Archiwum

Vo štvrtok 19. mája sa uskutoční formačné stretnutie pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Františka z Assisi v Detve. Ďalšie pokračovanie v permanentnej formácii bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta Mikušová ISMM z našej košickej komunity.

V piatok 13. mája na spomienku Fatimskej Panny Márie bola počas prebiehajúcej XIX. generálnej kapituly našej kongregácie zvolená nová generálna predstavená a tiež nová generálna rada. Najbližších šesť rokov bude našu kongregáciu viesť sr. Miriam Janiec (bývalá predsedníčka združenia Faustínum). Za jej zástupkyňu bola zvolená sr. M. Petra Kowalczyk (doterajšia generálna predstavená). Boli zvolené aj tri generálne poradkyne: sr. M. Nicola Kwiecińska, sr. M. Stella Boruch a sr. M. Gaudia Skass. Generálnou ekonómkou sa stala sr. M. Natália Widel.

Naše predstavené v roku 1937 zverili Panne Márii celú našu kongregáciu a zvolili si ju za nebeskú generálnu predstavenú. Počas tohto úkonu videla svätá sestra Faustína preblahoslavenú Pannu, ktorá jej povedala: Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” A v tej chvíli prikryla svojím plášťom všetky sestry našej kongregácie. Pravou rukou privinula k sebe matku generálnu Michaelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom. Vtom Panna Mária povedala: „Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala  týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom.” Po týchto slovách mi zmizla celá kongregácia. Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu. „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými” (Den. 1244).

Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 31-33a. 34-35).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Buď pokojné dieťa moje ja som s tebou, choď v najväčšom pokoji (Den. 1674).

„Keď som prijala Eucharistiu“ – písala sestra Faustína -, „mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti“ (Den. 1819).

➡ Budem prosiť Ducha Svätého, aby vzbudil vo mne úprimnú túžbu po poznaní Božieho otcovstva voči mojej duši. Zotrvám vo vzdávaní vďaky Svätej Trojici, že Boh ma urobil svojím dieťaťom.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

Ježišova prítomnosť medzi nami by nebola možná bez ľudského súhlasu. On hľadal lásku, ktorá by odpovedala na jeho lásku. Takúto odpoveď mu ponúkla Mária. Vďaka jej odpovedi sa zjavila milosrdná Božia láska.

 

 

V stredu 4. mája sa v Derdách pri Varšave začala XIX. generálna kapitula našej kongregácie, počas ktorej sa bude voliť nová generálna predstavená a aj nová generálna rada. Okrem iného sa sestry budú venovať aj spôsobom realizácie našej charizmy v súčasnom masmediálnom svete, aktuálnym otázkam smerovania našej rehole v najbližšom šesťročí a rôznorodosti apoštolátu kongregácie. Prosíme vás o modlitbu, aby sa v nás a cez nás čoraz viac oslavovalo Božie milosrdenstvo.

Práve na tejto “milosrdnej” láske, ktorá sa najviac prejavuje voči duševnému a telesnému zlu, malo účasť jedinečným a význačným spôsobom srdce tej, ktorá bola matkou Ukrižovaného a Vzkrieseného: takú účasť mala Mária. Avšak v nej a skrze ňu sa táto láska stále prejavuje v dejinách Cirkvi a ľudského pokolenia. Takéto prejavovanie je veľmi užitočné, lebo v Matke Božej sa opiera o jedinečný cit materinského srdca, o jeho jemný postreh a zvláštnu schopnosť pôsobiť na všetkých, ktorí od matky ochotnejšie prijímajú milosrdnú lasku (Dives in misericordia, 9).

Mária je pre nás mimoriadnym darom Božieho milosrdenstva. Boh vedel, že potrebujeme Matku – tú, ktorá všetkému rozumie, ktorá nás objíma a s láskou prijíma do svojho Nepoškvrneného Srdca – preto nám dal Máriu za našu Matku a dal nás pod jej materskú ochranu. Cez Máriu nám Boh udeľuje všetky svoje milosti. Jeho milosrdenstvo k nám prichádza cez jej Nepoškvrnené Srdce na vzor milosrdného Ježišovho Srdca.

