Archiwum

Február je v našej kongregácii venovaný zvláštnej úcte k sv. sestre Faustíne Kowalskej (1905-1938), našej duchovnej spoluzakladateľke. Pri večerných pobožnostiach sa denne modlíme Litánie k sv. Faustíne. V tomto mesiaci totiž slávila svoje rehoľné meniny (15. februára); v tomto mesiaci si tiež pripomíname 60. výročie smrti jej krakovského spovedníka o. Józefa Andrasza SJ (1. februára) a tiež 48. výročie smrti jej vilniuského duchovného sprievodcu blahoslaveného o. Michala Sopočku (15. februára).

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili videoprezentáciu Litánií k sv. Faustíne.

 

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych“ (Mt 17, 1-9).

Po svätom prijímaní som videla Pána Ježiša vo veľkej velebnosti. Ježiš mi povedal: – Dcéra moja, počas týždňov, keď si ma nevidela ani si necítila moju prítomnosť, bol som s tebou hlbšie zjednotený ako vo chvíľach vytrženia. Vernosť a vôňa tvojej modlitby vystúpili ku mne. Po týchto slovách bola moja duša zaliata Božou útechou. Ježiša som nevidela a mohla som vysloviť len jedno slovo – Ježiš. Keď som vyslovila toto meno, moju dušu opäť zalievalo svetlo a hlbšia sústredenosť, ktorá trvala tri dni bez prestávky. Svoje povinnosti som si však mohla plniť. Celá moja bytosť bola rozrušená v najskrytejších hlbinách. Veľkosť Boha ma nedesí, ale činí šťastnou. Keď mu vzdávam chválu, sama som povýšená. Keď vidím jeho šťastie, sama som šťastná, lebo všetko, čo je v ňom, splýva na mňa (Den. 1246).

Vernosť a vôňa tvojej modlitby vystúpili ku mne. Ako vyzerá moja modlitba, keď na nej nič necítim? Som jej verný do konca?

O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia (…). Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet (Den. 1320). Tridsiaty krátky spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva nám priblíži výnimočnú chvíľu dňa, v ktorej si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou.

Zomrel si, Ježišu, ale pre duše vytryskol prameň života a otvorilo sa more milosrdenstva pre celý svet. Ó, prameň života, nepochopiteľné Božie milosrdenstvo, obklop celý svet a vylej sa na nás (Den. 1319).

 

 

Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta“ (Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42).

Večer počas benedikcie ma začali trápiť takéto myšlienky: či všetko, čo hovorím o veľkom Božom milosrdenstve, nie je klamstvom alebo ilúziou… Chvíľu som sa chcela nad tým zamýšľať. Vtom som začula mocný a jasný vnútorný hlas: – Všetko, čo hovoríš o mojej dobrote, je pravda a niet slov, ktoré by vyjadrili moju dobrotu. Tie slová boli také mocné a jasné, že by som dala život za to, že pochádzajú od Boha. Poznám ich po hlbokom pokoji, ktorý ma vtedy sprevádza a zostáva vo mne i naďalej. Ten pokoj mi dáva silu a takú veľkú moc, že všetky ťažkosti, protivenstvá, utrpenia, ba aj samotná smrť sú ničím. Toto svetlo mi trochu odhalilo poznanie, že všetko úsilie, ktoré vynakladám, aby duše poznali Pánovo milosrdenstvo, je Bohu veľmi milé. Mám z toho v duši takú veľkú radosť, že neviem, či v nebi môže byť väčšia. Ó, keby duše chceli aspoň trochu počúvať hlas svedomia a hlas, čiže vnuknutia Ducha Svätého. Hovorím – aspoň trochu –, lebo keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať (Den. 359).

Keď sa raz poddáme pôsobeniu Božieho Ducha, on sám doplní to, čo nám bude chýbať. Krátko sa pomodlím k Duchu Svätému…

Čo mal na mysli Pán Ježiš, keď vravel sv. sestre Faustíne o znamení posledných čias? To sa dozviete v predposlednom 32. krátkom spote z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva na našom YouTube kanáli.

