Vyhľadávanie

Vaše milodary

Ďakujeme Vám za milodary, ktorými nás môžete podporiť a prispieť k rozvoju a šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu.

  • Kláštor v Nižnom Hrušove,
    č. účtu - IBAN: SK79 0200 0000 0034 8723 1751
  • Kláštor v Košiciach,
    č. účtu - IBAN: SK31 0200 0000 0034 3630 9555

Za darcov sa denne modlíme
v hodine milosrdenstva.
Pán Boh zaplať!Aktuality všeobecné

18.04.2019

Vzkriesenie.

Počas svätej omše na Veľkonočnú nedeľu som uvidela Pána v celej jeho kráse a jase. Povedal mi: Dcéra moja, pokoj s tebou! Požehnal ma a zmizol (Den. 1067).

Nech nás zmŕtvychvstanie nášho Pána naplní neopísateľnou radosťou...

Nech ho oči našej viery uvidia s tvárou žiariacou sťa slnko a v odeve belšom ako sneh...

Nech sa na nás Ježiš pozrie s láskou a povie: Srdce môjho srdca, naplň sa radosťou...

Nech sa počas tohtoročných Veľkonočných sviatkov stretneme so živým Milosrdenstvom!

 

Požehnané sviatky zo srdca želajú a vyprosujú


sestry z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva
17.04.2019

Iba raz v roku!

Najväčší prísľub samého Krista je jasný: úplné odpustenie všetkých vín a trestov za hriechy. Čo máme urobiť, aby sme túto milosť získali? Je to jednoduché – dôverovať Bohu a prijať ho s čistým srdcom vo sv. prijímaní. Máme sa nechať premieňať jeho milosrdnou láskou a preukázať ju aj iným. Nech sa v nás oslávi jeho nekonečné milosrdenstvo!

Tento sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v hlbinách môjho zľutovania. Získa ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu milosrdenstvu.  V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

 

 

16.04.2019

Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu, kým sa pomodlím.“ Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla naňho hrôza a úzkosť.  Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!“ Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril: „Abba, Otče“» (Mk 14,32-36a).

Drahí bratia a sestry!

V týchto týždňoch uvažujeme o modlitbe „Otče náš“. Teraz, na prahu veľkonočného trojdnia, pristavme sa pri niektorých slovách, ktorými sa Ježiš počas utrpenia modlil k Otcovi.

Prvé vzývanie prichádza po Poslednej večeri, keď Pán, «pozdvihol svoje oči k nebu, povedal: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba“ – a potom, – „osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet“. „Ježiš prosí o slávu, žiadosť, ktorá sa zdá paradoxná, keďže umučenie je predo dvermi. O akú slávu ide? Sláva v Biblii označuje sebazjavenie Boha, je to charakteristický znak jeho spásonosnej prítomnosti medzi ľuďmi. Teraz Ježiš je ten, ktorý ukazuje Božiu prítomnosť a spásu definitívnym spôsobom. A robí to v Pasche: vyzdvihnutý na kríž, je oslávený (pozri Jn 12,23-33). Tam Boh konečne zjavuje svoju slávu: odníma posledný závoj a udivuje nás ako nikdy predtým. V skutočnosti zisťujeme, že Božia sláva je kompletne láskou: láskou čistou, bláznivou a nepredstaviteľnou, bez akéhokoľvek obmedzenia či miery.“


Čítať ďalej...

11.04.2019

Srdečne vás pozývame na slávnosť nedele Božieho milosrdenstva 28. apríla do farského kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána v Nižnom Hrušove. Program začína už o 8.30 hod. sviatosťou zmierenia, pokračuje  modlitbou sv. ruženca a slávnostnou sv. omšou, ktorú o 10.30 hod. bude celebrovať vdp. Jozef Kozák, farár v Humennom. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie apoštolov Milosrdenstva - sv. sestry Faustíny, sv. Jána Pavla II. a sv. Košických mučeníkov. Slávnosť zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15.00 hod., ktorej bude predchádzať adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.


Čítať ďalej...

10.04.2019

Na sviatok Milosrdenstva Vás pozývame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP. 

PROGRAM SLÁVNOSTI:
Vigília sviatku Božieho milosrdenstva - sobota 27. apríla:

- 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

- 15:30 h Svätá omša - rektor svätyne vdp. farár Peter Sykora

- 18:00 h Svätá omša - Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný spišský biskup

- 20:30 h Sláčikový recitál - Zvelebenie Božieho milosrdenstva

- 23:00 h Cesta svetla a celonočná adorácia

Nedeľa Božieho milosrdenstva 28. apríla

- 7:00 h Svätá omša

- 8:00 h Svätá omša

- 9:00 h modlitba sv. ruženca,

- 9:30 h prednáška na tému: Boh hnevu či Boh lásky?, sr. M. Benediktína Fečová KMBM

10:30 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

- 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva

 

10.04.2019

Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 28. apríla. Všetkým, ktorí sa rozhodli putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ponúkame plán sv. omší na tento deň. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná 24 hodín (od 18.00 hod. v sobotu do 18.00 hod. v nedeľu).

