Archiwum

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Láska vyháňa z duše strach. Odkedy milujem Boha celou svojou bytosťou, celou silou svojho srdca, ustúpil strach. Hoci by mi už neviem ako hovorili o jeho spravodlivosti, vôbec sa ho nebojím. Poznala som ho dobre. Boh je láska a jeho Duch je pokoj. Teraz vidím, že moje skutky, ktoré vyplynuli z lásky, sú dokonalejšie ako skutky, ktoré som vykonala zo strachu. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho. Odovzdala som sa do jeho svätej vôle. Nech robí so mnou, čo chce, ja ho i tak budem milovať.

Medzi knižné novinky sa onedlho zaradí aj dlho očakávaná kniha spomienok na sv. Faustínu, ktorá patrí medzi bestsellery. Kniha ponúka 96 spomienok ľudí, ktorí boli svedkami života sestry Faustíny. Dozvedáme sa, ako vyzerala, aký mala temperament a povahu. Svedectvá zhromaždené v knihe sú autentické, ich autori neskrývajú svoju náklonnosť či nesympatiu voči opisovanej postave. Kniha Spomienky na sv. Faustínu prináša pútavé čítanie. Tým, že opisuje každodenný život budúcej svätej, umožňuje čitateľovi vydať sa na jedinečnú cestu v čase a na mimoriadne stretnutie s apoštolkou Božieho milosrdenstva.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Ježišu, večná Pravda, posilni moje slabé sily! Ty, Pane, všetko môžeš. Viem, že moje úsilie bez teba je ničím. Ó, Ježišu, neskrývaj sa predo mnou, lebo nemôžem bez teba žiť. Počuj volanie mojej duše. Pane, tvoje milosrdenstvo sa ešte nevyčerpalo, a tak sa zľutuj nad mojou úbohosťou. Tvoje milosrdenstvo presahuje rozum anjelov aj ľudí dohromady, a hoci sa mi zdá, že ma nepočuješ, predsa som svoju dôveru vložila do mora tvojho milosrdenstva. Viem, že nesklameš moju nádej.

V utorok 8. decembra bude v kláštornej kaplnke Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch o 17.00 hod. odslúžená svätá omša za všetkých dobrodincov  a sponzorov našej kongregácie, za ktorých sa denne modlíme zvlášť počas hodiny milosrdenstva o 15.00 hod.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, odpočinutie a pokoj sŕdc uprostred strachu – dôverujem ti.

Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji – dôverujem ti.

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom.

Vzhľadom na výnimočný stav a pandemické opatrenia odvolávame plánovanú duchovnú obnovu pre ženy a dievčatá v Lorinčíku a duchovné cvičenia v Dolnom Smokovci.

Plánované exercície a obnovy v budúcom roku nájdete v našej záložke Duchovné cvičenia.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa.

Nemôžem milovať dušu, ktorú poškvrňuje hriech, ale keď ľutuje, moja štedrosť voči nej je bezhraničná.

Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí nás v tomto neľahkom čase podporujete svojimi obetami, modlitbami a milodarmi. Našu vďačnosť chceme vyjadriť aj svätou omšou na vaše úmysly. Odslúžená bude v nedeľu 8. novembra o 9.00 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP. Sledovať ju môžete on-line na YouTube kanáli farnosti.

 

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Skôr, ako som stvoril svet, miloval som ťa! A po celú večnosť sa moja láska nikdy nezmení.

Dušiam, ktoré dôverujú môjmu milosrdenstvu, túžim udeliť nepochopiteľné milosti.

Najväčšiu slávu vzdáva duša svojmu Stvoriteľovi, keď sa s dôverou obracia na Božie milosrdenstvo.

Spomienku na všetkých verných zosnulých (ľudovo Dušičky) zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získavať celý november.

