Archiwum

Vzhľadom na uvoľnenie pandemických opatrení na Slovensku od zajtra (t. j. od nedele 6. júna) už nebudú slúžené slovenské sväté omše v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vám na našom YouTube kanáli prinášame posledný videopríspevok z cyklu Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny – o Eucharistii.

 

 

 

 

Cítim sa taká slabá, že keby nebolo svätého prijímania, ustavične by som upadala. Len jedno ma drží, a to sväté prijímanie, z neho čerpám silu, v ňom je moja moc. Bojím sa života v ten deň, keď nemôžem prijať sväté prijímanie. Bojím sa seba samej. Ježiš ukrytý v hostii je mi všetkým. Zo svätostánku čerpám silu, moc, odvahu, svetlo, tu vo chvíľach utrpenia hľadám uspokojenie. Nedokázala by som vzdávať Bohu chválu, keby som nemala v srdci Eucharistiu (Den. 1037).

“Cirkev žije opravdivým životom, keď vyznáva a hlása milosrdenstvo – túto najpodivuhodnejšiu vlastnosť Stvoriteľa a Vykupiteľa – a keď privádza ľudí k prameňom Spasiteľovho milosrdenstva, ktoré ona opatruje a rozdáva. V tomto ohľade má veľkú dôležitosť stále rozjímanie o Božom slove a predovšetkým uvedomelé a náležité prijímanie Eucharistie i sviatosti pokánia, t.j. zmiereni” (Dives in misericordia, 13).

Eucharistia je pre nás nepochopiteľným darom Božieho milosrdenstva! Každý deň môžeme pristupovať k Spasiteľovým prameňom milosrdenstva, živiť sa jeho telom a krvou ako aj zostať na modlitbe v tichej adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou. Ďakujme Bohu za Cirkev, ktorá – ako dobrá matka – vyživuje, očisťuje a stará sa o našu dušu. Modlime sa tiež za kňazov, ktorí sú správcami Božieho milosrdenstva, aby ho ohlasovali a „rozdávali“ všetkým, ktorí to potrebujú.

Využívam poklady, nakoľko je to možné, ktoré Ježiš zanechal v Cirkvi, a to sviatosť zmierenia a Eucharistiu?

Nachádzam si čas na adoráciu Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti?

Podporujem kňazov modlitbami?

V poradí už tretí maďarský videopríspevok v cykle Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny je tematicky venovaný našej odpovedi na nepochopiteľnú Božiu lásku – dôvere.

 

Srdečne pozývame všetkých členov a dobrovoľníkov Faustínum na 5. Medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoční od 2. do 5. októbra 2021 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Téma kongresu znie: Sláviť milosrdenstvo. Môžete sa ho zúčastniť osobne alebo online. Prednášky budú simultánne prekladané do 4 jazykov (angličtina, španielčina, taliančina a slovenčina).

Prihlasovanie bude čoskoro spustené!

Drahí ctitelia Božieho milosrdenstva, tešíme sa, že ste sa 30 dní pripravovali na odovzdanie sa milosrdnému Bohu cez Máriu. Každý deň sme s pomocou Božej milosti prenikali do tajomstva Božej milosrdnej lásky, zjavenej vo Svätom písme ako aj v Denníčku svätej Faustíny. Odovzdávali sme trojjedinému Bohu a našej milosrdnej Matke konkrétne oblasti nášho života. To všetko preto, aby sme sa mu mohli celkom odovzdať s detskou dôverou, prostredníctvom Márie, ktorá nás ustavične sprevádza na našej životnej ceste.

Pozývame vás na online svätú omšu v slovenčine v nedeľu 30. mája o 11.00 hod., ktorá bude obetovaná za vás všetkých, ktorí sa odovzdajú milosrdnému Bohu cez Máriu, ako aj za tých, ktorí nám pomohli šíriť túto duchovnú aktivitu. 

Úkon odovzdania sa pomodlíme spoločne po svätom prijímaní.

Pandemické opatrenia v Poľsku už dovoľujú prijímať pútnikov vo všetkých sanktuáriách. Aj Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove už prijíma pútnikov aj na nocľah a stravovanie. Rezervácie nocľahov na maili: noclegi@fautyna.pl. Rezervácie stravovania v reštaurácii pri parkovisku: restauracja@siostryfaustyny.pl

Viac v našej záložke: UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého vám na našom YouTube kanáli ponúkame predposledný videopríspevok z cyklu Myšlienky z Denníčka – o Duchu Svätom.

