Archiwum

Na našom YouTube kanáli sa nachádza sedem pôstnych videozamyslení, ktoré na tému posledných siedmich slov Pána Ježiša na kríži v minulom roku pripravil páter Artur Ciepielski. Na začiatku pôstneho obdobia si aj takto môžeme spoločne pripraviť naše srdcia na veľkonočné mistérium.

 

V tomto týždni – podľa túžby Pána Ježiša – chceme spoločne prosiť za obrátenie hriešnikov, za spásu ich duší: Žíznim, žíznim po spáse duší, pomôž mi, dcéra moja, zachraňovať duše. Spoj svoje utrpenie s mojím umučením a obetuj ho nebeskému Otcovi za hriešnikov (Den. 1032).

Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve. Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Modlitba za obrátenie hriešnych duší je mi najmilšia. Vedz, dcéra moja, že táto modlitba je vždy vyslyšaná (Den. 1396-1397).

 

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 1-11).

Z Denníčka svätej sestry Faustíny:

„Dcéra moja,“ – prihováral sa Ježiš sestre Faustíne – „hovor kňazom o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Spaľujú ma plamene milosrdenstva, chcem ich vylievať na duše, ale duše nechcú uveriť v moju dobrotu.

Ježišu, Pravda večná, Život náš, pokorne prosím a žobrem o tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. Najsladšie Srdce môjho Pána, plné ľútosti a nepreniknuteľného milosrdenstva, pokorne ťa prosím za úbohých hriešnikov. Ó, najsvätejšie Srdce, prameň milosrdenstva, z ktorého vytryskujú lúče nepochopiteľných milostí na celé ľudstvo, pokorne ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešnikov. Ó, Ježišu, spomeň si na svoje horké umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. Ó, Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov. Hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti, predsa je za nás zaplatená s ničím neporovnateľná cena. Preto nech každá duša dôveruje Pánovmu umučeniu, nech dúfa v milosrdenstvo“ (Den. 177, 72).

➡Božie milosrdenstvo je väčšie ako môj najväčší hriech. Boh ma chce vždy prijať a pozdvihnúť z každého pádu. Prichádzam k nemu a prosím ho o to…?

Záverečná modlitba:

Milosrdný Pane, chválim ťa za dar tvojho slova! Vďaka nemu sa mi denne prihováraš a pozývaš ma, aby som si otvoril srdce na tvoju prítomnosť a zveril ti každý okamih! Ďakujem ti za dar môjho života, za to, že si ma urobil svojím dieťaťom a zomrel na kríži za moje hriechy. Takto si mi dal najväčší dôkaz svojej nepochopiteľnej lásky!

Tak ako Panna Mária, aj ja ťa chcem čoraz vernejšie nasledovať! Ježišu, veď ma k Otcovi, ktorý po mne tak veľmi túži! Duchu Svätý, rozvíjaj vo mne Boží život. Prosím o to na príhovor svätej Faustíny, ktorá písala: „Nehľadám šťastie mimo hlbín svojej duše, v ktorých – som si toho vedomá – prebýva Boh. Akoby som cítila potrebu dávať sa iným. Objavila som v duši prameň šťastia – Boha“ (Den. 887).

 

 

 

Slávnosť Zvestovania Pána by sme mohli nazvať aj sviatkom počatia Ježiša – vteleného Milosrdenstva. Pri tejto príležitosti sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili jedenásty videopríspevok, ktorý korešponduje aj s nasledujúcou témou v rámci Virtuálnej formácie združenia Faustínum a všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva: Obdarovaná milosrdenstvom.

Si radosťou, Mária, lebo cez teba Boh zostúpil na zem i do môjho srdca (Den. 40).

 

 

 

V tomto Pôstnom období sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili ďalšiu krátku krížovú videocestu, tentokrát s Ježišom. Pozostáva z málo známych výpovedí Pána Ježiša z Denníčka sv. sestry Faustíny. Do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ja sám som ju prešiel prvý. Vedz o tom, že je to najkratšia a najistejšia cesta (Den. 1487).

