Archiwum

Nakoľko je v tomto roku slávnosť sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie, presunutá na pondelok 20. marca, až od soboty 11. marca začíname novénu z litánií pred jeho sviatkom. Svätý Jozef je jedným z hlavných patrónov našej kongregácie a od začiatku jej existencie bol vždy zvlášť uctievaný ako starostlivý ochranca v duchovných i finančných záležitostiach.

Svätý Jozef, najčistejší ženích preblahoslavenej Panny Márie a môj láskavý ochranca, spomeň si, že ešte nikdy nebolo počuť, že by niekto volal o tvoju ochranu, alebo ťa prosil o príhovor bez toho, aby si ho vypočul. Aj ja prichádzam k tebe s touto dôverou a odovzdávam sa ti. Pestún nášho Spasiteľa, neodmietni moju prosbu, ale láskavo ju prijmi a vyslyš. Amen.

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Tretí audiopríspevok z cyklu Poézia sv. Faustíny nás pozýva k zvelebovaniu nášho milosrdného Pána, kráľa neba i zeme. Každý týždeň vás na našom YouTube kanáli pozývame započúvať sa do veršov našej svätice. Tematicky sme pre vás pripravili príspevky, ktoré hovoria o nejakom aspekte Božej lásky k nám.

Buď zvelebený, milosrdný Bože, že si sa ráčil z nebies na túto zem znížiť. S veľkou pokorou spievame tebe, že si ráčil celý ľudský rod povýšiť.

 

Veľakrát si neuvedomuje, koľko vecí záleží od našej každodennej voľby. Pravdupovediac od nej závisí všetko – nielen v osobnom, pracovnom, rodinnom či spoločenskom živote – ale predovšetkým od nej závisí náš večný život. Ježiš neraz poučil sestru Faustínu o tom, ako brať na seba ten každodenný kríž a nasledovať ho:

Vtom som uzrela Pána Ježiša pribitého na kríž. Keď Ježiš na ňom chvíľu visel, uzrela som celý zástup duší ukrižovaných tak ako Ježiš. Videla som aj tretí zástup duší a druhý zástup duší. Druhý zástup nebol pribitý na kríž, ale duše držali kríž pevne v rukách. Tretí zástup duší nebol ani ukrižovaný, ani nedržal kríž pevne v rukách. Duše vliekli kríž za sebou a boli nespokojné. Vtom Ježiš riekol: – Vidíš, tie duše, ktoré sú mi podobné v utrpeniach a v opovrhnutí, budú sa mi podobať aj v sláve. A tie, ktoré sa mi menej podobajú v utrpení i v opovrhnutí – budú sa mi menej podobať aj v sláve. Najviac ukrižovaných duší bolo z duchovného stavu. Medzi ukrižovanými dušami som videla aj známe duše, čo mi urobilo veľkú radosť. Vtom mi Ježiš povedal: – V zajtrajšom rozjímaní sa budeš zamýšľať nad tým, čo si dnes videla. A hneď zmizol (Den. 446).

Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí.

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené [ľudskou] nevďačnosťou (Den. 642).

Kvetná nedeľa. Počas svätej omše bola moja duša ponorená do Ježišovej horkosti a utrpenia. Ježiš mi dal poznať, ako trpel v tomto triumfálnom sprievode. Hosana sa odrážalo v Ježišovom Srdci ozvenou: „Ukrižuj!” Ježiš mi to dal zvlášť pocítiť (Den. 1028).

Počas svätej omše mi Ježiš dal poznať bolesť svojej duše. Zreteľne som cítila, ako sa hymny „hosanna” bolestnou ozvenou odrážali v jeho Najsvätejšom Srdci. Aj moju dušu zaplavilo more horkosti a každé „hosanna” prebodávalo moje srdce skrz-naskrz. Moja duša bola uchvátená do Ježišovej blízkosti. Počula som Ježišov hlas: – Dcéra moja, tvoje spolucítenie je pre mňa úľavou. Tvoja duša nadobúda zvláštnu krásu, keď rozjímaš o mojom umučení (Den. 1657).

