Archiwum

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na jún znie: Za ochranu detí pred demoralizáciou a za potrebné milosti pre mládež, aby sa pri rozhodovaní riadila evanjeliovými hodnotami a tak nepodľahla pokušeniu rýchleho šťastia.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že úcta k Božiemu milosrdenstvu je len variáciou úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, že medzi týmito pobožnosťami nie je žiaden významný rozdiel. Tento názor ešte môže potvrdiť zbežné prečítanie Denníčka sestry Faustíny, v ktorom sa často spomína Ježišovo Srdce. Teologická analýza obsahu tohto diela však vedie k jasnému vymedzeniu týchto dvoch pobožností, ktoré sú v Cirkvi také populárne. Takúto analýzu urobil profesor Ignác Różycki a na jej základe poukázal na zásadné rozdiely, ktoré existujú medzi úctou k Ježišovmu Srdcu a k Božiemu milosrdenstvu. Vzťahujú sa na vlastný a vecný predmet, samotnú podstatu pobožností a privilegovaný čas, s ktorým sa viažu konkrétne prisľúbenia.

Vlastným predmetom v úcte k Božiemu milosrdenstvu je milosrdenstvo celej Najsvätejšej Trojice, zatiaľ čo v úcte k Ježišovmu Srdcu je vlastným predmetom vtelený Boží Syn. Vecným predmetom v úcte k Božiemu milosrdenstvu je obraz milosrdného Ježiša podľa videnia sestry Faustíny z 22. februára 1931 v Plocku. Avšak v úcte k Ježišovmu Srdcu je vecným predmetom ľudské, fyzické Ježišovo srdce. Podstata úcty k Božiemu milosrdenstvu spočíva v dôvere, zatiaľ čo podstatou úcty k Ježišovmu Srdcu je zadosťučinenie. Privilegovaný čas v úcte k Božiemu milosrdenstvu je každý deň o tretej hodine popoludní (okamih Ježišovej smrti na kríži) a Sviatok milosrdenstva na prvú nedeľu po Veľkej noci. Avšak v úcte k Ježišovmu Srdcu privilegovaným časom je prvý piatok v mesiaci a Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

V piatok 16. júna slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili krátky videopríspevok v slovenčine aj v maďarčine z citátov z Denníčka sv. sestry Faustíny o nepochopiteľnej láske Boha k nám.

Ó, pochybujúce duše, poodhalím vám závoj neba, aby som vás presvedčila o Božej dobrote, aby ste už viac nezraňovali nedôverou najsladšie Ježišovo Srdce. Boh je láska a milosrdenstvo (Den. 281).

 

Samota – moje obľúbené chvíle, samota – vždy s tebou, Ježišu a Pane. Pri tvojom Srdci mi čas rýchlo plynie a pri ňom nachádzam odpustenie (Den. 1699). V tomto duchu sa nesie aj náš jedenásty audiopríspevok s názvom Pri tebe, Pane v rámci cyklu Poézia sv. Faustíny, ktorú recituje herečka Monika Hilmerová.

 

 

Predposledný audiopríspevok pod názvom Ukrytý Boh z cyklu Poézia sv. Faustíny nás pozýva k poznávaniu Boha, ktorého nikto nikdy nevidel, ale ktorý sa nám zjavil vo svojom jedinom Synovi.

Moje srdce ma ťahá tam, kde prebýva môj Boh ukrytý, kde vo dne i v noci zostáva s nami v bielej hostii skrytý, riadi celý svet, prebýva s dušami (Den. 1591).

 

V pondelok 12. júna navštívia našu komunitu v Nižnom Hrušove mladí z Centra mládeže z Vysokej nad Uhom. Celý tím spolu s vdp. kaplánom Františkom Petruškom si o 10.30 vypočuje príhovor sr. M. Alžbety Mikušovej ISMM s názvom: Boh ma volá... Po obede, spoločnej rekreácii, modlitbe v hodine milosrdenstva a svätej omši bude nasledovať aj prednáška pána kaplána. Plní nových impulzov a radosti sa nakoniec pozdieľajú pri spoločnej večeri.

Pred slávnosťou Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme pre vás pripravili ďalšiu časť z cyklu Poézia sv. Faustíny, ktorú recituje herečka Monika Hilmerová.

Ježišu, Bože utajený, moje srdce ťa cíti, hoci si za závojmi ukrytý, ty vieš, že ťa ľúbi (Den. 524). Dvanásty audiopríspevok na našom YouTube kanáli vás pozýva pred svätostánok, k utajenému Bohu…

 

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 23. – 25. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove. Rozjímajúc nad evanjeliami si spoločne budeme všímať Božie pôsobenie v našom živote. Exercície na tému: Pane, keby som vedel/a, že ty si stále so mnou… vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity.

Prihlasovanie UZAVRETÉ!

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 9-13).

