Archiwum

Sestry pracujúce v združení Faustínum vám na svojej webstránke www.faustinum.pl/sk ponúkajú novú sériu prednášok na tému: „Posolstvo Božieho milosrdenstva – Boží hlas pre naše časy“. Prednášky budú zverejňovať raz mesačne na webovej stránke a na YouTube kanáli “združenie Faustínum”.

Veríme, že vám pomôžu a inšpirujú vás, aby ste nanovo objavili silu a veľkosť Božieho milosrdenstva v bežnom, často náročnom, živote.

Dnes sa moja duša správa ako dieťa. Zjednocujem sa s Bohom ako dieťa s Otcom. Cítim v celej plnosti, že som Božím dieťaťom. Keď som prijala Eucharistiu, mala som hlbšie poznanie nebeského Otca a jeho otcovstva vo vzťahu k dušiam. Dnes žijem zvelebovaním Najsvätejšej Trojice. Ďakujem Bohu, že nás skrze milosť ráčil prijať za svoje deti (Den. 1818 a 1819).

Dnes je moja príprava krátka. Mocná a živá viera takmer pretrháva závoj lásky. Božia prítomnosť preniká moje srdce ako lúč slnka krištáľ. Vo chvíli, keď prijmem Boha, celá moja bytosť je pohrúžená doňho. Zmocňuje sa ma úžas a obdiv, keď vidím veľkú Božiu velebnosť. Ponížene prichádza k tej, ktorá je samou úbohosťou. Z mojej duše vytryskuje vďačnosť za všetky milosti, ktoré mi udeľuje, zvlášť za milosť povolania do svätej služby jemu [samému].

† Dnes moja duša zvlášť túži preukázať Ježišovi lásku. Keď Pán vošiel do môjho srdca, vrhla som sa k jeho nohám ako ružový púčik. Túžim, aby sa vôňa mojej lásky vznášala ustavične k tvojmu trónu. Vidíš, Ježišu, v tom ružovom púčiku ti dávam celé svoje srdce. Nielen v tejto chvíli, keď moje srdce horí ohňom, ale aj počas dňa ti dám dôkazy o svojej láske vernosťou Božej milosti. Dnes všetky ťažkosti a utrpenia, s ktorými sa stretnem, rýchlo schytím ako ružový púčik, aby som ho hodila k Ježišovým nohám. Nezáleží na tom, že sa ruka, ba skôr srdce zraní do krvi…

† Dnes sa moje srdce chveje od radosti. Veľmi túžim, aby Ježiš prišiel do môjho srdca. Cnie sa mi za ním, moje roztúžené srdce sa rozpaľuje čoraz väčšou láskou. Keď Ježiš prišiel, vrhla som sa mu do náručia ako malé dieťa. Povedala som mu o svojej radosti. Ježiš počúval moje výlevy lásky. Keď som ho prosila o prepáčenie, že som sa nepripravila na sväté prijímanie, lebo som ustavične myslela na to, aby som mu čo najrýchlejšie povedala o svojej radosti, Ježiš mi odpovedal: – Najmilšia mi je taká príprava, s akou si ma dnes prijala do srdca. Dnes zvlášť žehnám tejto tvojej radosti. Nič ti tú radosť v dnešný deň neskalí…

Ostensory for worship at a Catholic church ceremony

† Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa. Kto som ja a kto ty, ó, Pane, Kráľ slávy – nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem to, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka moc a vláda. A on dnes prichádza do môjho srdca. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Keď vošiel do príbytku môjho srdca, moja duša pocítila takú veľkú úctu, že od úžasu omdlieva a padá k jeho nohám. Ježiš jej podáva svoju ruku a láskavo jej dovoľuje sadnúť si vedľa neho. Upokojuje ju: – Vidíš, opustil som trón neba, aby som sa s tebou spojil. To, čo vidíš, je len čiastka, a tvoja duša už omdlieva z lásky, ale ako tvoje srdce užasne, keď ma uvidí v celej sláve! Chcem ti však povedať, že večný život sa musí začať už tu na zemi skrze sväté prijímanie. Každé sväté prijímanie ťa pripravuje na to, aby si raz vo večnosti mohla byť v spoločenstve s Bohom. A tak ťa, môj Kráľ, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí.

