Archiwum

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 15-20).

Vtedy sa najviac podobáme Bohu, keď odpúšťame svojim blížnym. Boh je láska, dobrotivosť a milosrdenstvo… – Moje milosrdenstvo musí na sebe odzrkadľovať každá duša, a zvlášť duša rehoľná. Moje srdce je preplnené zľutovaním a milosrdenstvom voči všetkým. Srdce mojej nevesty musí byť podobné môjmu srdcu, z jej srdca musí vytryskovať prameň môjho milosrdenstva pre duše, inak sa k nej nepriznám (Den. 1148).

➡ Prosím o milosť, aby som dokázal odpustiť všetkým všetko?

Od 22. do 24. septembra sa uskutoční farská púť Farnosti Kráľovnej pokoja z Košíc do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Púť povedie vdp. farár Martin Novotný a sr. M. Blanka Krajčíková ISMM z našej košickej komunity, ktorá patrí do tejto farnosti. V programe aj návšteva Soľnej bane vo Wieliczke a Múzea sv. Jána Pavla II. vo Wadowiciach.

V sobotu 16. septembra sa uskutoční púť k ucteniu svätého Kríža v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Púť sa začne o 12.00 spoločnou krížovou cestou, pokračuje duchovným príhovorom o. Vojtecha Kodeta OCarm o 14.00 a modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00, ktorú budú viesť sestry z obidvoch našich slovenských komunít. O 15.20 bude požehnanie reliéfu Stretnutie Ježiša so Samaritánkou. Bohatý duchovný program vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 16.00, ktorú bude celebrovať o. Vojtech Kodet.

V sobotu 23. septembra sa uskutoční duchovná obnova pre členov detvianskej formačnej skupinky združenia Faustínum. Obnovu v miestnom kláštore sestier bosých karmelitánok bude viesť vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová ISMM z našej košickej komunity. V programe prednášky, svätá omša, spoločná adorácia a modlitba v hodine milosrdenstva, zdieľanie a agapé.

V sobotu 23. septembra budú slovenskí gréckokatolíci už po dvanástykrát putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Slávnostnú archijerejskú liturgiu o 10.00 bude celebrovať bratislavský arcibiskup-metropolita Peter Rusnák. Po obednej prestávke o 14.00 si pútnici budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Clarety Fečovej ISMM z krakovskej komunity o Panne Márii. Púť ukončí spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 15-20).

Ó, môj Ježišu, ty vieš, ako som sa neraz vystavila riziku, keď som povedala pravdu. Ó, pravda, aká si neraz utláčaná, a takmer vždy chodíš s tŕňovým venčekom. Ó, večná Pravda, posilňuj ma, aby som mala odvahu povedať pravdu, aj keby bolo treba za ňu zaplatiť životom. Ó, Ježišu, aké ťažké je veriť tomu, keď sa učenie a konanie rozchádzajú (Den. 1482).

➡ Pane, posilňuj ma, aby som mal odvahu povedať pravdu s láskou…

V nedeľu 17. septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutoční prijatie nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum, ktoré  bude možné sledovať aj on-line: https://www.milosrdenstvo.sk/online-prenos/.

Do združenia budú oficiálne prijatí počas slávnostnej svätej omše v kláštornej kaplnke o 10.15, ktorú bude celebrovať vdp. Artur Ciepielski zo Slovenska. Piati noví členovia (štyria zo Slovenska a jedna členka z Čiech) dostanú členskú legitimáciu. Členov prijme podpredsedníčka združenia Faustínum sr. M. Clareta Fečová ISMM.

Združenie Faustínum so sídlom v Krakove má skoro 19 000 členov a dobrovoľníkov z 90 krajín sveta.

Ježišu, ty si povedal, že skôr zabudne matka na svoje nemluvňa ako Boh na svoje stvorenie, a keby aj ona zabudla, ja, Boh, nezabudnem na svoje stvorenie. Ježišu, počuješ, ako stoná moja duša? Uslyš bolestné kvílenie svojho dieťaťa. Dôverujem ti, ó, Bože, lebo nebo a zem sa pominú, ale tvoje slovo trvá naveky (Den. 23).

V novom cykle Modlitby sv. Faustíny vám na našom YouTube kanáli ponúkame audiopríspevky s tematicky pripravenými modlitbami našej svätice. Pôjde o málo známe modlitby, ktoré zapísala vo svojom duchovnom denníku.