Aký je môj vzťah s Máriou?

Obraciam sa na ňu, ako na najbližšiu osobu, ktorá ma pozná, miluje a stará sa o mňa svojou materinskou starostlivosťou?

Zverujem jej svoj život, povolanie, rodinu a všetky moje záležitosti?

Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem ti svoju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi (Den. 79).

Mária, Matka moja najdrahšia, usmerňuj môj duchovný život, aby bol milý tvojmu Synovi (Den. 240).

Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami zvlášť vyniká májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k Panne Márii a celým mesiacom zaznievajú invokácie o jej živote a cnostiach v krásnych Loretánskych litániách. Svätá sestra Faustína si zvlášť ctila Máriu ako matku milosrdenstva.

Kvietok, ktorý kladiem k nohám Panny Márie v máji, je cvičenie sa v tichosti (Den. 1105).

Modlitba:

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista. Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

Spomenuté tituly, ktoré Panne Márii pripisujeme, ju predstavujú predovšetkým ako matku Ukrižovaného a Zmŕtvychvstalého. Ona mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo a rovnako mala na ňom zásluhy počas celého pozemského života a najmä pod krížom svojho Syna. Na základe skrytého a neporovnateľného spojenia s mesiášskou úlohou svojho Syna je zvláštnym spôsobom ustanovená na to, aby ľuďom priblížila lásku, ktorú on prišiel zjaviť (Dives in misericordia, 9).

Matka Božia, Matka ukrižovaného, ​​Matka vzkrieseného Krista – je povolaná priblížiť ľuďom milosrdnú lásku Spasiteľa. Pozná Ježiša ako nikto iný. Počúvala jeho slová, videla zázraky, ktoré konal, ale tiež s ním strávila 33 rokov uprostred bežného, každodenného života. Jej úlohou je s materinskou nehou  priblížiť nás k pravému obrazu Boha, ktorý nás miloval až po kríž. Nikto tak ako ona, nebol blízko Ježiša. Preto je Mária najistejšou cestou k nemu. A je to ona, ktorá nás môže naučiť, ako máme prinášať Božiu lásku tým, medzi ktorými každý deň žijeme.

Ako vyzerá moja úcta k Márii? Je pre mňa Mária cestou k Bohu?

„Ó, sladká Panna Mária, ty si môjho života vzorom, ty si pre mňa zornička žiarivá, v tebe celá toniem s úžasom. Ó, Matka, nepoškvrnená Panna, v tebe sa odráža Boží lúč. Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána, ty si mojím štítom a ochranou už” (Den. 1232).

Tento mesiac sa budem cvičiť v tých troch čnostiach, ktoré mi odporučila Panna Mária: v pokore, čistote a láske k Bohu, a to tak, že budem prijímať s hlbokým podrobením sa Božej vôli všetko, čo mi zošle” (Den. 1624).

Na našom YouTube kanáli pripravujeme výber najzaujímavejších spomienok na sv. Faustínu. Pozrieme sa na ňu očami jej spovedníkov, predstavených, spolusestier i chovaníc. V cykle Spomienky na sv. Faustínu vám formou videopríspevkov priblížime ako vyzerala a aká v skutočnosti bola táto apoštolka Božieho milosrdenstva…

Úryvok:

Vždy som ju videla veselú, bola trpezlivá a statočná, najmä počas poslednej choroby, ktorú trpezlivo znášala. Často si vzbudzovala úkon lásky k Bohu. Predpovedala deň svojej smrti. Hovorila, že zomrie 5. októbra. (sr. Irena Kryzanowská)

Keď som sa v kuchyni nemohla dohodnúť so sestrou kuchárkou a nahnevala som sa, sestra Faustína sa smiala. Tým smiechom ma dráždila. Povedala som jej: „Keby išlo o vašu kanonizáciu, ani jedným dobrým slovom by som ju nepodporila.“ (sr. Agáta Grejwul)

Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno” (Jn 10, 27-30).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Preto som zostal na zemihovoril Ježiš –, aby som mohol potešiť tvoje ubolené srdce a posilňovať tvoju dušu, aby si neustala na ceste.

