Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!
Veľkonočné prianiaAk vás nepresvedčila o mojej láske moja smrť, čo vás presvedčí?
Ježiš


Pri príležitosti blížiaci sa sviatkov
Veľkej noci vám chcem zaželať, aby tajomstvo
zmŕtvychvstania bolo prítomné vo vašom živote,
aby ste zakúsili hlbokú
radosť, ktorá pulzuje v srdci
, ktoré kontempluje
Ježišovu lásku počas jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania.
Nech osobné stretnutie s ním rozpáli
vo vás nanovo oheň viery, nádeje
i obetavej milosrdnej lásky
a spraví, aby ste boli
svedkami Zmŕtvychvstalého pre dnešný svet.

V modlitbách o to prosia sestričky z komunít v Bratislave a Nižnom Hrušove.

O duchovnej víkendovke v BratislaveV piatok o 17. hod. sa pre dievčatá z Bratislavy a okolia začal mimoriadny čas – duchovná víkendovka s vdp. Zoltánom Fóthym v našom kláštore. O tom, že tri dni strávené v Pánovej prítomnosti boli pre každú z nich obohacujúce, svedčí aj fakt, že keď sme im položili dve otázky, ich svedectvá nás viedli k vrelej vďake za Pánovo požehnanie a milosti. Otázky zneli:
1. Aké sú Tvoje dojmy z duchovnej obnovy, čo Ťa najviac oslovilo, čo si odnášaš domov?
2. Povzbudenie pre iných...?

A tu sú ich odpovede:

O duchovnej obnove v Nižnom Hrušove„Slobodná pre Ježiša“ – tak znel názov duchovných cvičení pre dievčatá, ktoré sa konali v dňoch od 12.-14. marca v našom kláštore v Nižnom Hrušove pod vedením p. Vladimíra Pekľanského SAC z Michaloviec. Štrnásť dievčat z blízkeho i vzdialeného okolia sa pod jeho vedením zamýšľalo nad darom stvorenia i povolania – najprv povolania k životu s Bohom, k svätosti, a individuálneho povolania pre konkrétne životné úlohy.

O Kongrese Božieho MilosrdenstvaV stredu, 6. januára 2010 odvysiela Rádio Lumen v čase od 15:30 do 17:30 hod. reláciu venovanú Kongresu Božieho Milosrdenstva, ktorý prebiehal začiatkom decembra 2009 v Rekolekčno-formačnom centre Pallotínov v Smižanoch. V relácii odznejú prednášky prof. ThDr. Antona Tyrola, riaditeľa Katolíckeho biblického diela a rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusza Zasępu, PhD.
Vianočné a novoročné želania„Moju dušu preniklo svetlo a Božia láska, hlbšie som poznala tajomstvo vtelenia. Aké veľké Božie milosrdenstvo je obsiahnuté v tajomstve vtelenia Božieho Syna."
Sv. Sestra Faustína

Nech blízkosť malého Ježiša – vteleného Milosrdenstva
bude pre Vás i Vašich drahých, žriedlom hlbokej radosti, lebo Boh je s nami – náš Emanuel! Nech Vaše srdcia stále pociťujú, že Boh nikdy nenecháva človeka samého a jedine On napĺňa jeho túžby. Nech Vaša láska podobná Ježišovej obohacuje všetkých a sprítomňuje nebo na zemi! Šťastný Nový rok 2010 bohatý na Pánovo milosrdenstvo a požehnanie vyprosujeme všetkým ľuďom dobrej vôle.
Kongres Božieho milosrdenstva v SmižanochDnešný svet veľmi potrebuje Božie milosrdenstvo – tieto slová asi najvýstižnejšie vyjadrujú dôvod, kvôli ktorému sa v dňoch 5.-6. decembra 2009 členovia Spoločenstva Katolíckeho apoštolátu – Pallotíni rozhodli zorganizovať Kongres Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch. Mottom kongresu bolo „Božie milosrdenstvo – zdroj nádeje pre súčasného človeka a Cirkev.“

„Cítim sa úplne nádherne, pretože som naplnená úžasným pocitom a nádejou z prednášok a svedectiev o pôsobení Božieho milosrdenstva. Všetko bolo zamerané na Božie milosrdenstvo a pomohlo mi upriamiť svoj život viac na Pána a slovom, skutkom a modlitbou pokračovať v duchovnom živote.“ Takto vyjadrila svoje pocity účastníčka Prvého kongresu apoštolov Božieho Milosrdenstva, ktorý sa uskutočnil v Čiernom Balogu pri Brezne v dňoch od 9. – 11. septembra 2010.