 

 

Nakoľko nám pandemická situácia a s ňou spojené opatrenia nedovoľujú pravidelne sa stretávať počas skupinovej formácie členov a dobrovoľníkov  združenia Faustínum, od pondelka 10. januára spúšťame na našom YouTube kanáli formáciu v podobe videopríspevkov. Jednotlivé témy budú spracovávané podľa najnovšej formačnej knihy Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku sv. Faustíny.

Dieťa moje, nech ťa nič nedesí ani nemýli, zachovaj hlboký pokoj. Všetko je v mojich rukách. 

Keď som sa žalovala Pánovi, že nebudem vedieť, ako si počínať, začula som slová: – Neboj sa, ja som vždy s tebou. Po týchto slovách do mojej duše opäť vstúpil hlboký pokoj.

Nemaj strach a neboj sa ničoho, ja som s tebou. V mojej duši zavládla radosť. Všetky myšlienky, ktoré ma trápili, zmizli a moju dušu naplnila istota a odvaha.

Bol som tvojím učiteľom, som a budem, snaž sa, aby sa tvoje srdce pripodobnilo môjmu pokornému a tichému srdcu. Všetko, čo ťa stretne, znášaj veľmi pokojne a trpezlivo. Neprestaň byť dobrá, aj keď zbadáš, že zneužívajú tvoju dobrotu. Keď to bude potrebné, ja sám sa ťa zastanem.

Na internete už nejaký čas koluje text modlitby Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý je údajne autentickým, pôvodným textom, v ktorom namiesto: „Pre jeho bolestné umučenie…“ má byť: „Pre Ježišovo bolestné utrpenie, Otče, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom i nad dušami v očistci“; a namiesto záverečnej modlitby „Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný – zmiluj sa nad nami i nad celým svetom“ má byť vraj uvádzaná táto: „Bože Otče, tvoje milosrdenstvo je nekonečné a poklady tvojho zmilovania sú nevyčerpateľné, pohliadni na nás láskavo a rozprestri svoje milosrdenstvo nad nami, aby sme sa nikdy, ani v najväčších utrpeniach nepoddávali zúfalstvu, ale v dôvere sa odovzdali do tvojej vôle, ktorá sama je milosrdenstvom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa milosrdenstva, ktorý s tebou i s Duchom Svätým nám preukazuje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.“

V rukopise Denníčka a jeho knižných vydaniach v poľštine, ktoré majú imprimatur kardinála Františka Macharského, krakovského arcibiskupa metropolitu, a ktoré boli predložené a zaslané do Ríma v súvislosti s procesom blahorečenia sestry Faustíny Kowalskej, sa nachádza tento text: „Pre jeho bolestné umučenie, zmiluj sa nad nami a nad celým svetom“ (Denníčka 476). Aj v Denníčku č. 475 (videnie sv. sestry Faustíny, v ktorom jej Ježiš prvýkrát hovoril o   Korunke Božieho milosrdenstva) sú slová: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Komplexný text celého Denníčka s certifikátom pravosti nájdete na oficiálnej webovej stránke Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva www.faustyna.pl. Len kongregácia má autorské práva na toto dielo.

Iné verzie Korunky Božieho milosrdenstva s rôznymi dodatočnými textami a zmenami sú výsledkom ľudskej tvorivosti a nepochádzajú od Pána Ježiša. Preto sa na nich prísľuby spojené s touto modlitbou nevzťahujú. Ľudia sa potom modlia inú korunku, ale nie je to Korunka Božieho milosrdenstva, ktorú nadiktoval Pán Ježiš. Nejasnosti okolo tejto modlitby a iných textov Denníčka sv. Faustíny Kowalskej sú dielom zlého ducha, ktorý nenávidí Božie milosrdenstvo, pretože z jeho pazúrov vytrháva mnohé duše. Preto zasieva zmätok, vyvoláva nedôveru a v konečnom dôsledku aj rozpory medzi ctiteľmi Božieho milosrdenstva. Od začiatku sveta je otcom lži, ktorú predkladá tak prefíkane, že mu ľudia veria.

