Archiwum

Naša kongregácia oslávi 1. novembra 159. výročie svojho založenia. V súvislosti s touto slávnosťou sme pre vás pripravili krátky videoprehľad s dobovými fotografiami o našich počiatkoch, rozvoji a apoštoláte.

 

V dejinách našej kongregácie má v novembri svoje neodmysliteľné miesto aj večerná modlitba posvätného ruženca za zosnulých, zvlášť za duše v očistci. Prostredníctvom on-line prenosu na našej stránke sa môžete denne o 19.00 hod. duchovne spojiť so sestrami v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Sestra Faustína počas svojej mystickej skúsenosti navštívila aj očistec:

Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. V okamihu som sa ocitla na hmlistom mieste, ktoré bolo plné ohňa a v ňom veľké množstvo trpiacich duší. Tieto duše sa modlia veľmi vrúcne, ale pomôcť si už nemôžu, len my im môžeme pomôcť. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotýkali. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, čo je ich najväčším utrpením. Jednoznačne mi odpovedali, že ich najväčším utrpením je túžba po Bohu. Videla som Pannu Máriu, ktorá ich navštevuje. Duše nazývajú Máriu „Hviezda morská”. Ona im prináša úľavu. Chcela som sa s nimi viac porozprávať, ale môj anjel strážca mi dal znamenie na odchod. Vyšli sme za dvere tohto väzenia, plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal: – Moje milosrdenstvo to nechce, ale spravodlivosť si to žiada. Od tejto chvíle som užšie spätá s trpiacimi dušami (Den. 20).

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie“ (Mk 12, 41-44).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (55, 162, 795)

Inokedy mi spovedník povedal: „Správajte sa voči Bohu ako vdova z evanjelia. Hoci vložila do pokladnice malý peniaz, zavážil u Boha viac ako veľké obety druhých.”

Strelná modlitba: Všetko pre Ježiša.

Snažím sa, aby som vo všetkom splnila Božiu vôľu. Po smrti netúžim väčšmi ako po uzdravení. Celkom som sa odovzdala jeho nekonečnému milosrdenstvu a ako malé dieťa žijem v najväčšom pokoji. Snažím sa len o to, aby moja láska k nemu bola čoraz hlbšia a čistejšia, aby som bola príjemná jeho božskému pohľadu…

➡ Ježiš sa pozerá do hĺbky môjho srdca a vidí každé moje úsilie, každý pohyb môjho srdca.

➡ Pamätám na to vo svojom každodennom živote a snažím sa robiť všetko pre to, aby som bol príjemný jeho božskému pohľadu ako sv. Faustína?

➡ Poprosím Ducha Svätého, aby zapálil moje srdce láskou k Ježišovi, aby som robil všetko na Božiu slávu.

Ste šťastné? Takto sa raz sestra Faustíny opýtala dušičiek na cintoríne. Vo svojom Denníčku spomína: Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. (…) Večer tie duše prišli a prosili ma o modlitbu. Veľa som sa za ne modlila. Večer, keď sa procesia vracala z cintorína, videla som veľké množstvo duší, ktoré spolu s nami išli do kaplnky a tam sa s nami modlili (Den. 515 a 519).

V knihe Spomienky na sv. Faustínu nachádzame takéto svedectvá sestier: Sestra Otylia Kondraciuková spomína, že sestra Faustína rada chodila na cintorín a vravievala, že svätosť je láska k Bohu a snaha o lásku k blížnemu. Sestra Damiána Zióleková v tejto súvislosti píše: Išli sme okolo cintorína. ,,Málo sa modlíme za duše našich zomrelých sestier; strašne trpia v očistci,“ povedala sestra Faustína. A dodala: ,,Niekedy ma pochytí strach, že keď ja zomriem, po smrti sa sestry nebudú za mňa modliť a ja možno budem trpieť v očistci.”