Modlitby sv. Sestry Faustíny

 

Pred Najsvätejšou sviatosťou

„Zvelebujem Ťa, Stvoriteľ a Pán, ukrytý v Najsvätejšej sviatosti. Zvelebujem Ťa za všetky diela Tvojich rúk, v ktorých nachádzam toľko múdrosti, dobrotivosti a milosrdenstva. Ó, Pane, rozsial si po zemi toľko krásy a ona mi hovorí o Tvojej kráse, aj keď je iba slabým odrazom Teba, nepochopiteľná Krása. A keď si sa ukryl a zatajil svoju krásu, moje oko osvietené vierou Ťa dosahuje a moja duša spoznáva svojho Stvoriteľa, svoje najvyššie dobro, a moje srdce celé tonie v modlitbe zvelebenia. Stvoriteľ môj a Pane, Tvoja dobrota ma posmelila rozprávať sa s Tebou – Tvoje milosrdenstvo spôsobuje, že sa medzi nami stráca priepasť, ktorá delí Stvoriteľa od stvorenia. Rozprávať sa s Tebou, ó, Pane, je rozkošou pre moje srdce, v Tebe nachádzam všetko, po čom môže zatúžiť moje srdce. Tu Tvoje svetlo osvecuje môj rozum a robí ho schopným stále lepšie Ta poznávať. Tu na moje srdce splývajú potoky milostí, odtiaľ moja duša čerpá večný život. Ó, Stvoriteľ môj a Pane, Ty jediný mi okrem týchto darov dávaš samého seba a úzko sa zjednocuješ so svojím úbohým stvorením. Tu si naše srdcia rozumejú bez slov, tu nikto nemôže prerušiť náš rozhovor. To, o čom hovorím s Tebou, ó, Ježišu, je naším tajomstvom, o ktorom stvorenia nebudú vedieť... Sú to tajné odpustenia, o ktorých vie len Ježiš a ja – je to tajomstvo jeho milosrdenstva, ktoré zahŕňa každú dušu zvlášť. Za tú Tvoju nepochopiteľnú dobrotu, zvelebujem Ťa, ó, Stvoriteľ a Pán, celým srdcom a celou svojou dušou. A aj keď to moje zvelebovanie je také úbohé a malé, predsa som pokojná, lebo viem, že Ty vieš, že je úprimné, aj keď také nedokonalé...” (Den. 1692).
 
*****
Zvelebovanie Božieho milosrdenstva
 
Božia láska je kvetom a milosrdenstvo je plodom. Nech pochybujúca duša číta tieto myšlienky o milosrdenstve a začne dôverovať
 
Milosrdenstvo Božie, vytryskujúce z lona Otca,             dôverujem v Teba
Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo,
Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, nepreskúmateľné žiadnym rozumom ľudským ani anjelským,
Milosrdenstvo Božie, z ktorého vytryskuje všetok život a šťastie,
Milosrdenstvo Božie, prevyšujúce nebesia,
Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov,
Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír,
Milosrdenstvo Božie, zostupujúce na svet v osobe vteleného Slova,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si vyplynulo z otvorenej rany Ježišovho Srdca,
Milosrdenstvo Božie, obsiahnuté v Ježišovom Srdci pre nás, a zvlášť pre hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení svätej hostie,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu,
Milosrdenstvo Božie, naše ospravedlnenie skrze Ježiša Krista,
Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce nás po celý život,
Milosrdenstvo Božie, obklopujúce nás zvlášť v hodine smrti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nám dávaš večný život,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každej chvíli života,
Milosrdenstvo Božie, chrániace nás pred pekelným ohňom,
Milosrdenstvo Božie, v obrátení zatvrdilých hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, privádzajúce do úžasu anjelov a nepochopiteľné pre svätých,
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách,
Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás zo všetkej biedy,
Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k bytiu,
Milosrdenstvo Božie, ktoré zahŕňaš všetky diela jeho rúk,
Milosrdenstvo Božie, korunujúce všetko čo je a čo bude jestvovať,
Milosrdenstvo Božie, v ktorom sme všetci ponorení,
Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfalých duší,
Milosrdenstvo Božie, odpočinutie sŕdc, pokoj uprostred strachu,
Milosrdenstvo Božie, slasť a vytrženie svätých duší,
Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce dôveru v beznádeji.
(Den. 949).
 
„Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, zhliadni na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali, ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom" (Den. 950).
„Ó, nepochopiteľné a nepreniknuteľné Božie milosrdenstvo, kto Ťa môže dostatočne zvelebovať a oslavovať? Najväčšia vlastnosť všemohúceho Boha ty si sladkou nádejou pre hriešneho človeka" (Den. 951).
 
 
*****
 
Modlitba vďaky
 
„Ó, Ježišu, večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďakyvzdávania Tebe, Bože. Pane, každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba. Moja duša je jedným chválospevom zvelebenia Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého" (Den. 1794).
 
*****
 
 
Modlitba o Božie milosrdenstvo
pre svet
 
„Ó, Bože veľkého milosrdenstva, nekonečná Dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti, o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, ó, Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj modlitby vyhnancov tejto zeme. Ó, Pane, nepochopiteľná Dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozdvihnúť sa k Tebe, preto Ťa pokorne prosíme, zahŕňaj nás svojou milosťou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou, ako Tvoje deti, čakali na Tvoj druhý príchod, ktorého deň iba Ty poznáš. Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek všetkej našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba" (Den. 1570).
 
*****
 
Za svätú Cirkev a kňazov
 
„Ježišu môj, prosím za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha. Udeľ moc kňazským slovám, aby sa zatvrdilé srdcia kajali a navrátili k Tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, Ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský a najvyšší Kňaz, nech ich sila Tvojho milosrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel, ktoré diabol neprestajne nastavuje na kňazské duše. Nech moc Tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo Ty všetko môžeš" (Den. 1052).
 
„Ježišu, môj najdrahší..., prosím Ťa o víťazstvo Cirkvi... o požehnanie pre Svätého Otca... a celé duchovenstvo, o milosť obrátenia zatvrdilých hriešnikov. O zvláštne požehnanie a svetlo Ťa prosím, Ježišu, pre kňazov, u ktorých sa budem v živote spovedať" (Den. 240).
 
*****
 
 
Modlitba za vlasť
 
„Najmilosrdnejší Ježišu, prosím Ťa na príhovor Tvojich svätých a zvlášť na príhovor Tvojej najmilšej Matky, ktorá Ťa od malička vychovávala, požehnaj moju vlasť. Ježišu, nehľaď na naše hriechy, ale pozri na slzy malých detí, na hlad a zimu, ktorými trpia. Ježišu, pre tieto neviniatka udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím pre moju vlasť" (Den. 286).
 
*****
 
Modlitba za lásku k Bohu
 
„Najsladší Ježišu, rozpáľ moju lásku k Tebe a premeň ma na seba. Zbožšti ma, aby Ti moje skutky boli milé, nech to urobí sila sv. prijímania, ku ktorému každý deň pristupujem" (Den. 1289).
 
*****
 
 
Modlitba za Božiu múdrosť
 
„Ježišu, daj mi múdrosť, veľkú múdrosť, len kvôli tomu, aby som Ťa lepšie poznala, lebo čím lepšie Ta budem poznať, tým vrúcnejšie Ťa budem milovať. Ježišu, prosím Ťa o veľkú múdrosť, aby som mohla chápať veci Božie a vyššie. Ježišu, daj mi veľkú múdrosť, ktorou budem poznávať Tvoju božskú podstatu a Tvoj vnútorný trojjediný život. Osvieť moju myseľ svojou zvláštnou milosťou. Aj ked' ma Cirkev posilňuje svojou milosťou, viem, že je ešte veľká pokladnica milostí, ktoré Ty, ó, Pane, udeľuješ na naše prosby. A ak sa Ti moja prosba nepáči, tak vo mne, prosím Ťa, nevzbudzuj túžbu po takejto modlitbe" (Den. 1474).
 