Z dôvodu sprísnenia pandemických opatrení Vám ponúkame duchovnú prípravu na sväté prijímanie. Pretože, keby nám anjeli mohli závidieť, tak by nám závideli dve veci: prvú – sväté prijímanie a druhú – utrpenie. Citovať budeme našu spoluzakladateľku, sv. sestru Faustínu Kowalskú.

Moja príprava na sväté prijímanie:

Dnes pozývam Ježiša do svojho srdca ako lásku. Ty si láska sama. Celé nebo sa od teba zapaľuje a napĺňa sa láskou. A tak moja duša dychtí po tebe ako kvet po slnku. Ježišu, príď rýchlo do môjho srdca, lebo vidíš, že tak ako kvet baží po slnku, tak moje srdce dychtí po tebe. Otváram kalich svojho srdca, aby som prijala tvoju lásku.

 

 

Medzi knižné novinky sme zaradili aj dlho očakávaná kniha spomienok na sv. Faustínu, ktorá patrí medzi bestsellery. Kniha ponúka 96 spomienok ľudí, ktorí boli svedkami života sestry Faustíny. Dozvedáme sa, ako vyzerala, aký mala temperament a povahu. Svedectvá zhromaždené v knihe sú autentické, ich autori neskrývajú svoju náklonnosť či nesympatiu voči opisovanej postave. Kniha Spomienky na sv. Faustínu prináša pútavé čítanie. Tým, že opisuje každodenný život budúcej svätej, umožňuje čitateľovi vydať sa na jedinečnú cestu v čase a na mimoriadne stretnutie s apoštolkou Božieho milosrdenstva.

Objednávky:
Mail: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 0949 295 646
Cena knihy: 9,90 eur + poštovné
Posielame na dobierku.

Pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum platí predvianočná zľava.

V poludňajšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu Pánovho krstu 10. januára nám Svätý Otec František pripomenul našu identitu: sme pohladení a zahrnutí milosrdenstvom!

Pri krste v Jordáne Otec hovorí Ježišovi: „Ty si môj milovaný Syn“ (v. 11). Boh sa ukazuje vtedy, keď sa zjavuje milosrdenstvo. Nezabúdajme na to: Boh sa ukazuje vtedy, keď sa zjavuje milosrdenstvo, lebo ono je jeho tvárou. Ježiš sa robí služobníkom hriešnikov a je prehlásený za Syna; znižuje sa k nám a Duch Svätý zostupuje na neho. Láska volá lásku. Platí to aj pre nás: v každom konaní služby, v každom skutku milosrdenstva, ktorý robíme, sa zjavuje Boh, zhliada svojím pohľadom na svet. Toto platí pre nás.

Ale ešte skôr ako by sme čokoľvek urobili, náš život je už poznačený milosrdenstvom, ktoré na nás zostúpilo. Boli sme spasení zadarmo. Spása je grátis. Je to bezodplatný prejav Božieho milosrdenstva voči nám. Sviatostne sa to koná v deň nášho krstu; no aj tí, ktorí nie sú pokrstení, stále dostávajú Božie milosrdenstvo, lebo Boh je tu, čaká, čaká, aby sa otvorili brány sŕdc. Približuje sa k nám, dovolím si povedať, že nás hladí svojím milosrdenstvom.

Panna Mária, ktorú teraz prosíme, nech nám pomáha zachovať si našu identitu, že sme „zahrnutí milosrdenstvom“.

(zdroj: TK KBS)

Medzi knižné novinky sa zaradil aj modlitebník Boh bohatý na milosrdenstvo, ktorého II. vydanie sme vám avizovali už v lete. Človek nič nepotrebuje tak ako Božie milosrdenstvo – tú nežnú, súcitiacu lásku, ktorá pozdvihuje človeka ponad jeho slabosť k nekonečným výšinám Božej svätosti – hovoril sv. Jána Pavol II. Upravený a doplnený modlitebník uľahčuje čitateľovi spoznať to, čo najviac potrebuje – milosrdnú Božiu lásku.