(…) Je to znamenie posledných čias, po ňom príde deň spravodlivosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k prameňu môjho milosrdenstva (Den. 848).

Túžim prejsť celým svetom a hovoriť dušiam o veľkom Božom milosrdenstve. Kňazi, pomôžte mi v tom (Den. 491).

 

 

 

Posledný 33. krátky spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sme pre vás pripravili v spolupráci s poľskou TVP,  nás pozýva šíriť úctu k tejto nekonečnej Božej vlastnosti. Nech nás k tomu povzbudí aj toto Ježišove prisľúbenie:

Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom (Den. 1075).

 

 

Naša kongregácia v uplynulom roku odovzdala 116 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej (111 ex ossibus čiže z kostí a 5 z habitu) do 17 krajín sveta. Relikvie putovali do 6 krajín Európy, ďalej do Indie, Libanonu, Hondurasu, USA, Kanady, Brazílie, Peru, Austrálie, Guatemaly, Belize a Papuy – Novej Guiney. Sestra Faustína je takto prítomná v 128 krajinách sveta, v 5698 kostoloch či kaplnkách, v ktorých sa zvlášť uctieva Božie milosrdenstvo.

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na február znie: Poďakovanie za dar sv. Faustíny, za obraz Milosrdného Ježiša a za všetky milosti vyprosené pred týmto obrazom s prosbou, aby v Božom milosrdenstve svet našiel pokoj a človek šťastie.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

V druhom týždni sme pozvaní rozjímať o Ježišovom utrpení, ktoré je prejavom jeho veľkej lásky k nám a jeho nekonečného milosrdenstva voči dušiam.

Dcéra moja, dnes rozjímaj o mojom bolestnom umučení, o celej jeho veľkosti. Rozjímaj o ňom tak, akoby som ho podstúpil len kvôli tebe (Den. 1761).

Dcéra moja, často rozjímaj o mojom utrpení, ktoré som pre teba znášal, a nič sa ti nebude zdať veľkým z toho, čo ty vytrpíš pre mňa. Najviac sa mi páčiš, keď rozjímaš o mojom bolestnom umučení. Spájaj svoje malé utrpenia s mojím bolestným umučením, aby mali nekonečnú hodnotu pred mojou velebou (Den. 1512).

Ježišu môj, moja jediná nádej, ďakujem ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred očami mojej duše. Tou knihou je tvoje umučenie, podstúpené z lásky ku mne. Z tejto knihy som sa naučila, ako milovať Boha a duše. Táto kniha obsahuje nevyčerpateľné poklady pre každého. Ó, Ježišu, ako málo duší ťa chápe v tvojom mučeníctve lásky. Ó, aký veľký je oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v tvojom Najsvätejšom Srdci. Šťastná duša, ktorá pochopila lásku Ježišovho Srdca (Den. 304).

Všetkým vám, ktorí chcete venovať 10 minút Bohu a sebe, dávame do pozornosti YouTube kanál združenia Faustínum, na ktorom pre vás sestry s kňazmi pripravujú krátke nedeľné zamyslenia v rámci cyklu: Počúvame Božie slovo so sv. Faustínou.

 

Slovenské sestry zo združenia Faustínum v Krakove pre vás na tohtoročné Pôstne obdobie pripravili krátke zamyslenia o Ježišovej nepochopiteľnej láske k nám. Prvé zo série šiestich zamyslení na tému: Taká je moja láska môžete nájsť na YouTube kanáli slovenskej verzie stránky faustinum.pl/sk.

 

Ako sme Vám už v máji avizovali, spolu s poľskou TVP sme na profesionálnej úrovni pre Vás pripravili 33 krátkych spotov o posolstve Božieho milosrdenstva. Prvý spot, ktorý otvára tento cyklus na našom YouTube kanáli, má názov Som sama Láska a Milosrdenstvo samo.

