Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna.

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“

Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým (Mk 1,1-8).


Hlasy dvoch veľkých biblických osobností nás pripravujú na stretnutie s Pánom:
Izaiáš (700 rokov pred Kristom) a Ján Krstiteľ (necelých 30 rokov po Kristovi).
Čo už môžu povedať nám žijúcim 2017 rokov po narodení Krista???

Nemecký inštitút porovnával kvalitu ciest v Európe. Zistil, že v porovnaní s ostatnými krajinami má Slovensko cesty na jednotku...
Problém však nastáva, keď zaradíte dvojku alebo vyšší prevodový stupeň...

Aj váš život je (na prvý pohľad) na jednotku? Nepotrebujete vyrovnať chodník pre Pána? Stíhate s dychom pri preraďovaní do dvojky?

Môj Bože, zmeň svet... a začni odo mňa!


Späť na začiatok