Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

21.02.2019

Piate formačné stretnutie pre členov a dobrovoľníkov združenia Faustínum vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave - Petržalke sa uskutoční v nedeľu 24. februára o 15.00 hod. Formáciu vedie vdp. farár Milan Puškar. Tentokrát s ním stretnutie bude moderovať aj sr. M. Alžbeta Mikušová KMBM z našej košickej komunity.

 

21.02.2019

Sestry z hrušovskej komunity srdečne pozývame všetky dievčatá na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať v ich kláštore od 1. do 3. marca. Obnovu na tému Po tebe, Bože, túžim... bude viesť vdp. kaplán Ján Kulan a naše sestry. Prineste si so sebou Sv. písmo, prezuvky a spacák.


Prihlásiť sa môžete do 27. februára.
20.02.2019

 Srdečne pozývame všetkých ctiteľov Božieho milosrdenstva, zvlášť členov a dobrovoľníkov zo združenia Faustínum, na trojdňové duchovné cvičenia do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove od 29. - 31. marca. Exercície na tému: Modlitba, pôst, almužna v praxi  vedie vdp. Artur Ciepielski a sr. M. Clareta Fečová KMBM. Začiatok je o 15.00 hod. a záver v nedeľu po obede. Prihlasovanie uzatvárame 15. marca.


Čítať ďalej...

20.02.2019

V piatok 22. februára uplynie 88 rokov odo dňa, v ktorom sestra Faustína Kowalská po prvýkrát uvidela dovtedy neznámu podobu Krista: Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý. Po chvíli mi Ježiš povedal: – Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete  (Den. 47).

Pri tejto príležitosti vás srdečne pozývame do diecéznej svätyne Božeho milosrdenstva v Košiciach na KVP. Program začína modlitbou v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., a pokračuje tradičnou sv. omšou o 15.20 hod. O 17.00 hod. nasleduje modlitba sv. ruženca s rozjímaniami z Denníčka sv. sestry Faustíny, po nej moderovaná adorácia obrazu Milosrdného Ježiša a o 18.00 hod. slávnostná sv. omša s tematickou homíliou vdp. kaplána Jozefa Kacvinského.

   

19.02.2019

Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol“.  Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.  Hľa, do dlaní som si ťa vryl (Iz 49,14-16).

Drahí bratia a sestry dobrý deň!

Pokračujeme v katechézach o Otčenáši. Prvý krok každej kresťanskej modlitby je vstup do tajomstva, do Božieho otcovstva. Nemožno sa modliť ako papagáje. Buď vstúpiš do tajomstva, s vedomím, že Boh je tvoj Otec, alebo sa nemodlíš. Ak sa modlíš inak, nemodlíš sa. Ja sa chcem modliť k Bohu, svojmu Otcovi. Začínam tajomstvom. Pre porozumenie toho, do akej miery je Boh otcom, uvažujeme nad postavami našich rodičov, ale musíme ich vždy v nejakej miery vycibriť, očistiť. Toto hovorí aj Katechizmus Katolíckej cirkvi, keď hovorí: „Očistenie srdca sa týka predstáv otca a matky, ktoré pochádzajú z našej osobnej a kultúrnej histórie a ovplyvňujú náš vzťah k Bohu (č. 2779).


Čítať ďalej...

14.02.2019

V minulom roku naša kongregácia odovzdala 146 relikvií sv. sestry Faustíny Kowalskej - z toho 130 z kosti ex ossibus a 16 z habitu. Relikvie putovali do 37 krajín, po prvýkrát do Macedónska. Sestra Faustína je takto prítomná v 126 krajinách sveta, v 5399 sanktuáriach, kostoloch či kaplnkách na všetkých svetadieloch.


14.02.2019

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnešné evanjelium (porov. Lk 6,17.20-26) nám predstavuje blahoslavenstvá vo verzii svätého Lukáša. Text sa skladá zo štyroch blahoslavenstiev a štyroch výstrah vyjadrených výrazom „beda vám“. Týmito silnými a ostrými slovami nám Ježiš otvára oči, dáva nám vidieť svojimi očami to, čo sa skrýva za vonkajškom, čo je pod povrchom, a učí nás rozlišovať situácie s vierou.

Ježiš prehlasuje za blahoslavených chudobných, hladujúcich, plačúcich, prenasledovaných; vystríha však tých, čo sú bohatí, nasýtení, smejú sa a majú pochvalu od ľudí. Zmysel tohto paradoxného blahoslavenstva spočíva v tom, že Boh je nablízku tým, ktorí trpia, a zasahuje, aby ich vyslobodil z ich otroctva. Ježiš to vidí, vidí už toto blahoslavenstvo prítomné za aktuálnou negatívnou skutočnosťou. A rovnako výstraha „beda vám“ – určená tým, ktorí sa dnes majú dobre – slúži na to, aby ich „zobudila“ z nebezpečného klamu egoizmu a otvorila ich logike lásky, kým ešte majú čas.


Čítať ďalej...

13.02.2019

Za všetkých členov a dobrovoľníkov Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum budú aj v novom roku slúžené sväté omše v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP. Každú tretiu nedeľu v mesiaci o 15.30 hod. po modlitbe v hodine milosrdenstva. Najbližšie 17. marca.


13.02.2019

V tej hodine [Ježiš] zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť (Lk 10,21-22).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Pokračujeme v našej ceste, aby sme sa čoraz lepšie učili modliť sa tak, ako nás to naučil Ježiš. Musíme sa modliť tak, ako nás to naučil on. Ježiš povedal: keď sa modlíš, vojdi do ticha tvojej izby, vzdiaľ sa od sveta a obráť sa na Boha oslovujúc ho „Otče!“. Ježiš nechce, aby jeho učeníci boli ako pokrytci, ktorí sa modlia postojačky na námestiach, aby ich ľud obdivoval (porov. Mt 6,5). Ježiš nechce pokrytectvo. Skutočná modlitba je tá, ktorá sa deje v skrytosti svedomia, v srdci: je nebadateľná, viditeľná jedine pre Boha. Len ja a Boh. Vyhýba sa falošnosti: pred Bohom je nemožné predstierať. Nie je to možné, pred Bohom neexistuje vplyvná maska, Boh nás pozná takých, akí sme, obnažených v našom svedomí: nemožno niečo predstierať.


Čítať ďalej...

10.02.2019

Už po štvrtýkrát sa naše sestry z hrušovskej komunity zúčastnia na pútnickom programe v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Na pozvanie vdp. farára Slavomíra Bakoňa budú v sobotu 16. februára viesť modlitbu v hodine milosrdenstva o 15.00 hod. a modlitby zvlášť za rodiny. Program pokračuje krížovou cestou, večeradlom, sv. omšou a adoráciou. Takéto modlitebné stretnutia sa už budú konať pravidelne každú tretiu sobotu v mesiaci.

 


Späť na začiatok