Archiwum

hands of the parent and litlle child in field on road

Počas prebiehajúcej novény odovzdania sa vám v cykle Myšlienky z Denníčka chceme ponúknuť videopríspevok o duchovnom detstve.

S dôverou a prostotou malého dieťaťa sa ti dnes odovzdávam, Pane Ježišu, Učiteľ môj (Den. 228).

 

Oznamujeme vám, že ani najbližšiu nedeľu 9. mája o 11.00 hod. nebude v kláštornej kaplnke v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove slúžená svätá omša v slovenčine.

Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa, ktorý patrí k hlavným patrónom našej kongregácie.

Sú nimi nasledujúce invokácie s odkazmi na ich pôvodcov:

Ochranca Vykupiteľa (Custos Redemptoris) – sv. Ján Pavol II. takto nazval svoju apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos z roku 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi.

Kristov služobník (Serve Christi) – sv. Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citovanej v Redemptoris custos č. 8 a Patris corde č. 1.

Služobník spásy (Minister salutis) – výraz od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Redemptoris custos, č. 8.

Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) – pápež František takto hovorí o sv. Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde. Z rovnakého dokumentu (č. 5) pochádzajú aj ďalšie tri invokácie:

Patrón utečencov (Patrone exsulum),

Patrón trpiacich (Patrone afflictorum),

Patrón chudobných (Patrone pauperum).

 

(zdroj: TK KBS)

Počas mája sa celá Cirkev spojí v modlitbe na príhovor Panny Márie za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Svätý Otec modlitbu začne v sobotu 1. mája o 18.00 vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie Pomocnice v Gregoriánskej kaplnke.

Májová ružencová reťaz zorganizovaná z iniciatívy Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie už má svoj harmonogram s modlitbovými úmyslami jednotlivých dní a poradím 30 vybraných mariánskych pútnických miest sveta, odkiaľ sa budú konať televízne a internetové prenosy.

„Svätý Otec si prial zapojiť do tejto iniciatívy všetky svätyne, aby sa ich prostredníctvom vytvorila modlitba celej Cirkvi,“ píše Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Na svojej internetovej stránke už zverejnila program modlitbového „maratónu“ s mottom „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5).

Liturgický materiál odporúča začať ráno zapálením sviece pred obrazom Panny Márie. Nasledovať bude evanjeliové čítanie z Lukášovej 18. kapitoly o sile vytrvalej modlitby vyjadrenej podobenstvom o sudcovi a vdove. Ježiš toto svoje podobenstvo uzatvára slovami: „A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,7-8).

Na záver ruženca sa odporúča spev Salve Regina (Zdravas‘, Kráľovná), Loretánske litánie a osobitná modlitba k Panne Márii v situácii pandémie. Ako záver dňa je vhodná modlitba „Rozpamätaj sa, Panna Mária“.

 

(zdroj: TK KBS)

V treťom videozamyslení vám na našom YouTube kanáli ponúkame myšlienky o dôvere, ktorá je jednou z dvoch podmienok úcty k Božiemu milosrdenstvu a tiež našou odpoveďou na nepochopiteľnú lásku Boha k nám.

Na začiatku mariánskeho mesiaca vám na našom YouTube kanáli ponúkame v poradí už piaty videopríspevok z Denníčka sv. Faustíny, tentokrát o našej nebeskej Matke.

 

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi“ (Jn 15, 1-8).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (969, 1630, 1231):

Dnes som si išla vykonať meditáciu pred Najsvätejšiu sviatosť. Keď som sa priblížila k oltáru, Božia prítomnosť prenikla moju dušu. Bola som ponorená do oceánu jeho božstva. Ježiš mi povedal: – Dcéra moja, všetko, čo jestvuje, je tvoje. Odpovedala som Pánovi: „Moje srdce si nežiada nič, jedine teba, ó, Poklad môjho srdca. Za všetky dary, ktoré mi dávaš, ti ďakujem, ó, Pane, ale ja si žiadam len tvoje Srdce. Aj keď sú nebesia veľké, bez teba nie sú pre mňa ničím. Ty dobre vieš, ó, Ježišu, že neprestajne omdlievam túžbou za tebou.” – Vedz, dcéra moja, že to, čo iné duše zakúsia až vo večnosti, ty zakusuješ už teraz. Náhle bola moja duša zaplavená svetlom poznania Boha.

Ježišu môj, posilni moju dušu, aby nepriateľ nič nezískal. Bez teba som len samá slabosť. Čím som bez tvojej milosti, ak nie priepasťou vlastnej úbohosti. Úbohosť je tým, čo je skutočne moje vlastné.