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na november znie: Za zastavenie pandémie, za chorých na koronavírus, za zomierajúcich a za duše trpiace v očistci.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

 

Všetkým ctiteľom milosrdného Ježiša ponúkame už tradičný stolový kalendár Božieho milosrdenstva na budúci rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: hrusov@milosrdenstvo.sk; tel.: 057/448 31 66
Cena kalendára: 3,00 eurá
Posielame na dobierku.

Budúci rok s Božím milosrdenstvom. Pripravili sme pre vás aj nástenný kalendár Božieho milosrdenstva 2022. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: hrusov@milosrdenstvo.sk; tel.: 057/448 31 66
Cena kalendára: 2,40 eurá
Posielame na dobierku.

Ako sme Vám avizovali, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života 11. apríla 2021 schválila nové konštitúcie a direktórium našej rehole. Nakoľko Svätá stolica potvrdila takýto latinský názov našej kongregácie: Institutum Sororum Beatae Mariae Virginis a Misericordia, vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, si budeme za menom uvádzať novú skratku: ISMM (namiesto doterajšej ZMBM v Poľsku a KMBM na Slovensku).

V pondelok 1. novembra si pripomíname slávnosť Všetkých svätých. V tento deň si uctievame nielen tých svätých, ktorých nám Cirkev dáva ako vzor, ale aj všetkých tých, ktorí sú už v nebi. Svätosť sa očakáva od každého kresťana. Nikto sa však svätý nenarodí. Človek sa nestáva svätým vlastnou silou ani vlastnými zásluhami.

Ako hovorí sv. Faustína: Ani milosti, ani zjavenia, ani vytrženia, ani žiadne dary, ktoré dostáva, ju nerobia dokonalou, ale len vnútorné zjednotenie duše s Bohom. Dary sú len ozdobou duše, ale nie sú jej obsahom ani dokonalosťou. Moja svätosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle s Božou vôľou (Den. 1107).

 

Pred blížiacou sa slávnosťou Všetkých svätých sme na našom YouTube kanáli pre maďarsky hovoriach ctiteľov sv. sestry Faustíny pripravili krátke videjko s názvom: Te is lehetsz szent! – Aj ty môžeš byť svätý!

 

 

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1270, 825, 1411)

V rozjímaní som poznala, že čím je duša čistejšia, tým je jej prebývanie s Bohom. duchovnejšie, protesty zmyslov si nevšíma. Boh je duch, tak ho milujem v duchu a pravde.

Aby spev mojej duše bol milý Najsvätejšej Trojici, veď a sám priprav moju dušu, ó, Duchu Boží.

Ó, Boží Duch, Duch pravdy a svetla, prebývaj stále v mojej duši skrze Božiu milosť, nech tvoj dych rozoženie temnotu a v tvojom svetle nech sa dobré skutky množia. Ó, Boží Duch, Duch lásky a milosrdenstva, ktorý do môjho srdca balzam dôvery vlievaš, tvoja milosť utvrdzuje moju dušu v dobrom, nepremožiteľnú silu vytrvať jej dávaš.

➡ Ježiš, ktorý za mňa zomrel a vstal z mŕtvych, mi chce každú chvíľu dávať svojho Ducha. Prosím Otca v Ježišovom mene o tento najväčší dar, aby som dokázal milovať Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle, z celej svojej sily a svojho blížneho ako seba samého!

➡ Spolu so sv. Faustínou poprosím Božieho Ducha, aby viedol a formoval moju dušu!

Na našej webstránke ponúkame link ÚMYSLY do hodiny milosrdenstva a korunky Božieho milosrdenstva, vďaka ktorému môžete promptne odoslať svoj modlitebný úmysel. Všetky úmysly predkladáme Bohu denne zvlášť počas modlitby v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. ako aj pri spoločnej komunitnej modlitbe sv. ruženca.

V piatok 22. októbra slávime liturgickú spomienku na sv. Jána Pavla II. Pri tejto príležitosti sme na našom YouTube kanáli pre vás pripravili krátky videopríspevok o štyroch pápežských púťach do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove (1996-2016).