Naša kongregácia sa obrátila aj na varšavskú kúriu, odkiaľ sme dostali kópiu textu korunky, ktorá sa nachádza v modlitebníku Godzina Święta i Nowenna, ktorú napísal bl. Michal Sopočko, spovedník sv. sestry Faustíny. Znenie Korunky Božieho milosrdenstva je presne také, ako ho poznáme a nenachádzajú sa tam žiadne údajné zmeny!

Veríme, že toto vyjadrenie pomôže všetkým ctiteľom Božieho milosrdenstva, zaženie  pochybnosti aj nedôveru.

Pripájame oficiálny text Korunky Božieho milosrdenstva, ktorý má v slovenčine schválenie Mons. Stanislava Zvolenského, Trnava, 1. júna 2007, č. 2917/07.

Korunka Božieho milosrdenstva (má 5 desiatkov)

Na začiatku: Otče náš, Zdravas’ Mária, Verím v Boha

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

Na záver: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).

Taká formula modlitby je určené pre individuálne aj spoločné recitovanie. „Ak by niekto pri individuálnom recitovaní zmenil jednotné číslo na množné – «naše hriechy» na «moje hriechy»;  «maj milosrdenstvo s nami» na: «maj milosrdenstvo so mnou» – koná proti Ježišovej vôli,“ píše prof. Ignác Róžycki – „a to čo by sa modlil, by už nebolo Korunkou Božieho milosrdenstva, lebo «my» v tejto formule znamená toho, kto ju recituje aj tých, za ktorých sa modlí, avšak «celý svet», to sú všetci, žijúci aj zomrelí. Ježiš požaduje, aby ten, kto sa modlí korunku prosil o zľutovanie «s nami» – a nie «so mnou», pretože takto daná osoba premáha egoizmus a Korunka Božieho milosrdenstva sa stáva prejavom obetavej lásky (porov. I. Róžycki, Božie milosrdenstvo. Základné črty úcty k Božiemu milosrdenstvu, Prešov 2003, s. 35-36.). V texte Korunky Božieho milosrdenstva sa nielenže nesmie meniť množné číslo na jednotné, ale ani sa nesmú dodávať alebo vynechávať niektoré slová.

Všetky zmeny, dodanie alebo vynechanie slov z modlitby korunky spôsobujú, že sa nakoniec modlíme inú modlitbu, než tú, ktorú nadiktoval Pán Ježiš. Korunku Božieho milosrdenstva sa nemáme modliť ako klasický ruženec, v ktorom jednotlivé desiatky predchádzajú rozjímania či úmysly. Rozjímanie a rôzne úmysly máme uviesť na začiatku, pred korunkou, aby sme sa ju pomodlili v takom znení, ako nám ju nadiktoval Pán Ježiš.

Sr. M. Elzbieta Siepak ISMM, tlačová hovorkyňa Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

 

 

 

V tohtoročnom Pôstnom období sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátku krížovú cestu s Faustínou vo forme videopríspevku. Pozostáva z málo známych citátov z jej duchovného denníka. Veď ako ju aj sám Pán Ježiš povzbudil, tak povzbudzuje aj nás: Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť (Den. 369).

 

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa‘“ (Lk 15, 1-3, 11-32).

Z Denníčka svätej sestry Faustíny:

„Ježiš:  Hovor, lebo ťa počúvam v každej chvíli, milované dieťa. Vždy čakám na teba. O čom sa túžiš so mnou porozprávať?