Pred sviatkom Pamiatky zosnulých išla sv. Faustína na cintorín. Odchýlila dvere a chvíľu sa modlila za dušičky. Opýtala sa ich v duchu: „Určite ste veľmi šťastné?” Vtom začula slová: „Natoľko sme šťastné, nakoľko sme splnili Božiu vôľu” (porov. Den. 515).

Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. Zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne „Modlitbu za Slovensko” (zdroj TK KBS).

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvila hlboko v priepasti tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ. Napriek svojej veľkej úbohosti sa ničoho nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. Nech žiadna duša nepochybuje, hoci by bola najúbohejšia.

Faustínky – pod týmto ľudovým názvom našej kongregácie si môžete vyhľadať náš nový status na portáli rehole.sk. V skratke sa dozviete kto sme, kde sme a čomu sa venujeme. Táto užitočná webstránka KVRP na Slovensku moderným informačným spôsobom popularizuje rehoľný stav a približuje charizmu, pôsobenie a činnosť jednotlivých reholí a výstižne vyjadruje všetky formy života, ktoré postupne vznikli v kresťanskom svete ako nekompromisná odpoveď na Ježišovu výzvu k obráteniu a službe.

V novom formačnom roku sa tím sestier, ktoré pracujú v združení Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Krakove, rozrástol. Pripojila sa k nim sr. M. Clareta Fečová a sr. M. Stefania Kromska. Aj vo vedení združenia nastali zmeny. Zástupkyňou vedúcej združenia sr. Miriam Janiec sa stala sr. M. Emanuela Gemza. Novou členkou hlavnej správy bola menovaná sr. M. Clareta Fečová.

Takýto názov nesie nová formačná príručka pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum, ktorá vyšla vo vydavateľstve Misericordia. Jej autormi sú o. Marcin Ciunela, saletín a sr. M. Emanuela Gemza KMBM, zástupkyňa predsedníčky združenia. Aktuálne pracujeme na slovenskom preklade knihy.

Vedenie Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum v Krakove pripravilo nielen pre členov a dobrovoľníkov združenia nový kanál na youtube. Bližšie informácie nájdete na slovenskej stránke združenia www.faustinum.pl/sk.

Z Denníčka sv. sestry Faustíny:

Nechápem, ako možno nedôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič.

Najmilšia mi je duša, ktorá pevne verí v moju dobrotu a vo všetkom sa spoľahla na mňa. Obdarúvam ju svojou dôverou a dám jej všetko, o čo prosí.

Robím sa sám závislým od tvojej dôvery. Ak tvoja dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná.

V sobotu 17. októbra Hlavná správa Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum so sídlom v Krakove prijala 15 nových členov zo Slovenska. Nové členky a členovia pochádzajú z Košíc, Koprivnice, Stulian, Čierneho a Skalitého. Sme veľmi radi, že sú medzi nami noví apoštoli milosrdného Ježiša a prajeme im, aby zvlášť v týchto časoch vyprosovali milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet a boli autentickými šíriteľmi Božej lásky a obetavej služby blížnym.

K verzus K: korunka Božieho milosrdenstva verzus koronavírus. Aj počas druhej vlny pandémie Vás chceme pozvať do duchovného boja modlitbou ustavičnej korunky, ktorou si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou (porov. Den.  1731). Spoločne prosme o milosrdenstvo pre našu vlasť aj pre celý svet. Môžete sa zapísať aj prostredníctvom formulára na našej webstránke: Ustavičná korunka Božieho milosrdenstva.

Aj počas druhej vlny pandémie Vás chceme povzbudzovať Myšlienkami dôvery a nádeje. Uprostred prísnych opatrení máme príležitosť získať prvenstvo aj v neochvejnej dôvere k Bohu, ktorý je Láskou a Milosrdenstvom samým (porov. Den. 1739).

Ježišu, ukrytý v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, moja jediná láska a milosrdenstvo, porúčam ti všetky potreby svojej duše i tela. Ty mi môžeš pomôcť, lebo si Milosrdenstvom samým, v tebe je celá moja nádej (Den. 1751).