Objednávky:

kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77

Cena: 7,90 eur + poštovné.

Posielame na dobierku.

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

Stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745). Takto sa modlila svätá Faustína v údive nad tajomstvom Božieho milosrdenstva, ktoré sa vtelilo do našich ľudských dejín. Boh – jednorodený Syn Otca prebýva s nami! Ten, ktorý je Milosrdenstvom, prišiel na zem, aby nám ho zjavil!

Vianoce sú pred nami. Je to čas, keď k nám prichádza milosrdný Boh a hovorí nám o svojej túžbe žiť v našich rodinách, spoločenstvách a v každom z nás. Môže sa dnes tajomstvo vtelenia zopakovať? Určite áno. Keď dovolíme Ježišovi – vtelenému Milosrdenstvu, aby prebývalo v našich srdciach. Keď dovolíme, aby nás jeho milosrdenstvo preniklo, očistilo a uzdravilo. Keď nás Božie milosrdenstvo naplní až po okraj, aby mohlo prechádzať cez naše oči, uši, ruky, nohy a srdce k našim blízkym. Vtedy sa stane tento „nepochopiteľný zázrak“ Božieho milosrdenstva: Boh sa vtelí do nášho každodenného života a jeho milosrdenstvo sa prejaví v našich vzťahoch a skutkoch!

Z celého srdca vám prajeme, aby ste počas tohtoročných Vianoc ako aj každý deň Nového roku 2021 zakúšali takéto zázraky milosrdenstva. Modlime sa, aby každý z nás mohol povedať o sebe, o svojej rodine, o svojej komunite: MILOSRDENSTVO SA TELOM STALO A PREBÝVA MEDZI NAMI.

Radostné a plné Božej milosti a milosrdenstva Vianoce!

 

Sr. Miriam Janiec KMBM
vedúca Združenia Faustínum
spolu so sestrami z Faustínum

Drahé sestry a bratia v Kristovi, členovia a dobrovoľníci združenia Faustínum!

V tomto posvätnom adventnom vás srdečne pozdravujem. Advent je výnimočný čas, v ktorom sa spolu s Máriou učíme postoju bdelosti a pozornosti, aby sme spoznali prichádzajúceho Boha a neprešli okolo neho ľahostajne. My, ktorí chceme byť apoštolmi Božieho milosrdenstva, sme k tomu obzvlášť povolaní. Bdelosť je postoj apoštola. Umožňuje nám rozpoznať každú príležitosť, keď nás Boh pozýva k tomu, aby sme mu dôverovali alebo preukázali milosrdenstvo našim blížnym.

Onedlho sa začne nový kalendárny rok. Veríme, že bude hojný na Božie milosti a milosrdenstvo. Rok 2021 je výnimočným rokom pre naše Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum. Totiž 6. marca oslávime 25. výročie jeho vzniku. Určite to bude vhodná príležitosť na zamyslenie sa, na oživenie spomienok, ale predovšetkým na vďačnosť za všetko, čo Boh urobil pre naše združenie i jednotlivo pre každého z nás. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývam, aby ste napísali krátke svedectvo, ktoré by sa začínalo slovami: „Som v združení Faustínum, pretože…“ Vaše svedectvá vložíme na našu webovú stránku. Bude to jeden z prvkov našich spoločných osláv a znak duchovného spojenia. Zašlite nám ich, prosím, elektronicky do sekretariátu združenia (email: sekretariat@faustinum.pl najneskôr do 31. januára), aby sme sa mohli navzájom obohatiť.