 

 

 

Už ponad šesť rokov sa sestry v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v krakovských Lagievnikoch denne modlia posvätný ruženec za manželstvá prežívajúce ťažkosti a krízu. Vďaka on-line prenosu na našej webstránke sa s nimi môžete duchovne spojiť o 20.30 hod. Ak chcete poprosiť o modlitbu za nejaké manželstvo, napíšte priamo sestrám na mail: klasztor@faustyna.pl.

V sobotu 16. októbra si pripomíname 130. výročie narodenia krakovského spovedníka sv. Faustíny – pátra Jozefa Andrasza, jezuitu. Pri tejto príležitosti sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátku prezentáciu o jeho živote a misii.

Aký bol krakovský spovedník sestry Faustíny? A čo o ňom povedal Ježiš?

 

 

Keď Ježiš so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom odchádzal z Jericha, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste (Mk 10, 46-52).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (404, 1523)

Som veľmi spokojný s tým, že si nehovorila so mnou, ale dala si poznať dušiam moju dobrotu a pobádala si ich k tomu, aby ma milovali.

Večná láska, čistý plameň, ustavične hor v mojom srdci  a zbožšti celú moju bytosť podľa svojho večného zaľúbenia, pre ktoré si ma povolal k bytiu a pozval zúčastniť sa na svojom večnom šťastí. Ó, milosrdný Pane, zahrnul si ma toľkými darmi len pre svoje milosrdenstvo. Keď vidím, že všetko som dostala zadarmo, s najhlbšou pokorou zvelebujem tvoju nepochopiteľnú dobrotu. Pane, moje srdce žasne, že ty, absolútny Pán, nikoho nepotrebuješ, a predsa sa z čistej lásky znižuješ k nám. Nevychádzam z údivu, že Pán vstupuje do takej blízkej dôvernosti so svojím stvorením, je to opäť jeho nepochopiteľná dobrotivosť. Vždy znova začínam toto rozjímanie a nemôžem ho dokončiť, lebo môj duch je doňho celkom pohrúžený. Akou slasťou je milovať celou silou svojej duše a byť opätovne ešte viac milovaná, cítiť to a prežívať s plným vedomím v celej svojej bytosti. Niet slov, ktorými by sa to dalo vyjadriť.

➡  „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ Ježiš neustále volá a čaká na odpoveď môjho srdca. Chce, aby som mu hovoril o svojom živote a prijímal milosť za milosťou!

➡ Uvedomujem si veľkosť Božieho obdarovania?

➡ Poďakujem Ježišovi za jeho štedrosť a spolu so sv. Faustínou budem zvelebovať jeho nepochopiteľnú dobrotu.

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne 146 osôb denne. Počas pandémie však počet zomierajúcich stúpa. Vedomí si náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do nášho diela Korunka za zomierajúcich (link je aj na našej stránke). Zapojiť sa môžete priamo modlitbou alebo nahlásením zomierajúceho sms správou na tel. č. 0948 212 134. Do tejto služby je zapojených skoro 900 osôb – nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Cypru.

Každú tretiu sobotu v mesiaci je slúžená svätá omša za toto dielo a za všetkých, ktorí sú doň zapojení a za zomrelých, za ktorých sa modlili v tomto mesiaci.

Vzhľadom na II. stupeň ohrozenia, ktorý bude v košickom kraji aj na budúci týždeň, musíme odvolať plánovanú duchovnú obnovu pre dievčatá a ženy, ktorá sa mala uskutočniť od 22. do 24. októbra v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach.

V nedeľu 24. októbra si pripomíname Svetový deň misií. V kontexte hlboko poznačenom pandémiou COVIDu-19 sa netreba nechať odradiť, pretože misia nie je plodom ľudských schopností, ale patrí Bohu: Duch Svätý je jej protagonistom. Pán preberá iniciatívu, poslal svojho Syna Ježiša Krista a dnes posiela každého pokrsteného (pápež František).