Duša: „Pane, najprv si chcem vyliať pri tvojich nohách city svojho srdca ako vôňu vďaky za toľké milosti a dobrodenia, ktorými ma ustavične zahŕňaš. Aj keby som ich chcela spočítať, nedokážem to. Viem len, že v mojom živote nebolo chvíle, v ktorej by som nepociťovala tvoju starostlivosť a dobrotivosť. Moje milované dieťa, slasť môjho srdca, rozhovor s tebou je mi drahší a milší ako anjelský spev. Pre teba sú otvorené všetky poklady môjho srdca. Ber si z tohto srdca, čo potrebuješ pre seba i pre celý svet (Den. 1489).

➡ Ježiš ma vždy čaká a chce sa prihovárať môjmu srdcu. Čo by som mu chcel teraz povedať?

Záverečná modlitba:

Milosrdný Pane, chválim ťa za dar tvojho slova! Vďaka nemu sa mi denne prihováraš a pozývaš ma, aby som si otvoril srdce na tvoju prítomnosť a zveril ti každý okamih! Ďakujem ti za dar môjho života, za to, že si ma urobil svojím dieťaťom a zomrel na kríži za moje hriechy. Takto si mi dal najväčší dôkaz svojej nepochopiteľnej lásky!

Tak ako Panna Mária, aj ja ťa chcem čoraz vernejšie nasledovať! Ježišu, veď ma k Otcovi, ktorý po mne tak veľmi túži! Duchu Svätý, rozvíjaj vo mne Boží život. Prosím o to na príhovor svätej Faustíny, ktorá písala: „Nehľadám šťastie mimo hlbín svojej duše, v ktorých – som si toho vedomá – prebýva Boh. Akoby som cítila potrebu dávať sa iným. Objavila som v duši prameň šťastia – Boha“ (Den. 887).

 

Aký pôst od nás očakáva Boh? Či ide len o pôst žalúdka, jazyka, myšlienok? V čom je krása nášho kresťanského a ľudského povolania? V skutkoch milosrdenstva, ktoré vyplývajú z lásky k Bohu.

Lekár mi nedovolil ísť do kaplnky na pašie, hoci som po tom vrúcne túžila. Modlila som sa vo vlastnej izolačke. Náhle som začula zvonček v susednej izolačke. Vstúpila som do nej a poslúžila ťažko chorému. Keď som sa vrátila do svojej samotky, zrazu som uvidela Pána Ježiša, ktorý mi povedal: – Dcéra moja, urobila si mi väčšiu radosť tým, že si mi poslúžila, ako keby si sa dlho modlila. Odpovedala som: „Veď nie tebe, ó, môj Ježišu, som poslúžila, ale tomu chorému.” Pán mi odpovedal: – Áno, dcéra moja, čokoľvek robíš pre blížnych, robíš pre mňa (Den. 1029).

Žiadam od teba skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojim blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé – skutkom, po druhé – slovom, po tretie – modlitbou. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva a je nepochybným dôkazom lásky ku mne (Den. 742).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu môj, moja sila a moja jediná nádej, jedine v tebe je celá moja nádej. Moja dôvera nebude sklamaná.

Chápem duše trápené beznádejou, pretože sama na sebe som zakúsila tento oheň.  Boh však nedopúšťa utrpenie nad naše sily. Často som žila nádejou napriek beznádeji a rozvinula som ju až do úplnej dôvery v Boha.

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, odpočinutie a pokoj sŕdc uprostred strachu – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji – dôverujem ti.

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš‘“ (Lk 13, 1-9).

Z Denníčka svätej sestry Faustíny:

„Napíš:“ – hovoril Ježiš sestre Faustíne – „skôr ako prídem ako spravodlivý Sudca, najprv otváram dokorán dvere môjho milosrdenstva. Kto nechce prejsť dverami môjho milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej spravodlivosti…. Satan sa mi priznal, že ma nenávidí. Povedal: Tisíc duší mi robí menej škody ako ty, keď hovoríš o veľkom milosrdenstve Všemohúceho. Najväčší hriešnici získavajú dôveru a vracajú sa k Bohu a ja, hovorí zlý duch, „strácam všetko. Okrem toho mňa samého prenasleduješ týmto nepochopiteľným milosrdenstvom Všemohúceho. Poznala som, ako veľmi satan nenávidí Božie milosrdenstvo. Nechce uznať, že Boh je dobrý“ (Den. 1146, 1167).