0.00 hod. – sv. omša v bazilike

6.00 hod. - sv. omša v bazilike

8.00 hod. - sv. omša v bazilike

10.00 hod. – sv. omša pred bazilikou

12.30 hod. - sv. omša v bazilike

15.00 hod. - slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike

16.00 hod. - sv. omša pred bazilikou

18.00 hod. - sv. omša v bazilike

19.00 hod. - sv. omša v kláštornej kaplnke

 

05.04.2019

Formačná skupina združenia Faustínum z Prešova organizuje Púť so sv. sestrou Faustínou na Horu Butkov, Staré Hory a Hriňovú v dňoch od 30. apríla do 1. mája. Púť je spojená s duchovnou obnovou, ktorú bude viesť vdp. Jozef Heske a naše sestry z hrušovskej komunity.

Prihlásiť sa môžete do 14. apríla.

05.04.2019

Prichádzaj ku mne po odpustenie, lebo ja som vždy pripravený ti odpustiť. Koľko ráz ma o to prosíš, toľko ráz oslavuješ moje milosrdenstvo (Den. 1488).

Pán sa nikdy neunaví v odpúšťaní. Nikdy! Sme to my, čo sme často unavení, keď ho máme prosiť o odpustenie!  (pápež František)

Židia sa s Jahve môžu zmieriť len raz v roku v deň Jom Kippur. Mohamedáni majú len jeden mesiac - Ramadán na zmierenie sa s Alahom. Hinduisti musia putovať do Váránasí, lebo aspoň raz v živote sa túžia okúpať v Gange.  Katolíci majú na zmierenie s Bohom 365 dní v roku... Nemusia ísť na ďalekú púť, nemusia vykonať nejaké vonkajšie obrady.

Pretože najväčšie zázraky Božieho milosrdenstva sa dejú v spovednici…


05.04.2019

Keď som si vykonala svätú hodinu, uvidela som Pána Ježiša, ako trpel pri bičovaní. Ó, sú to nepredstaviteľné muky! Ako ukrutne trpel Ježiš pri bičovaní. Ó, úbohí hriešnici, ako sa stretnete v deň súdu s tým Ježišom, ktorého teraz tak mučíte? Jeho krv stekala na zem a na niektorých miestach začali odpadávať kúsky tela. Na jeho chrbte som videla zopár odhalených kostí... Ježiš ticho vzdychal a stonal (Den. 188).

Keď sa ponáram do Pánovho umučenia, často vidím Pána Ježiša počas adorácie v takejto podobe: po bičovaní kati vzali Pána a strhli z neho jeho šaty, ktoré sa mu už prilepili na rany. Pri vyzliekaní sa mu rany obnovili. Vtedy hodili na Pána červený plášť, špinavý a potrhaný, na obnovené rany. Plášť na niektorých miestach sotva siahal po kolená. Pánovi rozkázali, aby si sadol na kus brvna. Z tŕnia mu uplietli korunu a položili na svätú hlavu. Do ruky mu dali trstinu a vysmievali sa z neho, klaňali sa mu ako kráľovi. Pľuvali mu do tváre, iní vzali trstinu a bili ho po hlave a ďalší mu palicami spôsobovali bolesť. Ešte iní mu zakryli tvár a bili ho päsťami. Ježiš to ticho znášal. Kto pochopí jeho bolesť? Ježiš hľadel do zeme, cítila som, čo sa vtedy odohrávalo v jeho najsladšom Srdci. Nech každá duša rozjíma, ako Ježiš v tej chvíli trpel. Opreteky potupovali Pána. Rozmýšľala som, odkiaľ sa berie v človeku taká zlosť. Príčinou je hriech – stretli sa Láska a hriech (Den. 408).

Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu ako celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť  (Den. 369).

 

05.04.2019

A k hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti (1 Jn 1,8-9).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnešný deň nie je príliš pekný, no aj tak, dobrý deň!

Po prosbe o každodenný chlieb modlitba Otčenáš vstupuje do oblasti našich vzťahov s druhými. Ježiš nás učí, aby sme Otca prosili: «Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom» (Mt 6,12). Tak, ako potrebujeme chlieb, tak potrebujeme  i odpustenie. A to každý deň.

Kresťan, ktorý sa modlí, prosí Boha predovšetkým o to, aby mu boli odpustené jeho viny, čiže jeho hriechy, tie nepekné veci, ktoré koná. Toto je tá prvá pravda každej modlitby: aj keby sme boli dokonalé osoby, aj keby sme boli svätými ako z krištáľu, ktorí sa nikdy neodchýlia od dobrého života, vždy zostávame deťmi, ktoré Otcovi dlhujú všetko.


Aký je ten najnebezpečnejší postoj pre život každého kresťana?

Späť na začiatok