Tento rok sa zvlášť modlíme za Keňu, kde hladomor postihuje dva milióny ľudí, z toho 350 000 detí. Na severe Kene vyschlo za posledné obdobie až 70% vodných zdrojov.

Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby ťa mohli poznať aj tieto duše. Túžila by som sa pre ne úplne stráviť a zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre ne zomrel ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom, môžem zomrieť mučeníckou smrťou skrze úplné sebaobetovanie z lásky k tebe, Ježišu, a k nesmrteľným dušiam (Den. 302).

Modlitbou a umŕtvovaním sa dostaneme do najdivokejších krajov, a takto budeme kliesniť cestu misionárom. Budeme pamätať na to, že ani vojak na fronte nemôže dlho vydržať, ak nie je podporovaný vonkajšími silami, ktoré sa priamo nezúčastňujú na boji, ale sú dodávateľmi všetkého, čo potrebuje – a to misionárovi dopĺňa modlitba (Den. 539).

Dcéra moja, chcem ťa poučiť, ako máš zachraňovať duše obetou a modlitbou. Modlitbou a utrpením zachrániš viac duší ako misionár samotným učením a kázaním (Den. 1767).

 

 

V tomto mesiaci si pripomíname 84. výročie jednej z foriem úcty Božieho milosrdenstva, ktorou je hodina milosrdenstva – čiže čas s Ježišom o 15.00. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili krátky videopríspevok, ktorý odpovedá na základné otázky: ako, prečo, kedy, koľko a čo sa máme modliť o tretej popoludní…

 

 

 

Krátky videopríspevok v maďarčine na našom YouTube kanáli o ďalšej z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu – o hodine milosrdenstva: Irgalmasság Órája.

 

 

K Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 35-45).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (184, 282, 267, 270)

Preto sa stýkam s tebou ako dieťa, aby som ťa naučil pokore a jednoduchosti.

Vidím každé poníženie tvojej duše a nič neunikne mojej pozornosti – pokorných povyšujem až k svojmu trónu, lebo tak to chcem.

„Kto sa chce naučiť skutočnej pokore, nech rozjíma o Ježišovom umučení.”

„Bez pokory sa nemôžeme páčiť Bohu. Cvičte sa v treťom stupni pokory. To znamená, ak vám niečo vyčítajú, nielenže sa neospravedlňujte a nevyhlasujte za nevinnú, ale tešte sa z pokorenia. (…) Pravé Božie diela sa vždy stretávajú s ťažkosťami a vyznačujú sa utrpením. Ak Boh bude chcieť niečo uskutočniť, skôr či neskôr to napriek ťažkostiam uskutoční. Vy sa zatiaľ vyzbrojte veľkou trpezlivosťou.”

➡ Bez pokory sa nemôžeme páčiť Bohu. Boh pokorných povyšuje až k svojmu trónu, lebo tak to chce. Uvedomujem si svoju pýchu a prosím o dar pokorného a jednoduchého srdca?

➡ Poďakujem Ježišovi za jeho slová a poprosím o dar Ducha Svätého, aby ma očistil od každej pýchy a povýšenosti.

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu a opatrenia s ňou spojené sa neuskutočnia októbrové duchovné cvičenia, ktoré sme plánovali v termíne od 15. do 17. októbra v Centre Božieho milosrdenstva v Smižanoch.

V októbri 1937 v Krakove, za okolností, o ktorých sestra Faustína bližšie nehovorí, odporučil Pán Ježiš uctievať hodinu jeho smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli je ono dokorán otvorené pre každú dušu” (Den. 1572). Pán Ježiš určil aj spôsoby modlitby, vlastné tejto forme úcty Božieho milosrdenstva: „Snaž sa v tejto hodine,” povedal sestre Faustíne, „vykonať si krížovú cestu, ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu, vojdi aspoň na chvíľu do kaplnky a ucti si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš prísť do kaplnky, ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň na krátku chvíľu” (Den. 1572).

„V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou” (Den. 1572).

