Archiwum

Od 1. januára si na našej stránke môžete zvoliť svojho osobného patróna. Podľa štatistík si už ponad 300 000 ľudí vylosovalo svojho špeciálneho patróna a orodovníka na celý nový rok 2023.

Svojho patróna si môžete vylosovať na našej webstránke, kde je v ľavom dolnom rohu pre vás pripravená záložka, alebo cez tento link: vylosovať svojho patróna na celý nový rok 2023.

Zároveň s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa, napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi bude aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého“ (Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37).

Učiteľ môj, učiň v mojom srdci to, aby som neočakávala pomoc od nikoho, ale snažila sa vždy pomáhať druhým, prinášala im radosť a mnohorakú úľavu. Moje srdce je vždy otvorené utrpeniu druhých. Nezatvorím svoje srdce pred utrpením druhých, hoci ma preto uštipačne nazvali smetným košom. To znamená, že každý vhadzuje svoje utrpenie do môjho srdca. Odpovedala som, že každý má miesto v mojom srdci a ja mám za to miesto v Ježišovom Srdci. Uštipačné poznámky na adresu zákona lásky nezatvárajú moje srdce. Na to je moja duša vždy citlivá a len Ježiš je pre mňa podnetom na lásku k blížnemu (Den. 871).

➡ Dnes z lásky k Ježišovi preukážem milosrdenstvo slovom, skutkom a predovšetkým modlitbou.

Jednotlivé spoty, ktoré v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva publikujeme na našou YouTube kanáli, obsahujú krátky dialóg medzi Ježišom a sv. sestrou Faustínou. Treťou formou úcty Božieho milosrdenstva je aj korunka, ktorú Ježiš nadiktoval svojej apoštolke, a o ktorej je reč v 29. spote. Je to modlitba na zmierenie Božieho hnevu.

Modli sa neprestajne túto korunku, ktorú som ťa naučil. Ktokoľvek sa ju bude modliť, dosiahne v hodine smrti veľké milosrdenstvo (Den. 687).

 

 

 

Všetkým ctiteľom milosrdného Ježiša ponúkame už tradičný stolový a nástenný kalendár Božieho milosrdenstva na tento nový rok. Kalendár je plnofarebný, doplnený fotografiami z našich duchovných aktivít a myšlienkami Ježiša a sv. Faustíny z jej Denníčka.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77
Cena kalendára: 2,00 eurá + poštovné
Nakoľko sa cena dobierky zvýšila, kalendár posielame po prevedení platby na náš účet.

V stredu 8. februára sa uskutoční druhé formačné stretnutie novej skupinky združenia Faustínum v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom). Stretnutie, ktoré sa začne o 16.30, bude v slovenčine a maďarčine viesť sr. M. Hedvig Uličná ISMM z našej košickej komunity.

Od 3. do 5. pozývame zvlášť unavené a vyčerpané ženy na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v Kláštore bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnovu na tému Príď, oddýchni si a načerpaj vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a bratia karmelitáni. Začiatok je v piatok o 16.00 a záver v nedeľu na obed.

Prihlasovanie: kosice@milosrdenstvo.sk, tel. č. 055/677 02 77.

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi (Mt 5, 1-12a).

Teraz ti odporúčam, aby si zvlášť spájala svoje, hoci aj najmenšie skutky s mojimi zásluhami, a vtedy môj Otec pozrie na ne s láskou ako na moje (Den. 1543).

Poníženia sú mojím každodenným chlebom. Chápem, že nevesta prijíma všetko, čo sa týka jej ženícha, a tak rúcho potupy musí odieť aj mňa. Vo chvíľach, keď veľmi trpím, snažím sa mlčať (Den. 92).

➡ Dnes budem spájať svoje, hoci aj najmenšie skutky, s jeho zásluhami.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 13-16).

Počas modlitby Ježiš prenikol celú moju dušu. Temnota ustúpila. Počula som v duši slová: – Ty si mojou radosťou, ty si slasťou môjho srdca. Od tejto chvíle som cítila v srdci – čiže vo svojom vnútri – Najsvätejšiu Trojicu. Cítila som, že som zaliata Božím svetlom. Odvtedy moja duša prebýva s Bohom ako dieťa so svojím milovaným Otcom (Den. 27).