*****
 
Krátke modlitby
 
„Ó, Bože môj, moja jediná nádej, v Teba som zložila celú svoju dôveru a viem, že nebudem sklamaná" (Den. 317).
***
„Poznám celú moc Tvojho milosrdenstva a dúfam, že mi dáš všetko, čo potrebuje Tvoje slabé dieťa“ (Den. 898).
***
 „O, Ježišu, ukrytý v Najsvätejšej sviatosti oltárnej, moja jediná Láska a Milosrdenstvo, porúčam Ti všetky potreby mojej duše i tela. Ty mi môžeš pomôcť, lebo si Milosrdenstvom samotným, v Tebe je celá moja nádej" (Den. 1751).
 
*****
 
Modlitba dôvery
 
„Utiekam sa k Tvojmu milosrdenstvu, láskavý Bože, lebo len Ty jediný si dobrý. Aj keď moja úbohosť je veľká a previnenia početné, predsa dôverujem Tvojmu milosrdenstvu, lebo si Boh milosrdenstva a od vekov nebolo počuť, ani nepamätá zem, ani nebo, že by duša, dôverujúca Tvojmu milosrdenstvu, bola sklamaná. Ó, ľútostivý Bože, Ty jediný ma môžeš ospravedlniť a neodmietneš ma nikdy, ked' sa vyberiem skrúšená k Tvojmu milosrdnému Srdcu, ktoré nikdy nikoho neodmietlo, aj keby bol najväčším hriešnikom" (Den. 1730).
 
*****
 
Modlitba za milosť preukazovať
milosrdenstvo svojim blížnym
 
„Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, ó, Pane. Nech tá najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych.
Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a prichádzala im na pomoc.
Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby mojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych.
Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.
Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre, a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.
Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym.
Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela

...

Modlitby k Matke Milosrdenstva

 

Modlitby k Panne Márii
 
„Mária, Matka moja a Pani moja, zverujem Ti moju dušu i telo, život aj smrť, aj to, čo po nej príde. Všetko odovzdávam do Tvojich rúk, ó, Matka moja. Zakry svojím panenským plášťom moju dušu a udeľ mi milosť čistoty srdca, duše i tela. Chráň ma svojou mocou pred všetkými nepriateľmi... Ó, krásna Ľalia, Ty si pre mňa zrkadlom, ó, Matka moja" (Den. 79).
***
„Panna Mária, Tvoja duša bola ponorená do mora horkosti, pozri sa na svoje dieťa a nauč ma trpieť a milovať v utrpení. Posilni moju dušu, nech ju bolesť nezlomí. Matka milosti, nauč ma žiť s Bohom" (Den. 315).
***
„Ó, sladká Panna Mária,
Ty si môjho života vzorom,
Ty si pre mňa zornička žiarivá,
v Tebe celá toniem s úžasom.
Ó, Matka, nepoškvrnená Panna,
v Tebe sa odráža Boží lúč.
Ty ma učíš, ako v búrkach milovať Pána,
Ty si mojím štítom a ochranou pred nepriateľom" (Den. 1323).
 
Imprimatur
 Mons. František Tondra, Spišské Podhradie, 8. 10. 2001
 
 
 
 
***** 
Korunka k Matke Božieho Milosrdenstva
(má 3 desiatky)
 
Na začiatok:
Zdravas’ Kráľovná , Matka Milosrdenstva, život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’! K Tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života Tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetkých pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.
 
Na veľkých zrnkách (1 x):
Mária, Matka milosti a Matka Milosrdenstva, chráň nás pred nepriateľmi a prijmi nás v hodine smrti.
 
 
Na malých zrnkách (10 x):
Mária, Matka Milosrdenstva, vypros nám milosrdenstvo u svojho Syna.
Na záver:
Najmilosrdnejšia Matka, Ty otváraš pred nami dokorán svoju náruč a vystieraš ruky plné všetkých milostí a darov. Tvoje materinské srdce nám chce dať všetko, čo potrebujeme. Preto sa, povzbudené Tvojou dobrotou, s dôverou obraciame na Teba. Matka, vypros nám všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým sprav svojím silným príhovorom, aby sme bdeli nad čistotou a nevinnosťou, verne a vytrvalo sa snažili o detskú lásku k Tebe a v srdci nosili obraz Srdca Tvojho Syna. Nech nás to Srdce chráni, spravuje a privedie do večnej blaženosti. Amen.
 