Modlitba korunky Božieho milosrdenstva spojená s adoráciou, ktorú vedú naše sestry z hrušovskej komunity, už tradične o 16.30 otvára program odpustovej slávnosti v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Slávnosť organizuje miestna komunita pavlínov počas najbližšieho víkendu 9. – 10. septembra. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10.30 celebruje Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup.

Podrobný program na www.bazilikavranov.sk

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš (Mt 16, 13-20).

Píš o mojej dobrotivosti, čo ti príde na myseľ. Odpovedala som: „Ako to, Pane, a ak napíšem priveľa?” Pán mi odpovedal: – Dcéra moja, ani keby si hovorila naraz všetkými jazykmi ľudskými aj anjelskými, ani tak by si nepovedala priveľa, ale naopak, len čiastočne by si oslávila moju dobrotivosť – moje nesmierne milosrdenstvo. Môj Ježišu, sám vkladaj slová do mojich úst, aby som ťa mohla dôstojne zvelebovať. – Dcéra moja, buď pokojná, rob, čo ti kážem. Tvoja myseľ je spojená s mojou mysľou, tak píš, čo ti príde na um. Si sekretárkou môjho milosrdenstva. Vybral som ťa do tohto úradu v tomto i budúcom živote. Tak to chcem napriek všetkým protivenstvám, ktoré ti prídu do cesty, vedz, že moje zaľúbenie sa nezmení. V tej chvíli som sa hlboko ponížila pred Božou velebou. No čím viac som sa pokorovala, tým viac ma prenikala Božia prítomnosť… (Den. 1605).

Milosrdenstvo Božie, nepreskúmateľné žiadnym rozumom, ľudským ani anjelským – dôverujem ti!

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Mt 16, 21-27).

Zvláštna práca nad sebou, čiže spytovanie svedomia. O sebazaprení, o zapretí svojej vôle.

  1. Zaprieť rozum znamená podriadiť svoj rozum rozumu tých, ktorí mi na zemi zastupujú Boha.
  2. Zaprieť vôľu znamená plniť Božiu vôľu, ktorá sa mi zjavuje vo vôli tých, ktorí mi zastupujú Boha (…).

      3. Zaprieť názor znamená, že každý rozkaz, ktorý dostanem od tých, ktorí mi zastupujú Boha, prijmem ihneď, bez zamýšľania sa, bez rozoberania, mudrovania.

      4. Zaprieť jazyk. Nedám mu najmenšiu slobodu, ale v jednom prípade mu dám úplnú slobodu – v hlásaní Božej slávy (Den. 375).

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ktoré sebazaprenie si dnes vyberiem?

V piatok 1. septembra Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP oslávi 11. výročie svojej konsekrácie. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod. bude celebrovať vdp. farár Juraj Vittek z Bratislavy-Petržalky. Program bude pokračovať spoločným agapé ako aj slávnostnou modlitbou v hodine milosrdenstva spojenou s adoráciou, ktorú budú viesť sestry z našej košickej komunity a ktorú odvysiela aj TV Lux.

V termíne od 15. do 17. septembra sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutočnia duchovné cvičenia pre ctiteľov Božieho milosrdenstva zo Slovenska a Čiech. Exercície na tému: Poklad máme v hlinených nádobách (2 Kor 4,7) bude viesť vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová ISMM. Vzhľadom na veľký záujem a obmedzenú kapacitu ubytovania máme už všetky miesta obsadené.

Posledný turnus duchovných cvičení ponúkame 13. – 15. októbra v Košiciach-Lorinčíku.

V piatok 25. augusta si pripomíname 118. narodeniny Heleny Kowalskej – dnes sv. sestry Faustíny, apoštolky Božieho milosrdenstva. Narodila sa v Glogowci, v piatok o 8.00 hod. ako tretie dieťa Stanislava a Mariany, rod. Babelovej. Mala ešte 9 súrodencov. Hneď o dva dni neskôr bola pokrstená vo Farskom kostole sv. Kazimíra vo Šwiniciach Warckých a dali jej meno Helena. Kostol, ktorý má ponad 700-ročnú tradíciu, bol v roku 2002 povýšený na Sanktuárium narodenia a krstu sv. Faustíny.

Na fotografii izba z rodného domu sv. Faustíny v Glogowci.

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“ On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá (Mt 15, 21-28).