➡ Odovzdám Ježišovi moju temnotu…. Poprosím o jeho svetlo a pokoj. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy (Ž 119).

V sobotu 4. februára sa naše sestry z košickej a hrušovskej komunity zúčastnia stretnutia zasvätených z košickej arcidiecézy na Teologickej fakulte v Košiciach. Po svätej omši o 9.30 v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho bude nasledovať prednáška Mons. Marka Forgáča na tému: Citová zrelosť v zasvätenom živote. Po nej diskusia, svedectvá rehoľníkov, neformálne stretnutia a spoločný obed.

Tri sestry zložia vo štvrtok 2. februára v Kláštornej kaplnke v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove svoje doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Stane sa tak počas slávnostnej svätej omše o 10.30 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Ján Zajac, emeritný krakovský biskup. Sľuby od sestier prijme naša generálna matka Miriam Janiec.

Slová Pána Ježiša počas doživotných sľubov. – Nevesta moja, naše srdcia sú spojené naveky. Pamätaj, komu si zložila sľuby… Všetko sa nedá vypovedať slovami (Den. 239).

 

Na sviatok Obetovania Pána 2. februára už tradične slávime aj Deň zasväteného života. Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – si v tento deň pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu.

Deň zasväteného života zaviedol ešte v roku 1997 pápež Ján Pavol II. Stanovil, aby sa slávil 2. februára, v deň sviatku Obetovania Pána. Pápež pri tej príležitosti povedal: „Obetovanie Pána v chráme je výrečnou ikonou úplného odovzdania svojho života zvláštnym spôsobom pre tých, ktorí boli povolaní, aby v Cirkvi a vo svete uvádzali evanjeliové rady do praxe, a tým si osvojili Ježišove vlastnosti – panenstvo, chudobu a poslušnosť.“

Pápeža viedli tri dôvody, pre ktoré uznal za potrebné sláviť Deň zasväteného života. Prvým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za túto formu života, ktorý je pre Cirkev darom najvyššej hodnoty. Druhý dôvod spočíva v tom, aby Boží ľud lepšie spoznal a ocenil zasvätený život. A napokon tretí dôvod – ten sa dotýka priamo zasvätených osôb: Majú si v tento deň pripomenúť, aké veľké veci urobil v ich živote Pán.

Rozmýšľam o doživotných sľuboch a o tom, kto je ten, čo sa túži spojiť so mnou. Myslenie na neho mi zaberá celé hodiny. Ako sa to stane, veď ty si Boh a ja tvoje stvorenie, ty si nesmrteľný Kráľ, a ja žobráčka a úbohosť sama. No teraz mi je už všetko jasné – veď tú priepasť vyplní tvoja milosť, Pane, a láska. Tá láska preklenie priepasť, ktorá je medzi tebou a mnou, Ježišu (Den. 199).

 

Na pozvanie riaditeľky Cirkevnej materskej školy sv. Jakuba vo Veľkom Šariši Mgr. Daniely Tallovej si v stredu 1. septembra o 9.30 hod. deti vypočujú životný príbeh svätej sestry Faustíny Kowalskej. Jej detstvo, život v kláštore aj videnia Milosrdného Ježiša im priblíži sr. M. Antoniana Štullerová ISMM z našej košickej komunity. Dievčatká si budú môcť vyskúšať aj náš habit a závoj.

V piatok 20. januára bolo na zasadnutí správnej rady prijatých 9 nových členov do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum: jeden kňaz zo Slovenska a osem laikov: dvaja z Poľska, dvaja z Talianska, jeden zo Španielska, jeden z USA a jeden z Francúzska.

Tešíme sa, že do nášho spoločenstva pribudli noví apoštoli milosrdného Ježiša, ktorí sa chcú ešte viac pripojiť k misii svätej Faustíny a hlásať posolstvo o Božom milosrdenstve celému svetu. Prajeme im, aby naďalej rástli v dôvere a oddane slúžili tým, ku ktorým ich milosrdný Ježiš posiela.