„Vďaka ti, Pane, – písala sestra Faustína – za tvoju nepochopiteľnú dobrotivosť, že si ráčil zostať s nami v tomto vyhnanstve a prebývaš s nami ako Boh milosrdenstva. Rozsievaš okolo seba jas svojho zľutovania a dobrotivosti a vo svetle tvojich milosrdných lúčov som poznala, ako veľmi ma miluješ“ (Den. 1487).

➡ Ježiš ma dôverne pozná, dáva mi sám seba za pokrm, sľubuje mi večný život a uisťuje ma, že ma nikto nemôže vytrhnúť z jeho ruky. Verím mu?

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

V týždni od 2. do 8. mája, čiže týždeň pred 4. veľkonočnou nedeľou – Nedeľou Dobrého pastiera, sú všetci veriaci pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania. V Nedeľu Dobrého pastiera cirkev slávi Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Modlime sa, aby všetci tí, ktorých Pán povolá, mali odvahu a dobrú vôľu prijať toto pozvanie.

Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti (Den. 1052).

Vďaka ti, Bože, za milosť povolania,
že môžem slúžiť jedine tebe.
Dávaš mi možnosť výhradného milovania,
len po tebe túži srdce moje (Den. 1286).

Nakoľko Centrum Božieho milosrdenstva v Smižanoch prijme dôchodcov, ktorým zhorel DSS v Spišskej Novej Vsi, musíme odvolať avizované májové duchovné cvičenia. Ponúkame vám však nový termín od 15. do 17. júla. Exercície na tému: Svoj pokoj vám dávam… (Jn 14,27) bude viesť páter Artur Ciepielski a sr. M. Antoniana Štullerová z našej košickej komunity.

Posledná videoprezentácia, ktorá na našom YouTube kanáli uzatvára cyklus Virtuálnej formácie, nesie názov Duch milosrdenstva. Takto sme spoločne prešli celú tohtoročnú formáciu podľa najnovšej formačnej knihy Božie milosrdenstvo vo Svätom písme a Denníčku sv. Faustíny. 

 

 

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“ (Jn 21, 1-19)

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Duše, – hovoril Ježiš –, ktoré  šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom. V poslednej hodine nemá duša na svoju obhajobu nič okrem môjho milosrdenstva. Šťastná duša, ktorá sa počas svojho života ponárala do prameňa milosrdenstva, lebo ju nezasiahne spravodlivosť (Den. 1075).

„Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého Srdce je láska sama, prijmi do príbytku svojho najmilostivejšieho Srdca duše, ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú veľkosť tvojho milosrdenstva. Tieto duše sú silné silou samého Boha a uprostred všetkých útrap a protivenstiev idú vpred, dôverujúc tvojmu milosrdenstvu. Sú zjednotené s Ježišom a nesú na svojich pleciach celé ľudstvo. Preto nebudú prísne súdené, ale v hodine smrti ich zahrnie tvoje milosrdenstvo.“

„Duša, ktorá oslavuje dobrotu svojho Pána, je ním zvlášť milovaná. Vždy je blízko prameňa živého, načiera milosti z milosrdenstva Božieho“ (Den. 1225).

➡ Ježiš ma volá, aby som hlásal radostnú zvesť. Prostredníctvom sv. Faustíny ma pozýva, aby som svedčil o jeho milosrdenstve. Uvedomujem si, že moje miesto a povolanie v Cirkvi je nezastupiteľné? Ako realizujem túto misiu?

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

V dňoch od 29. apríla do 1. mája sa uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve vo Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Kriváni a vo filiálke Korytárky. Obnovu vo farnosti a v miestnej základnej škole bude viesť sr. M. Alžbeta Mikušová a sr. Jana Mária Krnáčová ISMM. V programe prednášky, spoločná adorácia, modlitba v hodine milosrdenstva a film o sv. sestre Faustíne.