 

Vo štvrtok 20. mája o 14.30 zomrela vo veku 94 rokov dlhoročná generálna predstavená našej kongregácie matka Paulina Slomka. Viedla kongregáciu v rokoch 1986 – 1998. Vďaka nej bola sestra Faustína uznaná za duchovnú spoluzakladateľku našej kongregácie. Matka Paulina stála pri zrode Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum a založila kláštory v Čechách, v Ríme, v Bostone v USA, Bielorusku a na Kazachstane.

Christ carrying cross up Calvary on Good Friday over dark and stormy sky

Trpiacim akýmkoľvek spôsobom je venovaný náš deviaty videopríspevok z cyklu Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej.

Keby trpiaca duša vedela, ako ju Boh miluje, zomrela by od radosti a nadmiery šťastia. Raz poznáme, čím je utrpenie, ale už nebudeme môcť trpieť. Len prítomná chvíľa je naša (Den. 963).

 

 

dav

Najnovšie číslo Katolíckych novín prináša článok našej sestry Blanky Krajčíkovej KMBM: Vysídlenci, ktorí priniesli a zachovali vieru. Sestrička čitateľom približuje svoje misionárske pôsobenie na Kazachstane. Strávila tam štrnásť mesiacov. Kazachstan je deviaty najväčší štát na svete a nezávislosť získal po rozpade Zväzu sovietskych socialistických republík v decembri 1991. Vieru do krajiny priniesli ľudia vysídlení do gulagov z iných krajín.

 

 

 

Druhý maďarský videopríspevok v cykle Myšlienky z Denníčka sv. sestry Faustíny je tematický venovaný najkrajšej a najväčšej Božej vlastnosti – jeho milosrdenstvu: Isten irgalmáról.

 

 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 15, 26-27; 16, 12-15).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (911, 1781):

V istej chvíli Božia prítomnosť prenikla celú moju bytosť. Môj rozum bol zvláštne osvietený pri poznaní jeho podstaty. [Boh] mi dovolil poznať svoj vnútorný život. Videla som v duchu tri božské osoby, ale ich podstata je jedna. On je sám, jeden, jediný, ale v troch osobách. Ani jedna z nich nie je ani menšia, ani väčšia. Ani v kráse, ani vo svätosti niet rozdielu, lebo sú jedno. Sú jedno, úplne jedno. Jeho láska ma pozdvihla k tomuto poznaniu a spojila ma s ním. Keď som bola spojená s jednou [božskou osobou], zároveň som bola spojená aj s druhou a treťou [božskou osobou]. Keď sa spájame s jednou, zároveň sa spájame s tými dvoma osobami – tak isto ako s jednou. Jedna je ich vôľa, jeden Boh, hoci v troch osobách. Keď sa duši dáva jedna z troch osôb, vtedy mocou tejto jednej vôle je spojená s troma osobami a je zaliata šťastím, ktoré plynie z Najsvätejšej Trojice. Týmto šťastím sa sýtia svätí. Šťastie, ktoré vytryskuje z Najsvätejšej Trojice, obšťastňuje všetko, čo je stvorené; vytryskuje život, ktorý oživuje a dáva všetok život, ktorý v ňom má svoj počiatok. V týchto chvíľach moja duša zakúsila takú veľkú slasť, pochádzajúcu od Boha, že to nedokážem vyjadriť.

Pred svätým prijímaním som si potichu obnovila svoje rehoľné sľuby. Po svätom prijímaní sa ma zmocnila nepochopiteľná Božia láska. Moja duša prebývala s Duchom Svätým, ktorý je tým istým Pánom ako Otec a Syn. Jeho vanutie napĺňa moju dušu takou slasťou,že darmo by som sa namáhala, aby som aspoň čiastočne mohla vyjadriť to, čo prežívalo moje srdce.

➡ Ježiš chce, aby som prišiel k nemu, uhasil svoj smäd a aby zo mňa vyvierali prúdy živej vody. Čím kŕmim svoje vnútro?

➡ Snažím sa o živý vzťah s Duchom Svätým, ktorý je rovnakým Pánom ako Otec i Syn? Pozývam ho do svojho každodenného života, rozhodnutí, vzťahov, problémov, ťažkostí?