Prvého novembra si naša kongregácia pripomenie 158. výročie vzniku. Matka Terézia Eva Potocká z kniežacieho rodu Sułkowských založila v roku 1862 kongregáciu, ktorá sa venovala záchrane mravne zanedbaných dievčat a žien. Táto kongregácia dala svetu sv. sestru Faustínu, ktorá prvotnú charizmu rehole obohatila o ohlasovanie milosrdnej Božej lásky celému svetu.

Patrónka našej rehole – Matka milosrdenstva – nám dala výnimočné prisľúbenie: Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala  týmito čnosťami: pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom (Den. 1244).

V rámci príprav na deväťdesiate výročie zjavenia obrazu Milosrdného Ježiša a stého výročia narodenia sv. Jána Pavla II. Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Plocku a Združenie Kapitál Národa organizuje koncert pod názvom Pápež Milosrdenstva. Počas koncertu bude mať svetovú predpremiéru skladba Sanctus pre Jána Pavla II., ktorej autorom je vynikajúci poľsko-americký skladateľ Wieslaw Rentowski.

V koncerte pod taktovkou Maestro Michele Fioroni z Milána vystúpia: Dominika Zamara – soprán (Benátky), Sylwester Targosz-Szalonek – tenor (Katowice), Lorenzo Zaggia – organ (Lozanna), Emilian Rosiak – sólové violončelo, dirigent a umelecký vedúci orchestra (Varšava/Bydgoszcz) a Pavel Choina – dirigent (Varšava). Umelcov bude sprevádzať poľsko-nemecký orchester Sinfonietta a mužský spevácky zbor W. Lachmana zo speváckeho spoločenstva Harfa z Varšavy.

Koncert sa uskutoční v kostole sv. Bartolomeja  v Plocku v sobotu 3.októbra o 19.00 hod. Viac informácií nájdete na stránke: www.milosierdzieplock.pl

 

V najbližšom čase na portáli rehole.sk pribudne aj nový status našej kongregácie. V skratke sa budete môcť dozvedieť kto sme, kde sme a čomu sa venujeme. Táto užitočná webstránka KVRP na Slovensku týmto moderným informačným spôsobom popularizuje rehoľný stav, o ktorom Druhý vatikánsky koncil hovorí: Rehoľný stav nasleduje a neprestajne sprítomňuje v Cirkvi spôsob života, na ktorý sa podujal Boží Syn.

26. septembra sa začína novéna pred slávnosťou sv. sestry Faustíny, ktorá pripadá na 5. októbra. Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vám ponúka novénu k sv. Faustíne, ktorú pripravila Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na základe Denníčka. Na webstránke www.faustinum.pl budú každý deň zverejnené texty tejto novény v zvukovej forme v šiestich jazykoch: poľskom, anglickom, španielskom, talianskom, francúzskom a slovenskom. Každý z nás si túto novénu môže vykonať na vlastný úmysel a využiť mocný príhovor sv. Faustíny. Veď to jej Pán Ježiš povedal: „Rob čo chceš, rozdávaj milosti, ako chceš, komu chceš a kedy chceš” (Den. 31).

V nedeľu 4. októbra sa vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Rozhanovciach uskutoční slávnostné požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti, na pozvanie vdp. farára Mareka Veľasa, farnosť navštívi sr. M. Pavla Stanovčáková z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Pri svätých omšiach o 8.00 a 11.00 vo farskom kostole o 9.30 vo filiálnom kostole vo Vajkovciach bude hlásať posolstvo Božieho milosrdenstva. Popoludňajší program bude pokračovať o 15.00 modlitbou v hodine milosrdenstva spojenou s korunkou Božieho milosrdenstva, ktorú bude viesť sr. Pavla, už pred novým obrazom Milosrdného Ježiša.