V sobotu 23. apríla počas slávnostnej svätej omše o 18.00 bol posvätený milostivý obraz Božieho milosrdenstva vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove. Obraz posvätil vdp. Marek Haratim, nový dekan farnosti. Milostivý obraz darovali členovia a dobrovoľníci Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Slávnosti sa zúčastnili aj naše sestry z košickej komunity.

Na našom YouTube kanáli sme pre vás pripravili videopríspevok, v ktorom vám v skratke predstavíme sviatok Božieho milosrdenstva. Už najbližšiu nedeľu 24. apríla…

Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky (Den. 965).

 

 

Na pozvanie vdp. dekana Slavomíra Tarasoviča sa v Gréckokatolíckej farnosti biskupa Vasiľa Hopka v Stropkove 29. – 30. apríla uskutoční už po druhýkrát duchovná obnova. Obnovu bude viesť sr. M. Benediktína Fečová ISMM z našej košickej komunity. V programe príhovory po svätej liturgii (v sobotu zvlášť pre ženy a matky), adorácia s chválami, modlitba v hodine milosrdenstva a individuálne požehnanie Najsvätejšou sviatosťou a relikviou sv. sestry Faustíny Kowalskej.

Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965). Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570).

Vstal z mŕtvych a je stále s nami!

Dovoľme, nech nás táto hlboká pravda našej viery celkom prenikne a naplní pokojom, ktorý svet dať nemôže.

Žasnime nanovo nad zázrakom prázdneho hrobu a nad nápaditosťou nášho Boha bohatého na milosrdenstvo!

Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Vám želáme a vyprosujeme!

Vaše sestry

 

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene (Jn 20, 19-31).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Dcéra moja, – hovoril Ježiš – dívaj sa do priepasti môjho milosrdenstva a vzdávaj môjmu milosrdenstvu chválu a česť. Urob to takto – vezmi všetkých hriešnikov celého sveta a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Túžim sa dávať dušiam, túžim po dušiach, dcéra moja. V deň môjho sviatku – na sviatok milosrdenstva – prejdeš celý svet a budeš privádzať zomdlené duše k prameňu môjho milosrdenstva. Ja ich vyliečim a posilním (Den. 206).

Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát… Sviatok milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva (Den. 699).

„Ó, ako vrúcne túžim“ – písala sv. Faustína – , „aby duše vedeli o sviatku milosrdenstva“ (Den. 505).

➡ Aká je moja odpoveď? Pripravujem si srdce na tie veľké milosti? Verím Ježišovi, že aj mne chce darovať tú najväčšiu milosť, t. j. úplné odpustenie vín a trestov?

Vynasnažím sa, aby som dnešný deň prežil v dôvere k Ježišovi a z lásky k nemu preukázal blížnemu milosrdenstvo slovom, skutkom alebo modlitbou.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

 

 

Keď sa procesia pohla, uvidela som Ježiša vo svetle väčšom ako žiara slnka. Ježiš pozrel na mňa s láskou a povedal: – Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou. V tej istej chvíli môj duch utonul v ňom… Keď som prišla k sebe, kráčala som spolu so sestrami v procesii a moja duša bola celá ponorená doňho…

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia.

† Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať (Den. 1667-1670).

 

V prílohe vám tak ako každý rok prinášame text slávnostnej modlitby v Hodine milosrdenstva o 15.00 na Nedeľu Božieho milosrdenstva 24. apríla. Text je verným prekladom hodiny milosrdenstva, ktorá zaznie v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Hodina_milosrdenstva_NBM_24.04.2022_

Aj v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP sa po dvoch rokoch bude opäť naplno sláviť Sviatok Božieho milosrdenstva. Program začne už v sobotu o 15.00 a pokračuje až do polnoci Cestou svetla a adoráciou. V nedeľu 24. apríla program začína svätou omšou o 7.00, 8.00, pokračuje spovedaním od 8.00 do 10.00 a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 10.00, ktorú bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Pred sv. omšou si veriaci budú môcť vypočuť prednášku sr. M. Benediktíny Fečovej ISMM na tému: Sklamaní či odovzdaní? Už tradične program uzavrie slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod.