V tej istej chvíli som sa ocitla akoby v paláci, Ježiš mi podal svoju ruku, posadil ma vedľa seba a láskavo mi povedal: Nevesta moja, vždy sa mi páčiš svojou pokorou. Najväčšia úbohosť mi nebráni spájať sa s dušou, ale kde je pýcha, tam ma niet. Keď som prišla k sebe, rozmýšľala som o všetkom, čo sa udialo v mojom srdci, a ďakovala som Bohu za jeho lásku a milosrdenstvo, ktoré mi preukázal (Den. 1563).

➡ Dnešný deň budem ďakovať Bohu za lásku a milosrdenstvo, ktoré mi doposiaľ preukázal.

Všetko sa skončí v tomto slzavom údolí, aj slzy sa odplavia, aj bolesť prestane… (Den. 1132). V novom cykle Modlitby sv. Faustíny vám na našom YouTube kanáli ponúkame audiopríspevky s tematicky pripravenými modlitbami našej svätice. Pôjde o málo známe modlitby, ktoré zapísala vo svojom duchovnom denníku.

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na september znie: Za pokoj vo svete, za prenasledovaných, za štáty, v ktorých chýba náboženská sloboda a nedodržiavajú sa tam ľudské práva.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ (Mt 14, 22-33).

Pán sa ukryl a ja som zostala úplne sama. Môj rozum je taký zatemnený, že naokolo vidím samé vidiny, ani jeden lúčik svetla nepreniká do mojej duše. Nerozumiem samej sebe ani tým, ktorí sa so mnou rozprávajú. Doľahli na mňa strašné pokušenia voči svätej viere. Ó, môj Ježišu, zachráň ma. Nič viac nie som schopná povedať. Nemôžem ich podrobne opísať, lebo sa bojím, aby sa niekto nepohoršil, keď to bude čítať. Prekvapilo ma, že na dušu môžu prísť takéto útrapy. Uragán, čo ty robíš s loďkou môjho srdca? Tá búrka trvala celý deň i noc (Den. 1558).

Dcéra moja, povedal Pán, – vedz, že sama od seba si tým, čo si teraz prežívala, a len z mojej milosti si účastníčkou večného života a všetkých darov, ktoré ti štedro udeľujem (Den. 1559).

➡ Poďakujem sa Ježišovi za skúšky, pokušenia a chvíle opustenosti.

 

Generálna predstavená našej kongregácie m. Miriam Janiec z Varšavy navštívi od 15. do 19. augusta naše komunity na Slovensku: v Košiciach a Nižnom Hrušove. Ide o tzv. vizitáciu, ktorá sa v našej reholi koná každé tri roky. Kláštor v Nižnom Hrušove sa stane filiálkou kláštora v Košiciach. Predstavenou pre obidve komunity bude sr. M. Benediktína Fečová ISMM.

V sobotu 19. augusta sa uskutoční už tradičná púť k Panne Márii Matke milosrdenstva do Skalného sanktuária na Hore Butkov. Program sa začne krížovou cestou za obnovu rodín o 12.15, pokračuje modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú tentokrát budú viesť sestry z našej krakovskej komunity. O 15.40 program vyvrcholí slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Pútnici si budú môcť vypočuť aj mariánske piesne v podaní operného speváka Miroslava Dvorského.

Pri príležitosti 25. výročia prvého vydania Denníčka sv. Faustíny v maďarskom jazyku sa v sobotu 12. augusta uskutoční tzv. Deň s Denníčkom. Vo Füzesabony v Maďarsku sa stretnú: prekladateľka tohto diela p. Marta Trojan, vdp. farár Pavol Papler a sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity. Bohatý duchovný program sa začne modlitbou v hodine milosrdenstva a pokračuje  besedou o prvom preklade Denníčka a o jeho stále aktuálnom posolstve pre dnešný svet. Stretnutie ukončí spoločná svätá omša, adorácia a agapé.

Pozývame vás na našu novú zmodernizovanú stránku www.faustinum.sk týkajúcu sa Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Ak vás oslovilo posolstvo sv. Faustíny a túžite byť apoštolmi milosrdného Ježiša, tak na tejto webstránke nájdete dôležité informácie o tom, ako sa zapojiť do tohto diela a stať sa členom nášho združenia. Ponúkame tam aj formačné materiály, videá a prednášky. Na tejto stránke vás budeme informovať aj o duchovných cvičeniach, ktoré pre vás budeme organizovať.

O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych“ (Mt 17, 1-9).

Túžim, aby si sa celá premenila na lásku a horela plameňom ako čistá obeta lásky (Den. 726)

Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych (Den. 163).

➡ Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko.