Nie so serafínom sa spájaš, Bože, ale s človekom úbohým, ktorý bez teba nič urobiť nemôže, ale ty si k nemu vždy milosrdný.

➡ Ježiš hovorí, že som už čistý, čistý pre slovo, ktoré mi povedal…

➡ Snažím sa každý deň počúvať živé Slovo môjho vzkrieseného Pána a zotrvávať v ňom?

➡ Poprosím Ducha Svätého o milosť veľkej túžby meditovať Božie slovo!

***

Nehovoria o tom, ale je to príbeh mnohých. Mnohých tých, ktorí prekonali covid a boli istý čas v nemocnici. My sa tešíme, že ich máme doma, ale v ich srdci a pamäti je niečo, s čím prišli domov a dlho sa s tým nevedia vysporiadať. A či chceme alebo nie, zmenilo to ich správanie a život. A aj keď našli silu o tom rozprávať, nikdy naplno neprecítime, o čom hovoria.

,,Synček, o tom sa ani nedá hovoriť. Ležíš tam na lôžku a premýšľaš, prečo si tu práve ty. A nie si si ani vedomý toho, že si urobil niečo, prečo by ťa to takto malo skoliť. Nevieš sa nadýchnuť. Nemôžeš sa nikoho dotknúť. Každý chodí okolo teba v maske a v rukaviciach a aj keď badáš ich profesionálny aj ľudský záujem, stále niekde v pozadí je myšlienka, že ten človek má v sebe aj kúsok strachu. Lebo nechce prísť domov s nákazou. A tie prebdené noci. Okamihy, kedy vojaci vynášajú vedľa teba zomrelých, kedy sa bojíš zatvoriť oči, lebo sa bojíš zomrieť. To ťa ubíja viac, ako bolesť, či nemohúcnosť tvojho tela.“

A mama pokračovala a hovorila, ako sa modlili spolu na izbe. Ako učila ženy modliť sa ruženec, ako sa o tretej obracali k Božiemu milosrdenstvu. A vtedy to synovi doplo. Pozrel sa na mamu, ešte viac si pritlačil jej ruky k svojej hrudi a vraví jej:,, Mami, a čo keď si tam bola práve pre tie ženy? Čo keď Boh chcel byť blízko pri nich cez teba?“

Dnes na konci evanjelia zaznejú slová: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Vtedy Ježiš na kríži a dnes často my s krížom sme pozvaní k tomu istému.

Osláviť Otca a stať sa jeho učeníkmi z nášho kríža…

Čo sa odo mňa pri mne môžu iní naučiť ?

Je to niečo, čím môžem osláviť Boha…

 

vdp. Jozef Kozák

 

Druhou podmienkou úcty k Božiemu milosrdenstvu je činorodá milosrdná láska k blížnym. A vlastne o nej je ďalší videopríspevok zo série Myšlienky z Denníčka sv. Faustíny na našom YouTube kanáli.

 

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca“ (Jn 10, 11-18).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (367, 725, 1439):

Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom k dušiam, a zvlášť k úbohým hriešnikom. Kiežby mohli pochopiť, že som ich najlepším Otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa preplneného milosrdenstvom.

Nech zmĺkne zem, ty sám sa mi prihováraj, Ježišu. Ty vieš, že nerozumiem inému hlasu, len tvojmu – Dobrý pastier. V príbytku môjho srdca je tá púšť, kam žiadne stvorenie nemá prístup. Ty sám si v ňom Kráľom.

Zostala som sama s nebeským Otcom. V tejto chvíli som hlbšie poznala tri božské osoby, ktoré budeme celú večnosť kontemplovať, a po miliónoch rokov poznáme, že sme ešte len začali svoju kontempláciu. Ó, aké veľké je Božie milosrdenstvo, že dáva človekovi takú veľkú účasť na svojom božskom šťastí.

➡ Zmŕtvychvstalý Ježiš je dobrý Pastier. Vedie ma do náručia nebeského Otca, ktorý ma miluje nekonečnou láskou.

➡ Snažím sa počúvať hlas môjho Pastiera, ktorý sa mi prihovára v hĺbke môjho srdca?

➡ Budem prosiť Ducha Svätého o milosť dôvery a o stíšenia srdca, aby som mohol počuť Boží hlas…

***

Keď som si čítal životopisy svätých, mnohokrát som tomu nerozumel. Prečo opisujúc svätého kňaza pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, píšu o tom, že ten ktorý naslúcha hriešnikovi a má moc sprostredkovať Božiu milosť a odpustenie, plače pri spovedi iného? Čakal by som to opačne – že hriešnik roní slzy zo svojich hriechov. Nie kňaz.