➡ Najväčší hriešnici získavajú dôveru a vracajú sa k Bohu, keď počujú posolstvo o Božom milosrdenstve.

Aj ja môžem mať podiel na záchrane duší tým, že budem povzbudzovať iných k dôvere. Zamyslím sa, komu môžem dnes zvestovať radostnú zvesť o milosrdnej Božej láske. Budem prosiť Ducha Svätého, aby som prekonal všetok strach z ohlasovania evanjelia o Bohu bohatom na milosrdenstvo.

Záverečná modlitba:

Milosrdný Pane, chválim ťa za dar tvojho slova! Vďaka nemu sa mi denne prihováraš a pozývaš ma, aby som si otvoril srdce na tvoju prítomnosť a zveril ti každý okamih! Ďakujem ti za dar môjho života, za to, že si ma urobil svojím dieťaťom a zomrel na kríži za moje hriechy. Takto si mi dal najväčší dôkaz svojej nepochopiteľnej lásky!

Tak ako Panna Mária, aj ja ťa chcem čoraz vernejšie nasledovať! Ježišu, veď ma k Otcovi, ktorý po mne tak veľmi túži! Duchu Svätý, rozvíjaj vo mne Boží život. Prosím o to na príhovor svätej Faustíny, ktorá písala: „Nehľadám šťastie mimo hlbín svojej duše, v ktorých – som si toho vedomá – prebýva Boh. Akoby som cítila potrebu dávať sa iným. Objavila som v duši prameň šťastia – Boha“ (Den. 887).

 

 

V druhom týždni sme pozvaní rozjímať o Ježišovom utrpení, ktoré je prejavom jeho veľkej lásky k nám a jeho nekonečného milosrdenstva voči dušiam.

Dcéra moja, dnes rozjímaj o mojom bolestnom umučení, o celej jeho veľkosti. Rozjímaj o ňom tak, akoby som ho podstúpil len kvôli tebe (Den. 1761).

Dcéra moja, často rozjímaj o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím bolestným umučením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou (Den. 1512).

Ježišu môj, moja jediná nádej, ďakujem ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred očami mojej duše. Tou knihou je tvoje umučenie, podstúpené z lásky ku mne. Z tejto knihy som sa naučila, ako milovať Boha a duše. Táto kniha obsahuje nevyčerpateľné poklady pre každého. Ó, Ježišu, ako málo duší ťa chápe v tvojom mučeníctve lásky. Ó, aký veľký je oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v tvojom Najsvätejšom Srdci. Šťastná duša, ktorá pochopila lásku Ježišovho Srdca (Den. 304).

V celej Cirkvi slávime v sobotu 19. marca slávnosť svätého Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie. Svätý Jozef je aj hlavným patrónom našej kongregácie. Na bočnom oltári kláštornej kaplnky v Krakove na pravej strane je obraz sv. Jozefa s Dieťatkom (viď foto). Od začiatku bol patrónom tejto kaplnky a celého areálu, ktorý sa kedysi na jeho počesť nazýval „Jozefov“.  Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku spomína tri zjavenia sv. Jozefa.

Prvé zjavenie bolo 2. februára 1936: Keď sa však skončila svätá omša, v mojej duši zavládol podivuhodný pokoj a radosť. Vtom som uvidela Pannu Máriu s malým Ježiškom a svätého Deduška, ktorý stál za Pannou Máriou. Najsvätejšia Panna mi povedala: „Tu máš najvzácnejší poklad” (Den. 608).