 

 

 

Náš druhý prázdninový audiopríspevok na YouTube kanáli je stále aktuálnou modlitbou o milosrdenstvo pre nás a pre celý svet. Pre svet, ktorý tak veľmi túži po pokoji a mieri. Pozývame vás k spoločnej modlitbe aj slovami z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Začala som Boha pokorne prosiť za svet slovami, ktoré som vnútorne počula. Keď som sa tak modlila, uvidela som bezmocnosť anjela. Nemohol vykonať spravodlivý trest, ktorý si za hriechy zasluhovali (Den. 474 a 475).

 

V sobotu 5. augusta slávime sviatok patrónky našej rehole – Matky milosrdenstva. Mária sa pod titulom Matky Božieho milosrdenstva uctieva v kongregácii od začiatku. Jej úcta sa v priebehu rokov prehĺbila, predovšetkým vďaka zjaveniam sv. sestry Faustíny, ktoré zapísala vo svojom Denníčku a vďaka teológii o Matke milosrdenstva, ktorú sv. Ján Pavol II. zaradil do encykliky „Dives in misericordia“.

Na podnet generálnej predstavenej m. Michaely Moraczewskej 5. augusta 1937 predstavené na kongrese vo Varšave a 15. augusta sestry vo všetkých kláštoroch zvolili Matku Božieho milosrdenstva za nebeskú generálnu predstavenú kongregácie. V ten deň sestra Faustína napísala: Ku koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.“ A v tej chvíli privinula k sebe matku generálnu Michaelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom (Den. 1244). Potom Matka Božia prostredníctvom sestry Faustíny dala veľké prisľúbenie: Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom (Den. 1244).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na august znie: Za bohatú úrodu všetkých plodov zeme a za tých, ktorí sú na dovolenkách a prázdninách.

Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou nevráti k Božiemu milosrdenstvu – povedal Ježiš sv. sestre Faustíne.  S dôverou v tieto Ježišove slová a tvárou v tvár vojne na Ukrajine a reálnemu ohrozeniu mieru v Európe a vo svete chceme slovami z modlitby korunky Božieho milosrdenstvo prosiť o Božie milosrdenstvo pre celé ľudstvo, o obnovenie mieru na Ukrajine a o zabránenie rozšírenia ozbrojeného konfliktu do iných krajín a na iné kontinenty.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Už po ôsmykrát sa uskutoční letná púť z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, ktorú organizujú michalovskí pallotíni. Púť sa začne 5. augusta a trvá presne týždeň (do 12. augusta). Pútnici, medzi nimi aj naša sestra Pavla Stanovčáková ISMM z hrušovskej komunity, prejdú spolu 145 kilometrov.

Pri príležitosti Svetových dní mládeže v portugalskom Lisabone pripravili naše sestry z Rio de Janeiro spolu s prekladateľmi a informatikmi z Brazílie novú, v poradí už deviatu, jazykovú verziu našej oficiálnej kongregačnej stránky www.faustyna.pl. Stránka existuje už v poľštine, angličtine, nemčine, taliančine, ruštine, slovenčine, francúzštine a španielčine.

Na 39. ročník SDM od 1. do 6. augusta budú putovať aj naše sestry z Poľska a Kazachstanu.

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju“ (Mt 13, 44-46).

Zverujem do tvojej starostlivosti dve perly drahé môjmu srdcu. Sú nimi duše kňazov a rehoľné duše. Budeš sa modliť zvlášť za nich, ich sila bude vo vašej sebažertve. Modlitby, pôsty, umŕtvovania, prácu a všetky utrpenia budeš spájať s mojou modlitbou, pôstom, umŕtvením, prácou a utrpením. Vtedy budú mať moc pred mojím Otcom (Den. 531).

Dnes som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rany jeho srdca sa sypali drahocenné perly a brilianty. (…) Spasiteľ mi povedal: – To sú poklady milostí, ktoré udeľujem dušiam, ale nie všetky duše vedia čerpať z mojej štedrosti (Den. 106).

➡ Dnes celý deň obetujem za kňazov, rehoľníkov a za rehoľné sestry.

Desiate výročie od zloženia prvých rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti oslávia naše tri slovenské sestry v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Od 3. do 4. augusta spoločne poďakujú za dar povolania: sr. Faustia z komunity v USA, sr. Antoniana z Košíc a sr. Alžbeta z Nižného Hrušova. Deň duchovnej obnovy a slávnostnú svätú omšu bude viesť o. Stanislaw Witkovski MS, saletín, dlhoročný spovedník a spolupracovník našej rehole.