V rámci oslavy nášho výročia plánujeme okrem iného aj Piaty medzinárodný kongres apoštolov Božieho milosrdenstva zo združenia Faustínum, ktorý sa uskutoční v dňoch od 2. do 5. októbra 2021 Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. Kongres bude mať modlitebný a formačný charakter a bude sa konať pod heslom: Sláviť milosrdenstvo. Odporúčame vám zapísať si uvedený termín už dnes, aby sme ho mohli stráviť spoločne. Kongres by sa mal konať v sanktuáriu Božieho milosrdenstva, ale zároveň bude vysielaný aj on-line pre ľudí, ktorí nebudú môcť prísť do Lagievnik. Prednášky budú prebiehať v dvoch jazykoch: poľštine a angličtine. Ak to však bude potrebné a možné, prednášky ponúkneme aj v iných jazykoch. Z dôvodu pandémie nateraz ešte nevieme poskytnúť podrobné informácie o kongrese, preto vás upovedomíme neskôr.

Vzhľadom na to, že chceme byť s vami v kontakte a informovať vás o novinkách v našom združení, najmä v súvislosti so spomínaným výročím, zašlite prosím do nášho sekretariátu na Slovensku (email: faustinum@milosrdenstvo.sk) vašu aktuálnu emailovú adresu.

Kvôli pandémii sú naše stretnutia obmedzené alebo nemožné, preto vás pozývam, aby sme na seba pamätali v modlitbách a prežili toto náročné obdobie v duchu dôvery. Srdečne vás pozdravujem a uisťujem vás o našich každodenných modlitbách na vaše úmysly.

Sr. Miriam Janiec KMBM

vedúca združenia Faustínum

 

Dnes som pocítila blízkosť svojej Matky – nebeskej Matky. Pred každým svätým prijímaním vrúcne prosím Pannu Máriu, aby mi pomohla pripraviť si dušu na príchod jej Syna a jasne cítim jej starostlivosť o mňa. Veľmi ju prosím, aby ráčila rozpáliť vo mne taký oheň lásky k Bohu, akým horelo jej čisté srdce vo chvíli vtelenia Božieho Slova (Den. 1114).

Očakávanie je znakom lásky…

Očakávam?

Neočakávam, ak som ešte nestretol…

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ó, Bože môj, moja jediná nádej, v teba som zložila celú svoju dôveru a viem, že nebudem sklamaná.

Rozjímala som o tom, ako veľa Boh vytrpel a akú veľkú lásku nám preukázal. A my neveríme, že Boh nás miluje. Ó, Ježišu, kto to pochopí? Aká je to bolesť pre nášho Spasiteľa. Čím nás presvedčí o svojej láske, ak už ani samotná smrť nás nepresvedčí?

Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 793).

Tieto slová si sestra Faustína zapísala do svojho Denníčka dva roky pred smrťou v roku 1936 a zdá sa, že sú stále aktuálne. Ľudstvo je stále viac a viac choré, nielen fyzicky, ale obzvlášť duchovne. Našou útechou a nádejou nech sú však slová: Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na jeho milosrdenstvo.

Je Boh pre mňa prameňom, ktorý ma obšťastňuje?

Na našej webstránke sa nachádza aj link: Knižné novinky pre vás. Členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum prinášame predvianočnú ponuku: až 30% zľavy na knižné tituly vydané v tomto roku.

Kúpou kníh a brožúrok podporíte apoštolát našej kongregácie a šírenie úcty Božieho milosrdenstva v našej vlasti.

Knihy si môžete objednať telefonicky na čísle: 055/677 02 77, emailom: kosice@milosrdenstvo.sk alebo na mobilnom čísle 0949 295 646.
Posielame na dobierku.

Takýto názov nesie virtuálne stretnutie, ktoré v dňoch od 12. do 13. decembra organizujú oratoriáni v Argentíne spolu so sestrami zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Prednášky o tajomstve Božieho milosrdenstva v súvislosti s pandémiou, ktorá hospodársky a duchovne veľmi ovplyvnila Južnú Ameriku, si pre nich pripravilo osem sestier pracujúcich v združení Faustínum: sr. Miriam, sr. M. Teresa, sr. Clareta, sr. Emanuela, sr. Eliana, sr. Faustia, sr. Maria Faustyna a z Washingtonu sr. Gaudia.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, ktorý sa prirovnávaš v evanjeliu k najnežnejšej matke, dôverujem tvojim slovám, lebo ty si pravda a život. Ježišu, dôverujem ti, napriek všetkej beznádeji, napriek všetkým pocitom, ktoré mám  vnútri a ktoré sú opakom nádeje. Rob so mnou, čo chceš, neopustím ťa, lebo ty si prameňom môjho života.