Druhé zjavenie mala počas Vianoc v roku 1937: Svätý Jozef ma požiadal, aby som mala k nemu stálu úctu. Sám mi povedal, aby som sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu a raz „Rozpomeň sa”. Hľadel na mňa s veľkou dobroprajnosťou a dal mi poznať, ako veľmi podporuje toto dielo. Prisľúbil mi svoju zvláštnu pomoc a ochranu. Každý deň sa modlím tieto modlitby a cítim jeho zvláštnu ochranu (Den. 1203).

A posledné zjavenie mala v júli 1937 v Rabke: Keď som prišla na polnočnú, hneď na začiatku svätej omše som sa pohrúžila do hlbokej sústredenosti, v ktorej som videla betlehemskú maštaľku plnú veľkého svetla. Panna Mária vinula Ježiška do plienočiek, naplnená veľkou  láskou, ale svätý Jozef ešte spal. Až keď Božia Matka uložila Ježiška do jasličiek, Božie svetlo zobudilo Jozefa a aj on sa začal modliť (Den. 1442).

Modlime sa: Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.

 

Prečo sa Boh rozhodol stať sa človekom? Je len jedna odpoveď… Nedal nám „niečo”. Dal nám seba!

V našom deviatom videopríspevku v rámci Virtuálnej formácie sa dozviete viac…

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa.

Nemaj strach a neboj sa ničoho, ja som s tebou. V mojej duši zavládla radosť. Všetky myšlienky, ktoré ma trápili, zmizli a moju dušu naplnila istota a odvaha.

Vedz, že ja som s tebou. Okolnosti, ktoré sú nepriaznivé, môžem v jednom okamihu zmeniť na priaznivé.

Dieťa moje, nech ťa nič nedesí ani nemýli, zachovaj hlboký pokoj. Všetko je v mojich rukách.

Naše sestry z krakovského kláštora darovali 500 ružencov s relikviami sv. sestry Faustíny pre ukrajinských vojakov ako ochranu a uistenie o neustálej modlitbe za potrebné milosti pre nich, za Božie milosrdenstvo a statočnosť. Vo všetkých našich kláštorov sa teraz ustavične modlíme korunku Božieho milosrdenstva za pokoj a mier vo svete a v každom ľudskom srdci. Pripojiť sa môžete aj vy!

Toto Pôstne obdobie nás viac ako inokedy pozýva k reflexii nad vlastným životom, nad jeho zmyslom a cieľom.

Kam kráčam? Idem správnou cestou? Aký je cieľ môjho života? Žijem alebo len prežívam?

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

V knihe Genezis nachádzame dva opisy stvorenia človeka. Boh k svojmu majstrovskému dielu stvorenia pristupuje sústredene. Iba človek je však pozvaný do vzťahu s Bohom. Viac o tom v našom ôsmom videopríspevku Milosrdný Stvoriteľ človeka v rámci Virtuálnej formácie na YouTube kanáli.

 

 

 

V našej záložke Duchovné cvičenia nájdete ponuku duchovných cvičení a duchovných obnov pre ženy v tomto roku. Témy a mená exercitátorov jednotlivých turnusov zverejníme v dostatočnom časovom predstihu na našej webstránke.

Rezervované máme ešte 3 turnusy: 20. – 22. mája a 9. – 11. septembra v Smižanoch; 24. – 26. júna v Exercičnom dome v Prešove.

Pripravujeme tiež tri duchovné obnovy pre ženy v kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach: 8. – 10. apríla, 10. – 12. júna a 23. – 25. septembra.

18. februára – 5. výročie nášho pôsobenia v Rio de Janeiro v Brazílii

1. mája – 100. výročie otvorenia kláštora v Kaliszy v Poľsku

29. júna – 25 rokov nášho pôsobenia v Petropavlovsku na Kazachstane

5. augusta – 85. výročie zvolenia si Márie Matky milosrdenstva za našu generálnu predstavenú

26. augusta – 10. výročie nášho pôsobenia v Tavrijsku na Ukrajine

1. septembra – 30. výročie otvorenia kláštora v Šidloviciach v Bielorusku

Október – 85 rokov od zjavenia tretej formy úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorou je hodina milosrdenstva o 15.00 – vo chvíli Ježišovho zomierania na kríži

1. novembra – 160. výročie vzniku našej kongregácie v Poľsku

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám.

