Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

15.03.2019

Na Veľký piatok sa každoročne začína novéna pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Môžete sa ju modliť v spoločenstve, farskom kostole alebo doma v kruhu rodiny či individuálne. Ponúkame Vám jej plné znenie. Novéna spočíva v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva počas 9 dní. Môžeme ju obohatiť aj textami z Denníčka, ktoré nadiktoval Pán Ježiš  sv. Faustíne Kowalskej na jej osoh a dal prisľúbenia týkajúce sa aj ostatných ľudí.

 

Čítať ďalej...

15.03.2019

Pondelok vo Veľkom týždni. Prosila som Pána, aby mi dovolil mať účasť na jeho bolestnom umučení, aby som dušou i telom pocítila jeho bolestné umučenie v takej miere, v akej je to pre stvorenie možné, aby som mohla pocítiť celú jeho horkosť, nakoľko je to možné. Pán mi povedal, že mi udelí túto zvláštnu milosť vo štvrtok po svätom prijímaní (Den. 1034).

 

15.03.2019

Najväčšiu lásku a priepasť milosrdenstva poznávam vo vtelení Slova, v jeho vykúpení. Spoznala som, že táto vlastnosť je v Bohu najväčšia (Den. 180).

Aké veľké Božie milosrdenstvo je obsiahnuté v tajomstve vtelenia Božieho Syna (Den. 1433).

Milosrdenstvo ťa podnietilo, že si sám ráčil zostúpiť k nám a pozdvihol si nás z našej úbohosti. Boh zostúpi na zem, Pán pánov, Nesmrteľný sa uponíži. Kam však zostúpiš, Pane, azda do Šalamúnovho chrámu? Alebo rozkážeš, aby ti postavili nový príbytok, do ktorého by si zostúpil? Pane, aký príbytok ti pripravíme, keď celá zem je tvojou podnožkou? Sám si si pripravil príbytok – svätú Pannu. Jej nepoškvrnené vnútro je tvojím príbytkom a stáva sa nepochopiteľný zázrak tvojho milosrdenstva, Pane. Slovo sa stáva telom – Boh prebýva medzi nami, Božie Slovo – vtelené Milosrdenstvo (Den. 1745).

 

12.03.2019

Poďte na osamelé miesto a odpočiňte si trošku! (porov. Mk 6,31).

Srdečne pozývame všetky ženy a dievčatá na osamelé miesto do areálu Baziliky Zosnutia presvätej Bohorodičky v Ľutine (okres Sabinov) odpočinúť si od 22. do 24. marca. Na spoločne strávený čas s Pánom sa tešia o. Jozef Novický a sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest o Vašom prijatí rozhodne skoré prihlásenie.

Prihlásiť sa môžete do 18. marca.

12.03.2019

Kvetná nedeľa. V tú nedeľu som zvlášť prežívala pocity najsladšieho Ježišovho Srdca. Môj duch bol tam, kde bol Ježiš. Videla som Pána Ježiša, sediaceho na osliatku, apoštolov a všetky zástupy, ktoré kráčali spolu s Pánom Ježišom, rozradostené, s ratolesťami v rukách. Niektorí ich hádzali pod nohy Pánu Ježišovi, iní držali vetvičky hore, skákali a vyskakovali pred Pánom a nevedeli, čo robiť od radosti. Videla som aj druhý zástup, ktorý vyšiel naproti Ježišovi, tak isto s rozradostenou tvárou a s ratolesťami v rukách. Aj malé deti neprestajne vykrikovali od radosti, ale Ježiš bol veľmi vážny a dal mi poznať, ako v tom čase trpel. V tej chvíli som nevidela nič, len Ježiša, ktorý mal Srdce presýtené ľudskou nevďačnosťou (Den. 642).

Počas svätej omše bola moja duša ponorená do Ježišovej horkosti a utrpenia. Ježiš mi dal poznať, ako trpel v tomto triumfálnom sprievode. Hosana sa odrážalo v Ježišovom Srdci ozvenou: „Ukrižuj!” Ježiš mi to dal zvlášť pocítiť (Den. 1028).

