Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Sestričky KSMBM

Povolania

„Zasnubujem ťa Ježišovi Kristovi, Synovi najvyššieho Otca, ktorý nech ťa zachová čistú. Prijmi tento prsteň na znak večnej zmluvy, ktorú uzatváraš s Kristom, Ženíchom panien. Nech je pre teba prsteňom viery, znakom Ducha Svätého, aby si sa nazývala Kristovou nevestou, a ak mu budeš verne slúžiť, aby si bola naveky korunovaná.”
 

Naša rehoľná formácia má tieto etapy:

-Ašpirantúra
-Postulát
-Noviciát
-Juniorát
-Večná profesia

K podmienkam, ktoré je nutné splniť pri vstupe do našej kongregácie, patrí dobrý zdravotný stav - po telesnej a duševnej stránke, ukončenie strednej školy, učilišťa, (prípadne vysokej školy), praktizovanie náboženského a mravného spôsobu života a predpoklady pre rehoľný život v komunite. Pred vstupom je nutný pohovor s kandidátkou.

Ašpirantúra

Dievčatá, ktoré prejavujú záujem o vstup do našej kongregácie, ale ešte nie sú plnoleté alebo končia štúdium, môžu ako kandidátky bývať v rehoľnom dome kongregácie.

Postulát

„Konečne nadišiel okamih, keď sa pre mňa otvorila kláštorná brána – bolo to večer prvého augusta, v predvečer sviatku Panny Márie anjelskej. Cítila som sa nesmierne šťastná, mala som pocit, že som vstúpila do rajského života. Z môjho srdca vyvierala ďakovná modlitba“ (Den. 17).

Formácia, čiže príprava na rehoľný život sa u nás začína postulátom, ktorý kandidátka absolvuje vo Varšave. Kandidátky sú prijímané od 1. septembra každého roku. Postulát trvá 10 mesiacov. Toto obdobie je zamerané na rozoznávanie svojho povolania tak zo strany kandidátky, ako aj zo strany sestier zodpovedných za formáciu a za nové povolania.

Noviciát

„Vo chvíli obliečky mi dal Boh poznať, ako veľmi budem trpieť. Videla som jasne, k čomu sa zaväzujem. Boh naplnil moju dušu veľkou radosťou” (Den. 22).

Po postuláte nasleduje obdobie noviciátu, ktoré trvá 2 roky. Celé obdobie noviciátu (v Krakove), ktoré sa začína obliečkou, je zamerané na prípravu na sľuby a na život podľa charizmy kongregácie. Na konci druhého roka skladajú sestričky prvé rehoľné sľuby - čistoty, chudoby a poslušnosti. Oblečenie sestier noviciek je jednoduchšie, pozostáva z bieleho závoja a čierneho jednoduchého habitu, ktorý sa odlišuje od habitu sestier, ktoré už zložili sľuby.

Juniorát

„Prvé sľuby. Vrúcna túžba obetovať sa Bohu v činorodej láske, ktorú by však nespozorovali ani najbližšie sestry“ (Den. 27).

Dočasné sľuby sa obnovujú každý rok počas piatich rokov. Obdobie od prvých časných sľubov do večných sa nazýva juniorát. Sestry prehlbujú svoj vnútorný život, venujú sa apoštolátu kongregácie a nadobúdajú odborné či vysokoškolské vzdelanie. Päť mesiacov pred úplným zasvätením Bohu sa začína tzv. probácia, čiže intenzívna príprava na zloženie večných sľubov.

Večná profesia

„Ježišu, Tvoje Srdce je oddnes mojím vlastníctvom a moje srdce patrí len Tebe. Už len pomyslenie na Tvoje meno, Ježišu, je rozkošou pre moje srdce. Naozaj by som ani chvíľu nevedela žiť bez Teba, Ježišu. Dnes utonula moja duša v Tebe ako vo svojom jedinom poklade. Moja láska nepozná prekážky, keď dávam [o nej] dôkazy môjmu Milovanému. Slová Pána Ježiša počas večných sľubov: „Nevesta moja, naše srdcia sú spojené naveky. Pamätaj, komu si zložila sľuby...” (Den. 239).

Večné sľuby sa skladajú po 5 rokoch od zloženia prvých rehoľných sľubov. Sestra je navždy spojená s Kristom, svojim Ženíchom. Svojou modlitbou, prácou a utrpením mu pomáha pri spáse duší.

Denný program sestier je rozdelený medzi modlitbu, prácu a čas vymedzený na odpočinok i spoločnú rekreáciu. K tzv. hlavným, záväzným modlitbám patrí každodenná polhodinová meditácia, svätá omša, polhodinové duchovné čítanie, spoločná modlitba breviára, modlitba krížovej cesty alebo adorácia (čiže poklona) Najsvätejšej sviatosti oltárnej trvajúca pol hodiny (pre sestry, ktoré sú v prvom ročníku noviciátu, sú obidve cvičenia záväzné), ruženec a modlitba v Hodina Milosrdenstva (15.00 hod.) spojená s Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu.

Záujemkyne môžu prísť k nám na niekoľko dní (dĺžka závisí od vzájomnej dohody) a bližšie sa prizrieť rehoľnému životu v našej komunite v Poľsku v Krakove alebo na Slovensku.

 


Späť na začiatok