Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

13.12.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v slede katechéz o „Otčenáši“, ktorý sme začali minulý týždeň. Ježiš kladie na pery svojich učeníkov modlitbu krátku, smelú, pozostávajúcu zo siedmich žiadostí – to číslo v Biblii nie je náhodné, naznačuje plnosť. Hovorím smelá, pretože keby ju nebol odporučil Ježiš, pravdepodobne nikto z nás – dokonca ani nikto z tých najslávnejších teológov – by sa neodvážil modliť k Bohu takýmto spôsobom.

Ježiš totiž pozýva svojich učeníkov, aby sa priblížili k Bohu a s dôverou sa na neho obrátili s niekoľkými prosbami: predovšetkým ohľadom neho a potom aj ohľadom nás. V Otčenáši nie sú predslovy. Všimnite si to – nie sú tu predhovory. Ježiš neučí formuly ako si „nakloniť Pána“, ale naopak, pozýva prosiť ho bez bariér ostychu a strachu. Nehovorí, aby sme sa na Boha obracali osloveniami „Všemohúci“, „Najvyšší“, „Ty, ktorý si od nás natoľko vzdialený, ja som úbožiak“ – Nie, nehovorí takto, ale jednoducho „Otče“, so všetkou jednoduchosťou, tak ako sa deti obracajú na svojho otca. A toto slovo „Otec“ vyjadruje dôvernosť a synovskú dôveru.


Čítať ďalej...

12.12.2018

…nespočíva v umytých oknách, prezlečených perinách, nakúpených darčekoch, živom stromčeku…

Umyme si srdcia, prezlečme si duše, nakúpme si dary milosti a oživme ducha v sviatosti zmierenia.

Kto nemá Vianoce v srdci, nikdy ich nenájde pod stromčekom... (Roy Smith)

Veríš, že Boh sa narodil v betlehemskej stajni. Ale beda ti, ak sa nenarodí v tebe... (Adam Mickiewicz)

Moje milosrdenstvo je väčšie ako tvoja úbohosť a úbohosť celého sveta. Kto môže zmerať moju dobrotu? Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž, kvôli tebe som dovolil kopijou otvoriť svoje najsvätejšie srdce a otvoril som ti prameň milosrdenstva. Skrúšené srdce nikdy neodmietnem, tvoja úbohosť utonula v priepasti môjho milosrdenstva. Urob mi radosť tým, že mi odovzdáš všetku svoju biedu a celú svoju úbohosť, a ja ťa naplním pokladmi milostí. Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľko ráz ma o to prosíš, toľko ráz oslavuješ moje milosrdenstvo (Den. 1485).


10.12.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Minulú nedeľu nás liturgia pozývala prežívať obdobie Adventu a očakávania Pána v bdelosti a modlitbe: „bdejte“ a „modlite sa“. Dnes, v druhú adventnú nedeľu, nám liturgia naznačuje, ako má konkrétne vyzerať toto očakávanie: vydať sa na cestu obrátenia, konkrétny prejav očakávania. Ako sprievodcu na tejto ceste nám Evanjelium predstavuje postavu Jána Krstiteľa, ktorý „chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov“ (Lk 3,3). Na opis Krstiteľovej misie evanjelista Lukáš používa dávne Izaiášovo proroctvo: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži‘“ (v. 4-5).


Čítať ďalej...

09.12.2018

Drahí bratia a sestry!

Božie slovo nám dnes predstavuje možnosť voľby. V prvom čítaní vidíme človeka, ktorý na začiatku dejín hovorí Bohu nie. V Evanjeliu vystupuje Mária, ktorá pri zvestovaní dáva Bohu svoje áno. V oboch čítaniach Boh hľadá človeka. V prvom prípade ide k Adamovi, ktorý zhrešil, a pýta sa ho: „Kde si?“ (Gn 3,9); ten mu odpovedá: „Skryl som sa“ (v. 10). V druhom prípade Boh prichádza k Márii, ktorá je bez hriechu, a tá mu odpovedá: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1,38). „Hľa, tu som“ je v protiklade so „skryl som sa“. „Hľa, tu som“ je otvorením sa pre Boha, zatiaľ čo hriech človeka uzatvára, izoluje, necháva ho samého so sebou.

„Hľa, tu som“ je kľúčovým slovom v živote človeka. Znamená prechod z horizontálnej perspektívy života, zameranej len na seba a vlastné potreby, ku tej vertikálnej, s rozletom smerom k Bohu. „Hľa, tu som“ znamená byť k dispozícii Pánovi, je to liečba na egoizmus, protiliek na nenaplnený život, ktorému stále niečo chýba. „Hľa, tu som“ je prostriedok proti zostarnutiu hriechom, terapia pomáhajúca zostať mladými vo vnútri.