 

11.03.2019

Jedného dňa som uvidela dve cesty: jedna bola široká, vysypaná pieskom a kvetmi, plná radosti a hudby a rôznych potešení. Ľudia išli touto cestou, tancovali a zabávali sa – a keď prišli na koniec, ani si nevšimli, že už je koniec. Na konci cesty bola strašná priepasť, čiže pekelná priepasť. Duše slepo padali do priepasti, ako išli, tak do nej padali. Bolo ich tak veľa, že ich nebolo možné spočítať. Videla som aj druhú cestu, či skôr cestičku, lebo bola úzka, pokrytá tŕním a kameňmi. Ľudia, ktorí po nej šli, mali v očiach slzy a ich údelom boli rôzne bolesti. Niektorí padali na kamene, ale hneď vstávali a išli ďalej. Na konci cesty bola nádherná záhrada, plná šťastia všetkého druhu, a všetky tieto duše tam vchádzali. Hneď v prvom okamihu zabúdali na svoje utrpenia (Den. 153).

 

Ktorou cestou idem? Aký je cieľ môjho života?


10.03.2019

Za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum budú aj v novom roku slúžené sväté omše v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Každú tretiu nedeľu v mesiaci. Najbližšie 21. apríla.


10.03.2019

V piatok 15. marca sa uskutoční formačné stretnutie členov a dobroľníkov združenia Faustínum v Dobroči na strednom Slovensku. Formáciu tam vedie vdp. farár Štefan Šeliga. Stretnutia sa tentokrát zúčastní aj sr. M. Clareta Fečová KMBM, zodpovedná za združenie Faustínum na Slovensku.

 

06.03.2019

Postiť sa znamená učiť sa meniť náš postoj k iným a k stvoreniu: od pokušenia „pohltiť“ všetko, aby sme nasýtili svoju pažravosť, až po schopnosť trpieť pre lásku, ktorá môže naplniť naše prázdne srdce. Modliť sa, aby sme sa dokázali vzdať modloslužby a sebestačnosti nášho „ja“, aby sme priznali, že potrebujeme Pána a jeho milosrdenstvo. Dávať almužnu, aby sme dokázali zanechať pochabú snahu žiť iba pre seba a zhŕňať všetko pre seba samých v ilúzii, že si vieme zaistiť budúcnosť, ktorá nám nepatrí. Potom nájdeme znovu radosť z plánu, ktorý Boh vložil do stvorenia i do nášho srdca: milovať jeho, našich bratov a sestry i celý svet, a nájsť v tejto láske skutočné šťastie (pápež František).

Zriekni sa pesimizmu – buď optimistom;

Zriekni sa nenávisti – odplácaj sa dobrým za zlé;

Zriekni sa negativizmu – mysli pozitívne;

Zriekni sa znechutenia – dôveruj;

Zriekni sa smútku – teš sa krásou, ktorá ťa obklopuje;

Vzdaj sa ohovárania – stráž svoj jazyk;

Vzdaj sa hnevu – buď trpezlivý;

Vzdaj sa tvrdohlavosti – odpúšťaj;

Vzdaj sa šomrania - buď vďačný za všetko;

Vzdaj sa posudzovania – buď dobroprajný;

A nikdy sa nevzdávaj!

 

06.03.2019

Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch“ (Mt 13,32-33).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Keď sa modlíme Otčenáš, druhá prosba, s ktorou sa obraciame na Boha je „príď kráľovstvo tvoje“ (Mt 6,10). Po vyslovení prosby, aby bolo jeho meno posvätené, veriaci človek vyjadruje túžbu, aby sa urýchlil príchod jeho kráľovstva. Táto túžba vyprýštila, tak povediac, zo samého srdca Krista, ktorý začal svoje kázanie v Galilei vyhlásením: „Čas sa naplnil a Božie kráľovstvo je blízko. Obráťte sa a verte v evanjelium“ (Mk 1,15). Tieto slová vôbec nie sú hrozbou, naopak sú šťastným oznámením, posolstvom radosti. Ježiš nechce tlačiť ľudí k obráteniu zasievaním strachu z hroziaceho Božieho súdu alebo z pocitu viny za spáchané zlo. – Ježiš nerobí prozelytizmus, on jednoducho ohlasuje. – Naopak, to, čo prináša, je Dobrá zvesť spásy, a na základe toho volá k obráteniu. Každý je vyzvaný, aby veril v „evanjelium“: Božia vláda sa priblížila k jeho deťom. – Toto je to „evanjelium“: Božia vláda je nablízku jeho deťom. – A Ježiš oznamuje túto nádhernú vec, túto milosť: Boh, Otec, nás miluje, je nám blízko a učí nás kráčať cestou svätosti.


Čítať ďalej...


Späť na začiatok