 

Pri príležitosti sviatky sv. sestry Faustíny prinášame na našom YouTube kanáli krátky videopríspevok aj v maďarčine: Szent Fausztina nővér ünnepe II.

 

Písal sa rok 1938. Bol prvý piatok – 5. októbra. Deň ako každý iný. A predsa… V krakovskom kláštore umierala mladá 33-ročná sestra, chorá na tuberkulózu pľúc a tráviaceho traktu. Vtedy len úplne obyčajná kuchárka, záhradníčka a vrátnička. Dnes najznámejšia mystička 20. storočia a spoluzakladateľka našej rehole. Apoštolka Božieho milosrdenstva, ktorú preslávil jej Denníček

Ako vyzeralo jej narodenie sa pre nebo?

 

 

 

Len raz v roku – na slávnosť sv. sestry Faustíny – môžu pútnici vojsť za klauzúru do izby, kde zomrela naša svätica… Kedysi to bola tzv. izolačka – miestnosť určená pre nevyliečiteľne choré sestry. Dnes je tam oratórium. Vľavo v rohu, kde bola vtedy posteľ, visí tabuľa, ktorá pripomína, že na tomto mieste 5. októbra 1938 o 22.45  zomrela sestra Faustína Kowalská a svedkom jej smrti bola sr. Eufémia Traczyňská.

Avšak virtuálne sa tam môžete pozrieť aj hneď:

 

 

 

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné“ (Mt 10, 17-30).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (532, 533)

Po svätom prijímaní som videla Pána Ježiša. Povedal mi tieto slová: – Dnes sa zahĺb do ducha mojej chudoby a zariaď všetko tak, aby ti ani najchudobnejší nemali čo závidieť. Nie vo veľkých budovách a v nádherných zariadeniach, ale v čistom a pokornom srdci sa mi páči.

Keď som zostala sama, začala som sa zamýšľať nad duchom chudoby. Vidím jasne, že Ježiš nemal nič, hoci je Pánom všetkého. Požičané jasličky, kade chodil, dobre robil všetkým, a sám nemal kde hlavu skloniť. Na kríži vidím vrchol jeho chudoby, lebo nemá ani šaty na sebe. … A aká veľká je tvoja chudoba v Najsvätejšej sviatosti. Či bola duša niekedy taká opustená ako ty, Ježišu, na kríži?

➡ Zamyslel som sa niekedy nad tým, prečo sa Ježiš rozhodol dobrovoľne žiť v chudobe?

➡ Najväčším pokladom a bohatstvom Ježiša bol vzťah s Otcom, Božie synovstvo a pomazanie Duchom Svätým, ktoré dostal. Ježiš chce, aby som bol ako on, aby mojím najväčším pokladom bol on, Otec a Duch lásky.

➡ Poďakujem sa Ježišovi za jeho milosrdenstvo a poprosím o dar Ducha Svätého, aby som sa nebál skromného života.

Ó, môj Ježišu, teraz objímam celý svet a vyprosujem preň tvoje milosrdenstvo. Keď mi povieš, ó, Bože, že už dosť, že už sa celkom splnila tvoja svätá vôľa, vtedy v zjednotení s tebou, Spasiteľ môj, odovzdám svoju dušu do rúk nebeského Otca, plná dôvery v tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo, a keď budem stáť pri tvojom tróne, zanôtim prvý chválospev tvojmu milosrdenstvu. Nezabudnem na teba, úbohá zem, aj keď cítim, že hneď celá utoniem v Bohu ako v oceáne šťastia, ale to mi nebude prekážať, aby som sa vrátila na zem, dodávala odvahu dušiam a povzbudzovala ich k dôvere v Božie milosrdenstvo. Samozrejme,  to spočinutie v Bohu mi umožní konať neobmedzene (Den. 1582).

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Všeobecný úmysel na október: prosíme o vieru a lásku v rodinách a za zmierenie rozvrátených manželstiev a tých, ktoré prežívajú krízu.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“ Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.