Ó, ako všetko ťahá človeka k zemi, vzdychla si sestra Faustína na stránkach svojho Denníčka. Aj my často zakúšame, ako nás tento svet, rôzne udalosti a životné situácie oberajú o pokoj a odvádzajú od Boha. Preto sme pre vás na toto Pôstne obdobie na našom YouTube kánali pripravili nový cyklus s názvom Poézia sv. Faustíny. Premiéru majú Najkrajšie básne našej svätice v sedemminútovom audiovizuálnom príspevku.

Milosrdenstvo Pánovo ospevovať budem naveky pred celým ľudom, lebo je najväčšou Božou vlastnosťou a pre nás stále zázrakom.

 

Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ A hneď ich prepustí.“ Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: „Kto je to?“ A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta“ (Mt 21, 1-11).

Dcéra moja, často rozjímaj o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím bolestným umučením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou (Den. 1512).

Kvetná nedeľa. Počas svätej omše bola moja duša ponorená do Ježišovej horkosti a utrpenia. Ježiš mi dal poznať, ako trpel v tomto triumfálnom sprievode. Hosana sa odrážalo v Ježišovom Srdci ozvenou: „Ukrižuj!” Ježiš mi to dal zvlášť pocítiť (Den. 1028).

Rozjímaj o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na marec znie: Za požehnané Pôstne obdobie a za obrátenie hriešnikov, zvlášť tých, ktorým hrozí strata spásy.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vás pozýva na trojdňové duchovné cvičenia do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove v termíne od 24. do 26. marca. Exercície na tému: V tebe mám zaľúbenie (Mk 1, 11b) bude viesť vdp. Tomáš Belá a sr. M. Clareta Fečová ISMM.

Prihlasovanie a bližšie informácie na tel. čísle: 0911 544 434 (v prac. dňoch od 13:00 do 19:00 hod.) alebo emailom: krakov@milosrdenstvo.sk

Začiatok je v piatok o 15:00 hod.; záver je v nedeľu na obed. Cena je 77,- eur.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest o Vašom prijatí rozhodne skoré prihlásenie!

Marec už od nepamäti patrí zvláštnej úcte k svätému Jozefovi, ktorého sviatok budeme v tomto roku sláviť v pondelok 20. marca. Svätý Jozef najvernejší, najmúdrejší, najmocnejší… V litániách k sv. Jozefovi nájdeme množstvo invokácií, ktoré hovoria o výnimočných cnostiach tohto mocného orodovníka. Aj sv. sestra Faustína si ho ctila ako svojho ochrancu: Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu a raz „Rozpomeň sa”. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu (Den. 1203).

V sobotu 25. marca slávime zvestovanie vtelenia Božieho slova. Sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku píše: Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

Tento deň je tiež medzinárodným Dňom počatého dieťaťa. Jeho ustanovenie vychádzalo z podnetu dnes už svätého pápeža Jána Pavla II.  Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a života každej ľudskej bytosti.

Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“ Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“ Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“ Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“ Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho (Jn 11, 1-45).

Túžim, aby mi moje stvorenia dôverovali. Povzbudzuj duše k veľkej dôvere v moje nekonečné milosrdenstvo (Den. 1059).

Ježišu, ty vieš, že milujem utrpenie a kalich utrpenia túžim vypiť až do poslednej kvapky. A predsa moju prirodzenosť prenikla ľahká triaška a strach. Ihneď sa s celou silou prebudila moja dôvera v nekonečné Božie milosrdenstvo. Všetko muselo pred ňou ustúpiť ako tieň pred lúčom slnka (Den. 697).

➡ Ježiš je Pánom môjho života aj smrti. Všetko má vo svojich rukách, hoci sa mi môže zdať, že sa mu to vymklo z rúk…

V tomto týždni – podľa túžby Pána Ježiša – chceme spoločne prosiť za obrátenie hriešnikov, za spásu ich duší: Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov (Den. 1032).

Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve. Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Modlitba za obrátenie hriešnych duší je mi najmilšia. Vedz, dcéra moja, že táto modlitba je vždy vyslyšaná (Den. 1396-1397).

 

Aký pôst od nás očakáva Boh? Či ide len o pôst žalúdka, jazyka, myšlienok? V čom je krása nášho kresťanského a ľudského povolania? V skutkoch milosrdenstva, ktoré vyplývajú z lásky k Bohu.

Lekár mi nedovolil ísť do kaplnky na pašie, hoci som po tom vrúcne túžila. Modlila som sa vo vlastnej izolačke. Náhle som začula zvonček v susednej izolačke. Vstúpila som do nej a poslúžila ťažko chorému. Keď som sa vrátila do svojej samotky, zrazu som uvidela Pána Ježiša, ktorý mi povedal: – Dcéra moja, urobila si mi väčšiu radosť tým, že si mi poslúžila, ako keby si sa dlho modlila. Odpovedala som: „Veď nie tebe, ó, môj Ježišu, som poslúžila, ale tomu chorému.” Pán mi odpovedal: – Áno, dcéra moja, čokoľvek robíš pre blížnych, robíš pre mňa (Den. 1029).

Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne (Den. 742).

Popolcovou stredou začneme Pôstne obdobie. Pôst, modlitba a almužna, ku ktorým sme pozvaní, majú vyjadrovať naše obrátenie. Pôstom je pre nás aj prijatie súčasnej situácie, plnej obáv a neistoty, ktoré prijmeme bez šomrania a v duchu pokánia… Modlitbou za pokoj, utečencov či zomierajúcich vyjadríme našu vieru a dôveru v Boha… Almužnou nech sú naše slová povzbudenia a nádeje, náš záujem o druhého alebo len obyčajný úsmev…

Môžete sa pripojiť aj do modlitbovej akcie TV Lux a využiť čas pôstu modlitbou za kňazov, zasvätené osoby a nové duchovné povolania. Nie je potrebné sa nikde nahlasovať ani zapisovať. Zapojiť sa do modlitebnej aktivity môžete v ľubovoľnom čase.

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

 

Prežiť víkend na modlitbe a s Božím Slovom je nielen možnosťou zastaviť sa a načerpať nové sily, ale tiež stretnúť sa s tým, ktorý nás nepredstaviteľne miluje. Srdečne pozývame dievčatá a ženy vo veku od 18 do 30 rokov do nášho kláštora Nižného Hrušova. Ponúkame vám tieto termíny: 10. – 12. marca; 17.  – 19. marca a 31. marca – 2. apríla.

Začíname v piatok sv. omšou o 18:00 a končíme nedeľným obedom. Príspevok za pobyt je dobrovoľný.

Prihlásiť sa môžete do 19. marca. Tešíme sa na vás!

Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0908 883 251 alebo na emailovej adrese: hrusov@milosrdenstvo.sk

V pondelok 20. marca sa uskutoční duchovná obnova pre žiakov II. stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Sátoraljaújhely v Maďarsku. Obnovu o Božej láske voči nám a o pôste podľa sv. sestry Faustíny bude viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity.

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu (Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38).

Dcéra moja, myslíš si, že si už dosť napísala o mojom milosrdenstve? To, čo si napísala, je len jedna kvapôčka v oceáne. Som sama Láska a Milosrdenstvo samo, neexistuje úbohosť, ktorá by sa mohla merať s mojím milosrdenstvom. Žiadna úbohosť ho nemôže vyčerpať, lebo vo chvíli, keď sa dáva, stáva sa väčším (Den. 1273).

Veď ma, ó, Bože, cestami, akými sa ti páči. Plne dôverujem tvojej vôli, ktorá je pre mňa láskou a samým milosrdenstvom (Den. 1264).

Ty veríš v Syna človeka? Ako odpoviem?

