Archiwum

Pri príležitosti 25. výročia vzniku ružencového bratstva na Sídlisku III. v Prešove sa v sobotu 31. júla v Kostole Kráľovnej Pokoja uskutoční duchovná obnova, ktorú bude viesť páter Alan Dely OP. Obnovu ukončí modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú budú viesť naše sestry z košickej komunity.

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“ Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám (Jn 6, 1-15).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Prijímaj s vďačnosťou všetko (Den. 1381).

Ó, Ježišu, zachovávaj ma vo svätej bázni, aby som nemárnila milosti. Pomôž mi byť vernou vnuknutiam Ducha Svätého, dopusť, nech mi radšej pukne srdce od lásky k tebe, akoby som mala vynechať hoci len jeden úkon lásky (Den. 1557).

➡ Prijímam s vďačnosťou všetko, čo mi dáva Pán?

➡ Tento týždeň sa budem snažiť žiť vo svätej bázni, aby som nepremárnil Božie milosti.

 

Vo Vydavateľstve Katolsk Forlag v Dánsku vyšla kniha o sv. sestre Faustíne a formách úcty k Božiemu milosrdenstvu pod názvom: Den hellige søster Faustina og andagten til Guds barmhjertighed. Autorka Birgit Bidstrup Jorgensen knihu pripravila v spolupráci s poľským misionárom v Dánsku o. Michalom Bieńkowským. Aj takto sa plní želanie Pána Ježiša, aby sa jeho posolstvo o milosrdnej Božej láske dostalo do všetkých kútov sveta.

Posledný videopríspevok v maďarčine z cyklu Myšlienky z Denníčka je venovaný Duchu Svätému. Ako hovorievala sv. sestra Faustína: Vernosť vnuknutiam Ducha Svätého je najkratšou cestou k svätosti (Den. 291). Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pátrovi Viktorovi Kunaymu, lazaristovi, slovenskému misionárovi v Budapešti.

 

 

 

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam(Mk 6, 30-34).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1212, 1213)

Dnes mi priveď duše kňazov a rehoľné duše a ponor ich do môjho nekonečného milosrdenstva. Ony mi dali silu vydržať bolestné umučenie, nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje milosrdenstvo.

Večný Otče, pozri milosrdným okom na vyvolených vo svojej vinici, na kňazské a rehoľné duše, a obdar ich silou svojho požehnania. Pre city Srdca svojho Syna, Srdca, v ktorom prebývajú, daj im silu svojho svetla, aby mohli viesť druhých na cestách spásy, aby spoločne spievali na slávu tvojho nepochopiteľného milosrdenstva na večné veky. Amen.

➡ Ježiš ma pozýva, aby som k nemu privádzal kňazov a rehoľné duše, aby mohli viesť ostatných po ceste spásy. Ako odpovedám na jeho pozvanie?

➡ Mám v sebe túžbu oslavovať nepochopiteľné Božie milosrdenstvo teraz i po celú večnosť?

 

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl v anglickej jazykovej verzii saint-faustina.org už je prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny a má tiež nový dizajn. Aktuálne pracujeme aj na slovenskej verzii aplikácie a ďalších 5 jazykových verziách (ruskej, francúzskej, nemeckej, španielskej a talianskej).

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali (Mk 6, 7-13).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1396,194)

Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve.

Túžim sa namáhať, pracovať, obetovať sa za naše dielo záchrany nesmrteľných duší.

➡ Dnes ma Ježiš pozýva k spolupráci s jeho zámerom zachrániť každú dušu… Hovorí veľmi konkrétne: Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve.

➡ Mám v sebe túžbu ohlasovať a vyprosovať Božie milosrdenstvo, ba čo viac, namáhať sa, pracovať a obetovať sa za dielo záchrany nesmrteľných duší?

 

 

Ničoho sa neboj. Ja som s tebou – uisťoval Pán Ježiš sestru Faustínu a uisťuje aj nás. Deviaty videopríspevok v maďarčine Som s tebou – Veled Vagyok pozostáva len z citácie slov Pána Ježiša z Denníčka sv. Faustíny. Nájdete ho v našom cykle Myšlienky z Denníčka na kanáli YouTube.