Imprimatur
Mons. Alojz Tkáč, Košice 02. 03. 2004
 

 

Modlitby k sv. Sestre Faustíne


Litánie k sv. Faustíne
 
Pane, zmiluj sa. 
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
 
Otec na nebesiach, Bože,
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,      zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh, ,       zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás, oroduj za nás,
 
Svätá Faustína, živý svedok milosrdenstva nebeského Otca,
Svätá Faustína, pokorná služobnica Ježiša – vteleného Milosrdenstva,
Svätá Faustína, poslušný nástroj Ducha Tešiteľa,
Svätá Faustína, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva,
Svätá Faustína, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve,
Svätá Faustína, verná šíriteľka slov milosrdného Ježiša,
Svätá Faustína, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva,
Svätá Faustína, správkyňa u Boha bohatého na milosrdenstvo,
Svätá Faustína, Boží dar pre celý svet,
Svätá Faustína, nachádzajúca Stvoriteľovu dobrotu v každom stvorení,
Svätá Faustína, velebiaca Boha v tajomstve vtelenia,
Svätá Faustína, majúca účasť na Pánovom umučení a zmŕtvychvstaní,
Svätá Faustína, sprievodkyňa na krížovej ceste s Ježišom,
Svätá Faustína, stretávajúca sa s Ježišom vo sviatostiach,
Svätá Faustína, zjednotená s nebeským Ženíchom vo svojej duši,
Svätá Faustína, nadchnutá Božím milosrdenstvom v Máriinom živote,
Svätá Faustína, milujúca Cirkev – Kristovo tajomné telo,
Svätá Faustína, silná v pravej viere,
Svätá Faustína, vytrvalá v nezlomnej nádeji,
Svätá Faustína, horiaca vrúcnou láskou,
Svätá Faustína, ozdobená pravou pokorou,
Svätá Faustína, jednoduchá v detskej dôvere,
Svätá Faustína, vzor plnenia Božej vôle,
Svätá Faustína, príklad obetavosti,
Svätá Faustína, starostlivá ochrankyňa kňazov a rehoľníkov,
Svätá Faustína, ochrana detí a mládeže pred zlom,
Svätá Faustína, nádej ľudí skleslých a zúfalých,
Svätá Faustína, posila chorých a trpiacich,
Svätá Faustína, upevňujúca dôveru v srdciach zomierajúcich,
Svätá Faustína, obetujúca sa za hriešnikov,
Svätá Faustína, horliteľka za spásu všetkých ľudí,
Svätá Faustína, orodovníčka za duše trpiace v očistci,
Svätá Faustína, vyprosujúca Božie milosrdenstvo pre celý svet,
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
V. Oroduj za nás, svätá Faustína.
R. Aby sme životom i slovom hlásali svetu posolstvo Milosrdenstva.
 
Modlime sa.
Milosrdný Bože, prijmi našu vďaku za dar života a poslania svätej Faustíny a na jej príhovor pomôž nám rásť v dôvere k tebe a v milosrdenstve voči blížnym. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
Imprimatur
Mons. Stanislav Stolárik, Košice, 30. júla 2004
 
*****
 
MODLITBA
za vyprosenie milosti na príhovor
sv. Sestry Faustíny
 
Ó, Ježišu, ktorý si svätú Faustínu učinil veľkou ctiteľkou Tvojho nesmierneho milosrdenstva, ráč mi na jej príhovor, ak je to v zhode s Tvojou najsvätejšou vôľou, udeliť milosť..., o ktorú Ťa prosím. Ja hriešny nie som hoden Tvojho milosrdenstva, ale zhliadni na ducha obety a zasvätenia Sestry Faustíny a odmeň jej čnosť vyslyšaním prosieb, ktoré Ti na jej príhovor s dôverou prinášam.
 
Otče náš. Zdravas’ Mária. Sláva Otcu.
Svätá Sestra Faustína – oroduj za nás.
 
Imprimatur
Franciszek kardinál Macharski, Krakov, 20. januára 2000
 
 Späť na začiatok