Minule som tomu, zdá sa, už porozumel. Sedel som oproti starému kňazovi. Jeho sivé vlasy nevraveli len o jeho veku, ale viditeľne, aj o jeho ceste. Spomínal na svoj život. Ako prežíval svoju formáciu i kňazstvo. Ako túžil vyniknúť, niečo znamenať a po rokoch pochopil, že to nebolo to, k čomu ho Boh povolal.  On ho pozval k službe, ale pokušenie zlého, ktorý v ňom posilňoval vedomie dôležitosti, nedocenenia a pýchy, v ňom nalomilo tú horlivosť, s ktorou do kňazstva vstupoval. Mnohé v jeho živote bolo v tomto svetle možné vnímať ako formalitu. Mnohé bolo výsledkom snaženia presláviť sa, nie osláviť Boha.

Ale Boh neprestal oňho zápasiť a meniť jeho srdce. Po rokoch kňazstva  sa mu otvárali oči. A začal vnímať svoj život inak. Vo svetle Božej pravdy. Utekal pred tým. Nechcel to vidieť. Hanbil sa za to a občas ho tá frustrácia a premrhaný život neskutočne ubíjali.

Ale Boh to s ním nevzdal. Zápasil. Pripomínal sa mu. Vovádzal ho do situácii, ktoré kričali: Ja s tebou rátam aj teraz. Ja s tebou mám plán aj dnes!

Na um mi prichádzali slová: Zvádzal si ma Pane a ja som sa dal zviesť! Zlomil ma, lepšie povedané. Zachránil ma.

Dnes, keď sedím v spovednici a načúvam vyznaniam hriešnikov, vidím tam neraz seba. A stále si vtedy pripomínam, akú veľkú musí mať Boh Otec lásku k nám hriešnikom, keď nás neustále zachraňuje a dvíha. Plačem. Lebo vidím našu ľudskú nemohúcnosť a jeho veľkú dobrotu a trpezlivosť.

 

Poďakujem dnes za kňazov, ktorí ma v mojom živote spovedali…

Poďakujem Bohu, že je so mnou tak trpezlivý…

 

vdp. Jozef Kozák

Na pozvanie vdp. farára Jozefa Bednarczyka sa od 23. do 25. apríla uskutoční duchovná obnova v poľsko-slovenskej Farnosti sv. Bartolomeja v Niedzici. Obnovu o Božom a ľudskom milosrdenstve budú viesť naše sestry z krakovskej komunity: sr. M. Faustyna Olszewska, sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Faustia Szabóová.

 

Druhý videopríspevok s myšlienkami z Denníčka sv. sestry Faustíny na našom kanáli YouTube je tematicky venovaný milosrdenstvu, ktoré je najväčšou a najkrajšou vlastnosťou Boha.

Na našom YouTube kanáli má dnes premiéru prvé videopovzbudenie z citátov o Božej láske z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej. Nech sú pre vás tieto myšlienky povzbudením a posilnením vo viere v nepochopiteľnú lásku Boha k nám…

Pri príležitosti 40. výročia vydania Denníčka sv. sestry Faustíny pripravujeme pre vás na našom YouTube kanáli krátke videomyšlienky venované vždy určitej téme (Božia láska, dôvera, modlitba, utrpenie, milosrdenstvo…). Videomyšlienky tvoria citáty slov Pána Ježiša, Panny Márie a sv. Faustíny. Veríme, že aj touto formou sa upevní naša viera a dôvera v nezištnú Božiu lásku k nám.

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami“ (Lk 24, 35-48).

SVÄTÁ FAUSTÍNA VO SVOJOM DENNÍČKU NAPÍSALA (1067, 1074):

Vzkriesenie. Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: – Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol. Moju dušu naplnila neopísateľná radosť a veselosť. To posilnilo moje srdce do boja i utrpenia.

Hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske. Spaľujú ma plamene milosrdenstva, túžim ich vylievať na ľudské duše. Ó, akú bolesť mi spôsobujú, keď ich nechcú prijať. Dcéra moja, rob, čo je v tvojej moci, aby sa šírila úcta k môjmu milosrdenstvu. Ja vykonám to, čo ty nebudeš môcť. Povedz ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho naplním pokojom. Povedz, dcéra moja, že som Láska a Milosrdenstvo samo. Keď sa duša približuje ku mne s dôverou, napĺňam ju takou veľkou milosťou, že ňou prekypuje a vyžaruje ju na iné duše.

