Archiwum

Ľudia z mnohých krajín sveta sa zúčastňujú na diele „Ustavičnej korunky Božieho milosrdenstva“. Tí, ktorí sa do toho diela zapojili, sa modlia nielen na vlastné úmysly, ale prosia aj o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Všeobecný úmysel na december znie: Za hlboké prežitie Adventného obdobia a dobrú prípravu na Narodenie Pána pre nás samých i pre naše rodiny, aby sa aj v našich srdciach narodil Spasiteľ sveta.

Dielo „ustavičnej korunky“ je odpoveďou na Ježišovou prosbu, aby sme sa stále modlili a prosili o „milosrdenstvo s nami i s celým svetom“. Toto dielo spravuje Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na webstránke: www.faustyna.pl od roku 2011. Môže sa doň zapojiť každý, kto vyplní krátky formulár a aspoň raz sa zaviaže pomodliť korunku Božieho milosrdenstva, ktorú Ježiš nadiktoval sv. sestre Faustíne.

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra sa v našom kláštore v Rabke v Poľsku uskutoční aj slávnosť prijatia do postulátu. Prijaté budú spolu štyri kandidátky z Poľska. Formácia, čiže príprava na rehoľný život, sa u nás začína postulátom, ktorý trvá 10 mesiacov. Toto obdobie je zamerané na rozoznávanie povolania.

V pondelok 29. novembra sa vo všetkých našich kláštoroch začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pozývame vás k spoločnej modlitbe aj cez náš YouTube kanál:

 

 

 

 

 

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu (Lk 3, 1-6).

 

Svätá Faustína si vo svojom Denníčku zapísala:

Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 793).

Dieťa moje, ty si mojou rozkošou, ty si úľavou pre moje srdce. Udeľujem ti toľko milostí, koľko dokážeš uniesť. Vždy, keď mi budeš chcieť urobiť radosť, hovor svetu o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve  (Den.  164).

➡ Aké sú moje najhlbšie túžby? Čakám túžobne na príchod svojho Pána? Verím, že práve pre mňa príde na tento svet?

➡ Svätá Faustína chcela pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Robila to prostredníctvom modlitby príhovoru a obety svojho života. Jej srdce horelo láskou k Bohu a ku každému človeku. Duch Svätý chce v mojom srdci stále zapaľovať oheň svojej lásky. Prosím ho o to?

V nedeľu 5. decembra sa vo Farnosti sv. Antona Paduánskeho v Pieszyciach v Poľsku a vo filiálke v Kamionke uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Clareta Fečová z krakovskej komunity. Stretne sa aj s formačnou skupinou združenia Faustínum v tejto farnosti.

 

Náš kláštor v Derdoch (pri Varšave) oslavuje 4. decembra svoje 140. výročie vzniku. Darovala nám ho grófka Mária Przeździecká z rodu Tyzenhauzovcov. Zo začiatku bol určený na oddychový dom pre sestry a chovanice. V apríli 1936 si v kláštore bola oddýchnuť aj sv. sestra Faustína. Svojmu spovedníkovi o. Michalovi Sopočkovi o ňom takto napísala: Náš derdovský domček je ozaj ako z rozprávky. Nikde nikto. Iba les, ticho a pokoj. Všetko dookola napomáha k sústredenosti. Vo všetkom, čo ma obklopuje, vidím Boha! V súčasnosti máme v tomto kláštore exercičný dom.

 

Len 110 sekúnd s Božím slovom, príbehom a myšlienkou na zamyslenie. Ako sme vám avizovali, na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili prvé adventné minizamyslenie.

 

O advente, jeho dejinách a zvykoch sa dozviete v našom YouTube kanáli v novom videopríspevku s názvom: Prichádza advent.

 

 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod. V tomto období sa pripravujeme na príchod Krista – vteleného Milosrdenstva. Začiatky adventu siahajú do 4. storočia. Rímsky pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia advent stanovil na štyri týždne.

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo.