V piatok 27. januára sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP. Formačné stretnutie budú v novom roku prebiehať vždy tretí piatok v mesiaci po spoločnej svätej omši za združenie o 15.20. Stretnutia vedú sestry z našej košickej komunity. Privítame aj nových záujemcov, ktorí sa túžia stať apoštolmi Božieho milosrdenstva.

Prvé formačné stretnutie novej skupinky Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Borši (farnosť Streda nad Bodrogom) sa uskutoční v stredu 25. januára o 16.30 hod. v kultúrnom dome. Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú poznávať nášho Boha a stať sa apoštolmi jeho milosrdenstva v súčasnom svete. Stretnutie vedú sestry z našej košickej komunity.

Na Slovensku máme aktuálne 12 aktívnych formačných skupín. Väčšina z nich už má permanentnú formáciu formou Lectio Divina.

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 4, 12-17).

Dnes vošiel do izolačky Ježiš vo svetlom rúchu, prepásaný zlatým pásom. Z celej jeho postavy vyžarovala veľká veleba. Povedal: – Dcéra moja, prečo sa poddávaš bojazlivým myšlienkam? Odpovedala som: „Ó, Pane, ty vieš prečo.” A riekol mi: – Prečo? To dielo mi naháňa strach, ty vieš, že nie som schopná vykonať ho. Povedal mi: – Prečo? Vidíš, že nie som zdravá, nemám vzdelanie, nemám peniaze, som priepasťou úbohosti, bojím sa stýkať s ľuďmi. Ježišu, ja túžim iba po tebe, ty ma môžeš od toho oslobodiť. Pán mi povedal: – Dcéra moja, to, čo si povedala, je pravda. Si veľmi úbohá a zapáčilo sa mi uskutočniť dielo milosrdenstva práve cez teba, hoci si taká úbohá. Neboj sa, nenechám ťa samu. Rob v tejto veci, čo môžeš, ja dokonám všetko, čo ty nebudeš schopná. Ty vieš, čo je v tvojich silách, to rob (Den. 881).

Prečo sa poddávaš bojazlivým myšlienkam? Ježiš ma uisťuje: Neboj sa, nenechám ťa samého.

V novom roku pripravujeme pre ctiteľov Božieho milosrdenstva ako aj pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum štyri turnusy duchovných cvičení v týchto termínoch:

24. – 26. marca v Krakove; vedie o. Tomáš Belá a sr. M. Clareta Fečová ISMM

23. – 25. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove; vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM

15. – 17. septembra v Krakove; vedie o. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová ISMM

13.– 15. októbra v Košiciach-Lorinčíku; vedie sr. M. Benediktína Fečová ISMM a karmelitani.

Prihlasovanie spustíme vždy mesiac pred termínom duchovných cvičení.

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prežívame každoročne od 18. do 25. januára. Tohtoročnú tému vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických (USA), ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Vybrali verš z prvej kapitoly Knihy proroka Izaiáša: Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu (Iz 1,17). 

Minnesota má už roky jednu z najhorších rasových nerovností v krajine. História zlého zaobchádzania s komunitami inej farby pleti v Spojených štátoch vytvorila dlhodobú nerovnosť a vzťahové rozpory medzi komunitami. V dôsledku toho zahŕňajú dejiny cirkví v Spojených štátoch rasové otázky ako hlavný faktor cirkevného rozdelenia. Preto sa teologické úsilie o jednotu, ktoré vyvíja Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví, tradične snaží spájať hľadanie jednoty cirkví s úsilím o prekonávanie múrov rozdelenia – akým je rasizmus – v rámci ľudskej rodiny.

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

 

V novom roku plánujeme tri duchovné obnovy pre ženy a dievčatá. Organizujeme ich v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach v nasledujúcich termínoch:

3. – 5. februára; 5. – 7. mája; 8. – 10. septembra.