Mám zvláštne zaľúbenie v duši, ktorá dôveruje mojej dobrotivosti.

Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane.

Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti.

Najväčšiu slávu vzdáva duša svojmu Stvoriteľovi, keď sa s dôverou obracia na Božie milosrdenstvo.

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli (Lk 9, 28b-36).

Z Denníčka svätej sestry Faustíny:

„Dnes sa túžim celá premeniť na Ježišovu lásku a obetovať sa spolu s ním nebeskému Otcovi. Počas svätej omše som videla maličkého Ježiška v kalichu. Povedal mi: – Tak prebývam v tvojom srdci, ako ma vidíš v tomto kalichu. Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku“ (Den. 1820, 1808).

➡Dnes pozvem Ježiša, ktorý je láska do svojho srdca. To vďaka nemu je celé nebo naplnené Láskou! Láska je nebo už tu na zemi. Je láska k Bohu a ľuďom najväčšou hodnotou v mojom živote? Ako ju prejavujem blížnym v bežnom živote?

Záverečná modlitba:

Milosrdný Pane, chválim ťa za dar tvojho slova! Vďaka nemu sa mi denne prihováraš a pozývaš ma, aby som si otvoril srdce na tvoju prítomnosť a zveril ti každý okamih! Ďakujem ti za dar môjho života, za to, že si ma urobil svojím dieťaťom a zomrel na kríži za moje hriechy. Takto si mi dal najväčší dôkaz svojej nepochopiteľnej lásky!

Tak ako Panna Mária, aj ja ťa chcem čoraz vernejšie nasledovať! Ježišu, veď ma k Otcovi, ktorý po mne tak veľmi túži! Duchu Svätý, rozvíjaj vo mne Boží život. Prosím o to na príhovor svätej Faustíny, ktorá písala: „Nehľadám šťastie mimo hlbín svojej duše, v ktorých – som si toho vedomá – prebýva Boh. Akoby som cítila potrebu dávať sa iným. Objavila som v duši prameň šťastia – Boha“ (Den. 887).

V súčasnosti prežívame rôzne pocity: strach, neistotu, obavy, beznádej, hnev, nepokoj… Chýba nám pokoj. Nie „svätý pokoj“ plný apatie a nezodpovednosti, ale Boží pokoj – plný viery, dôvery a odovzdanosti. Načo je nám dobré utrpenie, choroba, vírus, ktorý neustále mutuje, vojnový konflikt? Ak nie sú trestom, tak v čom sú darom?

 

Popolcovou stredou začneme Pôstne obdobie. Pôst, modlitba a almužna, ku ktorým sme pozvaní, majú vyjadrovať naše obrátenie. Pôstom je pre nás aj prijatie súčasnej situácie, plnej obáv a neistoty, ktoré prijmeme bez šomrania a v duchu pokánia… Modlitbou za pokoj, utečencov či zomierajúcich vyjadríme našu vieru a dôveru v Boha… Almužnou nech sú naše slová povzbudenia a nádeje, náš záujem o druhého alebo len obyčajný úsmev…

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na marec znie: Za požehnané Pôstne obdobie a za obrátenie hriešnikov, zvlášť tých, ktorým hrozí strata spásy.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva sa rozhodla sprístupniť súbory s fotografiami a obrazmi sv. sestry Faustíny Kowalskej len kvôli šíreniu jej duchovného dedičstva v médiách, publikáciách a pri pastorácii atď. Nájdete ich v záložke Svätá sestra Faustína vo všetkých 7 jazykových verziách našej oficiálnej webstránky faustyna.pl. Digitálny súbor obrazu nemôže byť použitý na komerčné účely (napr. tlač obrázkov a ich predaj alebo šírenie za peniaze či kvôli zbierkam), s výnimkou kníh alebo časopisov, ktoré majú imprimatur.