Zapíš dcéra moja: Som sama Láska a Milosrdenstvo samo, neexistuje úbohosť, ktorá by sa mohla merať s mojím milosrdenstvom (Den. 1273).

Pochopila som, že najväčšou vlastnosťou Boha je láska a milosrdenstvo. Ono spája stvorenie so Stvoriteľom (Den. 180).

 

V mesiaci zasvätenom sv. sestre Faustíne pre vás sestry zo združenia Faustínum v Krakove na svojom YouTube kanáli pripravili sériu krátkych videocitátov z Denníčka našej svätice. Každý mesiac sa na ich kanáli v sekcii #shorts objavia 2-3 nové krátke videá.

 

Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“ Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu (Mt 4, 1-11).

V noci ma opäť navštívila jedna duša. Už som ju raz videla. Tá duša ma neprosila o modlitbu. Vyčítala mi, že kedysi som bola veľmi márnomyseľná a pyšná, a teraz sa tak prihováram za iných, a ešte aj teraz mám niektoré chyby. Odpovedala som, že bola som veľmi pyšná a márnomyseľná, ale už som sa vyspovedala, vykonala som pokánie za svoju hlúposť a teraz dôverujem dobrote môjho Boha. Ak ešte upadám, tak skôr nevedomky a nikdy nie úmyselne, hoci aj v najmenšej veci. Táto duša mi však začala robiť výčitky, prečo nechcem uznať jej veľkosť, „akú mi vzdávajú všetci, za moje veľké činy, prečo mi ty jediná nevzdávaš slávu?” Vtom som zbadala, že tou postavou je satan, a povedala som: „Bohu samotnému patrí sláva, choď preč, satan!” V tom okamihu tá duša padla do strašnej priepasti, nepochopiteľnej, neopísateľnej. Povedala som tej úbohej duši, že o tom poviem celej Cirkvi (Den. 520).

➡ Dokážem sa priznať k svojim slabostiam a chybám? Nesústredím sa príliš na svoje poklesky?

Od prvej pôstnej nedele 26. februára sa vo Farnosti Kráľovnej pokoja na košickom juhu začína cyklus pôstných zamyslení po spoločnej krížovej ceste o 15.00. Prvé zamyslenie o vrcholnom prejave milosrdnej Božej lásky voči každému z nás prednesie sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity.

Ak vás o mojej láske voči vám nepresvedčila moja smrť, čo vás presvedčí? (Den.  580).

Na prvú pôstnu nedeľu 26. februára budú vo Farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom slávnostne uvedené relikvie sv. sestry Faustíny Kowalskej. Program sa začne o 10.15 krátkou prednáškou sr. M. Pavly Stanovčákovej ISMM z našej hrušovskej komunity a pokračuje o 10.30 slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať vdp. farár František Petro. Popoludní program pokračuje krížovou cestou o 14.00 a vyvrcholí spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00.

V stredu 22. februára začíname štyridsaťdňový pôst. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“.  Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. Tento deň nech je dňom pôstu a modlitby za pokoj.

Dnes je Popolcová streda. Počas svätej omše som na krátku chvíľu pocítila vo svojich údoch Ježišovo utrpenie. Pôstne obdobie – to je zvláštny čas na prácu kňazov, treba im pomáhať pri záchrane duší (Den. 931).

Malé pôstne umŕtvenia. Nemôžem sa cvičiť vo veľkých umŕtvovaniach ako predtým, napriek tomu, že veľmi chcem a vrúcne po tom túžim, lebo som pod prísnym lekárskym dozorom. V menších veciach sa však môžem cvičiť: po prvé – spať bez vankúša, trochu cítiť hlad, každý deň sa pomodliť korunku, ktorú ma naučil Pán, s rozpaženými rukami, niekedy sa pomodliť s rozpaženými rukami určitý čas aj vlastnými slovami. Úmysel: vyprosovať Božie milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov a pre kňazov moc obracať srdcia hriešnikov (Den. 934).