➡ Poprosím Ducha Svätého, aby ma uviedol do plnej pravdy a dôverného vzťahu so sebou, Otcom a Synom.

Na našom YouTube kanáli vám prinášame v poradí už ôsmy videopríspevok z citátov z Denníčka sv. Faustíny tentokrát o modlitbe. 

Niet duše, ktorá by sa nemusela modliť, lebo každá milosť prichádza cez modlitbu (Den. 146).

 

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde (Jn 17, 11b-19).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (137, 142):

Vedomá si tohto zjednotenia s Bohom, cítim, že som zvlášť milovaná a aj ja milujem celou silou svojej duše.

Som s Pánom jedno, akosi sa stráca priepasť medzi nami, Stvoriteľom a stvorením. Niekoľko dní bola moja duša akoby v ustavičnej extáze. Božia prítomnosť ma ani na chvíľu neopúšťala. A moja duša zotrvávala v ustavičnom ľúbostnom spojení s Pánom. No neprekážalo mi to pri plnení povinností. Cítila som, že som sa premenila na lásku, celá som horela, ale bez [ujmy]. Ustavične som tonula v Bohu, Boh ma silne priťahoval k sebe. Chvíľami som si neuvedomovala,že som na zemi.

➡ Ježiš sa pred svojím umučením modlil k nebeskému Otcovi, aby sme boli jedno. Všetci sme Božíme deťmi a Boh túži po našej jednote s ním a po jednote medzi nami. Túžim aj ja po jednote s Bohom a s mojimi blížnými? Modlím sa o jednotu v mojej rodine, spoločenstve, farnosti, v národe a Cirkvi?

➡Pán Ježiš hovorí, že Otec nás posväcuje pravdou a tou pravdou je jeho Slovo. Ako často beriem do rúk Sväté písmo a trávim čas na modlitbe s Bohom, ktorý sa chce prihovárať môjmu
srdcu?

➡Tento týždeň sa budem modliť o jednotu v mojej rodine a spoločenstve. Potrebnú silu budem čerpať na osobnej modlitbe s Božím slovom.

***

Len čo som prišiel k svojim známym a usadil sa pri stole, došla domov ich najstaršia dcéra Anka. Trošku sa zháčila, jemne usmiala, zvítala sa so mnou a sledovala moju reakciu. Hneď za ňou totiž do obývačky vošiel jej priateľ Erik. Bolo to po prvýkrát, tak mi ho hneď predstavila. Študent farmácie. V poslednom ročníku. S jasnou víziou svojho ďalšieho smerovania. Bolo vidieť, že už tam nie je prvýkrát, najmladší súrodenci sa mu viditeľne potešili. Oboch nás stiahli k vedľajšiemu stolu k spoločnej hre. Po chvíli ich už však sestra brala uložiť spať. Veľmi sa im nechcelo. A po rôznych vyjednávačkách zrazu zaznelo, že keď budú pripravení, prídeme k nim hore a spoločne sa pomodlíme.

Obaja už ležali každý vo svojej posteli, keď sme vošli k nim. Bola to úžasná chvíľka. Anka s priateľom, otec a ja. Ešte len sme sa prežehnali a najmenší Miško pribehol a sadol si na otcove kolená. Modlitbu viedol otec. Každú začal nahlas a deti sa pripojili. Nakoniec tí najmladší pridali aj modlitbu vďaky vlastnými slovami. Kým oni vymenovávali všetky radosti dňa, ja som v duchu ďakoval za tú spoločnú chvíľku modlitby. A v duchu som si opakoval slová: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu ostáva.“

Aj v dnešnom evanjeliu zaznievajú slová modlitby. Ježišovej. Aj táto modlitba zjednocuje. Syna s Otcom a zároveň nás ľudí s Bohom. Nedá sa ostať v jednote s ním bez modlitby. Nedá sa byť v jednote s inými bez modlitby. Bez pravidelnej modlitby. Presne tak, ako o tom čítame v Malom princovi pri stretnutí s líškou, ktorá mu vraví: Ak chceš mať priateľa, skroť si ma!

– Čo mám urobiť? – spýtal sa malý princ.