Ak duša nekoná milosrdenstvo akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v súdny deň. Ó, keby si duše vedeli zhromažďovať večné poklady, neboli by súdené, môj súd by predišli milosrdenstvom (Den. 1317).

Mojím cieľom je Boh… a mojím šťastím je splnenie Božej vôle. Nič na svete mi toto šťastie nedokáže zakaliť, nijaká moc, nijaká sila (Den. 775).

➡ Aký je cieľ môjho života? Je mojím cieľom Boh a večnosť s ním?

Vo štvrtok 8. júna oslávime slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili krátky videopríspevok v slovenčine aj maďarčine z citátov z Denníčka sv. sestry Faustíny o hodnote svätého prijímania.

Počas modlitby som počula tieto slová: – Dcéra moja, nech radosť naplní tvoje srdce. Ja, Pán, som s tebou, ničoho sa neboj, si v mojom srdci. V tej chvíli som spoznala veľkú Božiu velebu a pochopila som, že nič sa nedá porovnať s jedným poznaním Boha. Vonkajšia veľkosť sa stráca ako smietka pred jedným úkonom hlbšieho poznania Boha (Den. 1133).

 

 

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna (Jn 3, 16-18).

Raz po svätom prijímaní som začula slová: – Ty si naším príbytkom. V tej chvíli som pocítila v duši prítomnosť Najsvätejšej Trojice: Otca, Syna i Ducha Svätého – cítila som, že som Božím chrámom (Den. 451).

Počas svätej omše som bola náhle zjednotená s Najsvätejšou Trojicou. Poznala som jej veľkosť a velebu. Bola som spojená s troma osobami. Keď som bola spojená s jednou z týchto ctihodných osôb, zároveň som bola spojená s dvoma druhými osobami. Šťastie a radosť, ktoré prežívala moja duša, nemožno opísať. Je mi ľúto, že nemôžem opísať, čo sa slovami nedá vyjadriť (Den. 1129).

Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice – dôverujem ti (Den. 949).

 

Júnové formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom bude v nedeľu 4. júna o 15.00 hod. Stretnutie začne spoločnou modlitbou v hodine milosrdenstva spojenej s korunkou Božieho milosrdenstva o 15.00. Formačné prednášky o Božom milosrdenstve vo Svätom písme a v Denníčku sv. sestry Faustíny prednesie vdp. farár František Petro a sestry z našej hrušovskej komunity.

V sobotu 3. júna sa v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove bude konať III. Zjazd združenia Faustínum pod heslom: Spoločenstvo Cirkvi miestom duchovného rozvoja. Počas slávnostnej svätej omše a adorácie budeme ďakovať milosrdnému Bohu za 27 rokov existencie nášho združenia. Súčasťou programu sú aj konferencie a svedectvá ako aj zasvätenie združenia svätému Jozefovi, ktorý povedal sv. sestre Faustíne, aby mala k nemu stálu úctu. Sám jej povedal, aby sa každý deň pomodlila trikrát Otčenáš, Zdravas’, Sláva Otcu a raz „Rozpomeň sa”.357 Hľadel na ňu s veľkou dobroprajnosťou a dal jej poznať, ako veľmi podporuje toto dielo (porov. Den. 1203).

Modlime sa za všetkých členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum na celom svete a ďakujeme Bohu za toto veľké dielo milosrdenstva. Pozývame vás, aby ste sa s nami duchovne spojili a modlili sa za všetkých účastníkov zjazdu.

V siedmom krátkom príspevku Na vlnách života I. nás sv. sestra Faustína Kowalská pozýva zastaviť sa a započúvať do túžob nášho srdca… Na našom YouTube kanáli vám každý týždeň prinášame audiovizuálne príspevky z cyklu Poézia sv. Faustíny. Básne našej svätice recituje herečka Monika Hilmerová.

Ó, šťastný deň, ó, deň požehnaný, v ktorom moje srdce zahorí večným ohňom, lebo už teraz nazerám, hoci cez zásteny, Ty si, Ježišu, mojím priateľom i otcom (Den. 1230).

 

Desiaty audiopríspevok z cyklu Poézia sv. Faustíny je voľným pokračovaním rovnomenného príspevku Na vlnách života. Tieto naše krátke YouTube videá sú pozvaním k zastaveniu, zamysleniu a stíšeniu pred Bohom…

Pláva loď môjho života uprostred mrakov a tieňov noci a nevidím žiaden breh, som v hlbinách, na šírom mori. Najmenšia búrka ma potopiť môže, ponárajúc do rozvírených vodných hlbín loď moju, keby si ty sám nado mnou nebdel, Bože, v každej chvíli môjho života, v každom okamihu (Denníček 1322).