 

 

Slávnostné prijatie 17 nových členov združenia Faustínum zo Slovenska sa uskutoční v sobotu 7. augusta počas svätej omše o 11.00 hod. v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Každý člen a členka dostane od predsedníčky združenia sr. Miriam Janiec členskú legitimáciu. Viac o združení na www.faustinum.pl/sk.

V cykle Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy vám ponúkame v poradí už 6. prednášku s názvom: Dnes posielam teba… Prednášku pre vás pripravila sr. M. Faustia Szabóová KMBM z našej krakovskej komunity.

 

https://www.faustinum.pl/sk/posolstvo-bozieho-milosrdenstva-bozi-hlas-pre-nase-casy-6/

Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil (Mk 6, 1-6).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (454, 633)

Dcéra moja, ber milosti, ktorými ľudia pohŕdajú, ber, koľko vládzeš uniesť.

Nesmierne ma prekvapuje, ako je možné tak veľmi závidieť. Keď vidím u niekoho nejaké dobro, ja sa tak teším, ako by som ho sama vlastnila. Radosť druhých je mojou radosťou a utrpenie druhých je mojím utrpením, veď inak by som nesmela byť s Pánom Ježišom. Ježišov duch je vždy jednoduchý, láskavý, úprimný, všetka zlosť, závisť, nežičlivosť, zakrývaná úsmevom dobroprajnosti, je inteligentným diablikom. Prísne slovo, ktoré však plynie z úprimnej lásky, nezraňuje srdce.

➡ Ježiš ma dnes pozýva: Ber milosti, ktorými ľudia pohŕdajú, ber, koľko vládzeš uniesť. Aby som však mohol prijať milosti od Pána, moje srdce musí byť pokorné a milosrdné.

Ježišov duch je vždy jednoduchý, jemný, úprimný… Nachádzam tieto čnosti vo svojom srdci?

➡ Dnes sa pozorne pozriem na to, čo je v mojom srdci. Nie je tam nejaká, možno ukrytá zlosť, závisť, nežičlivosť, zakrývaná úsmevom dobroprajnosti?

Ostensory for worship at a Catholic church ceremony

Sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku napísala: Keby anjeli mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – sväté prijímanie a druhú – utrpenie (Den. 1804). Náš ôsmy videopríspevok v maďarčine z cyklu Myšlienky z Denníčka je venovaný práve Eucharistii.

 

 

 

Na júnovom zasadnutí vedenia Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum boli prijatí 2 noví členovia zo Slovenska. Oficiálne prijatie všetkých 19 nových členov a členiek sa uskutoční v sobotu 7. augusta počas slávnostnej svätej omše v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Svätú omšu o 11.00 hod. bude celebrovať čestný člen združenia páter Artur Ciepielski.

V utorok 29. júna sa sestry z viacerých našich kláštorov stretnú vo Wilanowe (pri Varšave) pri príležitosti osláv 140. výročia smrti zakladateľky našej kongregácie, matky Terézie Evy, grófky Potockej, z kniežacieho rodu Sułkowských (1814-1881). Slávnostnú svätú omšu v Kostole sv. Anny o 11.00 hod. bude celebrovať varšavský pomocný biskup Rafal Markowski.

Na odporúčanie duchovného sprievodcu o. Zygmunta Goliana spolu s dvomi spoločníčkami odišla do francúzskeho mesta Laval, aby sa pod vedením m. Teresy Rondeau (našej duchovnej spoluzakladateľky) oboznámili s metódami výchovy dievčat a žien, ktoré boli morálne zanedbané. Po návrate do krajiny prijala pozvanie arcibiskupa Zygmunta Szczęsného Felińského a prevzala „Dom útočiska“ vo Varšave na ul. Żytnej, ktorý bol posvätený 1. novembra 1862. Tento dátum sa považuje za vznik Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Poľsku. V roku 1868 m. Potocká otvorila dom v Krakove.  Zomrela po dlhej chorobe 6. júla 1881 vo Wilanowe a bola pochovaná v hrobke kongregácie vo Varšave na Powązkach.

Zopár myšlienok našej matky:

Keby som svojou prácou zachránila čo i len jednu dušu, keby bola čo i len jedna vytrhnutá pre Boha, už by som bola štedro odmenená. Je to malá vec, aby sme zachránili jednu dušu? Táto myšlienka ma povzbudzuje v práci, dodáva mi odvahu a statočnosť v nepriaznivých podmienkach.