Vo Farskom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove program začína o 8.30 sviatosťou zmierenia, pokračuje modlitbou sv. ruženca a slávnostnou svätou omšou o 10.30, ktorú bude celebrovať vdp. dekan Slavomír Bakoň zo Sniny. Popoludní program pokračuje adoráciou od 13.00, ktorú ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva.

Prinášame vám informácie o svätých omšiach celebrovaných na Sviatok Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch, ktoré môžete sledovať on-line na našej webstránke.

Slávnostné sväté omše:

O 6.00 v bazilike, 7.00 v kláštornej kaplnke (biskup Ján Zajac), 8.00 v bazilike (biskup Damián Muskus), 10.00 pred bazilikou – arcibiskup Marek Jendraszewský, 12.30 v bazilike (biskup Roman Pindel), 16.00 v bazilike, 18.00 v bazilike a o 19.00 v kláštornej kaplnke (provinciál saletínov).

 

 

 

Na Veľký piatok začíname novénu pred Sviatkom Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš prosil sv. Faustínu, aby sa takto pripravila na deň, v ktorom uctievame Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva. V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Den. 796), prisľúbil Ježiš Apoštolke svojho milosrdenstva.

Novéna pozostáva z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní. Pre lepšie prežitie tejto novény odporúčame rozjímať o slovách, ktoré Pán Ježiš povedal sv. sestre Faustíne (Den. 1209 – 1229).

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych (Jn 20, 1-9).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

„Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a žiarivosti. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia.“

„Veľká noc. Počas svätej omše som ďakovala Pánu Ježišovi, že nás ráčil vykúpiť, a za ten najväčší dar, že nám ráčil dať svoju lásku vo svätom prijímaní, teda seba samého. V tej istej chvíli som bola uchvátená do lona Najsvätejšej Trojice a bola som pohrúžená do lásky Otca, Syna a Ducha Svätého. Tie chvíle ťažko opísať“ (Den. 1067, 1670).

➡ Som slobodné Božie dieťa, ktoré Kristus vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Zotrvám v radosti a vďakyvzdaní za dar spásy.

Záverečná modlitba:

Môj milosrdný Ježišu, ďakujem ti, že sa mi v každom okamihu prihováraš! Som taký vzácny v tvojich očiach! Dnes ťa chcem nanovo pozvať do svojho života. Pozývam ťa i do svojho srdca, do svojej rodiny, do vzťahov a do všetkého, čo tvorí môj každodenný život, aby si mocou svojej víťaznej lásky mohol vo mne a prostredníctvom mňa pôsobiť tak, ako po tom túžiš! Odovzdávam ti svoje slabosti, choroby, biedu i hriechy, z ktorých ma chceš oslobodiť. Mária, matka môjho vzkrieseného Pána, veď ma!

Svätá sestra Faustína, oroduj za mňa, lebo tak ako ty, chcem oslavovať nekonečné Božie milosrdenstvo v živote, v hodine smrti i v zmŕtvychvstaní – večne (porov. Den. 697).

Svet ešte nevie o všetkom, čo Ježiš trpel. Sprevádzala som ho v Getsemanskej záhrade, v žalári aj na súdnych vyšetrovaniach. Bola som s ním pri každom jeho utrpení. Mojej pozornosti neušiel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohľad. Poznala som celú všemohúcnosť jeho lásky a milosrdenstva k dušiam (Den. 1054).

Na našom YouTube kanáli vás prostredníctvom Trojdnia s Milosrdným pozývame k hlbšiemu prežitiu dní Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstanie z lásky k nám…

 

Trinásty videopríspevok v rámci Virtuálnej formácie korešponduje s nadchádzajúcimi dňami Ježišovho utrpenia, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Na našom YouTube kanáli ho nájdete pod názvom Len kvôli mne… Ozaj neexistoval iný spôsob ako nás zachrániť? Nepochopiteľná je tvoja láska, Pane…