V nedeľu 19. marca počas svätej liturgie o 17.30 v Gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky v Trebišove si veriaci budú môcť vypočuť pôstne zamyslenie na tému: Svätá Faustína a pôst. Na pozvanie o. Tomáša Muszku sa farníkom prihovorí sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej hrušovskej komunity.

Vždy, keď mi budeš chcieť urobiť radosť… Čím urobíme Ježišovi radosť? To sa dozviete v 31. krátkom dialogickom spote na našom YouTube kanáli. Spoty, ktoré sme pre vás pripravili v spolupráci s poľskou TVP uverejňujeme v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva.

Túžim, aby celý svet poznal moje milosrdenstvo (Den. 687).

Ó, Stvoriteľ môj a Pán, cítim, že odchýlim závoj neba, aby zem nepochybovala o tvojej dobrote (Den. 483). Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia. Kým žije, každá môže dosiahnuť veľkú svätosť, lebo sila Božej milosti je veľká (Den. 283).

 

Február je v našej kongregácii venovaný zvláštnej úcte k sv. sestre Faustíne Kowalskej (1905-1938), našej duchovnej spoluzakladateľke. Pri večerných pobožnostiach sa denne modlíme Litánie k sv. Faustíne. V tomto mesiaci totiž slávila svoje rehoľné meniny (15. februára); v tomto mesiaci si tiež pripomíname 60. výročie smrti jej krakovského spovedníka o. Józefa Andrasza SJ (1. februára) a tiež 48. výročie smrti jej vilniuského duchovného sprievodcu blahoslaveného o. Michala Sopočku (15. februára).

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili videoprezentáciu Litánií k sv. Faustíne.

 

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych“ (Mt 17, 1-9).

Po svätom prijímaní som videla Pána Ježiša vo veľkej velebnosti. Ježiš mi povedal: – Dcéra moja, počas týždňov, keď si ma nevidela ani si necítila moju prítomnosť, bol som s tebou hlbšie zjednotený ako vo chvíľach vytrženia. Vernosť a vôňa tvojej modlitby vystúpili ku mne. Po týchto slovách bola moja duša zaliata Božou útechou. Ježiša som nevidela a mohla som vysloviť len jedno slovo – Ježiš. Keď som vyslovila toto meno, moju dušu opäť zalievalo svetlo a hlbšia sústredenosť, ktorá trvala tri dni bez prestávky. Svoje povinnosti som si však mohla plniť. Celá moja bytosť bola rozrušená v najskrytejších hlbinách. Veľkosť Boha ma nedesí, ale činí šťastnou. Keď mu vzdávam chválu, sama som povýšená. Keď vidím jeho šťastie, sama som šťastná, lebo všetko, čo je v ňom, splýva na mňa (Den. 1246).

Vernosť a vôňa tvojej modlitby vystúpili ku mne. Ako vyzerá moja modlitba, keď na nej nič necítim? Som jej verný do konca?

O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia (…). Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet (Den. 1320). Tridsiaty krátky spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva nám priblíži výnimočnú chvíľu dňa, v ktorej si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou.

Zomrel si, Ježišu, ale pre duše vytryskol prameň života a otvorilo sa more milosrdenstva pre celý svet. Ó, prameň života, nepochopiteľné Božie milosrdenstvo, obklop celý svet a vylej sa na nás (Den. 1319).

 

 

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta“ (Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42).

Večer počas benedikcie ma začali trápiť takéto myšlienky: či všetko, čo hovorím o veľkom Božom milosrdenstve, nie je klamstvom alebo ilúziou… Chvíľu som sa chcela nad tým zamýšľať. Vtom som začula mocný a jasný vnútorný hlas: – Všetko, čo hovoríš o mojej dobrote, je pravda a niet slov, ktoré by vyjadrili moju dobrotu. Tie slová boli také mocné a jasné, že by som dala život za to, že pochádzajú od Boha. Poznám ich po hlbokom pokoji, ktorý ma vtedy sprevádza a zostáva vo mne i naďalej. Ten pokoj mi dáva silu a takú veľkú moc, že všetky ťažkosti, protivenstvá, utrpenia, ba aj samotná smrť sú ničím. Toto svetlo mi trochu odhalilo poznanie, že všetko úsilie, ktoré vynakladám, aby duše poznali Pánovo milosrdenstvo, je Bohu veľmi milé. Mám z toho v duši takú veľkú radosť, že neviem, či v nebi môže byť väčšia. Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).

Keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať. Krátko sa pomodlím k Duchu Svätému…

Čo mal na mysli Pán Ježiš, keď vravel sv. sestre Faustíne o znamení posledných čias? To sa dozviete v predposlednom 32. krátkom spote z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva na našom YouTube kanáli.

(…) Je to znamenie posledných čias, po ňom príde deň spravodlivosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho milosrdenstva (Den. 848).

Túžim prejsť celým svetom a hovoriť dušiam o veľkom Božom milosrdenstve. Kňazi, pomôžte mi v tom (Den. 491).

 

 

 

Posledný 33. krátky spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sme pre vás pripravili v spolupráci s poľskou TVP,  nás pozýva šíriť úctu k tejto nekonečnej Božej vlastnosti. Nech nás k tomu povzbudí aj toto Ježišove prisľúbenie:

Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom (Den. 1075).

 

 

Naša kongregácia v uplynulom roku odovzdala 116 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej (111 ex ossibus čiže z kostí a 5 z habitu) do 17 krajín sveta. Relikvie putovali do 6 krajín Európy, ďalej do Indie, Libanonu, Hondurasu, USA, Kanady, Brazílie, Peru, Austrálie, Guatemaly, Belize a Papuy – Novej Guiney. Sestra Faustína je takto prítomná v 128 krajinách sveta, v 5698 kostoloch či kaplnkách, v ktorých sa zvlášť uctieva Božie milosrdenstvo.

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na február znie: Poďakovanie za dar sv. Faustíny, za obraz Milosrdného Ježiša a za všetky milosti vyprosené pred týmto obrazom s prosbou, aby v Božom milosrdenstve svet našiel pokoj a človek šťastie.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

V druhom týždni sme pozvaní rozjímať o Ježišovom utrpení, ktoré je prejavom jeho veľkej lásky k nám a jeho nekonečného milosrdenstva voči dušiam.

Dcéra moja, dnes rozjímaj o mojom bolestnom umučení, o celej jeho veľkosti. Rozjímaj o ňom tak, akoby som ho podstúpil len kvôli tebe (Den. 1761).

Dcéra moja, často rozjímaj o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím bolestným umučením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou (Den. 1512).

Ježišu môj, moja jediná nádej, ďakujem ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred očami mojej duše. Tou knihou je tvoje umučenie, podstúpené z lásky ku mne. Z tejto knihy som sa naučila, ako milovať Boha a duše. Táto kniha obsahuje nevyčerpateľné poklady pre každého. Ó, Ježišu, ako málo duší ťa chápe v tvojom mučeníctve lásky. Ó, aký veľký je oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v tvojom Najsvätejšom Srdci. Šťastná duša, ktorá pochopila lásku Ježišovho Srdca (Den. 304).

Všetkým vám, ktorí chcete venovať 10 minút Bohu a sebe, dávame do pozornosti YouTube kanál združenia Faustínum, na ktorom pre vás sestry s kňazmi pripravujú krátke nedeľné zamyslenia v rámci cyklu: Počúvame Božie slovo so sv. Faustínou.

 

Slovenské sestry zo združenia Faustínum v Krakove pre vás na tohtoročné Pôstne obdobie pripravili krátke zamyslenia o Ježišovej nepochopiteľnej láske k nám. Prvé zo série šiestich zamyslení na tému: Taká je moja láska môžete nájsť na YouTube kanáli slovenskej verzie stránky faustinum.pl/sk.