Pri príležitosti štyridsiateho výročia encykliky sv. Jána Pavla II. Dives in misericordia sa v sobotu 3. októbra tohto roku v Sanktáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch uskutoční sympózium pod názvom Boh bohatý na milosrdenstvo. Organizuje ho Sanktuárium Božieho Milosrdenstvo v Krakove-Lagievnikoch, Teologická fakulta Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove a Medzinárodná akadémia Božieho milosrdenstva. Patronát nad týmto sympóziom prevzal arcibiskup Marek Jędraszewski, krakovský metropolita.

Sympózium sa začne o 9.00 hod. v aule sv. Jána Pavla II. (vedľa baziliky). V programe je sedem referátov, ktoré prednesú v dvadsaťminútových intervaloch títo prednášajúci: dr. Andrej Dobrzyński (Centrum dokumentácia a štúdia pontifikátu Jána Pavla II. v Ríme), Mons. Henryk Wejman (Štetín), Mons. Henryk Ciereszko (Białystok), prof. Ján Machniak (Medzinárodná akadémia Milosrdenstva),  dr. Marek Gilski (Univerzita Jána Pavla II. V Krakove), prof. Marek Chmielewski (Katolícka Univerzita v Lubline) a sr. M. Elżbieta Siepak z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

V druhej časti programu o 15.00 hod. bude nasledovať modlitba v hodine milosrdenstva, korunka Božieho milosrdenstva a Eucharistia v bazilike. Po svätej omši spevácky zbor Musica Ex Anima zo Sanktuária Božieho milosrdenstva ponúkne premiéru muzikálu Tri sonety o Božom milosrdenstve. Meditácia, ktorá sa mení na adoráciu. Text k muzikálu napísal dr. Wieslaw Hudek a muziku skomponoval Krzysztof Michalek. Posledným bodom programu bude fotografická výstava pod názvom Ján Pavol II. – pápež Milosrdenstva, ktorá bude účastníkom k dispozícii v dolnej časti baziliky.

Záujemci nech sa hlásia osobne na informáciách v areáli sanktuária, telefonicky na čísle: 12 252 33 11 alebo emailom: pielgrzymki@milosierdzie.pl

30. septembra o 17.00 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikoch pred milostivým obrazom Milosrdného Ježiša a pri relikviách sv. Faustíny bude odslúžená svätá omša za informatikov, dobrodincov, tlmočníkov a všetkých, ktorí spolupracujú pri tvorbe stránky www.faustyna.pl . Táto Eucharistia je zo strany Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva prejavom vďačnosti voči každému z vás, ktorí nám pomáhate prinášať svetu posolstvo o milosrdnej Božej láske ku každému človeku. Nech táto webstránka slúži oslave Božieho milosrdenstva v ľudských dušiach.

Všetkých členov, dobrovoľníkov aj nových záujemcov pozývame na poprázdninové formačné stretnutia združenia Faustínum.

20. 09. – v Košiciach – KVP – vedie vdp. Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana.
20. 09. – v Sabinove – vedie: vdp. Martin Miškuf a sr. M. Alžbeta.
27. 09. – v Humennom – vedie vdp. Jozef Kozák a sr. M. Pavla.

Na našej internetovej stránke sa môžete zapojiť do diela „Ustavičnej korunky”, ktorého sa zúčastňujú ľudia z celého sveta. Vďaka nim sa k Pánu Bohu ustavične vnáša volanie: „Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom”. Tí, ktorí sa do tejto modlitby zapoja, modlia sa na vlastné úmysly, ako aj na úmysel, ktorý zverejňuje naša Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva každý mesiac na tejto stránke. Aby ste sa zapojili, stačí si vybrať jeden deň a hodinu, v ktorej sa pomodlíte korunku Božieho milosrdenstva.

Prvý kláštor našej kongregácie na Slovensku slávi svoje 15. narodeniny. Slávnostné posvätenie a otvorenie kláštora v Nižnom Hrušove sa konalo 15. septembra 2005. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame na ďakovnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční 15. septembra o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, a ktorú bude celebrovať vdp. dekan Štefan Albičuk.