Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

11.11.2019

Predseda Konferencie biskupov Poľska arcibiskup Stanisław Gądecki v mene biskupského zboru Poľska predostrel Sv. Otcovi Františkovi prosbu, aby bol sv. Ján Pavol II. vyhlásený za učiteľa Cirkvi a patróna Európy. Prosbu podporil aj kardinál Stanislav Diwisz. V roku 2020 budeme sláviť storočnicu narodenia sv. Jána Pavla II. a 15. výročie jeho smrti. Pontifikát poľského pápeža bol plný revolučných rozhodnutí a dôležitých udalostí, ktoré zmenili tvár pápežstva a ovplyvnili beh európskych i svetových dejín, zdôraznil arcibiskup Gądecki.


10.11.2019

V nedeľu 24. novembra sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. košických mučeníkov v Humennom na sídlisku III. Stretnutie so začiatkom o 15.00 hod. moderuje vdp. farár Jozef Kozák a sr. M. Pavla Stanovčáková KMBM z hrušovskej komunity.

 

10.11.2019

Novembrové stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum v Sabinove sa uskutoční v nedeľu 24. novembra na fare. Permanentnú formáciu tam od septembra vedie  vdp. kaplán Lukáš Imrich. Tentokrát sa stretnutia zúčastní aj sr. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. 

 

10.11.2019

Počas víkendu 23. - 24. novembra sa v Pavlovciach nad Uhom uskutoční 26. púť zrelosti, ktorej tohtoročná téma znie: Nerozmýšľaj,... preciťuj! Zúčastní sa jej aj sr. Jana Mária Krnáčová KMBM z našej hrušovskej komunity, ktorá mladým pútnikom poslúži v tzv. službe ucha.

 

04.11.2019

Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. V okamihu som sa ocitla na hmlistom mieste, ktoré bolo plné ohňa a v ňom veľké množstvo trpiacich duší. Tieto duše sa modlia veľmi vrúcne, ale pomôcť si už nemôžu, len my im môžeme pomôcť. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotýkali. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, čo je ich najväčším utrpením. Jednoznačne mi odpovedali, že ich najväčším utrpením je túžba po Bohu. Videla som Pannu Máriu, ktorá ich navštevuje. Duše nazývajú Máriu „Hviezda morská”. Ona im prináša úľavu. Chcela som sa s nimi viac porozprávať, ale môj anjel strážca mi dal znamenie na odchod. Vyšli sme za dvere tohto väzenia, plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal: – Moje milosrdenstvo to nechce, ale spravodlivosť si to žiada. Od tejto chvíle som užšie spätá s trpiacimi dušami (Den. 20).

 

02.11.2019

Naše sestričky z kláštora v Nižnom Hrušove pozývajú dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 8. do 10. novembra. Obnovu na tému: A čo ďalej? vedie vdp. kaplán Ján Kocurko a sr. Jana Mária Krnáčová KMBM. Stačí si priniesť spacák, prezuvky a otvorené srdce.

Začiatok je v piatok o 17.00 hod., záver v nedeľu po obede.

Prihlásiť sa môžete do 5. novembra.

01.11.2019

V utorok 12. novembra sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach bude hovoriť a diskutovať o našej kongregácii. Históriu, charizmu, spiritualitu i apoštolát našej rehole bohoslovcom a študentom na pozvanie doc. Jána Jenča, PhD. priblíži sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 

29.10.2019

V piatok 2. novembra v celej Cirkvi slávime Spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Pre všetky duše v očistci môžeme od 1. - 8. novembra získať odpustky. 

Večer som sa prechádzala po záhrade a modlila som sa ruženec. Prišla som k cintorínu. Odchýlila som dvere a chvíľu som sa modlila za dušičky. Opýtala som sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom som začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu,” a potom nastalo ticho ako predtým. Zahĺbila som sa do seba a dlho som rozmýšľala, ako ja plním Božiu vôľu a ako využívam čas, ktorý mi Boh dáva. (...) Raz som navštívila istú chorú sestričku. Mala už osemdesiatštyri rokov a vyznačovala sa mnohými čnosťami. Opýtala som sa jej: „Sestra, určite ste už pripravená predstúpiť pred Pána?” Odpovedala mi, že celý život sa pripravovala na túto poslednú hodinu, a povedala mi tieto slová: „Vek neoslobodzuje od boja" (Den. 515 a 517).


27.10.2019

V piatok 1. novembra slávime sviatok Všetkých svätých. O tom, že svätosť je možná a že nie je len pre vyvolených, nás presviedča Ježiš aj sv. sestra Faustína:

Nesmierne mi je milé tvoje pevné predsavzatie stať sa svätou. Požehnávam tvoje úsilie a dávam ti príležitosť posvätiť sa (Den. 1361).

Vedz, dcéra moja, že ak sa usiluješ o dokonalosť, posvätíš veľa duší. A ak by si sa neusilovala o svätosť, veľa duší by zostalo nedokonalých. Vedz, že ich dokonalosť bude závisieť od tvojej dokonalosti a väčšia časť ich zodpovednosti padne na teba (Den. 1165).

Túžim, aby sa tieto duše vyznačovali bezhraničnou dôverou v moje milosrdenstvo. O posvätenie takýchto duší sa starám ja sám, dám im všetko, čo bude potrebné pre ich svätosť   (Den. 1578).

Najväčší hriešnici by dosiahli veľkú svätosť, keby dôverovali môjmu milosrdenstvu  (Den. 1784).

Pochopila som, že všetko úsilie o dokonalosť a celá svätosť spočíva v plnení Božej vôle. Dokonalé splnenie Božej vôle je zrelosťou vo svätosti (Den. 666).

Napriek všetkému, čiže napriek svojej úbohosti, chcem byť svätá a verím, že Božie milosrdenstvo aj z takej úbohosti, ako som ja, môže urobiť svätú, lebo mám dobrú vôľu. Napriek všetkým porážkam chcem bojovať ako svätá duša a chcem konať ako svätá duša. Nedám sa ničím znechutiť, ako sa neznechucuje svätá duša (Den. 1333).

Usilujem sa o svätosť, lebo takto budem užitočná Cirkvi (Den. 1505).

 

25.10.2019

Prvý novembrový deň slávime v Cirkvi sviatok Všetkých svätých. Korene tohto sviatku sa datujú na začiatok 7. storočia. V tento deň si však naša kongregácia pripomína 157. výročie vzniku.

Na pozvanie arcibiskupa Szczesnego Feliňskiego (dnes uz svätého) matka Terézia Eva Potocká prevzala Dom útočišťa pre dievčatá vo Varšave na Žytnej ulici. Na sviatok Všetkých svätých dňa 1. novembra 1862 arcibiskup Feliňski posvätil dom aj kaplnku. Tento deň bol prijatý ako dátum vzniku kongregácie. V súčasnosti máme 22 kláštorov v Poľsku a 13 v zahraničí (Slovensko, Bielorusko, Brazília, Čechy, Kazachstan, Kuba, Taliansko, Ukrajina a USA).

Či je to malá vec zachrániť jednu dušu? - pýtala sa spoluzakladateľka m. Terézia Rondeau. Viem, že nežijem pre seba, ale pre veľké množstvo duší. Viem, že milosti, ktoré sú mi udelené, nie sú len pre mňa, ale pre duše, doplnila duchovná spoluzakladateľka, sv. sestra Faustína Kowalská.Späť na začiatok