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

V nadchádzajúcom Adventnom období pre vás na našom YouTube kanáli pripravujeme adventné minizamyslenia. Len 100 sekúnd s Božím slovom, príbehom a myšlienkou na zamyslenie.

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka“ (Lk 21, 25-36).

Faustína jedného dňa po svätom prijímaní počula vo svojej duši hlas: Dcéra moja, bdej, lebo prídem nečakane (Dz. 854).

            ➡ Ježiš, ktorý prišiel na tento svet, aby ma zachránil, aby presvedčil moje srdce o Božej milosrdnej láske, chce, aby som túžil po jeho prítomnosti a očakával ho so živou vierou! Ustavične ma chce zdvíhať z každého hriechu, z každej slabosti, smútku, zranenia a zlyhania. Chce premeniť moje srdce a dať zmysel všetkému čo sa deje v mojom živote. On ma skutočne miluje!

            ➡ Svätá Faustína pripravovala svoje srdce na Ježišov príchod mlčaním a sústredenosťou ducha, duchovne sa spájala s Pannou Máriou a napodobňovala jej čnosť mlčania. Verím, že Boh hovorí aj ku mne…?

Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a v Denníčku sv. Faustíny. Takýto názov nesie najnovšia formačná publikácia v slovenčine určená nielen pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, ale aj pre všetkých ctiteľov Milosrdného Ježiša. Kniha slúži nielen na spoznávanie tajomstva Božieho milosrdenstva, ale predovšetkým na osobné stretnutie s Bohom milosrdenstva.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0948 117 886
Cena publikácie: 10,00 eur
Posielame na dobierku.

Rektorát Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove vyšiel v ústrety prosbám pútnikov z celého sveta a v tomto čase pandémie on-line sprístupnil adoráciu z Kaplnky večnej adorácie.

Dňa 3. apríla 2005 sa splnila túžba Svätého Otca Jána Pavla II. súvisiaca s večnou adoráciou Najsvätejšej sviatosti v tomto sanktuáriu. V liste pripravenom pri tejto príležitosti, tesne pred smrťou, akoby v testamente napísal: Som rád, že v túto nedeľu sa začne večná adorácia Najsvätejšej sviatosti. Nič tak ako Pánova eucharistická prítomnosť nesprítomňuje lepšie dielo milosrdenstva, aké sa uskutočnilo prostredníctvom kríža a zmŕtvychvstania. Nech je táto prítomnosť zdrojom sily a nádeje pre všetkých pútnikov.

V piatok 28. mája sme na našom YouTube kanáli sprístupnili celý Denníček sv. sestry Faustíny vo forme audionahrávky. Celá audionahrávka pozostáva z troch CD a trvá okolo 25 hodín. Rozdelená je do viacerých súborov s tematicky označenými stopami jednotlivých nahrávok. Nakoľko sv. sestra Faustína nepísala svoj denník chronologicky, bolo pre nás o to zložitejšie vystihnúť tému danej zvukovej stopy.

Nech sa aj týmto spôsobom dostane jej Denníček, považovaný za perlu mystickej literatúry, čo najširšej verejnosti – na slávu Božieho milosrdenstva!

Od 26. do 28. novembra bude vo Farnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Toruni a vo Farnosti sv. Jakuba v Skierniewiciach na severe Poľska prebiehať duchovná obnova o Božom milosrdenstva. Obnovu pre miestnych veriacich ako aj pre formačné skupiny združenia Faustínum bude viesť sr. M. Clareta Fečová a sr. Mária Faustyna Ciborowská z našej krakovskej komunity.

Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva – povedal Ježiš sv. sestre Faustíne (Den. 83). Pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa sme pre vás na našom YouTube kanáli pripravili krátky videopríspevok.

A tak ťa, môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1811).

 

Na niekoľkých internetových portáloch (napr. Allegro, Catawiki alebo Dzika Róza) môžete nájsť ponuku relikvií III. stupňa sv. sestry Faustíny. Chceme vás upozorniť, že iba naša kongregácia je jediným a autentickým vlastníkom relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej. So svojou prosbou o relikvie našej svätice sa preto obráťte vždy výlučne na Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove. Nepravú relikviu III. stupňa rozoznáte pomerne ľahko – je to kúsok papiera s nakreslenou mriežkou čiže imitácia látky (viď obrázok).