Prihlasovanie na mail: kosice@milosrdenstvo.sk  spustíme vždy mesiac pred duchovnou obnovou.

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. (…)  V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti (Den. 699).

Náš 28. krátky spot z cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva približuje tento veľký dar, ktorý nám Boh, bohatý na milosrdenstvo, vo svojej nepochopiteľnej láske pripravil.

Milovník spásy ľudí, pritiahni všetky duše k Božiemu životu, nech sa oslavuje veľkosť tvojho milosrdenstva tu na zemi i vo večnosti (Den. 1466).

 

 

V novom roku budú pravidelné sväté omše za členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum celebrované každý tretí piatok v mesiaci o 15.20 hod. po spoločnej modlitbe v hodine milosrdenstva vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP. Po nich bude nasledovať formačné stretnutie košickej skupinky.

V novom roku pokračujeme v uverejňovaní ďalších spotov v rámci cyklu Posolstvo Božieho milosrdenstva. V poradí už 27. spot s názvom Obraz Milosrdného Ježiša na našom YouTube kanáli približuje túto nádobu na čerpanie milostí:

Dávam ľuďom nádobu, s ktorou majú prichádzať k prameňu milosrdenstva po milosti. Tou nádobou je tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti (Den. 327).

Ježišu môj, (…) moja duša sa každý deň kúpe v lúčoch tvojho milosrdenstva. V mojom živote niet chvíle, v ktorej by som nezakúšala tvoje milosrdenstvo (Den. 697).

 

Na začiatku nového roka je dobré sa zastaviť a zamyslieť. Patrím k šťastným ľuďom? V kom alebo v čom hľadám šťastie? Väčšinou si želáme šťastný nový rok rok… A možno bude stačiť „len” milostivejší, pokojnejší a požehnanejší…

Pozývame vás na náš YouTube kanál, kde na vás čaká krátke novoročné zamyslenie a naše želania pre vás a vašich blízkych.

 

Oficiálnu webstránku našej kongregácie faustyna.pl vo všetkých jej jazykových verziách si v minulom roku otvorilo ponad 9 500 000 ľudí, z toho 2 200 000 pravidelných používateľov. Naša slovenská verzia stránky mala 60 600 používateľov. Až 79,3% používateľov si otvára našu webstránku na mobilných telefónoch. Maximálny počet používateľov v jeden deň bol 83 909.

Od 1. januára si na našej stránke môžete zvoliť svojho osobného patróna. Podľa štatistík si patróna na tento rok vylosovalo už ponad 230 000 ľudí, z toho skoro 10 000 Slovákov.

Vitaj, nový rok! Už vopred ti ďakujem, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť. Ďakujem ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tíško, nebadane, nevšimne si ich žiadne oko zvedavých stvorení, vieš o nich len ty a ja, Pane. Za to všetko ti už dnes vzdávam vďaku… (Den. 1449).

Želáme a vyprosujeme Vám požehnaný a milostiplný každý deň nového roka 2023! Nech Vám nekonečne milosrdný Boh udeľuje hojnosť svojich milostí a dobrodení!

 

 

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na január znie: Za Božie milosrdenstvo pre nás a pre naše rodiny a za pokoj a mier na celom svete.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Od 1. januára si môžete vylosovať svojho osobného patróna na nový rok 2023. Na našej webstránke bude v ľavom dolnom rohu pre vás pripravená nová záložka, aby ste si aj vy mohli vylosovať svojho patróna na celý nový rok 2023.

Zároveň s patrónom si vylosujete aj úmysel, na ktorý ste pozvaní modliť sa, napr. krátkou strelnou modlitbou. Pri každom patrónovi bude aj citát z Denníčka sv. sestry Faustíny.

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn“ (Jn 1, 29-34).