– Musíš byť veľmi trpezlivý, – odpovedala líška. – Najprv si sadneš do trávy trochu ďalej odo mňa, asi takto. Ja sa budem na teba pozerať kútikmi očí, a ty nebudeš nič vravieť. Reč je prameňom nedorozumení. Ale každý deň si budeš môcť sadnúť trochu bližšie.

Na druhý deň prišiel princ zasa.

– Bolo by lepšie, keby si prichádzal v tú istú hodinu, – povedala líška. – Ak napríklad prídeš o štvrtej popoludní, už od tretej začnem byť šťastná. Čím väčšmi čas pokročí, tým budem šťastnejšia. O štvrtej už budem vzrušená a nepokojná; objavím cenu šťastia! No ak budeš chodiť hocikedy, nebudem nikdy vedieť, na ktorú hodinu si mám pristrojiť srdce…

Ako to dosiahnuť a prečo sa o to snažiť? Odpoveďou nech sú nám tieto slová: „Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je pokoj, ovocím pokoja je služba lásky.“

Modlím sa pravidelne?

Viem ostať v modlitbe aj v tichu, aby mohli zaznieť Božie slová?

vdp. Jozef Kozák

 

 

Na našom YouTube kanáli prinášame prvý videopríspevok z cyklu Myšlienky z Denníčka po maďarsky: O Božej láske –  Isten szeretetéről.

Nech sa v nás a cez nás šíri Božia milosrdná láska do celého sveta!

Som s tebou – každý z nás, zvlášť v ťažkých chvíľach, potrebuje uistenie, že nie je sám… V cykle Myšlienky z Denníčka vám tentoraz ponúkame videopríspevok z citátov Ježišových slov, ktorými nás ubezpečuje, že je vždy s nami a že s ním sa nemusíme ničoho báť, lebo sme v jeho srdci…

 

V spolupráci s pátrom Viktorom Kunayom, slovenským misionárom v Budapešti, pripravujeme videopríspevky z cyklu Myšlienky z Denníčka aj po maďarsky. Budeme ich uverejňovať na našom YouTube kanáli a na Facebookovej stránke Szent Fausztina nővér.

 

 

V nedeľu 9. mája o 8.30 hod. bude v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove odslúžená svätá omša za dielo Korunky za zomierajúcich a za všetkých, ktorí sa na ňom aktívne podieľajú a doň zapájajú. Toto dielo slávi v Poľsku svoje 9. výročie. Aj u nás na Slovensku už je toto duchovné dielo našej kongregácie schválené rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. V tomto roku si pripomíname jeho 3. výročie.  Meno zomierajúceho je možné nahlásiť prostredníctvom sms-správy na čísle 0948 212 134.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom“ (Jn 15, 9-17).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1487, 1575, 247, 877):

Hovor so mnou jednoducho ako priateľ s priateľom.

Ježišu, nevädnúci kvet človečenstva, ty si pre moju dušu tým jediným. Tvoja láska je čistejšia ako ľalia a tvoja blízkosť je mi milšia ako vôňa hyacintu. Priateľstvo s tebou je citlivejšie a nežnejšie ako vôňa ruže, a predsa mocnejšie ako smrť.

Ježišu, priateľ osamelého srdca, ty si mojím prístavom, mojím pokojom, ty si moja jediná záchrana, ty si upokojenie vo chvíli bojov a pochybností. Ty si jasným lúčom, ktorý osvecuje cestu môjho života. Ty si všetkým pre osamotenú dušu. Ty rozumieš duši, aj keď mlčí. Ty poznáš naše slabosti a ako dobrý lekár utešuješ a liečiš, nespôsobujúc utrpenie – ako dobrý znalec.

Ó, Ježišu, ukrytý v hostii, môj sladký Učiteľ a verný Priateľ. Ó, aká šťastná je moja duša, že mám takého Priateľa, ktorý mi vždy robí spoločnosť. Necítim sa osa‐ motená, hoci som osamote. Ježišu – hostia, poznáme sa, to mi stačí.

➡ Ježiš nosí vo svojom srdci veľkú túžbu po priateľstve so mnou. Chcem s ním nadviazať aj ja taký blízky vzťah?

➡ Ježiš ma miluje tak veľmi, že mi dal poznať všetko, čo počul od Otca. Rovnako ako zomrel na kríži, vyzlečený zo šiat, nahý, priehľadný až do konca, tak ani teraz predo mnou nič neskrýva. Verím mu?