Prečo sa trápiš? Nech bude tak, ako chce Boh.

Na začiatku môjho rehoľného života sa mi veľa vecí zdalo byť ťažkými, lebo som privykla na pohodlie. Teraz je pre mňa všetko sladké a jednoduché a som šťastná, lebo som sa snažila za všetko poďakovať Bohu. Rob to isté, drahá sestra, a všetko ti bude jednoduché a sladké.

V pohrebnom príhovore jej spovedník o. Golian povedal: Nenazývajme ju svätou, lebo len Cirkev má právo udeľovať tento titul. Avšak nech jej úsilie v práci, za ktorú bola pripravená obetovať svoj život, dokazuje jej svätosť. Koľkokrát mi povedala, že keď sa tejto práci úplne oddala, konečne pochopila, čo je to šťastie. Koľkokrát vyjadrila svoju vďaku Bohu za to, že jej dal milosť rehoľného povolania, že jej umožnil slúžiť v tejto kongregácii, a nie v inej. Hoci naše srdce krváca od bolesti, pri pohľade na jej príklad a listy plné vďaky Bohu za milosti, ktoré skrze ňu dal nám a celej kongregácii, čerpajme silu a povzbudenie k tomu, aby sme s hlbokou dôverou žili svoje povolanie.    

Viac o našej zakladateľke v záložke kongregácia – zakladateľky.

Na našej oficiálnej webstránke pribudol leták Ježišovo posolstvo milosrdenstva v rumunskom jazyku. Je to už 16 jazyk, do ktorého bol tento letáčik preložený. Leták si možno bezplatne stiahnuť aj v slovenčine – je určený len na nekomerčné účely. Kliknite, prosím, na odkaz:

Leták „Ježišovo posolstvo milosrdenstva“

V medziľudských vzťahoch milosrdná láska nikdy nie je úkonom alebo postupom iba jednej strany. I tam, kde všetko nasvedčuje tomu, že iba jedna strana dáva a ponúka, kým druhá len dostáva a prijíma. (…) Musíme očistiť všetky svoje úkony a úmysly, ktorými by sa milosrdenstvo chápalo a vykonávalo iba jednostranne, len ako dobrodenie, ktoré my poskytujeme iným ľuďom. Len vtedy je ono skutočne úkonom milosrdnej lásky, keď pri jeho výkone sme pevne presvedčení, že aj my ho dostávame od tých, ktorým ho preukazujeme. Keď však tento vzájomný vzťah chýba, vtedy naše skutky nie sú úkonmi milosrdenstva (Dives in misericordia, č. 14).

Keď robíme niečo pre druhých, niekedy sa nám môže zdať, že sme to iba my, čo dávame niečo zo seba. Podobne môžeme hľadieť aj na situácie, v ktorých prijímame niečo dobré od iných ľudí, napríklad od lekára, učiteľa, rodičov. V skutočnosti však – ako nás učí pápež Ján Pavol II. – v autentických skutkoch milosrdenstva sú obe strany vždy obdarované.

Zamýšľal som sa niekedy nad tým, čo to v skutočnosti znamená byť milosrdný?

Keď preukazujem dobro, zakúšam aj to, že sám/sama veľa prijímam?

Čo môžem urobiť, aby moje dobré skutky boli skutočnými skutkami milosrdenstva voči druhým?

Dcéra moja, túžim, aby tvoje srdce bolo utvorené podľa vzoru môjho milosrdného srdca. Musíš byť celá preniknutá mojím milosrdenstvom (Den. 167).

Ó, Ježišu môj, nauč ma otvárať vnútro milosrdenstva a lásky každému, kto ma o to prosí. Ježišu, Vodca môj, nauč ma, aby všetky moje modlitby a skutky mali na sebe pečať tvojho milosrdenstva (Den. 755).

Oficiálna webstránka našej kongregácie faustyna.pl  prístupná ako aplikácia pre mobilné telefóny má nový dizajn. Zatiaľ je síce len v poľštine, ale pracujeme aj na slovenskej verzii aplikácie a ďalších 6 jazykových verziách.

Združenie Faustínum, ktoré je organizátorom 5. Medzinárodného kongresu apoštolov Božieho milosrdenstva, pre vás pripravilo videopozvánku na kongres v slovenskom jazyku:

 

 

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Tu prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť (Mk 5, 21-43).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1703, 663)

Moje srdce túži po tom, aby ma všetci milovali.