➡ Zmŕtvychvstalý Ježiš k nám prichádza s darom pokoja a napĺňa naše srdcia svojou milosrdnou láskou.

➡ Ježiš chce posielať s radostnou pravdou o vzkriesení aj mňa. Prostredníctvom svätej Faustíny mi hovorí: Hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske.Rob, čo je v tvojej moci, aby sa šírila úcta k môjmu milosrdenstvu

➡ Sú moje stretnutia s Pánom plné viery, nádeje a lásky? Ako odpovedám na jeho lásku a na pozvanie šíriť úctu k jeho milosrdenstvu?

 

 

Korunka za zomierajúcich“ je duchovné dielo našej kongregácie, schválené rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. V tomto roku si pripomíname tretie výročie tohto diela pomoci zomierajúcim.  Meno zomierajúceho je možné nahlásiť prostredníctvom sms-správy na čísle 0948 212 134. Na tomto čísle prijímajú mesačne v priemere okolo 300 správ s menami zomierajúcich. Do tejto služby je zapojených skoro 900 osôb – nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Cypru.

Každú tretiu sobotu v mesiaci, najbližšie 17. apríla, bude o 15.20 hod. slúžená svätá omša za toto dielo a za všetkých, ktorí sú doň zapojení a za zomrelých, za ktorých sa modlili v tomto mesiaci.

Očarení Božím milosrdenstvom. Taký názov nesie videoreportáž svedectiev členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum z celého sveta, ktorú sme pre vás pripravili aj v slovenčine. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí s nami zdieľali svoje svedectvo.

Očarení Božím milosrdenstvom

V tomto roku si pripomíname 40 rokov od prvého úplného vydania Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej v Poľsku, ktorý je zaradený medzi perly mystickej literatúry. Svätý Ján Pavol II. ho nazval „evanjeliom milosrdenstva napísaným pre 20. storočie“. Dnes je Denníček preložený skoro do všetkých jazykov sveta, dokonca aj tých exotických ako arabský, vietnamský, kórejský, maltský, indonézsky, svahilský či do indických jazykov (Malayalam, Telugu, Konkani a Mizoram).

Na fotografii šesť zelených zošitov rukopisu Denníčka.

Posielam ťa k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom. Tieto slová, ktoré Pán Ježiš povedal sv. sestre Faustíne, dnes vraví každému z nás! Jej poslanie sa neskončilo smrťou – práve naopak. Na väčšiu slávu Božieho milosrdenstva sme pri príležitosti Sviatku milosrdenstva pre vás pripravili krátky videopríspevok na našom YouTube kanáli.

Nech sa v nás a cez nás oslavuje tvoje milosrdenstvo, Pane!

V relácii Očami poznania, ktorú pripravila TV Misericordia – televízia farnosti Košice-KVP, priblížili sestry z našej košickej komunity formy úcty k Božiemu milosrdenstvu, históriu svojho povolania ako aj svoje prvé stretnutie s Kongregáciou sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Krakove.

S láskavým dovolením TV Misericordia zdieľame túto reláciu aj na našom YouTube kanáli.

Svätý Otec František bude Nedeľu Božieho milosrdenstva sláviť v Kostole Santo Spirito in Sassia, ktorý sa nachádza pri našom kláštore v Ríme. Svätej omše sa zúčastnia aj väzni, utečenci, zdravotníci a tiež niekoľkí misionári milosrdenstva. Budú zastupovať viac než tisíc kňazov, ktorým počas Jubilea Milosrdenstva pápež zveril osobitný mandát spojený s vysluhovaním sviatosti zmierenia a s kazateľským ohlasovaním tajomstva Božieho milosrdenstva.

Pozývame vás vypočuť si príhovor o Sviatku Božieho milosrdenstva, ktorý pripravili naše sestry zo združenia Faustínum v Krakove. Prajeme vám, aby ste prežili tento deň plní dôvery v nekonečnú milosrdnú lásku Boha k nám.

Nedeľa Božieho milosrdenstva 2021

Počas najbližšieho víkendu 9. – 11. apríla sa v poľskej Farnosti sv. Františka z Asissi v Kielcoch uskutoční duchovná obnova o Božom milosrdenstve. Obnovu bude viesť sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Klára Domaňská z našej krakovskej komunity.

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Práve na Nedeľu Božieho milosrdenstva budeme prosiť o milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

„Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,“ povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Zdroj: TK KBS

V minulom roku sme korunkou za zomierajúcich duchovne podporili ponad 28 000 zomierajúcich. Na tejto modlitebnej iniciatíve našej kongregácie sa podieľajú veriaci nielen z Poľska či Slovenska, ale aj z USA, Anglicka, Nemecka, Malty, Belgicka, Maďarska, Írska, Ukrajiny, Čiech a Portugalska.