➡ Dnes pozvem Ježiša do svojho života nielen ako svojho jediného Pána, ale aj ako svojho najlepšieho priateľa!

 

***

Zážitok na celý život a splnený sen. Iba takéto slová asi najlepšie vystihujú jeden z mojich pobytov v Ríme. V tomto večnom meste som bol samozrejme viackrát.  Nanovo som si prezrel Španielske schody, Fontánu di Trevi, Pantheon, Anjelský hrad. Poprechádzal sa rímskymi uličkami, plnými kaviarní a turistov. Zastavil sa a pomodlil sa v troch bazilikách: Lateránskej, Santa Maria Maggiore a samozrejme, že som nevynechal ani Baziliku svätého Petra. Tu hore na kopule pri prezeraní vatikánskych záhrad som na chvíľu zbadal pápeža Františka, ktorý sa prechádzal z domu svätej Marty, kde aktuálne býva. No bonusom spomínaného pobytu v Ríme bol futbalový zápas ligy majstrov. AS Rím – FC Liverpool.  Od mala som totiž túžil vidieť hrať Liverpool naživo. Priznám sa, že ani neviem, ako som sa k tomuto klubu dostal. Ale zaimponoval mi. Sledujem ich zápasy a fandím im. A zrazu bola partia a možnosť vidieť takýto veľký zápas naživo. Doma pri balení som mal pripravený dres aj šiltovku s logom Liverpoolu, ale akosi mi zrazu došlo, že sedieť nebudem v zóne ich fanúšikov a asi by to nebolo múdre.  Skôr provokačne. Už hodinu pred zápasom sme boli na štadióne a poviem vám, to bola sila, keď zaplneným štadiónom zneli klubové hymny. Zimomriavky mám pri  tejto spomienke stále. To je sila, keď celý štadión vstal a domáci fanúšikovia ako jeden muž, začali naplno Forza Roma, Forza Roma… Úplná jednota.

Skoro mám pokušenie povedať, že práve takúto jednotu má na mysli Ježiš, keď hovorí: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske.“

Ostať s ním, znamená užívať si jeho vzťah k nám. Osobitný vzťah. S ktorým prichádza k nám jednotlivo a zjednocujúco.

Pápež Ján XIII. povedal: „Jednota a pokoj. Pre oboje je jedinou podmienkou dobrá vôľa. Aj táto dobrá vôľa je dielom Božej milosti, ale prejaví sa slobodne vykonanými skutkami človeka.“

Čo robím pre zjednotenie s inými ľuďmi?

Čo robím preto, aby som sa zjednocoval s Ježišom a ostával v pôsobnosti jeho lásky?

 

V piatok, 30. apríla, sme začali 30-dňovú prípravu k odovzdaniu sa Božiemu milosrdenstvu cez Máriu. Každý deň počas tejto novény zveríme Bohu cez Máriu jednu oblasť nášho života. Potrebný text na každý deň nájdete v knižočke Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok alebo na YouTube kanáli združenia Faustínum.

Knižočku si môžete objednať na maili: kosice@milosrdenstvo.sk

 

https://www.faustinum.pl/sk/pozvanka-odovzdat-sa-boziemu-milosrdenstvu-cez-mariu-2021/

 

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa neuskutoční plánovaná májová duchovná obnova pre ženy a dievčatá v Lorinčíku. Veríme, že v termíne od 25. do 27. júna to už bude aktuálne.

Pred rokom v máji sme spolu s Máriou kráčali po ceste 30-dňovej prípravy k odovzdaniu sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšky. Celý rok sme sa učili žiť dôverou o to viac, že kvôli pretrvávajúcej pandémii stále prežívame obdobie rôznych skúšok našej viery a nádeje.

Aj tento rok Vám ponúkame možnosť putovať 30 dní po ceste odovzdania sa Božiemu milosrdenstvu cez Máriu. Pozývame Vás na online adorácie pred milostivým obrazom Božieho milosrdenstva a pri relikviách sv. sestry Faustíny. Začíname v stredu 28. apríla o 19.30 hod. a pokračujeme každú stredu počas celého mája. Po adorácii bude nasledovať modlitba posvätného ruženca z našej kláštornej kaplnky v Krakove.