Ó, Ježišu môj, viem, že o veľkosti človeka svedčia skutky, a nie slová ani city. Diela, ktoré sme vykonali, budú o nás hovoriť. Ježišu môj, nedovoľ mi snívať, ale daj mi odvahu a silu splniť tvoju svätú vôľu.

➡  „Neboj sa, len ver!“ Verím v Božiu lásku a moc, ktorú mi chce Ježiš každú chvíľu prejaviť?

➡ Odovzdám Ježišovi svoj hriech, slabosť, chorobu, kríž… a započúvam sa do jeho slov plných starostlivosti o mňa:„ Hovorím ti, vstaň!“

➡ Spolu so svätou Faustínou poprosím Ježiša: Daj mi odvahu a silu splniť tvoju svätú vôľu.

Siedmy príspevok z cyklu Myšlienky z Denníčka v maďarčine je venovaný všetkým trpiacim – Szenvedőknek. V citátoch sv. sestry Faustíny nájdete odpovede na zmysel kríža a utrpenia v našom živote.

 

 

Ježiš Kristus učil, aby človek nielen prijímal a skusoval Božie milosrdenstvo, ale aby aj sám “bol milosrdný” voči iným: “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.” … Človek totiž natoľko má prístup k milosrdnej Božej láske, teda k jeho milosrdenstvu, nakoľko sa vnútorne sám zmení v duchu takejto lásky k blížnemu. Tento zjavne evanjeliový postup nie je iba raz navždy uskutočnený duchovný obrat, ale znamená celý spôsob života, určitú potrebnú a stálu vlastnosť kresťanského povolania (Dives in misericordia, 14).

Každý z nás potrebuje Božie milosrdenstvo. Dá sa povedať, že všetci po ňom túžime (viac či menej vedome). Je vari niekto, kto v hĺbke srdca nechce byť milovaný taký, aký je, s celou pravdou o sebe, s tým, čo je pekné a dobré, ale hlavne s tým, za čo sa hanbí a v čom zlyháva?

Pápež Ján Pavol II. nás učí, že na to, aby sme mohli čoraz viac prežívať milosrdnú Božiu lásku, je potrebné túto lásku prejavovať svojim blížnym. A nejde len o jednorázové skutky milosrdenstva, ale aj o to, aby sa postoj milosrdenstva stal naším spôsobom života.

Uvedomujem si, že potrebujem Božie milosrdenstvo?

Som ochotný vidieť v tých, s ktorými žijem (najmä v tých, ktorí majú ťažké povahu), že aj oni potrebujú a chcú zakúsiť milosrdenstvo v hĺbke svojho srdca? Je milosrdenstvo skutočne mojím životným štýlom alebo je to iba dobročinnosť, nezištnosť, ktorú občas prejavím?

„Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych“ (Den. 163).

„Ó, Ježišu môj, ty vieš, koľko úsilia treba vynaložiť, aby sme dokázali byť úprimní a jednoduchí k tým, pred ktorými naša prirodzenosť uteká. Alebo k tým, ktorí nám vedome alebo aj nevedomky spôsobili bolesť. Ľudsky je to nemožné. V takýchto chvíľach sa snažím viac ako inokedy vidieť v danej osobe Pána Ježiša a kvôli Ježišovi robím pre tieto osoby všetko“ (Den. 766).

hands of the parent and litlle child in field on road

O Duchovnom detstve – A gyermeki lelkületről. Takýto názov nesie šiesty videopríspevok v maďarčine, ktorý sme pre vás pripravili v rámci cyklu Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej.

 

Vo Farnosti sv. Maximiliána Kolbeho v Nowej Wsi neďaleko Kęt v Poľsku sa 12. – 13. júna bude konať víkendová duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Faustia Szaboóvá a sr. M. Klára Domaňská z našej krakovskej komunity.

Na našom kanáli YouTube Vám prinášame v poradí už piaty videopríspevok v maďarčine z cyklu Myšlienky z Denníčka. Venovali sme ho našej nebeskej Matke Panne Márii – A SZŰZANYÁRÓL.