 

V rámci cyklu Poézia sv. Faustíny vám na našom YouTube kanáli ponúkame už deviaty krátky audiopríspevok s názvom Buď zvelebený II. Je voľným pokračovaním rovnomenného príspevku a pozýva nás v tomto týždni k zvelebovaniu toho, ktorý je Láska a milosrdenstvo samo

Buď zvelebený, Stvoriteľ náš a Pán, celý vesmír pokorne Pána zvelebuj, ďakuj svojmu Stvoriteľovi zo všetkých strán a nepochopiteľné Božie milosrdenstvo oslavuj (Den. 1750).

 

 

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu… (Den. 79).

V tomto krásnom mariánskom mesiaci vám na našom YouTube kanáli ponúkame zopár modlitieb sv. sestry Faustíny k našej nebeskej Matke. V krátkom audiovizuálnom príspevku vás pozývame k spoločnej modlitbe Pod plášťom Márie…

 

Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami zvlášť vyniká májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k Panne Márii a celým mesiacom zaznievajú invokácie o jej živote a cnostiach v krásnych Loretánskych litániách. Svätá sestra Faustína si zvlášť ctila Máriu ako matku milosrdenstva.

Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičenie sa v tichosti (Den. 1105).

Modlitba:

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

Na našom YouTube kanáli vám každý týždeň prinášame audiovizuálne príspevky z cyklu Poézia sv. Faustíny. Šiesty krátky príspevok Vyznania II. je pokračovaním predchádzajúceho a vovádza nás to túžob srdca zamilovaného do Boha a odovzdaného jemu…

Také nepochopiteľné a veľké sú túžby môjho srdca,
že nič nemôže jeho priepasť vyplniť.
Ani keby sa zhromaždili najkrajšie bytosti z celého sveta,
nemohli by mi ťa nahradiť (Denníček 1632).

 

 

V mariánskom mesiaci vám na našom YouTube kanáli ponúkame ôsmy krátky audiovizuálny príspevok venovaný našej nebeskej Matke Márii s názvom Ó, Mária… Poéziu sv. Faustíny Kowalskej recituje herečka Monika Hilmerová.

Ó, Mária, ty moja sladká Matka, zverujem ti dušu, telo i svoje srdce úbohé, buď ochrankyňou môjho života, zvlášť v poslednom boji, v smrti hodine (Den. 161).

 

 

Vo štvrtok 25. mája bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 8 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum: traja zo Slovenska (z košickej formačnej skupiny), dvaja z Poľska, dvaja z Talianska a jeden z USA.

Tešíme sa, že do nášho spoločenstva pribudli noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí sa chcú ešte viac pripojiť k misii svätej Faustíny a hlásať posolstvo o Božom milosrdenstve celému svetu. Prajeme im, aby naďalej rástli v dôvere a oddane slúžili tým, ku ktorým ich milosrdný Ježiš posiela.

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na máj znie: Za deti a mladých, aby v sebe rozvíjali vieru, nádej a lásku a za nové duchovné povolania.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Vo Svätodušný pondelok 29. mája sa v jágerskej arcidiecéze uskutoční spoločné stretnutie kňazov, rehoľníkov a veriacich v Bazilike sv. Alžbety Uhorskej v Sárospataku v Maďarsku. Stretnutie organizuje Mons. Csaba Ternyák, jágerský arcibiskup, a zúčastní sa ho aj naša sestra Hedvig Uličná ISMM, pochádzajúca z tejto diecézy. V programe slávnostná svätá omša o 11.00, spoločný sv. ruženec a adorácia. Na záver požehnanie pútnikov relikviou sv. Alžbety Uhorskej.

Foto: Termeszetjaro.hu

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané“ (Jn 20, 19-23).

V istej chvíli Božia prítomnosť prenikla celú moju bytosť. Môj rozum bol zvláštne osvietený pri poznaní jeho podstaty. [Boh] mi dovolil poznať svoj vnútorný život. Videla som v duchu tri božské osoby, ale ich podstata je jedna. On je sám, jeden, jediný, ale v troch osobách. Ani jedna z nich nie je ani menšia, ani väčšia. Ani v kráse, ani vo svätosti niet rozdielu, lebo sú jedno. Sú jedno, úplne jedno. Jeho láska ma pozdvihla k tomuto poznaniu a spojila ma s ním. Keď som bola spojená s jednou [božskou osobou], zároveň som bola spojená aj s druhou a treťou [božskou osobou]. Keď sa spájame s jednou, zároveň sa spájame s tými dvoma osobami – tak isto ako s jednou. Jedna je ich vôľa, jeden Boh, hoci v troch osobách. Keď sa duši dáva jedna z troch osôb, vtedy mocou tejto jednej vôle je spojená s troma osobami a je zaliata šťastím, ktoré plynie z Najsvätejšej Trojice. Týmto šťastím sa sýtia svätí. Šťastie, ktoré vytryskuje z Najsvätejšej Trojice, obšťastňuje všetko, čo je stvorené; vytryskuje život, ktorý oživuje a dáva všetok život, ktorý v ňom má svoj počiatok. V týchto chvíľach moja duša zakúsila takú veľkú slasť, pochádzajúcu od Boha, že to nedokážem vyjadriť (Den. 911).