Na Slovensku zomrie každý rok vyše 50 000 ľudí, čo je približne približne 146 osôb denne. Počas pandémie však počet zomierajúcich stúpa. Vedomí si náročnej situácie tých, ktorí sa ocitli v ohrození života, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do nášho diela Korunka za zomierajúcich (link je aj na našej stránke). Zapojiť sa môžete priamo modlitbou alebo nahlásením zomierajúceho sms správou na tel. č. 0948 212 134.

Manila brown envelope with blank letter card

Chcete v novom roku dostávať myšlienku z Denníčka sv. sestry Faustíny každý deň? Kliknite na náš nový link: Odoberať a vpíšte svoju mailovú adresu.

Želáme vám, aby myšlienky z Denníčka boli pre vás duchovným obohatením.

Noviny Slovo+ vo svojom najnovšom čísle prinášajú rozhovor so sr. M. Claretou Fečovou KMBM s názvom: Náš Boh má meno Milosrdenstvo. V tomto týždni, keď sa pripravujeme na slávenie Nedele Božieho milosrdenstva, sa aj týmto svedectvom môžeme povzbudiť v dôvere k Bohu a milosrdenstve k blížnym.

Tu si môžete prečítať celý článok:

https://www.slovoplus.sk/sestra-clareta-fecova-kmbm-nas-boh-ma-meno-milosrdenstvo/

Veľká noc je mimoriadnou nocou, keď moc vzkrieseného Krista premáha posledné sily temnoty a smrti, roznecuje nádej a radosť v srdciach veriacich. Sv. Ján Pavol ll.

Nech moc zmŕtvychvstalého vteleného Milosrdenstva umocní našu vieru, posilní nádej, rozmnoží lásku a zapáli ju v našich srdciach.

Požehnané veľkonočné sviatky prajú a vyprosujú Vaše sestry 

Prinášame Vám želania predsedníčky Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum sr. Miriam Janiec z Krakova:

Dnes počas zmŕtvychvstania som
uvidela Pána Ježiša vo veľkej žiare.
Priblížil sa ku mne a povedal:
Pokoj vám, deti moje!
Pozdvihol ruku a žehnal. Rany na rukách
a nohách neboli zakryté, ale jasne žiarili.

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Ako kedysi k apoštolom vo večeradle, a pred rokmi k sestre Faustíne, aj k nám dnes prichádza zmŕtvychvstalý Ježiš so svetlom, vyžarujúcim z jeho rán. Prichádza s posolstvom, ktoré plynie z tajomstva jeho smrti a zmŕtvychvstania. Presvedčuje nás, že je Boh milosrdenstva i všemohúci Boh, ktorému sa nič nevymklo z rúk. Uisťuje nás, že jeho milosrdenstvo je väčšie ako náš hriech a všetko zlo, ktoré je na svete. On má moc dať zmysel každému ľudskému utrpeniu a z každej udalosti odvodiť dobro, a takto pokračovať v dejinách spásy.

Zo srdca si prajeme a modlíme sa pri prameni Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikoch, aby každý z nás prijal toto Ježišovo posolstvo plné milosrdenstva a odpovedal na neho ako sv. Faustína s úprimným vyznaním, plynúcim zo srdca: Ježišu, dôverujem ti!

Nech nám toto vyznanie prinesie do srdca hlboký pokoj a radosť, ktorú nám nemôže nikto a nič vziať!

Požehnané Veľkonočné sviatky!

Sr. Miriam Janiec KMBM
Predsedníčka združenia Faustinum
so spolusestrami

Posledným videozamyslením na našom kanáli YouTube nás o. Artur Ciepielský hlbšie vovedie do udalostí Veľkého piatka. Nech nás pri Ježišových slovách: „Je dokonané“ (Jn 19,30) naplní bázeň, hlboká úcta a vrúcna vďačnosť za nepochopiteľnú Božiu lásku a nekonečné milosrdenstvo.

 

Ponúkame Vám krížovú cestu, ktorú pre Vás pripravila sr. M. Faustia Szabóová KMBM z citátov Denníčka svätej sestry Faustíny Kowalskej. Veríme, že Vám pomôže hlbšie prežiť najdôležitejšie tajomstvá našej viery v blížiacom sa Veľkom týždni.

Krížová cesta s Denníčkom sv. Faustíny