 

 

V stredu 22. februára uplynie 92 rokov od zjavenia obrazu Milosrdného Krista. Tento obraz je najznámejším obrazom Ježiša ukrižovaného i zmŕtvychvstalého. Je to zároveň neobyčajný obraz nielen kvôli tomu, že je najväčšmi rozšírený, ale predovšetkým preto, že jeho spoluautorom je sám Pán Ježiš. V takej podobe sa 22. februára 1931 ukázal sv. sestre Faustíne v cele kláštora Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva v Plocku.

Cez tento obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša (Den. 570). Žiadam uctievanie môjho milosrdenstva slávnostným slávením tohto sviatku a vzdávaním úcty obrazu, ktorý je namaľovaný. Cez tento obraz udelím dušiam veľa milostí, on má pripomínať požiadavky môjho milosrdenstva, lebo aj najsilnejšia viera bez skutkov je márna (Den. 742). Už veľa duší pritiahla moja láska cez tento obraz. Moje milosrdenstvo pôsobí v dušiach skrze toto dielo. Poznala som, že veľa duší zakúsilo Božiu milosť (Den. 1379).

Nech aj naše srdcia naplní radosť a vďačnosť za tento veľký dar Božieho milosrdenstva!

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 38-48).

Dcéra moja, v tejto meditácii rozjímaj o láske k blížnemu, či tvoja láska k blížnym plynie z lásky ku mne, či sa modlíš za nepriateľov. Či si dobroprajná voči tým, ktorí ťa akýmkoľvek spôsobom zarmútili alebo urazili. Vedz, že všetko dobro, ktoré preukážeš ktorejkoľvek duši, prijímam, akoby si to mne samému učinila (Den. 1768).

➡ Úprimne odpoviem na Ježišove otázky: či sa modlím za nepriateľov a či som dobroprajný voči tým, ktorí ma akýmkoľvek spôsobom zarmútili alebo urazili.

V sobotu 18. februára sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove uskutoční prijatie nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Do združenia budú oficiálne prijatí počas slávnostnej svätej omše v kláštornej kaplnke o 12.00, ktorú bude celebrovať duchovný správca združenia páter Marek Wójtowicz SJ. Noví členovia dostanú členskú legitimáciu a stanovy. Členov prijme predsedníčka združenia Faustínum sr. M. Emanuela Gemza ISMM.

Združenie Faustínum so sídlom v Krakove má skoro 19 000 členov a dobrovoľníkov z 90 krajín sveta.

 

15. február bol dňom rehoľných menín sv. sestry Faustíny. Je to zároveň aj deň liturgickej spomienky na jej vilniuského spovedníka, dnes už blahoslaveného kňaza Michala Sopočku. Patrónom našej svätice bol teda sv. Faustín. Meno Faustín znamená priaznivý. V deň „rehoľnín“ je v našej kongregácii zvykom obdarovať oslávenkyňu darčekmi, želaniami a na jej úmysel býva odslúžená aj svätá omša.

Sv. Faustín, kňaz sa v liturgickom kalendári slávi spolu so svojím bratom Jovitom, diakonom. Boli umučení za cisára Hadriána v Taliansku medzi rokmi 117-138.

 

 

 

Od 1. januára si na našej stránke môžete zvoliť svojho osobného patróna. Podľa štatistík si už ponad 300 000 ľudí vylosovalo svojho špeciálneho patróna a orodovníka na celý nový rok 2023.

Svojho patróna si môžete vylosovať na našej webstránke, kde je v ľavom dolnom rohu pre vás pripravená záložka, alebo cez tento link: vylosovať svojho patróna na celý nový rok 2023.

Zároveň s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa, napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi bude aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého“ (Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37).

