Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

30.12.2019

Na pozvanie vdp. Andreja Týleša sa od 10. do 11. januára uskutoční duchovná obnova pre veriacich a zvlášť pre birmovancov vo Farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom Meste. Obnovu bude viesť sr. M. Ludmila Matysková a sr. M. Jana Mária Krnáčová KMBM z našej hrušovskej komunity.

 

21.12.2019

Už tradične deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Na 2. sviatok vianočný teda 26. decembra koledníci Dobrej noviny pôjdu s koledou aj do domov a kláštora našich sestier v Nižnom Hrušove. Tento rok pripravili až 5 skupiniek koledníkov.


20.12.2019

Naše sestry z hrušovskej komunity vás srdečne pozývajú na tradičnú jasličkovú pobožnosť do kostola Najsvätejšieho Ježišovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove, ktorú pre vás pripravili 25. decembra o 14.00 hod. Spolu s deťmi z farnosti sa básničkami, úvahami a pesničkami poklonia novonarodenému Spasiteľovi.

 

20.12.2019

Láska ma sem priviedla a láska ma tu zadržiava (Den. 576). 

Želáme Vám hlboké prežitie tohto nežného prejavu lásky Otcovho milosrdného srdca, ktoré nám darovalo svojho Syna ako bezbranné dieťa, aby v ňom mohol každý z nás nájsť pokoj a opravdivú radosť. 

S modlitbou pri jasličkách 

sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva


07.12.2019

...najznámejšia koleda Tichá noc, svätá noc vznikla v roku 1816 a je preložená do ponad 300 jazykov?

...stavanie betlehemov začal sv. František v kostole v Greccio v roku 1223?

...na Slovensku sa jasličky začali stavať už v 13. storočí a v časoch Rakúsko-Uhorska bola táto nedôstojná tradícia zakázaná?

...tradícia vianočných stromčekov a adventných vencov je z konca 18. storočia?

...Nový rok ako prví slávia domorodci na ostrovoch Kiribati a Samoa v Tichomorí (o 11.00 hod. SEČ)?

 

04.12.2019

Na tretiu nedeľu v mesiaci 15. decembra sa uskutoční aj predvianočné formačné stretnutie pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Pravidelné stretnutia tam vedú: vdp. kaplán Jozef Kacvinský a sr. M. Antoniana Štullerová KMBM z našej košickej komunity.

 

04.12.2019

Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie – v tichosti a pokore  (Den. 792).

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Vtom počujem v duši hlas: – Rozjímaj o tajomstve vtelenia. A zrazu sa zjavil predo mnou malý Ježiško, žiariaci krásou. Hovorí mi, ako veľmi sa Bohu páči jednoduchosť duše. – Aj keď je moja veľkosť nepochopiteľná, prebývam len s maličkými  – žiadam od teba duchovné detstvo. (Den. 332).


Čítať ďalej...

04.12.2019

Deň Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Počas svätej omše som začula šuchot šiat a uvidela som Pannu Máriu vo zvláštnom, krásnom svetle. Mala na sebe biele rúcho, prepásané belasým pásom. Povedala mi: „Robíš mi veľkú radosť, keď zvelebuješ Najsvätejšiu Trojicu za milosti a výsady, ktoré mi boli udelené,” a hneď zmizla (Den. 564).

Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie začal v Cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe. Pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú Cirkev. Túto vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vyhlásil „ex catedra“ pápež Pius IX. 8. decembra 1854 bullou Ineffabilis Deus. Najsvätejšia Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia vyvolenou ako jedinečný dar milosti a výsad od Všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudstva, bola uchovaná čistou od každej škvrny dedičného hriechu. 


03.12.2019

Posledné tohtoročné stretnutie členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti sv. Františka Assiského v Detve sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra. Permanentnú formáciu bude viesť o. Artur Ciepielski a sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z košickej komunity. 

 

03.12.2019

Vo štvrtok 12. decembra sa v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi uskutoční adventná duchovná obnova na tému: Milosrdné skutky v praxi. Obnovu vedie sr. M. Antoniana Štullerová KMBM.Späť na začiatok