➡ Pomodlím sa slovami piesne: Duchu Svätý, príď z neba…

V máji plánujeme tieto pravidelné formačné stretnutia členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum:

7. mája o 15.00 – stretnutie v Humennom (vedie vdp. Matúš Hatok a sr. Pavla)

11. mája o 18.00 – stretnutie formou Lectio Divina v Nižnom Hrušove (vedie o. Tomáš Muszka a sestry)

17. mája o 11.30 – Deň s Božím milosrdenstvom v Prešove (zvlášť pre prešovskú skupinku)

22. mája o 16.30 – stretnutie maďarsky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

23. mája o 16.30 – stretnutie slovensky hovoriacej skupinky v Borši (vedie sr. Hedvig)

26. mája o 16.00 – stretnutie v Košiciach-KVP aj s Lectio Divina (vedie o. Tomáš Svat a sr. Antoniana)

Srdečne privítame aj nových záujemcov!

Vydavateľstvo Szent Gellért Kiadó és Nyomda v deň výročia svätorečenia sestry Faustíny Kowalskej 30. apríla nanovo vydalo jej duchovný Denníček – Napló. Ide o druhé revidované vydanie. Na novom vydaní má zásluhu Alexandra Nagyová, riaditelka Szent Gellért Kiadó és Nyomda, ako aj Daniella Simonné Hollósi – členka združenia Faustínum, ktorá pripravila revíziu tohto vydania podľa poľského originálu. Aktuálne prebieha v Budapešti týždeň kresťanskej literatúry.

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe“ (Jn 17, 1-11a).

Ó, môj Ježišu, teraz objímam celý svet a vyprosujem preň tvoje milosrdenstvo. Keď mi povieš, ó, Bože, že už dosť, že už sa celkom splnila tvoja svätá vôľa, vtedy v zjednotení s tebou, Spasiteľ môj, odovzdám svoju dušu do rúk nebeského Otca, plná dôvery v tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo, a keď budem stáť pri tvojom tróne, zanôtim prvý chválospev tvojmu milosrdenstvu. Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Samozrejme, to spočinutie v Bohu mi umožní konať neobmedzene (Den. 1582).

➡ Pomodlím sa o milosrdenstvo pre svet a pre našu vlasť!

V sobotu 20. mája bude šesť sestier: sr. Alexandra, sr. Catherina, sr. Clareta, sr. Dária, sr. Lilióza a sr. Nazareta sláviť 25. výročie svojej rehoľnej profesie. Počas slávnostnej svätej omše o 11.00 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorú bude celebrovať o. Stanislaw Witkowski MS, si sestry obnovia svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Nanovo tiež prijmú aj striebornú obrúčku, na ktorej majú vygravírované meno Ježiš.

V sobotu 20. mája sa bude konať už tradičná jarná púť do Skalného sanktuária na hore Butkov. O 15.30 hod. bude vdp. Pavol Zvara, rektor pápežského kolégia v Ríme, celebrovať slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Jána Pavla II. v tomto skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Pred svätou omšou o 15.00 hod. sa naše sestry z obidvoch komunít pomodlia modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. V programe je tiež vystúpenie speváčky Simy Magušinovej o 14.00.

 

Vo štvrtok 18. mája oslávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. O slávení tohto sviatku máme písomné správy už od 4. storočia. Svätá sestra Faustína vo svojom Denníčku 6. mája 1937 napísala:

Nanebovstúpenie Pána. Dnes už od samého rána sa Boh dotýka mojej duše. Po svätom prijímaní som chvíľu prebývala s nebeským Otcom. Moja duša bola pritiahnutá do samotnej žiary lásky. Pochopila som, že žiadne vonkajšie diela nemožno porovnávať s čistou láskou k Bohu… Videla som radosť vteleného Slova a bola som pohrúžená do trojjediného Boha. Keď som prišla k sebe, moju dušu zaplavila túžba, túžim spojiť sa s Bohom. Zalieva ma taká veľká láska k nebeskému Otcovi, že celý tento deň nazývam nepretržitou extázou lásky. Celý vesmír sa mi zdal  v porovnaní s Bohom iba kvapôčkou vody. Niet väčšieho šťastia ako to, že Boh mi dáva vnútorne poznať, že mu je milý každý úder môjho srdca, a keď mi dáva najavo, že ma osobitne miluje. Toto vnútorné presvedčenie, v ktorom ma Boh uisťuje o svojej láske voči mne a o tom, ako mu je milá moja duša, prináša do mojej duše hlboký pokoj (Den. 1121).