Počas adventu sa v mojej duši prebudila veľká túžba po Bohu. Môj duch sa vinul k Bohu celou svojou silou, akej je vo svojom bytí schopný. V tom čase mi Pán udelil veľa svetla na spoznanie jeho vlastností. Prvou vlastnosťou, ktorú mi dal Pán poznať, je jeho svätosť. Táto svätosť je taká veľká, že sa pred ňou trasú všetky sily a mocnosti. Čistí duchovia si zakrývajú tvár, sú ponorení do ustavičnej adorácie a vyjadrujú úctu jediným slovom: „Svätý…” Božia svätosť je vyliata na Božiu Cirkev a na každú v nej žijúcu dušu – nie však v rovnakom stupni. Sú duše celkom preniknuté Bohom a sú aj duše ledva žijúce. Druhou vlastnosťou, ktorú mi Pán dal poznať, je jeho spravodlivosť. Jeho spravodlivosť je taká veľká a prenikavá, že siaha do hĺbky podstaty vecí, všetko pred ním stojí v obnaženej pravde a nič by nemohlo obstáť. Treťou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Pochopila som, že najväčšou vlastnosťou je láska a milosrdenstvo. Ono spája stvorenie so Stvoriteľom. Najväčšiu lásku a priepasť milosrdenstva poznávam vo vtelení Slova, v jeho vykúpení. Spoznala som, že táto vlastnosť je v Bohu najväčšia (Den. 180).

Keď nás nečakane navštívi niekto, kto je nám blízky, cítime radosť a šťastie.

Keď nás nečakane navštívi niekto, kto je pre nás cudzí, cítime strach a obavy.

Ako prežívam Pánov príchod? Očakávam Boha blízkeho, milosrdného alebo vzdialeného, spravodlivého?

 

Pripravme sa na túto slávnosť našej nebeskej Matky spolu so sv. sestrou Faustínou:

S veľkou horlivosťou som sa pripravila na oslavu sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Viac som bdela nad sústredenosťou ducha a rozjímala som o jej výnimočnej výsade. Preto sa celé moje srdce pohrúžilo do nej. Ďakovala som Bohu za to, že udelil Márii túto veľkú výsadu (Den. 1412).

Už od rána som cítila blízkosť najsvätejšej Matky. Počas svätej omše som ju videla takú nádhernú, takú krásnu, že nemám slov, aby som mohla tú krásu aspoň trošku opísať. Bola celá v bielom, prepásaná belasým pásom, plášť mala tiež belasý, na hlave korunu. Z celej postavy vychádzal nepochopiteľný jas. „Som Kráľovná neba a zeme, ale najmä vaša Matka.” Privinula si ma k svojmu srdcu a povedala: „Vždy spolucítim tebou.” (…) Počas svätej omše som začula šuchot šiat a uvidela som Pannu Máriu vo zvláštnom, krásnom svetle. Mala na sebe biele rúcho, prepásané belasým pásom. Povedala mi: „Robíš mi veľkú radosť, keď zvelebuješ Najsvätejšiu Trojicu za milosti a výsady, ktoré mi boli udelené,” a hneď zmizla (Den. 805 a 564).

 

 

Spolu so sv. sestrou Faustínou sa v prvom adventnom týždni spájame s Pannou Máriou:

Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie – v tichosti a pokore. Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby  všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ó, Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 792-793).

Po čom túžim?

Viem, že Bohu sa za mnou cnie?

Očakávam ho s radosťou ako niekoho blízkeho alebo so strachom ako niekoho cudzieho?