Učiteľ môj, učiň v mojom srdci to, aby som neočakávala pomoc od nikoho, ale snažila sa vždy pomáhať druhým, prinášala im radosť a mnohorakú úľavu. Moje srdce je vždy otvorené utrpeniu druhých. Nezatvorím svoje srdce pred utrpením druhých, hoci ma preto uštipačne nazvali smetným košom. To znamená, že každý vhadzuje svoje utrpenie do môjho srdca. Odpovedala som, že každý má miesto v mojom srdci a ja mám za to miesto v Ježišovom Srdci. Uštipačné poznámky na adresu zákona lásky nezatvárajú moje srdce. Na to je moja duša vždy citlivá a len Ježiš je pre mňa podnetom na lásku k blížnemu (Den. 871).

➡ Dnes z lásky k Ježišovi preukážem milosrdenstvo slovom, skutkom a predovšetkým modlitbou.

Jednotlivé spoty, ktoré v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva publikujeme na našou YouTube kanáli, obsahujú krátky dialóg medzi Ježišom a sv. sestrou Faustínou. Treťou formou úcty Božieho milosrdenstva je aj korunka, ktorú Ježiš nadiktoval svojej apoštolke, a o ktorej je reč v 29. spote. Je to modlitba na zmierenie Božieho hnevu.

Modli sa neprestajne túto korunku, ktorú som ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo (Den. 687).

 

 

 

Všetkým ctiteľom milosrdného Ježiša ponúkame už tradičný stolový a nástenný kalendár Božieho milosrdenstva na tento nový rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena kalendára: 2,00 eurá + poštovné
Nakoľko sa cena dobierky zvýšila, kalendár posielame po prevedení platby na náš účet.

V stredu 8. februára sa uskutoční druhé formačné stretnutie novej skupinky združenia Faustínum v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom). Stretnutie, ktoré sa začne o 16.30, bude v slovenčine a maďarčine viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity.

Od 3. do 5. februára pozývame zvlášť unavené a vyčerpané ženy na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnovu na tému Príď, oddýchni si a načerpaj vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni. Začiatok je v piatok o 16.00 a záver v nedeľu na obed.

Prihlasovanie: kosice@milosrdenstvo.sk, tel. č. 055/677 02 77.

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi (Mt 5, 1-12a).

Teraz ti odporúčam, aby si zvlášť spájala svoje, hoci aj najmenšie skutky s mojimi zásluhami, a vtedy môj Otec pozrie na ne s láskou ako na moje (Den. 1543).

Poníženia sú mojím každodenným chlebom. Chápem, že nevesta prijíma všetko, čo sa týka jej ženícha, a tak rúcho potupy musí odieť aj mňa. Vo chvíľach, keď veľmi trpím, snažím sa mlčať (Den. 92).

➡ Dnes budem spájať svoje, hoci aj najmenšie skutky, s jeho zásluhami.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 13-16).

Počas modlitby Ježiš prenikol celú moju dušu. Temnota ustúpila. Počula som v duši slová: – Ty si mojou radosťou, ty si slasťou môjho srdca. Od tejto chvíle som cítila v srdci – čiže vo svojom vnútri – Najsvätejšiu Trojicu. Cítila som, že som zaliata Božím svetlom. Odvtedy moja duša prebýva s Bohom ako dieťa so svojím milovaným Otcom (Den. 27).

➡ Odovzdám Ježišovi moju temnotu…. Poprosím o jeho svetlo a pokoj. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy (Ž 119).

V sobotu 4. februára sa naše sestry z košickej a hrušovskej komunity zúčastnia stretnutia zasvätených z košickej arcidiecézy na Teologickej fakulte v Košiciach. Po svätej omši o 9.30 v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho bude nasledovať prednáška Mons. Marka Forgáča na tému: Citová zrelosť v zasvätenom živote. Po nej diskusia, svedectvá rehoľníkov, neformálne stretnutia a spoločný obed.