Čítať ďalej...

09.12.2018

Raz sa na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: «Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov» (Lk 11,1).

Drahí bratia a sestry!

Dnes začíname cyklus katechéz o modlitbe „Otče náš“.

Evanjeliá nám odovzdávajú veľmi živé portréty Ježiša ako človeka modlitby: Ježiš sa modlil. Napriek súrnosti jeho poslania a naliehania toľkých ľudí, ktorí sa ho domáhajú, Ježiš cíti potrebu utiahnuť sa do samoty a modliť sa. Markovo evanjelium nám hovorí o tomto detaile už od svojej prvej stránky o Ježišovej verejnej službe (1,35). Ježišov úvodný deň v Kafarnaume sa zavŕšil triumfálnym spôsobom. Po západe slnka prichádza ku dverám, kde prebýva Ježiš, množstvo chorých ľudí: Mesiáš káže a uzdravuje. Napĺňajú sa starobylé proroctvá i očakávania toľkých ľudí, čo trpia: Ježiš je Boh nablízku, Boh, ktorý oslobodzuje. Ale ten dav je stále malý v porovnaní s mnohými ďalšími davmi, ktoré sa zhromaždia okolo proroka z Nazareta. V niektorých momentoch ide priam o záplavu ľudí. A Ježiš je v centre toho všetkého - očakávaný národmi, naplnenie nádeje Izraela.


Čítať ďalej...

05.12.2018

Tento advent budem prežívať podľa pokynov Panny Márie – v tichosti a pokore  (Den. 792).

Prichádza Adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod Pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s Pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zaľúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí (Den. 1398).

Vtom počujem v duši hlas: – Rozjímaj o tajomstve vtelenia. A zrazu sa zjavil predo mnou malý Ježiško, žiariaci krásou. Hovorí mi, ako veľmi sa Bohu páči jednoduchosť duše. – Aj keď je moja veľkosť nepochopiteľná, prebývam len s maličkými  – žiadam od teba duchovné detstvo. (Den. 332).


Čítať ďalej...

04.12.2018

Tretie formačné stretnutie pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke sa uskutoční v nedeľu 16. decembra o 15.00 hod. Formáciu vedie vdp. farár Milan Puškar. Posledné tohtoročné stretnutie bude moderovať aj sr. M. Benediktína Fečová KMBM.

 

 

03.12.2018

Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. [...] Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet (Gal 5,16-18. 22-23).

Začali sme od vďačnosti ako základu vzťahu dôvery a poslušnosti. Boh, ako sme videli, nežiada nič prv než by nám nebol daroval omnoho viac. Pozýva nás k poslušnosti, aby nás vykúpil z klamu modlárstiev, ktoré nás držia vo svojej moci. Veď hľadanie vlastnej realizácie v idoloch tohto sveta nás vnútorne vyprázdňuje a zotročuje, zatiaľ čo vzrast a pevnosť získavame zo vzťahu s Ním, ktorý nás svojím otcovstvom robí v Kristovi synmi a dcérami (porov. Ef 3,14-16).

Toto v sebe zahŕňa proces požehnania a oslobodenia, ktoré sú tým pravým odpočinkom. Ako hovorí žalm: «Len u Boha nájde pokoj moja duša, jedine od teba prichádza mi spása» (Ž 62,2).


Čítať ďalej...

03.12.2018

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dneškom začína Advent, liturgické obdobie, ktoré nás pripravuje na Vianoce, keď nás pozýva zdvihnúť zrak a otvoriť si srdcia na prijatie Ježiša. Počas Adventu nežijeme len v očakávaní Vianoc; sme tiež pozvaní oživovať naše očakávanie slávneho návratu Krista – keď opäť príde na konci časov –, pripravovať sa na konečné stretnutie s ním robením dôsledných a odvážnych rozhodnutí. Pripomíname si Kristovo narodenie a očakávame jeho slávnostný návrat, ako aj naše osobné stretnutie s ním: ten deň, keď si nás Pán povolá k sebe. V nasledujúcich štyroch týždňoch sme pozvaní zanechať rezignovaný a rutinný spôsob života a vykročiť živení nádejou a snami o novej budúcnosti. Evanjelium dnešnej nedele (porov. Lk 21,25-28.34-36) hovorí práve o tom; varuje nás, aby sme nepodľahli egocentrickému štýlu života či horúčkovitému rytmu bežných dní. Zvlášť ostro zaznievajú slová Ježiša: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. […]


Čítať ďalej...

03.12.2018

V sobotu 15. decembra sa uskutoční duchovná obnova o Božom a ľudskom milosrdenstve pre zamestnancov Hospica Milosrdných sestier v Trenčíne. Adventnú obnovu bude viesť sr. M. Clareta Fečová KMBM z košickej komunity.

 


Späť na začiatok