V stredu 24. novembra  si pripomenieme ťažké osudy novodobých mučeníkov. Červená streda je celosvetovou udalosťou, ktorá poukazuje na málo známu skutočnosť: vo svete pre svoju vieru trpí viac ako 300 miliónov kresťanov. Každý deň zomrie kvôli svojej viere až 11 kresťanov. Už v roku 2014 pápež František poukázal na to, že kresťania dnes zažívajú ešte väčšie prenasledovanie ako v časoch ranej Cirkvi. Na celom svete sa v tento deň rozsvietia budovy na červeno, aby upozornili na utrpenie miliónov ľudí.

Modlitbou korunky Božieho milosrdenstva za prenasledovaných môže pomôcť každý z nás…

 

V rámci cyklu Spoznaj milosrdenstvo vám ponúkame ďalší videopríspevok s názvom 5 minút s Bohom, ktorému by sme mohli dať aj podtitul: Ako žiť s Bohom a nachádzať ho vo svojom vnútri.

 

 

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“ Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“ (Jn 18, 33-37).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1488, 745, 378)

Dieťa moje, život na zemi je boj, veľký boj o moje kráľovstvo. Neboj sa však, lebo nie si sama. Ja ťa vždy posilňujem, tak sa opri o moje rameno a bojuj, ničoho sa neboj. Vezmi nádobu dôvery a načieraj z prameňa života nielen pre seba, ale mysli aj na iné duše, zvlášť na tie, ktoré nedôverujú mojej dobrotivosti.

Počas svätej omše ma naplnil taký silný vnútorný oheň lásky k Bohu a túžby zachraňovať duše, že to nedokážem vyjadriť. Cítim, že som premenená na oheň, budem bojovať so všetkým zlom zbraňou milosrdenstva. Spaľuje ma túžba zachraňovať duše, prechádzam celý svet po šírke i po dĺžke až do jeho končín, do najdivokejších miest, aby som zachraňovala duše. Robím to modlitbou a obetou. Túžim, aby každá duša oslavovala Božie milosrdenstvo, lebo každý na sebe zakúša účinky milosrdenstva. Svätí zvelebujú Pánovo milosrdenstvo v nebi. Ja ho túžim zvelebovať už tu na zemi a šíriť úctu k nemu tak, ako to Boh odo mňa žiada.

Nikto nemôže poprieť, že Boh je nekonečne milosrdný. On túži, aby všetci o tom vedeli. Skôr ako príde druhý raz ako sudca, chce, aby ho duše najprv poznali ako Kráľa milosrdenstva.

➡ Ježiš, Kráľ milosrdenstva, hovorí, že život na zemi je boj a to veľký boj o jeho kráľovstvo. Môj Kráľ ma ubezpečuje, že je vždy so mnou a s ním sa nemusím ničoho báť. Dôverujem v jeho dobrotu?

➡ Svätá Faustína vyznáva, že proti všetkému zlu bude bojovať zbraňou milosrdenstva. Používam túto zbraň v boji proti zlu?

➡ Budem prosiť Ducha Svätého, aby som neustával v hlásaní Božieho milosrdenstva slovom, skutkom a modlitbou.

V nedeľu 21. novembra slávime 34. nedeľu v cezročnom období – poslednú nedeľu v tomto liturgickom roku. Liturgický rok začína adventom – prípravou na slávnosť Narodenia Pána – a končí oslavou Krista Kráľa, na ktorého sa Otec rozhodol všetko zamerať a v ňom zjednotiť. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Prvýkrát sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci Svätého roku 1925. Liturgickou reformou po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť – najvyšší stupeň slávenia a veľmi vhodne bol preložený na poslednú, tridsiatu štvrtú cezročnú nedeľu v liturgickom roku.

Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Počas svätej omše som sa vrúcne modlila, aby Ježiš bol Kráľom všetkých sŕdc, aby Božia milosť žiarila v každej duši. Vtom som uzrela Ježiša takého, ako je namaľovaný na tomto obraze. Povedal mi tieto slová: – Dcéra moja, najväčšiu chválu mi vzdávaš vtedy, keď verne plníš moje želania (Den. 500).

Videla som Pána Ježiša ako Kráľa, vo veľkej velebe, ktorý sa prísne pozeral na našu zem, ale na prosbu svojej Matky predĺžil čas milosrdenstva (Den. 1261).

Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva (Den. 83).

A tak ťa, môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí (Den. 1811).

Na tohtoročné adventné obdobie pre vás pripravujeme preklad prednášok, ktoré odzneli počas Piateho medzinárodného kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva v Krakove od 2. do 5. októbra. Jednotlivé videozáznamy prednášok v slovenskom jazyku nájdete na YouTube kanáli združenia Faustínum.

Témy jednotlivých príhovorov:

Prvá prednáška: Zakúsiť Božie milosrdenstvo osobne a v spoločenstve pre službu novej evanjelizácie – Mons. Grzegorz Ryś

Druhá prednáška: Misericordia et misera – Božie milosrdenstvo voči hriešnikom v posolstve sv. sestry Faustíny – sr. Miriam Janiec ISMM

Tretia prednáška: Eucharistia ako sviatosť milosrdenstva v živote sv. sestry Faustíny – sr. Eliana Chmielewska ISMM

Štvrtá prednáška: Oslavovať Božie milosrdenstvo v Eucharistii – Mons. Robert Chrząszcz

Piata prednáška: Oslavovať Božie milosrdenstvo v Božom slove – p. Krzysztof Wons SDS

Úvod do Lectio Divina – J 13,1-20 – p. Krzysztof Wons SDS

Šiesta prednáška: Tvorivé milosrdenstvo v živote sv. Faustíny a apoštolov Božieho milosrdenstva – sr. M. Emaneula Gemza ISMM

Siedma prednáška: Oslavovať Božie milosrdenstvo v bežnom živote – Mons. Artur Ważny

Ôsma prednáška: Staňme sa apoštolmi Božieho milosrdenstva – p. Rafał Jarosiewicz (misionár milosrdenstva)

Príhovor gen. predstavenej Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva, Petry Kowalczyk ISMM

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili nový cyklus s názvom Spoznaj milosrdenstvo. Spolu so sv. sestrou Faustínou vás pozývame do jej školy duchovnosti, k spoznaniu tajomstva nepochopiteľného Božieho milosrdenstva a úžasu nad Božou láskou k nám…

Hľadáte cestu k Bohu?
Aký vlastne je?
Dá sa mu veriť?

 

Určite ste veľmi šťastné – tieto slová sv. sestry Faustíny, ktoré povedala na krakovskom cintoríne dušičkám, sú témou ďalšieho maďarského videopríspevku na našom YouTube kanáli. V origináli: Bizonyára nagyon boldogok vagytok.

 

November sa nesie v znamení dušičiek. Tento populárny ľudový názov však v sebe ukrýva hlbokú duchovnú realitu. Na našom YouTube kanáli sme pre vás preto pripravili tematický videopríspevok s názvom: Ste šťastné?

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (154)

Keď bola adorácia u sestier rodinárok, išla som večer s jednou našou sestrou na túto adoráciu. Hneď, ako som vošla do kaplnky, Božia prítomnosť obklopila moju dušu. Modlila som sa tak, ako v istých chvíľach, bez vypovedania slov. Zrazu som uvidela Pána, ktorý mi povedal: – Zapamätaj si, že ak zanedbáš záležitosť s namaľovaním tohto obrazu a celé dielo milosrdenstva, budeš sa v deň súdu zodpovedať za veľký počet duší. Po týchto Pánových slovách moju dušu naplnila akási obava a strach. Nemohla som sa upokojiť. Zneli mi tieto slová: áno, v deň Božieho súdu sa mám zodpovedať nielen za seba, ale aj za iné duše. Tieto slová sa mi vryli hlboko do srdca. Keď som sa vrátila domov, vošla som k malému Ježiškovi,94 padla na tvár pred Najsvätejšou sviatosťou a povedala som Pánovi: „Urobím všetko, čo bude v mojej moci, ale prosím ťa, buď vždy pri mne a daj mi silu splniť tvoju svätú vôľu, lebo ty všetko môžeš, ale ja sama od seba nič.”

– Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú, hovorí milosrdný Pán.  Dôverujem mu natoľko, aby som žil bez strachu z budúcnosti.

– Ježiš túži po mojej spáse a večnom šťastí. Najdôležitejšie je naplniť jeho láskyplný plán, ktorý pre mňa má. Poznám ho?

– Budem prosiť Ducha Svätého, aby mi dal poznať Božiu vôľu a plniť ju.

 

 

 

 

V sobotu 13. novembra Farnosť na sídlisku KVP v Košiciach oslávi 5. výročie vyhlásenia farského kostola za Svätyňu Božieho milosrdenstva pre košickú arcidiecézu. V piatok farnosť navštívi otec arcibiskup Mons. Bernard Bober a bude sa spolu s nami modliť slávnostnú modlitbu v hodinu milosrdenstva o 15.00 spojenú s eucharistickou adoráciou a korunkou Božieho milosrdenstva do 15.45. V sobotu večer bude sláviť slávnostnú svätú omšu o 18.00.

Naše sestry z krakovskej komunity pripravili nové CD s názvom Ja som vždy s tebou s piesňami inšpirovanými Denníčkom sv. sestry Faustíny. Autorkou textov a hudby je sr. M. Emanuela Gemza ISMM (prvá sprava). Aranžáciu pripravil krakovský skladateľ Hubert Kowalski. Prinášame vám jednu z piesní vo videoklipe s názvom: Neprestanem dôverovať.

 

Modlitba za zosnulých patrí ku skutkom duchovného milosrdenstva. V novembri si zvlášť spomíname na našich zosnulých, ktorých duše ešte môžu trpieť v očistci. Aj v tomto roku Apoštolská penitenciária dekrétom potvrdzuje a rozširuje na celý mesiac november 2021 všetky duchovné benefíciá. Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

Spomínať na zomrelých a modliť sa za nich, žiť s nádejou na večný život a neustále sa obracať k Bohu – to sú rady pápeža Františka v tomto dušičkovom čase.

V istej chvíli večer prišla ku mne jedna zosnulá sestra. Bola u mňa už skôr, a to viackrát. Prvý raz som ju videla veľmi trpieť a neskôr postupne v menšom utrpení. V ten večer som ju videla žiariť šťastím. Povedala mi, že už je v nebi (…) A na znamenie, že už je v nebi, Pán Boh bude požehnávať tento dom. Potom sa priblížila ku mne, srdečne ma objala a povedala: „Už musím odísť.” Pochopila som, aké úzke je spojenie troch etáp života duší, čiže na zemi, v očistci a v nebi (Den. 594).

Večer prišla ku mne jedna zosnulá sestra. Prosila ma o jeden deň pôstu, aby som v ten deň obetovala všetky modlitby za ňu. Odpovedala som, že dobre. Na druhý deň hneď od rána som si predsavzala, že všetko obetujem na úmysel tejto sestry. Počas svätej omše som chvíľu prežívala jej utrpenie. Pocítila som v duši takú veľkú túžbu po Bohu, že sa mi zdalo, že umriem od túžby spojiť sa s ním. Trvalo to len krátku chvíľu, ale pochopila som, aká je túžba duší v očistci (Den. 1185-1186).

V istý deň, keď som si ľahla spať, prišla v noci ku mne nejaká dušička a búchala na skrinku. Tým ma zobudila a prosila ma o modlitbu. Chcela som sa opýtať, kto to je, ale umŕtvila som svoju zvedavosť a to malé umŕtvenie som spojila s modlitbou a obetovala za ňu (Den. 516).