Ó, nepochopiteľná Božia dobrota, ktorá nás chrániš na každom kroku, nech je ustavične zvelebované tvoje milosrdenstvo, že si sa nezbratal s anjelmi, ale s ľuďmi. Je to zázrak nepochopiteľného tajomstva tvojho milosrdenstva. Celá naša dôvera je v tebe, náš prvorodený brat, Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. Srdce sa mi chveje od radosti, keď vidím, aký je Boh dobrý voči nám ľuďom, takým úbohým a nevďačným. Dôkazom jeho lásky je nepochopiteľný dar, ktorý nám dáva, teda samého seba v osobe svojho Syna. Celá večnosť nám nevystačí, aby sme pochopili toto tajomstvo lásky. Ó, ľudstvo, prečo tak málo myslíš na to, že Boh je skutočne uprostred nás. Ó, Baránok Boží, neviem, čo mám na tebe najskôr obdivovať: tvoju tichosť, skrytosť a sebazničenie pre človeka, či ten ustavičný zázrak tvojho milosrdenstva, ktorý premieňa duše a kriesi ich k večnému životu. Aj keď si ukrytý, tvoja všemohúcnosť sa tu zjavuje viac ako v stvorení človeka. Hoci všemohúcnosť tvojho milosrdenstva pôsobí pri ospravedlnení hriešnika, predsa pôsobíš ticho, skryto (Den. 1584).

➡ Božia dobrota ma chráni na každom kroku. Všímam si, aký je Boh dobrý ku mne, k druhým…?

Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mk 3, 13-17).

Keď som prijala vôľou i srdcom túto obetu, Božia prítomnosť ma celkom prenikla. Moja duša bola ponorená do Boha a zalialo ju také veľké šťastie, že ani čiastočne to neviem opísať. Cítila som, že ma obklopuje jeho veleba. Zvláštne som splynula s Bohom. Videla som, že Boh má vo mne veľké zaľúbenie a môj duch spočinul v ňom. Vedomá si tohto zjednotenia s Bohom, cítim, že som zvlášť milovaná a aj ja milujem celou silou svojej duše. Pri tejto adorácii sa uskutočnilo veľké tajomstvo. Tajomstvo medzi mnou a Pánom. Keď sa na mňa pozrel, mala som pocit, že zomriem od lásky. Aj keď som s Pánom hovorila veľa, bolo to bez slov. Pán mi povedal: – Si rozkošou môjho srdca, od dnešného dňa každý najmenší skutok má v mojich očiach veľké zaľúbenie, čokoľvek budeš robiť. V tej chvíli som sa cítila premenená. Telo je také isté, ale duša iná, prebýva v nej Boh s celým svojím zaľúbením (Den. 137).

Vedomá si tohto zjednotenia s Bohom, cítim, že som zvlášť milovaná a aj ja milujem celou silou svojej duše. Poďakujem sa Bohu za dar môjho krstu.

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny (Mt 2, 1-12).

Vtedy sa mi nezjavuje ako učiteľ v plnosti síl, ani ako dospelý človek, ale zjavuje sa mi ako malé dieťa. Ten Boh, ktorého nemožno obsiahnuť, znižuje sa ku mne v podobe malého dieťaťa. No zrak mojej duše nehľadí povrchne. Hoci prijímaš podobu malého dieťaťa, ja v tebe vidím nesmrteľného, neobmedzeného Pána pánov, ktorého zvelebujú dňom i nocou čistí duchovia, pre ktorého horia srdcia serafínov ohňom najčistejšej lásky. Ó, Kriste, Ježišu, túžim ich prevýšiť v láske k tebe. Odpustite mi, čistí duchovia, odvahu porovnávať sa s vami. Ja – priepasť úbohosti, ale ty, ó, Bože, ktorý si nepochopiteľnou priepasťou milosrdenstva, pohlť ma, ako žiara slnka pohlcuje jednu kvapku rosy. Tvoj ľúbostný pohľad vyrovnáva každú priepasť. Som nesmierne šťastná z Božej veľkosti. Keď vidím Božiu veľkosť, úplne mi to stačí, aby som bola šťastná po celú večnosť (Den. 334).

Ten Boh, ktorého nemožno obsiahnuť, znižuje sa ku mne v podobe malého dieťaťa. Vyznám Bohu celú lásku môjho srdca…