 

Všetkým členom a dobrovoľníkom združenia Faustínum dávame do pozornosti Adventnú cestu našich túžob, ktorú pripravili sestry pracujúce v združení v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Viac na oficiálnej stránke združenia Faustínum www.faustinum.pl/sk

V ružencovom mesiaci dávame do pozornosti novú publikáciu s názvom Ruženec s Ježišom, Máriou a sv. Faustínou. Nájdete v nej 15 krátkych rozjímaní pozostávajúcich z citátov z Denníčka sv. sestry Faustíny Kowalskej ku všetkým častiam sv. ruženca.

Objednávky:

kosice@milosrdenstvo.sk

Posielame na dobierku.

Cena knižočky: 5,- eur

Súčasná situácia nám síce nedovoľuje putovať do obľúbených svätýň, ale virtuálne už môžeme navštíviť snáď všetky sväté miesta. Na mapách Google vám ponúkame možnosť pozrieť si panorámu Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch: Panorama z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

Slovenskí biskupi vyzývajú všetkých veriacich, aby sa okrem piatkového pôstu tiež modlili aj túto modlitbu za Slovensko:

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Zdroj: TK KBS

Symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. Prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ – ako vtelené Milosrdenstvo.

Bože, ktorý si nezatratil človeka po jeho páde, ale vo svojom milosrdenstve si mu odpustil, odpustil si mu božsky, to znamená, nielenže si mu odpustil vinu, ale ešte si ho aj obdaroval všetkými milosťami. Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

V tomto neľahkom čase skúšky našej dôvery a nádeje vám ponúkame 30-dňový návod na odovzdanie sa Bohu bohatému na milosrdenstvo. V útlej knižočke počas 4 týždňov odovzdáme milosrdnému Otcovi a nebeskej Matke svoje počatie, narodenie, duchovný rozvoj, vôľu, blížnych, seba, utrpenie, prácu i celý svet. Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

 

Objednávky:

Mailom: kosice@milosrdenstvo.sk; tel.: 055/677 02 77.
Posielame na dobierku.
Cena publikácie: 3,90 eur + poštovné

V pondelok 30. novembra si pripomenieme 40 rokov od vydania encykliky Jána Pavla II. Dives in misericordia – Boh bohatý na milosrdenstvo. Hoci pápež nikdy nečítal Denníček sv. sestry Faustíny, obidvaja svätci z Krakova rovnako ukazujú tvár milosrdného Otca a jeho milosrdnú lásku k nám.

Hneď v úvode encykliky pápež píše:

Bohatý na milosrdenstvo je Boh, ktorého nám Ježiš Kristus zjavil ako Otca: ba tento jeho Syn nám ho v sebe samom názorne ukázal. Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom.
Podľa náuky Druhého vatikánskeho koncilu som venoval svoju encykliku Redemptor hominis pravde o človekovi, ktorá sa nám vo svojej plnosti a hĺbke stáva jasnou v Kristovi. Teraz však, v týchto vážnych a ťažkých dňoch, ma pobáda iná, nie menej vážna potreba, totiž zasa v tom istom Kristovi objaviť tvár Otca, ktorý je vskutku „Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy“.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Láska vyháňa z duše strach. Odkedy milujem Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, ustúpil strach. Hoci by mi už neviem ako hovorili o jeho spravodlivosti, vôbec sa ho nebojím. Poznala som ho dobre. Boh je láska a jeho Duch je pokoj. Teraz vidím, že moje skutky, ktoré vyplynuli z lásky, sú dokonalejšie ako skutky, ktoré som vykonala zo strachu. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdala som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

Medzi knižné novinky sa onedlho zaradí aj dlho očakávaná kniha spomienok na sv. Faustínu, ktorá patrí medzi bestsellery. Kniha ponúka 96 spomienok ľudí, ktorí boli svedkami života sestry Faustíny. Dozvedáme sa, ako vyzerala, aký mala temperament a povahu. Svedectvá zhromaždené v knihe sú autentické, ich autori neskrývajú svoju náklonnosť či nesympatiu voči opisovanej postave. Kniha Spomienky na sv. Faustínu prináša pútavé čítanie. Tým, že opisuje každodenný život budúcej svätej, umožňuje čitateľovi vydať sa na jedinečnú cestu v čase a na mimoriadne stretnutie s apoštolkou Božieho milosrdenstva.