Na konci tejto tridsaťdňovej prípravy sa budete môcť individuálne aj spoločne pomodliť „Modlitbu odovzdania“. Spoločne sa ju pomodlíme po slovenskej svätej omši v nedeľu 30. mája na Slávnosť Najsvätejšej Trojice o 11.00 v našej kláštornej kaplnke v krakovských Lagievnikoch. S veľkou dôverou teda zverme seba, svojich blízkych a celý svet Božiemu milosrdenstvu v nádeji, že v ňom nájdeme pokoj a šťastie, po ktorom tak veľmi túži naše srdce.

 

Ako sme vám avizovali, sestry zo združenia Faustínum vám na svojej webstránke www.faustinum.pl/sk ponúkajú novú sériu prednášok na tému: „Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy“. Prednášky uverejňujú raz mesačne na webovej stránke a na YouTube kanáli “združenie Faustínum”.

Pozývame Vás vypočuť si prednášku „Korunka – stretnutie s Otcom“, ktorú pripravila sr. M. Gaudia Skass KMBM.

https://www.faustinum.pl/sk/posolstvo-bozieho-milosrdenstva-bozi-hlas-pre-nase-casy-4/

hands of the parent and litlle child in field on road

Počas prebiehajúcej novény odovzdania sa vám v cykle Myšlienky z Denníčka chceme ponúknuť videopríspevok o duchovnom detstve.

S dôverou a prostotou malého dieťaťa sa ti dnes odovzdávam, Pane Ježišu, Učiteľ môj (Den. 228).

 

Oznamujeme vám, že ani najbližšiu nedeľu 9. mája o 11.00 hod. nebude v kláštornej kaplnke v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove slúžená svätá omša v slovenčine.

Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa, ktorý patrí k hlavným patrónom našej kongregácie.

Sú nimi nasledujúce invokácie s odkazmi na ich pôvodcov:

Ochranca Vykupiteľa (Custos Redemptoris) – sv. Ján Pavol II. takto nazval svoju apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos z roku 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi.

Kristov služobník (Serve Christi) – sv. Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citovanej v Redemptoris custos č. 8 a Patris corde č. 1.

Služobník spásy (Minister salutis) – výraz od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Redemptoris custos, č. 8.

Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) – pápež František takto hovorí o sv. Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde. Z rovnakého dokumentu (č. 5) pochádzajú aj ďalšie tri invokácie:

Patrón utečencov (Patrone exsulum),

Patrón trpiacich (Patrone afflictorum),

Patrón chudobných (Patrone pauperum).

 

(zdroj: TK KBS)

Počas mája sa celá Cirkev spojí v modlitbe na príhovor Panny Márie za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Svätý Otec modlitbu začne v sobotu 1. mája o 18.00 vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie Pomocnice v Gregoriánskej kaplnke.

Májová ružencová reťaz zorganizovaná z iniciatívy Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie už má svoj harmonogram s modlitbovými úmyslami jednotlivých dní a poradím 30 vybraných mariánskych pútnických miest sveta, odkiaľ sa budú konať televízne a internetové prenosy.

„Svätý Otec si prial zapojiť do tejto iniciatívy všetky svätyne, aby sa ich prostredníctvom vytvorila modlitba celej Cirkvi,“ píše Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Na svojej internetovej stránke už zverejnila program modlitbového „maratónu“ s mottom „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5).

Liturgický materiál odporúča začať ráno zapálením sviece pred obrazom Panny Márie. Nasledovať bude evanjeliové čítanie z Lukášovej 18. kapitoly o sile vytrvalej modlitby vyjadrenej podobenstvom o sudcovi a vdove. Ježiš toto svoje podobenstvo uzatvára slovami: „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,7-8).

Na záver ruženca sa odporúča spev Salve Regina (Zdravas‘, Kráľovná), Loretánske litánie a osobitná modlitba k Panne Márii v situácii pandémie. Ako záver dňa je vhodná modlitba „Rozpamätaj sa, Panna Mária“.

 

(zdroj: TK KBS)

V treťom videozamyslení vám na našom YouTube kanáli ponúkame myšlienky o dôvere, ktorá je jednou z dvoch podmienok úcty k Božiemu milosrdenstvu a tiež našou odpoveďou na nepochopiteľnú lásku Boha k nám.

Na začiatku mariánskeho mesiaca vám na našom YouTube kanáli ponúkame v poradí už piaty videopríspevok z Denníčka sv. Faustíny, tentokrát o našej nebeskej Matke.