Formulár na stiahnutie fotografií a obrazov sv. sestry Faustíny v záložke:  svätá sestra Faustína.

Kongregácia nesúhlasí so zavesením týchto súborov na rôzne internetové stránky, či už ako súboru na stiahnutie, či ako stálu expozíciu. Je dovolené dať odkaz na zdroj, čiže na stránku: www.faustyna.pl. Ak by bola fotografia alebo obraz použitý ako ilustrácia k textu na internete, je dôležité podať nielen zdroj: www.faustyna.pl, ale aj informáciu o autorských právach v znení: © Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva (ISMM).

V nedeľu 6. marca sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove počas slávnostnej svätej omše o 11.00 hod. uskutoční prijatie nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Členov z Poľska, Slovenska a Čiech bude prijímať predsedníčka združenia sr. Miriam Janiec. Svätú omšu bude celebrovať páter Marek Wójtowicz SJ. V tento deň sa tiež končí jubileum 25. výročia vzniku združenia.

Viac na www.faustinum.pl/sk

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel (Lk 4,1-13).

Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku píše:

„Mlčím a úkonom vôle zotrvávam pri Bohu, aj keď sa z môjho srdca vydral ston. Konečne pokušiteľ odišiel a ja som unavená ihneď zaspala. Ráno som prijala Eucharistiu. Hneď po svätom prijímaní som vošla do svojej cely, kľakla som si a obnovila som úkon podrobenia sa vo všetkom najsvätejšej Božej vôli. Prosím ťa, Ježišu, daj mi silu do boja, nech sa so mnou stane podľa tvojej najsvätejšej vôle. Moja duša si zamilovala tvoju najsvätejšiu vôľu. V tej chvíli som uzrela Ježiša, ktorý mi povedal: – Som spokojný s tým, čo robíš. Buď aj naďalej pokojná, ak budeš vždy robiť všetko, čo je v tvojej moci v celom diele milosrdenstva. Tvoja otvorenosť voči spovedníkom nech je čo najväčšia. Preto satan nezískal nič, keď ťa pokúšal, lebo si sa s ním nezačala rozprávať. Rob tak aj naďalej. Dnes si mi vzdala veľkú chválu, keď si tak verne bojovala. Nech sa upevní a utvrdí tvoje srdce v tom, že ja som vždy s tebou, aj keď vo chvíli boja necítiš moju prítomnosť“ (Den. 1498, 1499).

➡ Ako sa správam vo chvíľach duchovného boja? Diskutujem s pokušením, počúvam našepkávanie Zlého ducha, ktorý mi predkladá falošný obraz Boha?

Odovzdám sa Ježišovi a jeho vôli, lebo on vždy chce moje dobro.

 

Milosrdný Pane, chválim ťa za dar tvojho slova! Vďaka nemu sa mi denne prihováraš a pozývaš ma, aby som si otvoril srdce na tvoju prítomnosť a zveril ti každý okamih! Ďakujem ti za dar môjho života, za to, že si ma urobil svojím dieťaťom a zomrel na kríži za moje hriechy. Takto si mi dal najväčší dôkaz svojej nepochopiteľnej lásky!

Tak ako Panna Mária, aj ja ťa chcem čoraz vernejšie nasledovať! Ježišu, veď ma k Otcovi, ktorý po mne tak veľmi túži! Duchu Svätý, rozvíjaj vo mne Boží život. Prosím o to na príhovor svätej Faustíny, ktorá písala: „Nehľadám šťastie mimo hlbín svojej duše, v ktorých – som si toho vedomá – prebýva Boh. Akoby som cítila potrebu dávať sa iným. Objavila som v duši prameň šťastia – Boha“ (Den. 887).