Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!



Matka Milosrdenstva

Duchovnosť svätej Sestry Faustíny

Úcta k Panne Márii

V kongregácii, do ktorej Pán Ježiš povolal Sestru Faustínu, je najsvätejšia Panna Mária zvlášť uctievaná ako Matka Božieho Milosrdenstva. Ona totiž výnimočným spôsobom zakúsila milosrdenstvo, lebo bola uchránená od poškvrny dedičného hriechu, obdarovaná plnosťou milosti a povýšená na Matku Božieho Syna. Ona dala svetu vtelené Milosrdenstvo. Mária je zároveň tá, ktorá „jedinečným a celkom mimoriadnym spôsobom - ako nikto iný - a obetou svojho srdca dosiahla vynikajúcu účasť na samom zjavení Božieho milosrdenstva” (DM 9), lebo stála na Kalvárii, pri kríži svojho Syna. Preto „hlbšie pozná tajomstvo Božieho milosrdenstva; pozná jeho cenu a vie, aká je tá cena vysoká” (DM 9).

Sviatok Matky Božieho Milosrdenstva sa v kongregácii slávi 5. augusta na liturgickú spomienku Panny Márie Snežnej. Je to patronátny sviatok celej kongregácie a je to aj výročie prijatia dogmy o Bohorodičke (Theotokos) na koncile v Efeze v roku 431. Mária je Matkou Boha – vteleného Milosrdenstva.

Na podnet generálnej predstavenej matky Michaely Moraczewskej si celá kongregácia slávnostným úkonom zvolila Matku Milosrdenstva za nebeskú generálnu predstavenú Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Bolo to 5. augusta 1937, o čom písala vo svojom Denníčku aj Sestra Faustína: „Videla som preblahoslavenú Pannu, ktorá mi povedala: „Ó, aký milý mi je hold vašej lásky.” A v tej chvíli prikryla svojím plášťom všetky sestry našej kongregácie. (...) Panna Mária povedala: „Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa” (Den. 1244). Celá kongregácia každoročne 5. augusta obnovuje tento úkon.

Mária bola pre Sestru Faustínu nielen Matkou Božieho Syna, ale aj jej osobnou, duchovnou Matkou. „Dcéra moja, na Boží príkaz ti mám byť výhradným a zvláštnym spôsobom matkou, ale túžim, aby si aj ty bola zvlášť mojím dieťaťom” (Den. 1414). Pre Sestru Faustínu bola Mária predovšetkým vzorom úplného spoľahnutia sa na Boha, čiže plnenia jeho svätej vôle, a milosrdenstva voči ľuďom. „V jej srdci - písala v Denníčku - nebol žiaden záchvev, len tak, ako chce Boh” (Den. 1710). Ako dcéra Matky Božieho Milosrdenstva, sa Sestra Faustína mala vyznačovať aj čnosťami pokory, tichosti, čistoty, lásky k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom (Den. 1244). „Túžim, dcéra moja najmilšia, - hovorila Panna Mária pri inej príležitosti - aby si sa cvičila v troch čnostiach, ktoré sú mi najdrahšie, a Bohu sú najmilšie: prvá - pokora, pokora a ešte raz pokora. Druhá čnosť - čistota, tretia čnosť - láska k Bohu. Ako moja dcéra musíš zvlášť žiariť týmito čnosťami” (Den. 1415).


Späť na začiatok