdce ako lúč slnka krištáľ. Vo chvíli, keď prijmem Boha, celá moja bytosť je pohrúžená doňho. Zmocňuje sa ma úžas a obdiv, keď vidím veľkú Božiu velebnosť. Ponížene prichádza k tej, ktorá je samou úbohosťou. Z mojej duše vytryskuje vďačnosť za všetky milosti, ktoré mi udeľuje, zvlášť za milosť povolania do svätej služby jemu [samému] (Den. 1814).

➡ Dnes sa pomodlím za tých, ktorí neveria v Boha.

V sobotu 24. júna o 18.00 hod. bude v našej kláštornej kaplnke v Košiciach celebrovaná svätá omša za všetkých dobrodincov a sponzorov a tých, ktorí nás podporujú svojimi modlitbami a obetami.

Celý deň som zotrvávala v ďakovných modlitbách a moju dušu zaplavovala vďačnosť. Ó, Bože, aký si dobrý, aké veľké je tvoje milosrdenstvo, navštevuješ ma takými veľkými milosťami – mňa, najbiednejší prach. Padám dolu tvárou k tvojim nohám, ó, Pane, a vyznávam ti s úprimným srdcom, že ničím som si nezaslúžila ani najmenšiu tvoju milosť. A že sa mi tak štedro udeľuješ, to je tvoja nepochopiteľná dobrota. Preto čím väčšie milosti zakúša moje srdce, tým hlbšie sa korí (Den. 1661).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na jún znie: Za ochranu detí pred demoralizáciou a za potrebné milosti pre mládež, aby sa pri rozhodovaní riadila evanjeliovými hodnotami a tak nepodľahla pokušeniu rýchleho šťastia.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že úcta k Božiemu milosrdenstvu je len variáciou úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, že medzi týmito pobožnosťami nie je žiaden významný rozdiel. Tento názor ešte môže potvrdiť zbežné prečítanie Denníčka sestry Faustíny, v ktorom sa často spomína Ježišovo Srdce. Teologická analýza obsahu tohto diela však vedie k jasnému vymedzeniu týchto dvoch pobožností, ktoré sú v Cirkvi také populárne. Takúto analýzu urobil profesor Ignác Różycki a na jej základe poukázal na zásadné rozdiely, ktoré existujú medzi úctou k Ježišovmu Srdcu a k Božiemu milosrdenstvu. Vzťahujú sa na vlastný a vecný predmet, samotnú podstatu pobožností a privilegovaný čas, s ktorým sa viažu konkrétne prisľúbenia.

Vlastným predmetom v úcte k Božiemu milosrdenstvu je milosrdenstvo celej Najsvätejšej Trojice, zatiaľ čo v úcte k Ježišovmu Srdcu je vlastným predmetom vtelený Boží Syn. Vecným predmetom v úcte k Božiemu milosrdenstvu je obraz milosrdného Ježiša podľa videnia sestry Faustíny z 22. februára 1931 v Plocku. Avšak v úcte k Ježišovmu Srdcu je vecným predmetom ľudské, fyzické Ježišovo srdce. Podstata úcty k Božiemu milosrdenstvu spočíva v dôvere, zatiaľ čo podstatou úcty k Ježišovmu Srdcu je zadosťučinenie. Privilegovaný čas v úcte k Božiemu milosrdenstvu je každý deň o tretej hodine popoludní (okamih Ježišovej smrti na kríži) a Sviatok milosrdenstva na prvú nedeľu po Veľkej noci. Avšak v úcte k Ježišovmu Srdcu privilegovaným časom je prvý piatok v mesiaci a Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.