 

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil (Mk 4, 26-34).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1488):

Dieťa moje, život na zemi je boj, veľký boj o moje kráľovstvo. Neboj sa však, lebo nie si sama. Ja ťa vždy posilňujem, tak sa opri o moje rameno a bojuj, ničoho sa neboj. Vezmi nádobu dôvery a načieraj z prameňa života nielen pre seba, ale mysli aj na iné duše, zvlášť na tie, ktoré nedôverujú mojej dobrotivosti. Duša: „Ó, Pane, cítim, že moje srdce sa napĺňa tvojou láskou, že lúče tvojho milosrdenstva a lásky prenikli do mojej duše. Hľa, idem, Pane, za tvojím volaním, hľa, idem bojovať o duše, posilnená tvojou milosťou..

➡ Ježiš ma uisťuje o svojej prítomnosti v každej chvíli môjho života. Nikdy nie som sám… Či spím, alebo vstávam, v noci či vo dne, semeno Slova vo mne klíči a rastie.

➡ Boh, ktorý JE ustavične so mnou, mi vo chvíľach pochybností hovorí: Vezmi nádobu dôvery… Vzbudzujem si úkony dôvery zvlášť vtedy, keď necítim Božiu prítomnosť?

➡ Dnes budem myslieť aj na iné duše, najmä na tie, ktoré nedôverujú Božej dobrotivosti.

Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ (Mk 4, 35-41).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (103, 589)

Neboj sa, dcéra moja, ja som s tebou. V tej chvíli zmizli všetky temnoty a muky, zmysly zaplavila nepochopiteľná radosť, schopnosti duše naplnilo svetlo.

Láska vyháňa z duše strach. Odkedy milujem Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, ustúpil strach. Hoci by mi už neviem ako hovorili o jeho spravodlivosti, vôbec sa ho nebojím. Poznala som ho dobre. Boh je láska a jeho Duch je pokoj. Teraz vidím,že moje skutky, ktoré vyplynuli z lásky, sú dokonalejšie ako skutky, ktoré som vykonala zo strachu. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdala som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

➡ Ježiš, ktorý je absolútnym Pánom nad všetkým, mi dnes kladie veľmi konkrétnu otázku: Čo sa tak bojíš? Úprimne poviem Ježišovi o svojich obavách, starostiach, životných búrkach…

➡ Boh, ktorý ustavične bdie nado mnou, mi hovorí: Neboj sa, ja som s tebou!

➡ Počas svojej osobnej modlitby poprosím o príhovor svätú Faustínu, aby som spolu s ňou mohol povedať: Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdal som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

Všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva srdečne pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 18. – 20. júna v Exercičnom dome jezuitov v Prešove. Spoločne sa zamyslíme nad „škandalóznym milosrdenstvom“ nášho Boha. Exercície vedie sr. M. Benediktína Fečová KMBM z našej košickej komunity.

Prihlasovanie:

mail: faustina@milosrdenstvo.sk; tel.: 0949 295 646.

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční od 25. do 27. júna v Kláštore Bosých karmelitánov v Lorinčíku pri Košiciach. Obnova bude voľným pokračovaním septembrovej duchovnej obnovy tentokrát na tému: Bohom vyvolená. Na stretnutie s vami sa teší sr. M. Benediktína Fečová KMBM a bratia karmelitáni.

Nezabudnite si Sväté písmo, prezuvky, pero a otvorené srdce.

Prihlasovanie:

Tel. č. 0949 295 646; e-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

 

V poradí už štvrtý maďarský videopríspevok v cykle Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny je tematicky venovaný modlitbe – Imádságról.

 

 

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka“ (Mk 3,20-35).

 

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (757, 775):

Buď spokojná, dcéra moja, vidím všetko tvoje úsilie, ktoré je mi veľmi milé.

Mojím cieľom je Boh… a mojím šťastím je splnenie Božej vôle. Nič na svete mi toto šťastie nedokáže zakaliť, nijaká moc, nijaká sila.

 

➡ Aký je cieľ môjho života a ako ho realizujem?

➡ Môžem spolu so svätou Faustínou povedať: Mojím cieľom je Boh… a mojím šťastím je splnenie Božej vôle?

➡ Keď plním Božiu vôľu (prikázania, povinnosti môjho životného stavu, vernosť vnuknutiam Ducha Sv.), Ježiš mi s láskou hovorí: „Hľa, moja matka a moji bratia.“

➡ Pozvem Ježiša do môjho života a poprosím ho o milosť vernosti v plnení vôle Otca.